Príjmy zdravotných poisťovní za tri kvartály 2009

štvrtok, 25. február 2010, 12:00

Výsledky hospodárenia zdravotných poisťovní za tri kvartály roka 2009 potvrdzujú, že:

  1. Príjmy od ekonomicky aktívnych sú mimo­riadne citlivé na vývoj zamestnanosti a priemerných miezd.
  2. Platba štátu má anticyklický charakter a v roku 2009 významne stabilizuje výšku celkových príjmov.
  3. Pružné ceny majú dôležitý tlmiaci charakter a umožňujú poisťovniam flexibilne sa vyrovnávať s externými šokmi.
  4. Zdravotné poisťovne nedokážu účinne kon­trolovať výdavky na SVaLZy a zdravotnícke pomôcky.

Príjmy od zamestnancov za prvé tri kvartály nedosiahli úroveň rovnakého obdobia predchádzajúceho roka (-1 %) a výpadok príjmov od SZČO je až 23 %! Významnú stabilizačnú funkciu zohráva platba štátu (+16 %) a len vďaka nej sú celkové príjmy o 5 % vyššie ako v roku 2008 (Tabuľka 1). Kým v prvých dvoch kvartáloch boli príjmy od zamestnancov približne na úrovni roka 2008, tak od tretieho kvartálu došlo k prudkému poklesu až o 15 mil. eur. Na druhej strane, platba štátu je v každom kvartáli vyššia o 40 mil. eur oproti roku 2008 (Graf 1).

Vďaka referencovaniu cien sú výdavky na lieky nižšie o 2 % (Tabuľka 2), pričom získané úspory sa rozpustili v raste výdavkov na nemocnice (+6 %), výdavkov na SvaLZy (+12 %) a na zdravotnícke pomôcky (+12 %). Zároveň dochádzalo k miernemu rastu primárnej sféry (+3 %) na úkor špecialistov (-3 %). Celkové výdavky rástli o 3 %, čo je mierne nižiše ako príjmy (5 %).

 

Graf 1: Príjmy zdravotných poisťovní podľa kategórií platiteľov (v tis. eur)

Zdroj: Kalkulácie HPI na základe údajov ŠÚ SR, 2010

 

Tabuľka 1: Príjmy zdravotných poisťovní

Príjmy

1.–3. q 2008

1.–3. q 2009

rozdiel

%

Zamestnanci

1 459 782

1 444 081

-15 701

-1 %

Poistné hradené štátom

749 992

871 102

121 110

16 %

SZČO

123 727

94 926

-28 801

-23 %

Ostatní platitelia a ostatné platby

44 914

68 906

23 992

53 %

Spolu

2 209 774

2 315 183

105 409

5 %

Zdroj: Kalkulácie HPI na základe údajov ŠÚ SR, 2010

 

Tabuľka 2: Výdavky zdravotných poisťovní

Úhrady

1.–3. q 2008

1.–3. q 2009

rozdiel

%

Lôžková starostlivosť (nemocnice)

808 930

861 460

52 530

6 %

Liečivá na recepty

755 883

742 240

-13 643

-2 %

Ambulantná špecializovaná starostlivosť

314 726

304 417

-10 309

-3 %

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

114 692

128 706

14 014

12 %

Ambulantná primárna zdravotná starostlivosť

96 283

98 942

2 659

3 %

Zdravotnícke pomôcky

76 946

86 535

9 589

12 %

Kúpeľná starostlivosť

23 507

28 069

4 562

19 %

Úhrady ostatné

116 335

125 196

8 861

8 %

Spolu

2 307 301

2 375 565

68 264

3 %

Zdroj: Kalkulácie HPI na základe údajov ŠÚ SR, 2010

 

Poznámka: Použité údaje sú zo zdrojov Štatistického úradu SR, ktoré sú uvádzané v inom členení ako údaje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý už zverejenil príjmy zdravotných poisťovní za celý rok 2009.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia