HPI: Union ZP je finančne zdravá a stabilná poisťovňa

streda, 15. október 2008, 13:42

Podľa HPI je zdravotná poisťovňa Union finančne zdravá a stabilná. Spomedzi všetkých poisťovní vykazuje najlepšiu celkovú likviditu ako aj najvyššiu mieru finančnej samostatnosti.

Celková likvidita (current ratio)

Ukazovateľ je podielom krátkodobých aktív a krátkodobých pasív poisťovne. Vyjadruje schopnosť zdravotnej poisťovne hradiť svoje krátkodobé záväzky do 1 roka. Jeho výška by mala byť aspoň 1,5.

Všetky zdravotné poisťovne, okrem Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., presiahli minimálnu požadovanú mieru celkovej likvidity 1,5 – v niektorých prípadoch dokonca niekoľkonásobne. Najvyššiu bežnú likviditu dosiahla Union zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 4,00.

Tabuľka: Celková likvidita (current ratio) zdravotných poisťovní v roku 2007

VšZP*

SZP

ZP Apollo

ZP Dôvera

ZP Union

Obežné aktíva v tis. Sk

11 431 042

1 966 589

3 217 477

4 825 834

2 296 689

Zásoby v tis. Sk

749

0

3 341

0

0

pohľadávky spolu v tis. Sk

9 748 370

544 133

1 179 634

1 755 364

915 873

finančný majetok v tis. Sk

1 681 923

1 422 456

2 034 502

3 070 470

1 380 816

Krátkodobé záväzky splatné do 1 roka v tis. Sk

8 843 709

611 441

1 270 611

1 557 777

574 797

celková likvidita

1,29

3,22

2,53

3,10

4,00

Zdroj: Výpočet Health Policy Institute na základe výročných správ zdravotných poisťovní, 2008
Poznámka: * Výročná správa o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ročná správa) za rok 2006

Miera finančnej samostatnosti

Miera finančnej samostatnosti je ukazovateľom zadlženosti a vyjadruje ho pomer vlastného imania k cudzím zdrojom. Zadlženosť poisťovne súvisí s likviditou a solventnosťou poisťovne. Zvyšovanie podielu cudzích zdrojov je nežiaduce a vedie k narušeniu štruktúrnej rovnováhy bilancie, hlavne z dlhodobého pohľadu na splácanie úveru.

Čím je vyššia hodnota ukazovateľa tým sa poisťovňa vyznačuje vyššou mierou finančnej samostatnosti a má k dispozícii dostatočnú výšku vlastného kapitálu na úhradu cudzích zdrojov. Pri hodnote do 1,5 obvykle hovoríme o nežiaducom jave, kedy firma stráca schopnosť samofinancovania, je silne závislá na cudzích zdrojoch.

Najväčšia zdravotná poisťovňa VšZP nesplnila ukazovateľ finančnej samostatnosti a jeho výška je dokonca o 1,14 nižšia ako je optimálna hodnota ukazovateľa, z čoho vyplýva, že zdravotná poisťovňa je vo veľkej miere závislá od cudzích zdrojov.

Najvyššiu hodnotu ukazovateľa vykazuje ku koncu roka 2007 Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktorého výška prekročila jeho optimálnu hranicu 1,5 násobne a teda je možné konštatovať, že zdravotná poisťovňa je vysoko nezávislá od cudzích zdrojov.

Tabuľka: Miera finančnej samostatnosti zdravotných poisťovní v % v roku 2007

VšZP*

SZP

ZP Apollo

ZP Dôvera

ZP Union

Vlastné imanie v tis. Sk

3 217 136

1 199 192

1 552 709

2 995 136

1 304 279

Cudzie zdroje v tis. Sk

8 843 709

611 441

1 270 611

1 557 777

574 797

Pomer vlastného imania k cudzím zdrojom v %

0,36

1,96

1,22

1,92

2,27

Zdroj: Výpočet Health Policy Institute na základe výročných správ zdravotných poisťovní, 2008
Poznámka: * Výročná správa o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ročná správa) za rok 2006

Podiel hospodárskeho výsledku na vlastnom imaní

Z dôvodu vstupu na trh a akvizície nových poistencov dosahuje Union vo svojich prvých rokoch fungovania na trhu stratu. Táto strata však klesá a klesá aj podiel straty na vlastnom imaní. Kým v roku 2006 dosahovala strata na vlastnom imaní – 41%, tak v roku 2007 to bolo už len – 18%. Podľa zákona môže Úrad pre dohľad zrušiť povolenie, ak zdravotná poisťovňa dosiahla stratu prevyšujúcu – 50 % vlastného imania v jednom kalendárnom roku. Na tento krok úradu však nevidíme žiadny dôvod.

Tabuľka: Podiel hospodárskeho výsledku na vlastnom imaní ZP Union

2006

2007

Hospodársky výsledok (HV)

– 634 706

– 232 315

Vlastné imanie (VI)

1 536 594

1 304 279

Podiel HV na VI

-41%

-18%

Zdroj: Výpočet HPI na základe údajov z výročnej správy ZP Union za rok 2007

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia