Medicínske sporiace účty

streda, 26. apríl 2006, 10:00

V originálnom dokumente z roku 1977 Martin Feldstein navrhol koncept „major risk insurance“ s cieľom „umožniť, aby sa takmer všetky rodiny, stali nákladovo citlivé na každé dodatočné výdavky na zdravotníctvo, pričom maximálne hotovostné výdavky domácností na zdravotníctvo by boli naďalej limitované na najviac 10 % percent z príjmu“ a tým bol položený teoretický a koncepčný základ pre medicínske sporiace účty (Medical Saving Accounts – MSA).

Základom konceptu MSA je, že dopyt po medicínskej starostlivosti je kontrolovaný individuálnymi spotrebiteľmi; a pacienti sú motivovaní k nadmernej spotrebe, iba ak sú zodpovedný iba za malý zlomok nákladov. Jedným zo spôsobov, ako možno zvrátiť túto motiváciu je urobiť pacientov zodpovedných za ich rutinné výdavky na zdravotnú starostlivosť. Toto je možné prostredníctvom MSA, ktoré predstavujú vlastné finančné prostriedky jednotlivcov s vysokoodpočítateľným katastrofickým poistením, takže jednotlivci by platili väčšinu rutinných výdavkov z ich vlastných fondov a teda by mali finančnú motiváciu vyhýbať sa nepotrebnému využívaniu starostlivosti. V tomto opatrení je drahá nerutinná starostlivosť poistená prostredníctvom výsokoodpočítateľného katastrofického poistenia, ktoré poskytuje ochranu proti ťažkej finančnej záťaži v čase ťažkej choroby.

Medicínske sporiace účty sú teda individuálne sporiace účty, ktoré sú obmedzené len na zdravotnú starostlivosť. Vo všeobecnosti boli zavedené z troch dôvodov:

 1. podporiť úspory na očakávané vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti, pretože priemerný príjem a schopnosť sporiť je pre priemerného človeka zvyčajne počas produktívneho veku vyššia ako počas dôchodku
 2. naviesť spotrebiteľov zdravotnej starostlivosť na kontrolu nákladov na zdravotnú starostlivosť
 3. mobilizovať doplnkové fondy v rámci zdravotníckych systémov

MSA boli včlenené do verejných systémov zdravotnej starostlivosti v Singapure a v Čine a do pilotnej simulácie v USA. Čína iniciovala pilotný projekt v roku 1994 v dvoch mestách s celkovou populáciou 5 miliónov, 1,4 % z jej mestského obyvateľstva. Zdravotná starostlivosť bola financovaná z MSA (do ktorých účastníci prispievali 1 % zo mzdy a zamestnávatelia prispievali 10 %), z hotovostných fondov (k pokrytiu zrážok za starostlivosť nepokrytú prostredníctvom MSA) a z katastrofického poistenia. Vláda si čoskoro uvedomila, že kontrolný dopyt sám o sebe nie je adekvátny. Zaviedla limity pri využívaní drahých diagnostických procedúr a liekov a fixné náhradové sadzby pre poskytovateľov a inštitúcie. Zatiaľ využívanie ambulancií zostalo nezmenené, no návštevy nemocníc sa mierne znížili.

Zavedenie Medicínskych sporiacich účtov, taktiež známych ako Medisave accounts, Medical IRAs a Individual Medical Accounts, môže nasledovať dve alternatívne cesty a môže byť založené na úsporách alebo založené na rozhodnutiach. Čisto založené na úsporách vychádzajú z princípu rozšírenia finančnej zodpovednosti poistencov v čase. Toto môže znamenať dobrovoľnú akumuláciu peňazí poistencov na individuálne účty v zdravotnej poisťovni. V momente poskytnutia starostlivosti bude spoluúčasť poistenca automaticky vypočítaná a odúčtovaná z účtu. Peniaze na účte by patrili poistenému a mohli by byť využívané k priamemu financovaniu spoluúčasti (napr. dentálna starostlivosť) alebo vyššieho komfortu (jednolôžková izba, vyšší štandard), alebo doplnkového individuálneho zdravotného poistenia. Na druhej strane je zdravotná starostlivosť platená z verejných zdrojov rovnaká pre každého.

Pri alternatíve založenej na rozhodnutiach financie akumulované na individuálnom účte zahŕňajú depozity a úspory pacienta, ale taktiež dotácie z verejných zdrojov podľa určenia indexu individuálneho rizika. Poistenec rozhoduje o všetkých prostriedkoch na individuálnom účte a účet sa stáva nástrojom tvorby rozhodnutí pri obstarávaní zdravotnej starostlivosti. Držiteľ poistenia sa rozhoduje o nákupe svojho vlastného zdravotného plánu. V tomto prípade môže byť povolená aj obmena zdravotného rizika poistenca a postupne možno ponúkať rôzne poistné. Niektorí ľudia budú uprednostňovať menší rozsah s vyššou spoluúčasťou a niektorí väčší rozsah s nižšou spoluúčasťou. Tieto dve alternatívny môže viesť k rôznym druhom poistného.

Postupné zavedenie individuálnych účtov môže vytvoriť stabilizovaný a finančne udržateľný systém zdravotnej starostlivosti v krajinách EU a v tom istom čase môže preniesť zodpovednosť za tvorbu rozhodnutí o obstaraní zdravotnej starostlivosti na pacienta a jeho preferencie. V úsilí zabezpečiť obyvateľom prístup k zdravotníckym službám prostredníctvom účasti na poistných produktoch, skupina reformátorov zdravotnej starostlivosti v Českej Republike navrhla individuálne zdravotnícke účty. Každý účastník bude schopný uzatvoriť zmluvu s jedným z platiteľov, vybrať si ponúkaný zdravotnícky plán a nechať platiteľa spravovať jeho osobný zdravotnícky účet. Každý ponúkaný zdravotnícky plán bude musieť byť schválený vládou a bude zahŕňať povinný balík zdravotných služieb v prvom rade na vyrovnanie nákladov na dlhodobú zdravotnú starostlivosť obyvateľa krytú prostredníctvom balíka. Poistné platené za definovaný balík bude stanovené ako percento zo štátneho príspevku na individuálny zdravotnícky účet. Cena zdravotníckeho plánu, stanovená platiteľom, bude kombináciou poistného plateného za povinné poistenie definovaného balíka a poistného plateného za dobrovoľné poistenie ostatných služieb. Teda celkové poistné, ktoré bude platiteľ požadovať za zdravotnícky plán s krytím nad definovaný balík, bude vyššie ako štátny príspevok na individuálny zdravotnícky účet.

Prehľad: Zhodnotenie medicínskych sporiacich účtov

PRE

 • Môže ušetriť peniaze redukovaním využívania a administratívnych výdavkov.
 • Spotrebiteľom poskytuje väčšiu autonómiu a flexibility tým, že jednotlivcom ponúka priamu kontrolu ich výdavkov na zdravotnú starostlivosť.
 • Poskytuje finančnú motiváciu pre zdravý životný štýl.
 • Je konzistentný s americkými kultúrnymi hodnotami, ako napríklad individuálny výber, individuálna autonómia, osobná zodpovednosť, obmedzenie vlády, atď.
 • Bude viesť k podstatným finančným ziskom pre ľudí, ktorí zostávajú zdraví.
 • Zlepší prenosnosť benefitov zdravotnej starostlivosti.

PROTI

 • Môže viesť k predchádzajúcej nevyhnutnej starostlivosti pacientov alebo k preventívnym zdravotníckym službám.
 • Navracia refundáciu zdravotnej starostlivosti k systému platby za výkon (fee-for-service); je nekonzistentný s riadenou starostlivosťou a s kapitáciou.
 • Môže viesť k nepriaznivému výberu, so zdravými ľuďmi prikláňajúcimi sa k MSA, čo môže viesť k zvýšeným nákladom za iné typy plánov.
 • Môže spôsobiť, že potrebná zdravotná starostlivosť bude príliš drahá pre ľudí s nízkym príjmom alebo s chronickými chorobami alebo postihnutých.
 • Keďže MSA by boli primárne stanovené pre zamestnané osoby a väčšina návrhov je za to, aby MSA boli dobrovoľné, tento model urobí málo preto expanziu pokrytia zdravotnej starostlivosti alebo pre dosiahnutie univerzálneho prístupu.
 • Môže viesť k strate štátnych príjmov.
 • Žiadna jasná motivácia pre účasť zamestnávateľov.

Zdroj: autor

Rámček: MSA a skúsenosti zo Singapuru

Najetablovanejší verejný program MSA možno nájsť v Singapure, v meste/štáte s 3,3 mil. obyvateľov. V roku 1984 vláda založila Medisave, povinný program, do ktorého zamestnanci a zamestnávatelia prispievajú rovnakým dielom objem rovný 6-8 % z hrubých miezd. Tieto príspevky sa môžu využívať na platbu za rôzne špecifické ambulantné a lôžkové medicínske služby, pred a po dôchodku. Medishield, výsokoodpočítateľné poistenie katastrofických výdavkov, bolo doplnené v roku 1990 a Medifund, nadačný fond, bol založený v roku 1993 k pokrývaniu výdavkov chudobných ľudí. I keď štátom dotované kliniky poskytujú určitú primárnu starostlivosť pre chudobných, väčšina ambulantných výdavkov sú hotovostné. V roku 1995 boli priame platby spotrebiteľov spolu 57,7 % z celkových zdravotníckych výdavkov Singapuru, zatiaľ čo MSA poskytli iba 8,5 %.

Dobre definovaná zdravotná politika spolu s agresívnymi vládnymi zásahmi na trhu, dobre kompenzovaní lekári, relatívna sloboda od administratívneho zaťaženia, nízke režijné náklady Medisave a zmysluplné úrovne nákladov hi-tech služieb sú jednými z dôvodov pre úspech Singapurského systému. MSA poskytuje motiváciu pre redukciu spotreby a taktiež ponúka ochranu proti mimoriadnym udalostiam a zneužitiu čiernymi pasažiermi (free-riders). Primárnou záležitosťou však je, či si obyvatelia Singapuru dokážu skôr v živote vytvoriť dostatočné rezervy na to, aby mohli kryť svoje výdavky neskôr. Vzhľadom ku rapídnemu zavedeniu nových technológií a nových služieb, odhadnúť, koľko treba odložiť na budúcu zdravotnú starostlivosť, je zložité. Vytvorením nákladovo-uvedomelých spotrebiteľov zdravotnej starostlivosti sa dúfalo, že MSA bude kontrolovať náklady Singapurského systému. Napriek mladšej populácii ako v Európe, veľkému množstvu imigrantov a využívaniu tradičnej čínskej medicíny náklady na zdravotnú starostlivosť na občana postupne rástli po tom, ako bol program v roku 1984 iniciovaný, čo bolo tiež spôsobené zvýšeným využívaním drahých technológií v súkromných nemocniciach a vo vzrastajúcich poplatkoch poskytovateľov. Taktiež vzhľadom ku veľkosti hotovostných nákladov znášanej jednotlivcami, náklady Medicínskej starostlivosti v Singapure často nemôžu byť znášané staršími ľuďmi, obzvlášť staršími vdovami, ktoré neboli nikdy zamestnané mimo domácnosti a chudobnými ľuďmi. Niektorí veria, že neexistuje dôkaz, že kvalita alebo vhodnosť starostlivosti prostredníctvom MSA vzrastie.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia