Sprievodca pôrodnicami 2012

utorok, 05. február 2013, 11:30

Ktoré by si opäť vybrali mamičky? Ktoré sú najlepšie podľa expertov? A ktoré bodujú svojimi službami? Projekt Sprievodca pôrodnicami ukončil v januári 2013 svoj druhý ročník.

Vďaka 3 165 hodnoteniam mamičiek, názorom 14-tich expertov z oblasti perinatológie (medicínskej vedy zaoberajúcej sa časovým obdobím okolo pôrodu) a koordinátorom projektu HPI a rodinka.sk, vznikol v roku 2012 rebríček pôrodníc, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdravotnej starostlivosti i spokojnosť mamičiek.

Od februára 2011, kedy tento projekt začal, sa doň zapojilo a ohodnotilo pôrodnice až 7 500 mamičiek!


Manuál hodnotenia pôrodníc v roku 2012 (pdf)

Podrobný popis metodiky projektu Sprievodca pôrodnicami, procesu zberu a vyhodnocovania dát, ako aj výsledkov.


Hodnotenie pôrodníc v roku 2012

Zatiaľ čo v prvom ročníku projektu sme sa zamerali na mapovanie služieb pôrodníc a na hodnotenie spokojnosti mamičiek, druhý ročník prináša zásadné novinky. Tými sú hodnotenie služieb poskytovaných pôrodnicami a expertné hodnotenie, ktoré sa zameriava na hodnotenie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti slovenských pôrodníc.

Hodnotenie v roku 2012 teda pozostáva z troch častí, ktorým sme priradili rovnakú dôležitosť:

 1. EXPERTNÉ HODNOTENIE: hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti
 2. HODNOTENIE SLUŽIEB poskytovaných pôrodnicou
 3. HODNOTENIE SPOKOJNOSTI mamičiek

novorodenec

fotografia: Neil Smith

1) Kvalita zdravotnej starostlivosti – pôrodnice z pohľadu expertov

Jedným z najdôležitejších kritérií výberu „dobrej pôrodnice“ je kvalita zdravotnej starostlivosti. S pomocou 14 významných expertov z oblasti perinatológie na Slovensku sme stanovili desať parametrov na meranie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach.

Výber zahŕňa parametre, ktoré sa u nás dlhodobo sledujú ako napr.: frekvencia cisárskych rezov, počet pôrodov v pôrodnici či perinatálna úmrtnosť. Obsahuje však i parametre, ktoré sú pre slovenské podmienky nové, ale na meranie medicínskej kvality vhodné. Je to napríklad meranie frekvencie cisárskych rezov u nízkorizikových rodičiek, ktoré umožňuje porovnať kvalitu zdravotnej starostlivosti v pôrodniciach, ktoré sa venujú rizikovým prípadom či ležia v oblasti s rizikovejšou populáciou. Pracoviská tohto typu by inak mohli dosahovať skreslené zhoršené výsledky.

Najpálčivejšie témy, ktoré vyplynuli z expertného hodnotenia sú:

 • Vysoké percento cisárskych rezov na Slovensku a jeho neustály nárast: v priemere 29,62 % (r. 2011), (WHO odporúča 15 %) hoci jednotlivé pôrodnice sa výrazne líšia: od 13,6 % (Kežmarok) do 52,9 % (Nové Zámky). Aj keď je cisársky rez život zachraňujúci výkon, jeho nadmerné využívanie bez medicínskej indikácie napr. na želanie matky zvyšuje riziko pre matku aj dieťa.
 • Veľké rozdiely v počte pôrodov v pôrodnici za rok: od 322 (Snina) do 2823 (Bratislava, Antolská). Nízky počet pôrodov môže viesť k nedostatočnej skúsenosti pri vedení komplikovaných pôrodov v malých pôrodniciach.
 • Veľké regionálne rozdiely v centralizácii  transporte in utero (prevoz, kým je bábätko ešte v maternici). Úlohou centralizácie je zlepšiť starostlivosť o rizikové rodičky už v období tehotenstva a počas pôrodu a zároveň poskytnúť rizikovému novorodencovi špecializovanú zdravotnú starostlivosť v perinatologickom centre, ktoré je na to aj prístrojovo aj personálne pripravené.
 • Veľké rozdiely v perinatálnej úmrtnosti (Perinatálna úmrtnosť vyjadruje počet mŕtvonarodených a zomretých detí do 7 dní na 1000 narodených.) V rámci Slovenska: priemerná hodnota na pôrodnicu je 4,8 ‰, pričom rozsah sa pohybuje od 0 ‰ (7 pôrodníc) do 20,69 ‰ (I. GPK Košice). Na perinatálnu úmrtnosť môže vplývať koncentrácia rizikových gravidít ako aj detí s vývojovými chybami.
 • Potreba zlepšenia zberu dát: štatistické dáta, ktoré pôrodnice zbierajú, nie sú na dostatočnej úrovni. Predstavujú problém pri spätnej väzbe z vyhodnotenia kvality práce pôrodných oddelení i pri porovnávaní výsledkov pôrodníc. Zistili sme, že najmä parametre, ktoré sú v literatúre najviac hodnotené a súčasne boli doporučené expertmi ako vhodné, sa na Slovensku nevykazujú a nie sú bežne na pôrodniciach ani evidované (napr. cisársky rez u nízkorizikových rodičiek – NTSV.)
Vybrané indikátory kvality zdravotnej starostlivosti

1

Počet pôrodov v pôrodnici za 1 rok

2

Centralizácia – transport in utero

3

Perinatálna úmrtnosť

4

Podiel pôrodov s vákuumextraktorom alebo forcepsom

5

Podiel úmrtí donoseného plodu (váha 2500 g a viac) do 7 dní po pôrode

6

Podiel novorodencov s Apgarovej skóre menej ako 7 po 5 min

7

Frekvencia cisárskeho rezu

8

Pôrod s epidurálnou pôrodnou analgéziou (PEDA)

9

Cisársky rez pri nízkorizikových pôrodoch (nad 2500g, jeden plod, prvorodička, hlavičkou) (NTSV)

10

VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze)

V závere môžeme dúfať, že expertné hodnotenie bude podnetom na ďalšiu odbornú diskusiu s cieľom dosiahnuť konsenzus pri stanovení parametrov hodnotenia kvality zdravotnej starostlivosti v perinatológii a jej benchmarkoch (štandardov, podľa ktorých sa môže parameter merať alebo posudzovať); podnieti pôrodnice k zlepšeniu zberu dát; umožní čo najobjektívnejšie porovnanie výsledkov a poskytne pôrodniciam spätnú väzbu; a čo pokladáme za najdôležitejšie: bude fungovať ako nástroj na stimuláciu kvality a efektivity. 

fotografia: mootje mootje

2) Hodnotenie služieb

Hoci projekt štandardne ponúka na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk údaje o poskytovaných službách, štandardných a neštandardných, rozhodli sme sa služby jednotlivých pôrodníc porovnať.

Oceniť sme chceli tie pôrodnice, ktoré napriek zložitej finančnej, personálnej ako aj materiálnej situácii svoje služby stále vylepšujú. Chceli sme tiež definovať „ideálny stav“, ku ktorému by sme služby mohli smerovať. Veľa zmien nie je zásadne podmienených len financiami, dôležitá je i ochota načúvať a rešpektovať potreby rodiacich žien a ich rodín.

V hodnotení sme sa zamerali najmä na nasledovné kľúčové oblasti:

 • Príprava na pôrod: možnosť oboznámenia sa s pôrodnicou pred pôrodom.
 • Doprevádzajúca osoba: rešpektovanie základných ľudských práv, znižovanie strachu z neznámeho nemocničného prostredia, redukcia stresu a následných komplikácií, podpora rodinných vzťahov.
 • Možnosti pôrodu a vybavenie pôrodníckeho traktu: s dôrazom na možnosť voľby, rešpekt k intimite a podporu dôstojného pôrodu.
 • Šestonedelie: podpora rozvoja rodinných väzieb a rodičovských kompetencií, rešpekt k intimite.
 • Bonding a dojčenie: podpora duševného zdravia a prirodzenej výživy novorodenca.

Najväčšie rezervy vidíme v podpore bondingu, teda prirodzeného procesu utvárania primárnej väzby medzi matkou, dieťaťom a oteckom. Rezervy sú tiež v rešpektovaní individuality ženy, jej intimity a podpory prirodzeného pôrodu v priestorových podmienkach našich pôrodníc.

Za dva roky trvania projektu však vidíme snahu podmienky zlepšovať, rekonštruovať oddelenia a viac načúvať potrebám rodičiek. Teší nás, že čoraz viac pôrodníc podporuje kontakt matky a dieťatka „koža na kožu“ bezprostredne po pôrode.

Novorodenec

fotografia: Deann Barrera

3) Hodnotenie mamičiek

V roku 2012 sme pokračovali so zisťovaním spokojnosti mamičiek so slovenskými pôrodnicami. Získali sme viac ako 3165 hlasov, čo predstavuje 5,8 percenta všetkých pôrodov v roku 2012.

Rovnako ako v roku 2011 mamičky vysoko hodnotia odbornosť zdravotníckeho personálu a zlepšuje sa i prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

V minulom i v tomto roku mamičky najnižšie hodnotia práve podporu bondingu a prvé minúty po pôrode. Oproti minulému roku sme však zaznamenali mierne zlepšenie i v tomto parametri.

Otázka

Počet bábätok

Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?

4,38

Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode?

4,33

Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu?

4,17

Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko?

4,09

Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia?

4,06

Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu?

4,06

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?

3,98

Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?

3,93

Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu?

3,91

Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky?

3,75

Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia.

3,64

Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici?

3,37

Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?

2,94

Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?

1,92

V projekte Sprievodca pôrodnicami sa snažíme podieľať na lepšej informovanosti mamičiek o službách a kvalite pôrodníc, ale i na zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach.

Snažíme sa zdôrazňovať význam neprerušovaného kontaktu mamičky a bábätka bezprostredne po pôrode, podporovať vytváranie bezpečnej vzťahovej väzby ako prevencie psychických porúch a propagovať dojčenie.

Zapojte sa aj vy do hodnotenia pôrodníc!

Zapojte sa aj vy do hlasovania na základe vašich skúseností s pôrodom v slovenských pôrodniciach. Pomôžte tak pôrodniciam motivovať ich k zlepšeniu vlastných služieb. Kvalitu pôrodníc budeme monitorovať aj v roku 2013. Kliknite na www.sprievodcaporodnicami.sk!

Rebríček najlepšie hodnotených pôrodníc v roku 2012

Celkové poradie podľa kvality Expertné hodnotenie Hodnotenie služieb Hodnotenie mamičiek

1

FN Trenčín

1

FN Trenčín

1

Sanatórium Koch

1

ĽN Stará Ľubovňa

2

KNsP Čadca

2

UN BA Antolská

2

FN Trenčín

2

NsP D. Streda

3

UN BA Antolská

3

VNsP Lučenec

3

NsP Galanta

3

NsP Partizánske

4

Sanatórium Koch

4

KNsP Čadca

3

NsP D. Streda

4

UVN Ružomberok

5

NsP D. Streda

5

FN Trnava

5

Košice Šaca

5

Bánovce n./B.

6

UN Martin

6

UN BA Ružinov

6

LNsP L. Mikuláš

6

Brezno

7

UN BA Kramáre

7

Poprad

7

FNsP B. Bystrica

7

Zvolen

8

NsP Partizánske

8

UN Martin

8

NsP Rožňava

8

NsP Bardejov

9

LNsP L. Mikuláš

9

NsP Sp. N. Ves

8

KNsP Čadca

9

B. Štiavnica

10

FN Trnava

10

UN KE Rastislavova

8

FNsP N. Zámky

10

Svidník

11

Košice Šaca

11

UN BA Kramáre

11

B. Štiavnica

11

Sanatórium Koch

12

NsP Levice

12

FNsP Žilina

11

NsP Partizánske

12

VN Žiar n./Hronom

13

UN KE Tr. SNP

13

FnsP Nitra

11

UN BA Antolská

13

KNsP Čadca

Rebríček najlepšie hodnotených pôrodníc podľa krajov v roku 2012

Banskobystrický kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

83

51,7

44,5

59,7

2. Nemocnica Banská Štiavnica

85

55,2

37,8

59,3

3. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

68

60,3

48,4

58,9

4. VNsP Lučenec

78

20,7

71,4

56,7

5. Nemocnica s poliklinikou Brezno

86

48,3

30,2

54,8

6. Nemocnica Zvolen

86

44,8

14,2

48,3

7. RM-H n.o., NsP Revúca

75

43,1

18,1

45,4

8. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

67

19,0

43,9

43,3

Bratislavský kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská

76

55,2

74,6

68,6

2. Pôrodnica Sanatórium Koch

85

74,1

45,9

68,4

3. Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre

77

53,5

59,9

63,5

4. Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov

73

24,1

63,8

53,6

Košický kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. Nemocnica Košice – Šaca

80

67,2

35,4

60,9

2. FN L. Pasteura Košice – Trieda SNP

75

51,7

53,4

60,0

3. NsP Sv. Barbory Rožňava

82

56,9

33,6

57,5

4. NsP Spišská Nová Ves

68

41,4

61,3

56,9

5. FN L. Pasteura Košice – Rastislavova

69

41,4

60,0

56,8

6. NsP Trebišov

72

44,8

34,1

50,3

7. NsP Š. Kukuru Michalovce

69

39,7

38,2

48,9

8. Kráľovský Chlmec

77

20,7

35,2

44,3

9. Nemocnica Krompachy

63

34,5

14,6

37,3

Nitriansky kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. NsP Levice

75

51,7

54,4

60,4

2. NsP Topoľčany

72

51,7

49,8

57,8

3. FNsP Nové Zámky

68

56,9

47,5

57,5

4. Fakultná nemocnica Nitra

69

24,1

58,5

50,5

5. Forlife n.o. Komárno

76

31,0

35,2

47,4

Prešovský kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. NsP Sv. Jakuba Bardejov

85

51,7

43,1

59,9

2. Nemocnica A. Leňa Humenné

70

44,8

49,3

54,7

3. Nemocnica Poprad

72

29,3

62,2

54,5

4. Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku

77

46,6

32,3

52,0

5. Nemocnica a.g. L. Svobodu Svidník

85

51,7

10,5

49,1

6. ĽN Stará Ľubovňa

90

39,7

13,0

47,6

7. Nemocnica Snina

63

34,5

38,6

45,4

8. FNsP J.A. Reimana Prešov

67

17,2

49,2

44,5

9. Vranovská nemocnica

73

25,9

28,5

42,4

Trenčiansky kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. Fakultná nemocnica Trenčín

80

72,4

83,9

78,8

2. NsP Partizánske, n.o.

89

55,2

46,2

63,5

3. NsP Považská Bystrica

66

41,4

55,5

54,3

4. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

72

37,9

33,1

47,7

5. Nemocnica Bánovce nad Bebravou

88

43,1

9,6

46,9

6. NsP Ilava

73

24,1

34,6

43,9

7. NsP Myjava

75

31,0

11,8

39,3

Trnavský kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. NsP Dunajská Streda

89

70,7

40,3

66,7

2. Fakultná nemocnica Trnava

67

51,7

64,1

60,9

3. NsP Sv. Lukáša Galanta

67

70,7

26,9

54,9

4. Nemocnica A. Wintera Piešťany

68

46,6

30,4

48,3

5. NsP Skalica

65

25,9

10,2

33,7

Žilinský kraj

Spokojnosť

Služby

Expertné

Spolu

1. KNsP Čadca

82

56,9

68,9

69,3

2. Univerzitná nemocnica Martin

79

51,7

61,6

64,1

3. LNsP Liptovský Mikuláš

77

63,8

46,3

62,4

4. UVN SNP Ružomberok

88

48,3

42,4

59,6

5. FNsP Žilina

60

43,1

59,6

54,2

6. DONsP Dolný Kubín

78

46,6

23,9

49,5

7. NsP Trstená

60

20,7

58,2

46,3


Dodatok k hodnoteniu Hornooravskej NsP Trstená (20. 2. 2013)

Do uzávierky projektu Sprievodca pôrodnicami za rok 2012 (t.j. k 31.1.2013) sme neobdržali z pôrodnice v Trstenej dotazník, ktorý slúžil na ohodnotenie služieb poskytovaných pôrodnicou. V hodnotení služieb tejto pôrodnice sme preto uviedli informácie získané z webovej stránky nemocnice.

Doplnený dotazník sme od pôrodnice získali až po uverejnení výsledkov hodnotenia pôrodníc a údaje z neho sme dodatočne spracovali. Doplnením údajov získala pôrodnica v Trstenej 20 bodov v hodnotení služieb, čo by ju zaradilo na 5. miesto v hodnotení služieb. Celkovo by získala 62,4 bodu a umiestnila by sa na 9. mieste v celkovom hodnotení kvality pôrodníc.

Pôvodný rebríček hodnotenia pôrodníc ostáva nezmenený, keďže všetky pôrodnice mali možnosť a boli požiadané o vyplnenie dotazníkov s dostatočným predstihom. Uvádzame však podrobné hodnotenie, aké by bola pôrodnica získala, ak by bola hodnotenie poslala pred 31.1.2013.


Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko – pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať. Vyplnenie dotazníka bolo pre oddelenia dobrovoľné, k dnešnému dňu odpovedalo 53 pôrodníc, z 54 pôrodníc, ktoré aktuálne na Slovensku fungujú.

Projekt Sprievodca pôrodnicami prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Inštitútom zdravotnej politiky Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s podporou časopisu Mama a ja, a v roku 2012 i rádia Jemné melódie a Nadácie SPP.

Mama a ja

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodcaporodnicami.sk viac ako 155 000 unikátnych návštevníkov a viac ako 640 000 videní. Mamičky sa počas existencie projektu vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 7500-krát. V tomto ročníku to bolo 3165-krát, čo predstavuje 5,8 percenta všetkých pôrodov v roku 2012.

Ambíciou projektu je mapovať súčasný stav pôrodníc z pohľadu ich služieb, ponuky starostlivosti o rodičky a ich deti a z hľadiska kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt, ako jeden z mála, sleduje kvalitu v slovenskom zdravotníctve už dva roky.

Zdroj: www.rodinka.sk a HPI

PORTÁL RODINKA.SK je najväčším internetovým magazínom, ktorý sa venuje deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Jeho redakcia publikuje priemerne 100 redakčných článkov za mesiac. Návštevnosť presahuje 350 tisíc reálnych užívateľov mesačne.

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia