Ekonomické údaje zdravotných poisťovní za rok 2008

štvrtok, 11. február 2010, 12:17

Je nezvyklé prinášať v januári 2010 hodnotenie ekonomických ukazovateľov za rok 2008. Kompletné údaje z účtovných závierok za rok 2009 však budú k dispozícií až v lete 2010. Zároveň sme našim čitateteľom sľúbili, že aj keď sme v roku 2009 nezverejnili rating zdravotných poisťovní, tak sa zameriame na porovnanie niektorých dostupných ukazovateľov. Zdroje údajov sú priamo z účtovných závierok zdravotných poisťovní za rok 2008 a z ÚDZS.

Zdravotné poisťovne budeme hodnotiť v štyroch kritériách (výsledok hodnotenia):

  • Finančná samostatnosť

  • Úspešnosť výberu

  • Rentabilita predpísaného poistného

  • Platobná schopnosť

Najmenej finančne samostatná bola VšZP

Miera finančnej samostatnosti je ukazovateľom zadlženosti a vyjadruje ju pomer vlastného imania k cudzím zdrojom. Zadlženosť poisťovne súvisí s likviditou a solventnosťou poisťovne. Zvyšovanie podielu cudzích zdrojov je nežiaduce a vedie k narušeniu štruktúrnej rovnováhy bilancie, hlavne z dlhodobého pohľadu na splácanie cudzích zdrojov.

Čím je vyššia hodnota ukazovateľa, tým sa poisťovňa vyznačuje vyššou mierou finančnej samostatnosti a má k dispozícii dostatočnú výšku vlastného kapitálu na úhradu cudzích zdrojov. Pri hodnote do 1,5 obvykle hovoríme o nežiaducom jave, keď firma stráca schopnosť samofinancovania, je silne závislá na cudzích zdrojoch. V prípade zdravotných poisťovní sú to záväzky voči poskytovateľom.

Oproti roku 2007 sa finančná samostatnosť zhoršila u VšZP z 0,30 na 0,26 (!). Dôvodom je mohutný nárast cudzích zdrojov z 8,9 na 10,2 mld. Sk pri nezmenenom vlastnom imaní. Tento pokles finančnej samostatnosti viedol k hotovostným problémom VšZP na začiatku roka 2009 a poskytnutím finančnej pomoci vo výške 65 mil. eur (2 mld. Sk) vo forme navýšenia základného imania na jeseň 2009.

Finančná samostatnosť SZP sa medziročne mierne zhoršila, ale jej hodnoty (1,96 v roku 2007 a 1,75 v roku 2008) sa nachádzali v zóne, ktorá nebola pre firmu nebezpečná. Ako sa ukázalo pri zlučovaní VšZP a SZP, tak SZP mala vcelku slušné vlastné imanie v objeme 30 – 40 mil. eur vo forme hotovosti na účte, a jeho zmocnenie sa bolo súčasťou plánu zlúčenia VšZP a SZP.

Na druhej strane sa zlepšila finančná samostatnosť všetkých troch súkromných poisťovní. Finančná samostatnosť Apolla a Dôvery medziročne narástla a ich hodnoty sa nachádzali na bezpečnej úrovni 4,28, resp. 4,42. Pred rokom sa obe poisťovne pohybovali na výrazne nižších úrovniach okolo 1,22 v prípade Apolla a 1,92 v prípade Dôvery. Príčinou rastu finančnej samostatnosti u ZP Apollo je pokles cudzích zdrojov pri rovnakej výške vlastného imania. V prípade ZP Dôvera je situácia zujímavejšia. Finančná samostatnosť narástla napriek výraznému zníženie vlastného imania z 3,0 na 1,0 mld. Sk – avšak ešte rýchlejšie klesali cudzie zdroje – z 1,6 mld. Sk na 0,2 mld. Sk.

U ZP Union sa finančná samostatnosť mierne zvýšila z 2,27 na 2,81. Vlastné imanie Unionu síce kleslo, ale taktiež klesli cudzie zdroje z 0,6 na 0,3 mld. Sk.

Tabuľka 1: Miera finančnej samostatnosti zdravotných poisťovní v roku 2007

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Spolu

Vlastné imanie v mil. Sk

2 702

1 199

1 552

2 995

1 304

9 752

Cudzie zdroje v mil. Sk

8 969

611

1 270

1 557

574

12 981

Pomer vlastného imania k cudzím zdrojom

0,30

1,96

1,22

1,92

2,27

0,75

 Zdroj: Výpočet Health Policy Institute na základe výročných správ zdravotných poisťovní za rok 2007

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Spolu

Tabuľka 2: Miera finančnej samostatnosti zdravotných poisťovní v roku 2008

Vlastné imanie v mil. Sk

2 655

1 142

1 585

1 037

978

7 398

Cudzie zdroje v mil. Sk

10 204

654

370

235

348

11 811

Pomer vlastného imania k cudzím zdrojom

0,26

1,75

4,28

4,42

2,81

0,63

 Zdroj: Výpočet Health Policy Institute na základe výročných správ zdravotných poisťovní za rok 2008

Úspešnosť výberu bola najvyššia v SZP

Tento ukazovateľ ukazuje úspešnosť zdravotnej poisťovne vo výbere predpísaného poistného a teda určuje jej schopnosť manažovať platobnú disciplínu platiteľov. Želateľná je jeho čo najvyššia hodnota, aby:

  • poisťovňa mala čo najviac disponibilných zdrojov na úhradu zdravotnej starostlivosti,

  • poisťovňa neznižovala objem zdrojov pre celý systém – z titulu mesačného prerozdeľovania vedie nízka úspešnosť výberu v jednej poisťovni k zmenšeniu objemu disponibilných finančných zdrojov pre ostatné zdravotné poisťovne,

  • z dôvodu vykonávania ročného prerozdelenia z predpisovaného poistného je poisťovňa s nízkou úspešnosťou výberu dodatočne penalizovaná, lebo do predmetu prerozdelenia sa započítava predpísané a nie vybrané poistné. Horší výber poistného potom musí poisťovňa kompenzovať z vlastných zdrojov.

Najvyššiu úspešnosť výberu už dva roky po sebe zaznamenala Spoločná zdravotná poisťovňa (98,8  %). Nad 98  % sa ešte dokázali dostať Apollo a Dôvera, pričom obe poisťovne sa oproti roku 2007 v úspešnosti výberu poistného zlepšili. VšZP sa mierne zlepšila z 96,0  % na 96,8  %. Najnižšiu úspešnosť výberu zaznamenala Union zdravotná poisťovňa (96,0  %), hoci oproti roku 2007 sa výrazne zlepšila (89,7  %).

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Spolu

Tabuľka 3: Úspešnosť výberu zdravotných poisťovní v % za rok 2007

Vybrané poistné v mil. Sk

46 464

13 858

8 531

12 600

5 416

86 869

Predpísané poistné v mil. Sk

48 423

14 172

8 805

13 263

6 037

90 700

Úspešnosť výberu

96,0 %

97,8 %

96,9 %

95,0 %

89,7 %

95,8 %

 Zdroj: Výročné správy zdravotných poisťovní a Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2007, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR, 2008

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Spolu

Tabuľka 4: Úspešnosť výberu zdravotných poisťovní v % za rok 2008

Vybrané poistné v mil. Sk

50 686

15 997

9 193

14 905

5 188

95 968

Predpísané poistné v mil. Sk

52 354

16 184

9 350

15 154

5 402

98 443

Úspešnosť výberu

96,8 %

98,8 %

98,3 %

98,4 %

96,0 %

97,5 %

 Poznámka: predpísané poistné vykázané UDZS sa odlišuje od predpísaného poistného vykazovaného samotnými zdravotnými poisťovňami (pozri Tabuľka 6)

Zdroj: ÚDZS, 2009

Najvyššiu rentabilitu dosahovala Dôvera

Rentabilita predpísaného poistného nie je štandardný ukazovateľ. Nahrádzame ním ukazovateľ rentabilita výnosov. Dôvodom je skutočnosť, že výnosy zdravotných poisťovní sú vo výkaze ziskov a strát poznačené položkou iných technických výnosov, čo deformuje porovnávaciu bázu a nešpecifikujú výnosy z prerozdelenia. Použitie predpísaného poistného v menovateli teda určite nie je ideálne, poskytuje však plastický obraz o rentabilite jednotlivých zdravotných poisťovní.

Rentabilita v našom prípade vyjadruje pomer čistého zisku a predpísaného poistného, ktorá vyjadruje schopnosť poisťovne dosahovať zisk pri danej úrovni poistného resp. koľko čistého zisku dokáže poisťovňa vyprodukovať na 1 Sk poistného. Ukazovateľ rentability by mal dosahovať, čo najvyššie hodnoty, čo je výsledkom dobrej kontroly nákladov a hospodárnosti pri vynakladaní prostriedkov a pri spotrebe kapitálu.

Najvyššiu rentabilitu predpísaného poistného dva roky po sebe vykázala Dôvera (3,5  % resp. 3,2  %), pričom jej čistý zisk v oboch rokoch dosiahol takmer pol miliardy korún. Medziročne poklesol zisk v Apollo aj v SZP – v oboch poisťovniach o viac ako 200 mil. Sk. VšZP skončila s vyrovnaným hospodárením a 0  % rentabilitou. Union dosahuje stratu v dôsledku odpisovania akvizičných nákladov z roku 2006. Celkovo sa znížila miera zisku celého sektora zo 670 na 202 mil. Sk.

 

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Spolu

Tabuľka 5: Rentabilita predpísaného poistného v % pre rok 2007

Čistý zisk v mil. Sk

2

206

228

466

-232

670

Predpísané poistné v mil. Sk

48 423

14 172

8 805

13 263

6 037

90 700

Rentabilita predpísaného poistného v %

0,0 %

1,5 %

2,6 %

3,5 %

-3,8 %

0,7 %

 Zdroj: Výročné správy zdravotných poisťovní za rok 2007

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Spolu

Tabuľka 6: Rentabilita predpísaného poistného v % pre rok 2008

Čistý zisk v mil. Sk

1

3

36

489

-326

202

Predpísané poistné v mil. Sk

51 470

16 013

9 567

15 073

5 349

97 472

Rentabilita predpísaného poistného v %

0,0 %

0,0 %

0,4 %

3,2 %

-6,1 %

0,2 %

 Zdroj: Výročné správy zdravotných poisťovní za rok 2008

Najnižšiu platobnú schopnosť mala VšZP

Platobná schopnosť je podiel vlastných zdrojov na poistnom z verejného zdravotného poistenia po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov. Jeho minimálna hodnota bola do 31. 12. 2008 zákonom stanovená na 3  %, najmenej však 50 miliónov Sk. Tento ukazovateľ bol mimoriadne dôležitý, lebo vyjadroval schopnosť poisťovne trvale hradiť z vlastných zdrojov záväzky vyplývajúce z potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a uzatvorených zmlúv. Vyjadroval súčasne povinnosť vlastníka poisťovne ručiť svojimi vlastnými peniazmi za dlhodobú platobnú schopnosť poisťovne. Žiaľ, od 1. 1. 2009 bol systém vykazovania platobnej schopnosti týmto spôsobom zrušený a platobná schopnosť sa vykazuje oveľa menej transparentným spôsobom.

Platobná schopnosť VšZP sa postupne od roku 2007 zhoršuje. Kým v roku 2007 bola na úrovni 4,4   %, tak v roku 2008 už klesla na 3,3  %. To bolo len tesne nad zákonom stanovený limit 3  %. Podobne klesla aj platobná schopnosť SZP zo 16,7 na 12,5  %, ale SZP je výrazne v bezpečnejšom pásme ako VšZP.

Všetky tri súkromné poisťovne – Apollo, Dôvera a Union sa ako v roku 2007, tak aj 2008 pohybovali nad úrovňou 20  %. Pri ZP Apollo a ZP Dôvera sa ich miera platobnej schopnosti takmer nezmenila. Oveľa väčší pohyb – smerom nadol – však zaznamenala ZP Union. Poklesla zo 45,5  % na 20,4  %.

Graf 1: Priemerná platobná schopnosť poisťovní v  %

 

Zdroj: ÚDZS

Zhrnutie

Z porovnania finančných ukazovateľov za rok 2008 najlepšie vyšla Dôvera, nasledovaná Apollom. Tretia skončila SZP, štvrtý Union a na poslednom mieste VšZP. Finančne najstabilnejšou poisťovňou za rok 2008 bola teda Dôvera (priemerné umiestnenie 1,5) a finančne najmenej stabilnou bola VšZP (4,5). Dôvera bola v dvoch kategóriách víťazom a v dvoch skončila druhá. Poraziť ju dokázala SZP v úspešnosti výberu poistného a Apollo v platobnej schopnosti. Prekvapujúce je štvrté miesto ZP Union, ktorá mala v roku 2007 veľmi silnú finančú pozíciu, avšak v priebehu roka 2008 sa jej pozícia zhoršila. V dvoch ukazovateľoch skončila tretia a v dvoch ukazovateľoch bolo dokonca posledná.

Ukazovateľ

VšZP

SZP

Apollo

Dôvera

Union

Tabuľka 7: Umiestnenie ZP v jednotlivých ukazovateľoch (1 – najlepšie, 5 – najhoršie)

Finančná samostatnosť

5

4

2

1

3

Úspešnosť výberu

4

1

3

2

5

Rentabilita predpísaného poistného

4

3

2

1

5

Platobná schopnosť

5

4

1

2

3

Priemer umiestnení

4,5

3

2

1,5

4

Zdroj: Health Policy Institute

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia