Rastová senzácia vyvolala uspokojenie aj pochybnosti

piatok, 24. marec 2006, 16:00

Mimoriadne silný rast reálneho HDP v poslednom štvrťroku 2005 (na úrovni 7,6 %) vyvolal zmiešané reakcie: okrem pocitu uspokojenia sa pri publikovaní takmer senzačného čísla celkom logicky objavili otázky o jeho príčine ako aj pochybnosti o ňom.

HDP rástol rekordne…

V predchádzajúcom vydaní sme informovali o skutočnosti, že Štatistický úrad SR odhadol objem HDP za uplynulý rok na úrovni 1 439,8 mld. Sk, s tempom rastu 8,6 % v bežných a 6,0 % v stálych cenách. Prekvapenie vyvolala rekordná hodnota rastu z posledného štvrťroka, ktorá prekonala tempá rastu z čias mečiarovskej pro-rastovej politiky, keď sa rast ekonomiky pumpoval injekciami verejných výdavkov.

…za agregovaným číslom sa však ešte skrývajú otázniky…

Pri pozornejšom pohľade na štruktúru ekonomického rastu sa objaví niekoľko faktorov, ktoré komplikujú interpretáciu vysokého tempa rastu, to však neznamená, že ho spochybňujú. Pozrime sa najprv na stranu tvorby HDP. Tu je nápadné, že rast objemu pridanej hodnoty v závere roka nápadne zaostal za rastom celého HDP (pritom pridaná hodnota tvorí podstatnú časť HDP). Pridaná hodnota totiž vzrástla iba o 4,2 %.

…ako expanzia čistých nepriamych daní…

To, že rast HDP dosiahol až 7,6 %, je zásluhou podstatne zvýšeného objemu výberu čistých nepriamych daní (nepriame dane mínus subvencie), a to až o 41,5 %. Tieto dane svojou prítomnosťou v cenách ovplyvňujú aj HDP, ktorý sa vykazuje v trhových cenách. Už menej prekvapivé je, že rast pridanej hodnoty bol najvyšší v stavebníctve (o 18,9 % v stálych cenách), v priemysle (o 14,3 %), v obchode (o 9,8 %), v hoteloch a reštauráciách (o 7,3 %). Výrazne nižšia ako v 4. štvrťroku 2004 bola tvorba HDP hlavne v netrhových službách: v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 34,6 %) a v školstve (o 16,8 %).

…alebo abnormálny nárast zásob.

Iný zaujímavý moment (už aj širšie medializovaný) možno postrehnúť pri pohľade na štruktúru použitia HDP: Hybnou silou rastu bol domáci dopyt (rast o 11,7 %), čistý export sa vyvíjal v súlade s očakávaniami nepriaznivo. K vyššej dynamike domáceho dopytu prispeli všetky jeho zložky, najrýchlejšie rástla tvorba hrubého kapitálu – až o 33,5 % v stálych cenách!. Tu sa dostávame k druhej ťažšie interpretovateľnej položke, a tou je medziročný rast stavu zásob o 24,7 mld. Sk v stálych cenách, čo je 49 % medziročného prírastu objemu HDP. Zmena stavu zásob je súčasťou tvorby hrubého kapitálu a výraznou mierou prispieva k vyššie uvedenému, vyše 33%-nému rastu tvorby hrubého kapitálu. Príčina mimoriadneho významu faktora zásob pri raste HDP je trojaká:

  1. Išlo o predzásobenie sa tovarmi, u ktorých sa očakávalo zvýšenie spotrebnej dane od začiatku roka 2006 (tabak, alkohol).
  2. Značnú rolu mal faktor zásobenia sa predmetmi, ktoré sa v budúcom roku pretransformujú na fixný kapitál. Tento fenomén sa objavil aj na konci roka 2004 a je typický vo fáze príprav veľkých investičných celkov.
  3. Ceny zásob rástli v minulosti pomalšie ako ceny celého HDP (deflátora HDP). Pri vyjadrení v bežných cenách nie je faktor zásob až taký významný (prírastok zásob vysvetľuje asi 30 % prírastku objemu HDP), pri očistení od rastu cien sa však význam zmeny stavu zásob prudko zvyšuje. Tento faktor je skôr „štatistický“ a umelo navyšuje význam zásob pri vysvetlení silného rastu HDP. Pri posudzovaní štruktúrnych anomálií v raste HDP však treba prihliadnuť na bežné ceny, lebo údaj v stálych cenách je silno poznačený tým, ktorý rok je vybraný ako báza. Dochádza potom k štatistickým „deformáciám“ štruktúry skúmanej veličiny.

Graf 1: Výkyvy v stave zásob v SR (mil. Sk)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Ostatné položky domáceho dopytu sa vyvíjali v súlade s očakávaniami: rast tvorby fixného kapitálu o 15,1 % je odrazom investičného boomu v automobilovom priemysle (medziročný nárast investícií na šesťnásobok) a vo výstavbe fyzickej infraštruktúry; rast konečnej spotreby domácností o 5,9 % je pochopiteľným dôsledkom kombinácie rastu reálnych miezd aj počtu pracujúcich. Silný rast exportu výrobkov a služieb (o 15 %) bol prevýšený ešte silnejším rastom importu (o 17,7 %), čo je však ďalším očakávaným sprievodným javom investičného boomu a rastu celkového domáceho dopytu.

V médiách sa objavili výhrady voči hodnote rastu HDP s odvolaním sa na už spomenutý nárast zásob. Treba uznať, že ak nárast zásob pokrýva 49 % z nárastu objemu HDP v stálych cenách, je to naozaj neobvyklý jav. Neznamená to však žiadne spochybnenie tempa ekonomického rastu. A je zaujímavé, že keď v roku 2004 bolo tempo rastu v značnom súlade s očakávaniami, málokto si všimol, že aj vtedy rast zásob pokrýval 43 % objemu nárastu HDP. Časť týchto zásob sa následne transformovala do tvorby hrubého fixného kapitálu. Averzia voči položke zásob u odbornej verejnosti je však pochopiteľná: v minulosti existovalo dôvodné podozrenie, že zásoby sú zberným košom pre položky, ktoré štatistika nevedela inak zaradiť. V súčasnosti sú však už takéto položky separované a uvedené ako štatistická diskrepancia.

Pozícia rastového lídra však nie je spochybnená

Slovensko sa momentálne delí o pozíciu stredoeurópskeho lídra v ekonomickom raste s Českou republikou. Obe krajiny dosiahli šesťpercentný ekonomický rast v roku 2005. Pritom prognózy ani v jednej krajine nepredpokladali až takúto vysokú hodnotu Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku ešte zrýchliť. Štatistický úrad predpokladá, že v prvom polroku sa HDP zvýši o 6,2 percenta a rovnaké číslo možno očakávať aj za celý rok. Prispeje k tomu zahraničný obchod, keďže budú spustené nové výrobné kapacity v automobilovom priemysle. Naopak, tempo českej ekonomiky by sa malo spomaliť. Rastovým lídrom medzi stredoeurópskymi novými členmi EÚ v roku 2006 tak bude s vysokou pravdepodobnosťou samotné Slovensko.

Graf 2: Reálny rast HDP v stredoeurópskych nových členských štátoch EÚ ( %)

Zdroj: národné štatistické úrady – ŠÚ SR, KSH, ČSÚ, GUS, SORS

Graf 3: Reálny rast HDP v OECD, EÚ a na Slovensku ( %)

Zdroj: OECD

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia