Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Novela zákona o rozsahu – regulácia poplatkov

Novela zákona o rozsahu, ktorej cieľom je regulovať poplatky vyberané poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Výnos MZ SR upravujúci podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL

Návrh zákona upravujúci poplatky u lekára

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona upravujúci poskytovanie dotácií v pôsobnosti MZ SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vyhláška upravujúca tlačivá určené na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

Správa o výkone práv akcionára v akciovkách MZ SR za rok 2013

Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2013

Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane vodných tokov a jazier

Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III

Vyhláška MZ SR o pracovnej zdravotnej službe

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

Vyhláška MZ SR, ustanovujúca rozsah odbornej prípravy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy