Zdravotníctvo už nie je priorita vlády

štvrtok, 07. november 2013, 16:00

Prečo v rozpočte chýba kľúčová tabuľka?

Tabuľku 1, ktorá sumarizuje verejné zdroje v zdravotníctve, budete v návrhu rozpočtu hľadať márne. Nie je tam. Ak by tam totiž bola, bolo by na prvý pohľad zrejmé, že ministerstvo financií ohaduje na rok 2014 nominálny pokles verejných zdrojov v zdravotníctve. V predchádzajúcich rokoch sa tabuľka v takejto štruktúre v dokumente vždy nachádzala. V rozpočte na roky 2012-2014 bola na strane 57 a v rozpočte na roky 2013-2015 bola na strane 75.

Takže sme si Tabuľku 1 pre roky 2014-2016 vyrobili na základe údajov roztrúsených v samotnom návrhu rozpočtu:

 • Riadok ZP – príjmy od EAO (vrátane RZZP) nájdete na strane 19, v tabuľke daňové a odvodové príjmy – riadok „Zdravotné poisťovne“, ten obsahuje aj dlžné poisnté a príjmy z ročného zúčtovania
 • Riadok ZP – príjmy za poistencov štátu (preddavky) nájdete na strane 84
 • Riadok ZP – príjmy za poistencov štátu (RZZP) taktiež nájdete na strane 84
 • Riadok MZ SR (bez platby štátu, EU prostriedkov a spolifinancovania) nájdete v tabuľke na strane 84
 • Riadok MZ SR (EU prostriedky a spolufinancovanie) sa taktiež nachádza na strane 84

Ministerstvo zdravotníctva teda v roku 2014 predpokladá celkový objem verejných zdorjov na 3,961 mld. €, čo znamená pokles verejných zdrojov o 45 mil. € oproti roku 2013 (4,006 mld. €), pričom:

 • Zdroje od ekonomicky aktívnych vzrastú približne o 108 mil. €
 • Zdroje od poistencov štátu klesnú o 111 mil. €
 • Zdroje z ročného zúčtovania za poistencov štátu klesnú o 19 mil. €
 • Zdroje z EU fondov klesnú o 23 mil. €

 

Tabuľka 1: Verejné zdroje zdravotníctva pre roky 2014-2016 (v €)
 

2011 S

2012 S

2013 R

2013 OS

2014 N

2015 N

2016 N

Verejné zdroje spolu 3 747 454 421 3 959 636 406 4 063 250 005 4 006 751 586 3 961 070 464 4 087 384 043 4 228 802 775
ZP – príjmy od EAO (vrátane RZZP**) 2 373 516 000 2 427 816 000 2 645 012 172 2 601 178 000 2 709 870 000 2 827 890 000 2 947 988 000
ZP – príjmy za poistencov štátu (preddavky) 1 117 441 233 1 338 990 358 1 263 888 000 1 263 888 000 1 152 043 200 1 180 470 240 1 210 393 440
ZP – príjmy za poistencov štátu (RZZP**) 90 107 934 19 213 576 19 213 576 19 213 576 0 0 0
MZ SR (bez platby štátu, EÚ prostriedkov a spolufinancovania) 74 852 643 73 453 272 67 873 257 70 083 457 70 032 440 68 804 690 69 667 264
MZ SR (EÚ prostriedky a spolufinancovanie) 91 536 611 100 163 200 67 263 000 52 388 553 29 124 824 10 219 113 754 071

Zdroj: Kalkulácie HPI na základe údajov z vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy 2014-2016

 

DOPLNENÉ: Nezapočítané položky sú neutrálne

Uvedené výpočty HPI ministerstvo financií SR (MF SR) spochybnilo a označilo za nepravdivé (Správy RTVS, 4.11.2013). Dôvodom malo byť nezapočítanie nasledovných položiek z tabuľky v rozpočte:

 1. sankcie súvisiace s poistným
 2. odplata za postúpenie pohľadávky ZP
 3. nedaňové príjmy
 4. transfery v rámci VS
 5. zostatok prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO)

Tieto údaje HPI nezapočítalo z nasledovných dôvodov:

 1. sankcie súvisiace s poistným – položka je neutrálna (rovnaká v oboch rokoch).
 2. odplata za postúpenie pohľadávky ZP – položka nie je štandardným príjmom ZP. Nezapočítanie tejto položky opticky zlepšuje rozpočet 2014 oproti rozpočtu 2013 (pretože na rozdiel od r. 2013 je prognózovaná vo výške 0 €).
 3. nedaňové príjmy – položka sa ťažko prognózuje a ponecháva veľkú „voľnosť“, koľko si tam MF naprognózuje. Ak by bolo MF SR v tejto položke konzervatívne, nechalo by ju na úrovni OS 2013, čím by bola neutrálna.
 4. transfery v rámci VS – položka je neutrálna
 5. zostatok prostriedky z predchádzajúcich rokov (FO) – zostatok prostriedkov nie je príjmom ZP podľa zákona (HPI to nepovažuje za prijem ZP v danom roku); ide o cashový zostatok na účtoch ZP. Ak by bolo MF SR v tejto položke konzervatívne, nechalo by ju na úrovni OS 2013, čím by bola neutrálna.

 

Koľko je vlastne tá sadzba?

Sadzba za poistencov štátu pre rok 2014 vychádza na 3,826 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov a prvýkrát od reformy zdravotníctva klesá pod 4 %. Náš výpočet sa opiera o tabuľku na strane 84 vládneho návrhu rozpočtu. Ako toto číslo vypočítame? Trojčlenkou:

 1. Preddavky na poistné platené štátom sú 1 152 043 200 €
 2. Počet poistencov štátu je 3 117 000
 3. Priemerná mzda za rok 2012 je Štatistickým úradom oficiálne vypočítaná na 805 €
 4. Takže vydelíme objem preddavkov počtom poistencov (1152043200 €/3117000) a získame sumu na jedného poistenca štátu ročne, ktorá sa rovná 369,60 €
 5. Teraz vydelíme túto sumu 12 a získame sumu na jedného poistenca štátu mesačne, ktorá sa rovná 30,80 € (mimochodom, v rozpočtoch z predchádzajúcich rokov sa výška platby štátu na jedného poistenca nachádzala. Napríklad v rozpočte na roky 2013-2015 na strane 76).
 6. A teraz sumu 30,80 vydelíme výškou priemernej mzdy za rok 2012 (805 €) a dostávame percento platby štátu za poistenca štátu, ktoré sa rovná 3,826 %

 

Zaujímavé pritom je, že verzia rozpočtu z augusta pri rovnakom počte poistencov štátu predpokladala celkovú platbu za poistencov štátu vo výške 1,205 mld. €. To presne zodpovedá poistnej sadzbe 4,000 % za jedného poistenca štátu.

 

Tabuľka 2: Parametre pre výpočet sadzby za poistenca štátu (v €)
  2011 S 2012 S 2013 R 2013 OS 2014 N 2015 N 2016 N
Poistné platené štátom na verejné zdravotné poistenie 1 207 549 167 1 358 203 934 1 283 101 576 1 283 101 576 1 152 043 200 1 180 470 240 1 210 393 440
Preddavky na poistné platené štátom 1 117 441 233 1 338 990 358 1 263 888 000 1 263 888 000 1 152 043 200 1 180 470 240 1 210 393 440
Ročné zúčtovanie poistného v danom roku 90 107 934 19 213 576 19 213 576 19 213 576 0 0 0
Počet poistencov 3 337 282 3 300 000 3 150 000 3 150 000 3 117 000 3 117 000 3 117 000

Zdroj: Strana 84 vládneho návrhu rozpočtu

 

Dve vládne tvrdenia. Dve nepravdy.

Pri komunikácií rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2014 odzneli z úst predstaviteľov vlády dve tvrdenia. Obe nepravdivé:

 1. MF SR tvrdí, že celkový objem verejných zdrojov v zdravotníctve vzrastie (MF SR dňa 14.10.2013). Toto tvrdenie sme vyvrátili zostavením „chýbajúcej tabuľky“, pričom sme vypočítali, že objem verejných zdorjov poklesne o 45 mil. €.
 2. MZ SR tvrdí, že sadzba za poistencov štátu je 4 % (MZ SR dňa 14.10.2013). Toto tvrdenie sme vyvrátili prepočtom „trojčlenkou“, pričom sme vypočítali, že sadzba je 3,826 %.

 

Zdravotníctvo už nie je priorita rozpočtu pre roky 2014-2016

Aktuálny návrh štátneho rozpočtu zároveň naznačuje, že zdravotníctvo už nie je prioritou vlády (a strany SMER):

 • Po prvé, podiel kapitoly ministerstva zdravotníctva (vrátane platby štátu za svojich poistencov) na celkových príjmoch verejnej správy klesne z 5,9 % na 4,9 %.
 • Po druhé, podiel celkových verejných zdrojov na celkových príjmoch klesne zo 16,7 % na 15,4 %.
 • Po tretie, zároveň platí, že príjmy verejnej správy rastú z 24,0 mld. € na 25,7 mld. €. Pri raste príjmov verejnej správy o 7,2 % samotná kapitola MZ SR poklesne o 11 % (!), čo hovorí o výraznom znížení priority zdravotníctva v štátnom rozpočte.

 

Tabuľka 3: Priorita zdravotníctva v rámci rozpočtu v roku 2014 výrazne klesne (v mil. €)
  2011 S  2012 S  2013 R  2013 OS 2014 N  2015 N  2016 N 
Kapitola MZ SR 1 373,94 1 531,82 1 418,24 1 405,57 1 251,20 1 259,49 1 280,81
Verejné zdroje zdravotníctva spolu 3 747,45 3 959,64 4 063,25 4 006,75 3 961,07 4 087,38 4 228,80
Príjmy verejnej správy 22 992,90 23 650,70 25 435,70 24 012,50 25 731,00 25 102,50 26 067,70
Výdavky verejnej správy 26 490,60 26 757,60 27 622,20 26 187,50 27 875,40 27 623,30 28 247,00
Kapitola MZ SR na príjmoch 6,0 % 6,5 % 5,6 % 5,9 % 4,9 % 5,0 % 4,9 %
Kapitola MZ SR na výdavkoch 5,2 % 5,7 % 5,1 % 5,4 % 4,5 % 4,6 % 4,5 %
Verejné zdroje na príjmoch 16,3 % 16,7 % 16,0 % 16,7 % 15,4 % 16,3 % 16,2 %
Verejné zdroje na výdavkoch 14,1 % 14,8 % 14,7 % 15,3 % 14,2 % 14,8 % 15,0 %

Zdroj: HPI na základe údajov zo vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy 2014-2016

 

Rozpočet pre rok 2014 z pohľadu trojročného rozpočtovania

Trojročné rozpočtovania má zlepšiť predvídateľnosť prostredia a manažovať očakávania subjektov v zdravotníctve. Štát pri formulácií platby na rok 2014 vysielal prehnané očakávania:

 • Rozpočet pre roky 2012-2014 predpokladal, že v roku 2014 bude platba štátu na úrovni 1,299 mld. €. Tento rozpočet počítal so zvýšeným počtom poistencov štátu na úrovni 3,35 milióna. To znamenalo predpoklad na úrovni 4,00 % z priemernej mzdy.
 • Rozpočet pre roky 2013-2015 toto očakávanie na úrovni 1,294 mld. € potvrdil, napriek tomu, že počet poistencov bol znížený na 3,15 milióna (mínus 200 000 poistencov štátu zmenou metodiky). Toto znamenalo platbu štátu pre rok 2014 na úrovni 4,25 % z priemernej mzdy
 • Rozpočet pre roky 2014-2016 však tieto predpoklady úplne otočil, lebo navrhuje celkovú sumu za poistencov štátu vo výške 1,152 mld. €, čo predpokladá výšku platby len na úrovni 3,826 % z priemernej mzdy.

 

Tabuľka 4: Platba štátu v roku 2014 v kontexte trojročného rozpočtovania
Poistenci štátu – preddavky 2012 2013 2014 2015 2016
2012-2014 1 218 096 000 1 256 207 040 1 299 244 320    
2013-2015   1 263 888 000 1 294 115 240 1 338 574 822  
2014-2016     1 152 043 200 1 180 470 240 1 210 393 440

Zdroj: HPI na základe údajov zo schválného rozpočtu pre roky 2012-2014, pre roky 2013-2015 a vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2014-2016

 

Pozrime sa však aj na výhľad pre rok 2015. Pred rokom ešte rozpočet počítal so sumou 1,338 mld. € a dnes je to len 1,180 mld. €, čo znamená pokles o 158 mil. €. Akú hodnotu teda prináša trojročné rozpočtovania pri manažovaní očakávaní ohľadom platby štátu? Z hľadiska predvídateľnosti veľmi malú.

 

Zdravotníctvo bude mať po 10 rokoch zbytkový rozpočet

Jedným z cieľov reformy financovania zdravotníctva v roku 2004 bolo naviazania platby štátu na reálnu ekonomiku, aby financovanie zdravotníctva zo štátneho rozpočtu už nebolo ďalej „zbytkové“. Toto naviazanie platby štátu za každého poistenca štátu vo výške 4 % z priemernej mzdy spred 2 rokov zároveň malo zabezpečiť:

 • vyššiu predvídateľnosť prostredia, ktorá však pri manipulácií so sadzbou štátu a vytváraním nereálnych očakávaní stráca skutočný zmysel,
 • proticyklický charakter, ktorý však manipulácia so sadzbou taktiež veľmi oslabuje.

Zároveň platí, že ak sa od roku 2005 so sadzbou manipulovalo, tak jedine smerom hore od 4 % a nikdy nie pod túto úroveň. Signál, že sadzba klesne pod 4 % znamená, že zdravotníctvo bude mať po 10 rokoch opäť „zbytkový“ rozpočet.

 

 

článok bol publikovaný v Zdravotníckych novinách

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia