Novela zákona o poskytovateľoch v parlamente

nedeľa, 08. február 2009, 17:17

Vládna novela zákona o poskytovateľoch (č. 578/2004 Z. z.) je v parlamente. Aké zmeny prináša a v čom sa návrh líši oproti zneniu, ktoré bolo predmetom pripomienkového konania?

Z pôvodného návrhu prešli zatiaľ legislatívnym procesom tieto zmeny:

Inštitúty dočasného pozastavenia, zrušenia, obnovenia a zániku registrácie zvyšujú kompetenciu stavovských organizácií a prispejú k lepšej vymáhateľnosti pravidiel systému.
Zavádza sa povinnosť všeobecných lekárov uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ak sa starajú o  jej poistencov (recipročná povinnosť voči platnej povinnosti ZP).
Zmenou definície Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov na „zostatkovú“ komoru nebude potrebné stále rastúci zoznam rôznych zdravotníckych povolaní dopĺňať do tejto definície.
Ďalší zásah do problematiky triedenia zdravotníckych pracovníkov.
Umožní sa vznik špecializovaných centier na sústreďovanie vybraných zdravotných výkonov u vybraných ochorení.
Definuje sa povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci.
Dopĺňajú sa ustanovenia týkajúcich sa kurzov inštruktorov a kurzov prvej pomoci.
Úprava akreditácií.
Možnosť participácie komôr na priebežnom sledovaní a  hodnotení úrovne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Vydávanie licencií zubným technikom a kontrola činnosti zubných technikov.
Predĺženie stanoveného termínu na výkon činnosti posudkového lekára na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení v súlade s požiadavkou Sociálnej poisťovne.

Návrh tiež novelizuje zákon o zdravotnej starostlivosti, kde upravuje pravidlá pre rozpis lekárskej služby prvej pomoci: „LSPP sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.“

Počas medzirezortného pripomienkovania sa návrh novely mierne pozmenil. V čom sa vládny návrh zákona líši od ministerského?

Pribudla úprava definície minimálnej siete poskytovateľov. Bude ju možné stanovovovať aj pre celé územie Slovenskej republiky, nielen pre kraje a  okresy.
Zavádza sa povinnosť poskytovateľa, aby v prípade, že sa necháva zastupovať, oznámil túto skutočnosť samosprávnemu kraju.
Zavádza sa povinnosť poskytovateľa vykonávať prehliadky mŕtvych, ak ho k tomu poverí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov sa premenúva na Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov.
Vypadlo ustanovenie o hlavných a krajských odborníkoch MZ.
Vypadlo tiež ustanovenie o sprístupňovaní informácií vedených v zdravotných registroch pre laickú a odbornú verejnosť. V pripomienkovom konaní viaceré subjekty odporúčali zdôrazniť, že pôjde len o také informácie, ktoré nie sú v rozpore s ochranou osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov dokonca navrhol konkrétnu formuláciu. Ustanovenie o zverejňovaní informácií na internete však ministerstvo ešte pred rokovaním vlády vypustilo.
TOMÁŠ SZALAY

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia