Neoficiálne platby v zdravotníctve – od koho prichádzajú?

pondelok, 14. november 2011, 23:55

Pred mesiacom sme uverejnili časť výsledkov diplomovej práce Romana Mužika, ktorá sa zaoberala korupciou v zdravotníctve. Článok podľa reakcií medzi čitateľmi zarezonoval. Rozhodli sme sa pokračovať v uverejňovaní Mužikových výsledkov. Čitateľom pripomíname, že nejde o výskum HPI, ale o diplomovú prácu na Fakulte sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského z roku 2011.V tomto článku analyzujeme formu korupčného správania, ktorá je podľa verejnej a lekárskej mienky považovaná za najrozšírenejšiu, aktérov, od ktorých podľa verejnosti a lekárov prichádza najviac nelegálnych platieb do zdravotníctva a v závere článku popisujeme, aká je podľa lekárov a verejnosti najčastejšia forma korupčného správania farmaceutických firiem a pacientov.

 

1. Najrozšírenejšia forma korupcie v zdravotníctve 

Medzi najrozšírenejšie formy korupčného správania patrí prijímanie peňazí, vecných darov a klientelizmus, na čom sa zhodujú lekári aj pacienti (Graf 1). Pri najrozšírenejšej forme korupčného správania v zdravotníctve sa pacienti a lekári zhodujú hlavne na forme prijímania peňazí (lekári 46 % a pacienti 57 %) a na druhom mieste na prijímaní vecných darov (lekári 33 % a pacienti 21 %). Vzhľadom na percentuálny pomer respondentov si môžeme všimnúť, že lekári považujú prijímanie vecných darov v porovnaní s peniazmi za rozšírenejšie ako pacienti.

Medzi lekármi východného a západného Slovenska sa názory na rozšírenosť jednotlivých foriem korupcie odlišujú. Lekári z východného Slovenska (VS) vnímajú za najrozšírenejšiu formu korupcie hlavne prijímanie peňazí (53 %), potom prijímanie vecných darov (30 %) a klientelizmus (13 %), kdežto lekári západného Slovenska (ZS) za najrozšírenejšiu formu korupcie považujú prijímanie peňazí (37 %) a prijímanie vecných darov (37 %), potom používanie neoprávnených výhod (11 %) až potom klientelizmus (7 %).

Pri pacientoch (za pacienta je v tomto výskume označovaný každý respondent – nie lekár, ktorého názor tvorí verejnú mienku) východného a západného Slovenska je pozorovateľný rozdiel hlavne vo vnímaní prijímania peňazí a klientelizmu, pričom ostatné formy sú vnímané približne rovnako. Prijímanie peňazí považuje za najčastejšiu formu až 63 % pacientov z východu a 48 % pacientov zo západu. Percentuálny rozdiel, pri oboma skupinami najrozšírenejšej forme, je zapríčinený aj tým, že až 18 % pacientov západného Slovenska za najrozšírenejšiu formu považuje klientelizmus, čo si myslia len 2 % pacientov východu krajiny. To, že druhá najčastejšia forma korupčného transferu je prijímanie darov si myslí skoro rovnaký počet východniarov (21 %) a západniarov (20 %).

Ak by sme teda chceli vyvodiť záver na základe vyššie uvedených údajov, tak môžeme skonštatovať, že podľa lekárov a aj pacientov východného Slovenska je v tejto časti krajiny dominujúci korupčný transfer za pomoci peňazí. Čo sa západného Slovenska týka, tak nie badateľný dominujúci typ korupcie, skôr sa využívajú viaceré formy, hlavne forma peňazí, hmotných darov, ale aj klientelizmu. Presnejšie povedané, lekári tam rovnako vnímajú rozšírenosť korupcie formou peňazí a vecných darov a pacienti tam vnímajú za najrozšírenejšiu formu korupcie peňažné transfery, no  značné percento upozorňuje aj na klientelizmus a vecné dary.

 

Graf 1: Najrozšírenejšia forma korupčného správania v zdravotníctve

Legenda: VS = východné Slovensko, ZS = západné Slovensko

Zdroj: Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

2. Aktéri, od ktorých prichádza najviac nelegálnych platieb do zdravotníctva        

Za aktérov, ktorí najviac „uplácajú“ sú lekármi a pacientmi (verejnosťou) považovaní pacienti a dodávatelia liekov. Respondenti z východného a západného Slovenska rovnako ako lekári východného a západného Slovenska však za „hlavného hrdinu“ považujú odlišného aktéra, čo zachytávajú Grafy 2,3 a 4.

Lekári Slovenska, odhliadnuc od ich pôsobenia, všeobecne uvádzajú, že rovnaké množstvo neoficiálnych platieb prichádza od pacientov (33 %) a dodávateľov liekov (33 %) a na druhom mieste sú podľa ich názoru dodávatelia zdravotníckych zariadení (19 %). Pacienti si však myslia, že najviac platieb prichádza práve od nich (59 %), potom od dodávateľov liekov (35 %) a len veľmi malý počet pacientov si myslí, že platby prichádzajú od dodávateľov zdravotníckych zariadení (4 %).

Výraznejšie rozdiely sú však pozorované medzi východným a západným Slovenskom a to jednak medzi pacientmi, no zároveň aj medzi lekármi, ktorí sa názorovo čiastočne zhodujú so svojimi pacientmi vo svojej spádovej oblasti. Pacienti východného Slovenska za hlavných aktérov považujú pacientov (75 %) a za sekundárny zdroj považujú dodávateľov liekov (21 %), avšak pacienti západného Slovenska majú poradie otočené a za hlavných aktérov považujú dodávateľov liekov (53 %) a až potom pacientov (21 %) – Graf 3.

Ako sme už uviedli, pri lekároch (vzhľadom na ich geografické pôsobenie) môžeme pozorovať podobné názory ako majú pacienti. Na východnom Slovensku lekári za hlavných (najčastejších) aktérov považujú pacientov (50 %), dodávateľov zdravotníckych zariadení (23 %) až potom dodávateľov liekov (17%) a na poslednom mieste uvádzajú dodávateľov zdravotníckych potrieb (7 %). Lekári západného Slovenska naopak za hlavných (najčastejších) aktérov považujú dodávateľov liekov (52 %), dodávateľov zdravotníckych potrieb (19 %) a až na poslednom mieste uvádzajú pacientov (15 %) a dodávateľov zdravotníckych zariadení (15 %) – Graf 4.

V konečnom dôsledku môžeme teda vyvodiť záver, že pacienti a dodávatelia liekov sú hlavnými aktérmi korupcie v zdravotníctve (okrem zdravotníckych pracovníkov). Intenzita ich „aktivít“ sa však líši vzhľadom na geografické ukazovatele, pričom na východe Slovenska prichádza najviac „neoficiálnych platieb“ od pacientovna západnom Slovensku naopak od dodávateľov liekov, na čom sa zhodujú lekári a pacienti.

 

Graf 2: Aktéri, od ktorých prichádza najviac nelegálnych platieb do zdravotníctva  

 

Legenda: VS = východné Slovensko, ZS = západné Slovensko

Zdroj: Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

Graf 3: Aktéri, od ktorých podľa pacientov prichádza najviac nelegálnych platieb do zdravotníctva

Legenda: VS = východné Slovensko, ZS = západné Slovensko

Autor podľa:  Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

Graf 4: Aktéri, od ktorých podľa lekárov prichádza najviac nelegálnych platieb do zdravotníctva  

Legenda: VS = východné Slovensko, ZS = západné Slovensko

Autor podľa:  Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

3. Forma, ktorou prebieha korupčné správania farmaceutických firiem

Názor na formu alebo „typ úplatku“ sa odlišuje hlavne medzi lekármi a pacienti, a pacientmi východného a západného Slovenska (Graf 5 a 6). Slovenskí lekári celkovo uvádzajú, že od farmaceutických firiem prebieha korupčné správanie hlavne formou hmotných darov (32 %), ale výrazne aj protislužbou[1](30 %) a minimálne formou peňazí (12 %). Pacienti však uvádzajú ako hlavnú formu korupcie protislužbu (35 %), ale ako druhú variantu uvádzajú formu peňazí (30 %), ktorú lekári uvádzajú ako poslednú. Formu hmotných darov (26 %), na rozdiel od lekárov uvádzajú až ako tretí variant, kde je najvýznamnejší rozdiel vo vnímaní. V tomto konkrétom prípade si môžeme všimnúť ako sa odlišuje rozdiel vo vnímaní ľudí, ktorí v tomto transfere nie sú nijako zapojení a lekárov, ktorí sú svedkami tohto korupčného transferu v praxi.

Ako sme už spomenuli, názory na formu korupčného správania, ak je aktérom farmaceutická firma sa medzi lekármi východného a západného Slovenska výrazne nelíšia. Obe skupiny zhodne uvádzajú, že hlavným predmetom korupčnej výmeny zo strany farmaceutickej firmy sú hmotné dary (VS 33 % a ZS 30 %) a protislužba (VS aj ZS 30 %) a ako poslednú formu uvádzajú peňažnú formu (VS 13 % a ZS 11 %).

Čo sa názorov pacientov týka, tak na západnom Slovensku pacienti uvádzajú formu peňažnú (34 %), potom protislužbu (30 %) a formu hmotných darov (25 %). Na východe krajiny za najčastejšiu formu korupcie pacienti udávajú hlavne protislužbu (39 %) a až potom formu peňazí (27 %) a hmotných darov (27 %).

 

Graf 5: Najčastejšie forma korupčného správania farmaceutických firiem, podľa lekárov a pacientov

Zdroj: Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

Graf 6: Najčastejšie forma korupčného správania farmaceutických firiem, podľa lekárov a pacientov s ohľadom na geografický pôvod respondenta

Legenda: VS = východné Slovensko, ZS = západné Slovensko

Zdroj: Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava


4. Forma, ktorou prebieha korupčné správania pacientov

Pri forme „úplatku“ od pacientov je opäť badateľný rozdiel vo vnímaní medzi lekármi a pacientmi, ale aj medzi východom a západom krajiny. Lekári ako hlavnú formu úplatku uvádzajú formu hmotných darov do 20 eur (61 %), pričom pacienti za najčastejšiu formu úplatku uvádzajú finančnú formu (51 %). Hmotné dary do 20 eur uvádzajú pacienti ako druhú najčastejšiu formu (42 %), rovnako ako lekári finančnú formu (33 %) – Graf 7.

Lekári za hlavný predmet korupčnej transakcie uvádzajú hmotné dary do 20 eur, pričom rozdiel je iba v pomere respondentov vzhľadom na miesto kde pôsobia. Na východe krajiny si to myslí 57 % a na západe 67 % lekárov. Za druhú najrozšírenejšiu formu považujú lekári zhodne (33 %)  peňažnú formu. Čo sa názoru pacientov týka, tak na východe Slovenska za najčastejšiu formu úplatku je považovaná finančná hotovosť (55 %) až potom forma hmotného daru (38 %), pričom na západe si pacienti myslia, že najčastejšou formou úplatku je hmotný dar (48 %) a s minimálnym rozdielom aj finančná hotovosť (46 %).

Ak by sme to mali zovšeobecniť, tak vzhľadom na to, že hmotné dary do 20 eur uvádzajú lekári, ale aj pacienti západného Slovenska ako najčastejšiu formu „úplatku“, môžeme predpokladať isté preferovanie tejto formy korupcie na západe Slovenska. Naopak, podľa názoru lekárov a pacientov východného Slovenska môžeme povedať, že na východe krajiny je častejším predmetom korupčného transferu finančná hotovosť ako hmotný dar.

 

Graf 7: Najčastejšie forma korupčného správania pacientov

Legenda: VS = východné Slovensko, ZS = západné Slovensko

Zdroj: Mužík, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava


5. Zhrnutie

Podľa názoru respondentov prichádza do zdravotníctva najviac „neoficiálnych platieb“ od pacientov (hlavne na východe Slovenska) a od farmaceutických firiem (hlavne na západe Slovenska). Preferovaná forma resp. predmet korupčnej transakcie je u pacientov hmotný dar (hlavne na západnom Slovensku) a finančná hotovosť (hlavne na východe krajiny). U farmaceutických firiem dominuje uplácanie vo forme hmotného daru alebo protislužby bez väčšieho rozdielu na miesto pôsobenia lekára. 

 

Plne si uvedomujem, že tieto údaje nemôžeme z vedeckého hľadiska aplikovať na celú spoločnosť, keďže vzorka nie je úplne postačujúca, no každopádne viem, že tento výskum má určitú výpovednú hodnotu a verím, že aj za pomoci týchto výsledkov a ich spracovania by kompetentné osoby a  úrady mohli jednoduchšie vytvárať stratégie boja proti korupcii v zdravotníctve a určiť si najdôležitejšie a prioritné body intervencie.

 

Stručný popis metodiky:

Zber dát sme vykonali na východnom a západnom Slovensku. Konkrétne na východnom Slovensku sme oslovili verejnosť v Sobraneckom, Michalovskom, Trebišovskom, Vranovskom, Humenskom, Košickom, Prešovskom, Sninskom, Bardejovskom, Popradskom okrese a lekárov v Michalovskej, Vranovskej, Humenskej nemocnici a Košických (Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Železničná nemocnica s poliklinikou) nemocniciach. Na západnom Slovensku boli oslovení obyvatelia Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Trnavského a Novozámockého okresu a lekári v Bratislavských univerzitných nemocniciach (Nemocnica akademika L. Dédera, nemocnica sv. Cyrila a Metóda, nemocnica Ružinov a nemocnica Staré mesto) a v nemocnici v Nových Zámkoch. Z časového hľadiska bol výskum realizovaný od júla do novembra roku 2010.

Celkový počet respondentov, ktorí sa zúčastnili výskumu je 258. Z toho:

57 lekárov (31 mužov a 26 žien)

  • 30 lekárov z VS a 27 zo ZS

201 pacientov (63 mužov a 138 žien)

  • 112 z VS a 89 zo ZS


[1] chápanú ako: ja „pomôžem“ tebe (akokoľvek) a ty niekedy (akokoľvek) pomôžeš mne, keď to budem potrebovať

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia