Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "MPK".

Vyhláška upravujúca tlačivá určené na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 60/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

Správa o výkone práv akcionára v akciovkách MZ SR za rok 2013

Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2013

Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane vodných tokov a jazier

Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III

Vyhláška MZ SR o pracovnej zdravotnej službe

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

Vyhláška MZ SR, ustanovujúca rozsah odbornej prípravy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

Vyhláška č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z. z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík.

Správa o plnení Národného programu prevencie obezity (2010 - 2013)

Správa o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013.

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS (2013)

Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2013.

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zdravotnom poistení

Podrobnosti o povinnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 988/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 a v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
TAG CLOUD
makro Zdravotná politika v médiách Česko zdravotné poisťovne ministerstvo zdravotníctva VšZP zdravotné poistenie regulácia tlačové správy monitoring lieky nemocnice financovanie ÚDZS lekári legislatíva WIKI odkazy MPK HPI
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.