Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "MPK".

Vyhláška MZ SR o pracovnej zdravotnej službe

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

Vyhláška MZ SR, ustanovujúca rozsah odbornej prípravy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

Vyhláška č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík.

Správa o plnení Národného programu prevencie obezity (2010 - 2013)

Správa o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013.

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS (2013)

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2013.

Národný program reforiem 2014

Národný program reforiem popisuje "štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života."

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zdravotnom poistení

Podrobnosti o povinnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 988/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 a v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška upravujúca spôsob určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnu výšku úhrady

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
TAG CLOUD
lekári WIKI odkazy ÚDZS regulácia Česko lieky makro nemocnice zdravotné poisťovne MPK monitoring HPI ministerstvo zdravotníctva legislatíva Zdravotná politika financovanie VšZP v médiách tlačové správy zdravotné poistenie
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.