Čo ponúkame?

nedeľa, 14. december 2014, 21:40

HPI Consulting poskytuje konzultačné služby pre podnikateľov a investorov v zdravotníctve. V referenciách nájdete zoznam našich klientov, ktorí využili analytické kapacity HPI Consulting.

Neváhajte nás kontaktovať (hpi@hpi.sk), radi sa vám osobne predstavíme.

Konzultačné služby HPI Consulting sú vám k dispozícii predovšetkým v týchto oblastiach:

ANALÝZY

flat_icon5 Analýza dopadov – analýza ekonomických, sociálnych, zdravotných a procesných dopadov na konkrétneho aktéra v sektore; vrátane analýzy indikátorov kvality života.
Situačná analýza – analýza súčasného stavu v danom sektore, vrátane odvetvových, regionálnych a socioekonomických analýz.
Trhová valuácia subjektov v zdravotníctve – ocenenie hodnoty podnikateľského subjektu v zdravotníctve.
Klinicko-ekonomická analýza dát – rozbor údajov, ktorý kombinuje ekonomický a klinický pohľad na poskytovane zdravotnej starostlivosti vrátane farmako-ekonomického rozboru lieku.
Analýza najlepších postupov – riešenia na základe zisťovania najlepších postupov sveta
Marketingové analýzy a spotrebiteľské správanie – analýza cieľových skupín, preferencií, a spotrebiteľského správania vybraných skupín obyvateľstva; súčasťou je návrh marketingového a komunikačného mixu.

 

PROGNÓZY

flat_icon1 Štúdie realizovateľnosti – finančná analýza návratnosti investície, prognóza výnosov a nákladov v dlhodobom investičnom horizonte.
Obchodno-finančný plán – krátkodobý plán ekonomicko-obchodných aktivít.Makroekonomické prognózy – prognóza makroekonomických ukazovateľov ako HDP, inflácia, zamestnanosť, mzdy a súkromné výdavky obyvateľstva.
Prognóza trhu zdravotného poistenia – prognóza vývoja trhových podielov zdravotných poisťovní, počtu a štruktúry poistencov, príjmov a výdavkov v zdravotníctve celkovo ako aj v zdravotných poisťovniach.
Prognóza farmaceutického trhu – vývoj nákladov, spotreby, cien liekov, vývoj súkromných výdavkov na lieky.

 

PORADENSTVO

flat_icon3 Nastavenie algoritmov – nastavenie procesov a algoritmov v zdravotných poisťovniach a u poskytovateľov, ktoré zvyšujú efektívnosť finančných a ľudských zdrojov.
Databázy – makroekonomické, demografické, zdravotnícke a socioekonomické údaje o Slovensku, Českej republike, Maďarsku a Poľsku.
Poradenstvo pri kúpe alebo predaji ambulancie

 

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Štvrťročník o liekovej politike

Štvrťročník o liekovej politike