Výkazníctvu zdravotných poisťovní chýba jednotná metodológia

utorok, 31. júl 2007, 16:00

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič predložil v apríli tohto roku na rokovanie vlády „Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR“, ktorá sa okrem iného zaoberala výškou správnych výdavkov zdravotných poisťovní v roku 2006. Správne výdavky boli uvedené ako percentuálny podiel (Tabuľka 1), z ministerského materiálu však nebolo jasné voči čomu sú správne výdavky porovnávané.

Báza porovnania správnych výdavkov je uvedená v materiáli ministerstva zdravotníctva (MZ SR) „Aktuálny vývoj v slovenskom zdravotníctve“, ktorý prerokovala vláda na začiatku júna (Tabuľka 1). Výdavky sú v nej uvedené ako percento čerpaných finančných prostriedkov z vybraného poistného. s výnimkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sú údaje o správnych výdavkov/čerpaných finančných prostriedkov identické s údajmi uvádzanými v správe o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR. Uvedené percentá sú zhodné (okrem VšZP) aj s percentami zverejnenými v „Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2006“ (Tabuľka 1), ktorú vypracoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Nezhoduje sa však porovnávacia báza. MZ SR porovnáva výdavky na správu (prevádzku) voči vybratému poistnému, ÚDZS zase voči celkovým výdavkom zdravotných poisťovní. z overovacích prepočtov (uvedených v Tabuľke 2) vyplýva, že korektné hodnoty ukazovateľa správných výdavkov uvádza ÚDZS, nie však MZ SR.

Úplne jasno v tvorbe ukazovateľa správnych výdavkov zrejme nemá predovšetkým rezort zdravotníctva. Vo svojich vlastných materiáloch nie je totiž MZ SR jednotné v údajoch o čerpaných výdavkov na správu VšZP za rok 2006. Pokiaľ správa o programe racionalizácie systému zdravotníctva SR uvádza, že v roku 2006 VšZP čerpala na výdavky na správu 3,67 %, materiál o Aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve hovorí, že čerpané percento finančných prostriedkov na správu bolo 3,37 %. MZ SR síce mohlo porovnávať správne výdavky VšZP voči dvom rôznym veličinám, otázne ale potom je, prečo sa pri všetkých ostatných poisťovniach použité percentá zhodujú. Navyše, (ako vyplýva z Tabuľky 2) prostriedky čerpané na prevádzkovú činnosť netvorili vo VšZP 3,37 % z vybratého poistného (tak ako tvrdí MZ SR v materiáli o aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve) ale 4,25 %.1), 2)

Z údajov uvádzaných v materiáloch MZ SR nie je jasné prečo sa správne výdavky primárne porovnávajú k vybratému poistnému resp. k celkovým výdavkom zdravotnej poisťovne. V septembri schválená novela zákona o zdravotných poisťovniach totiž stanovuje limit, podľa ktorého môže zdravotná poisťovňa v príslušnom kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti najviac 4 % z úhrnu poistného pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok.3)

Správne výdavky však nie sú jedinou oblasťou, kde existuje metodologických nesúlad vo výpočte sledovanej premennej medzi dvomi rôznymi subjektami. Príkladom je rozpor medzi údajmi o solventnosti (platobnej schopnosti) VšZP. Podľa ÚDZS dosiahla platobná schopnosť VšZP v decembri 2006 4,19 %, VšZP naopak vo svoje výročnej správe tvrdí, že bola 4,6 %. Obdobné problémy možno nájsť pri korekcii výšky pohľadávok a tvorbe technických rezerv zdravotnými poisťovňami.

Z uvedených príkladov je zrejmé, že výkazníctvu zdravotných poisťovní chýba vecná a jednoznačne interpretovateľná metodológia. Na túto skutočnosť upozornil na viacerých miestach vo svojej správe aj ÚDZS. Vzniknutý problém si uvedomilo aj MZ SR. Ako súčasť racionalizačných krokov v slovenskom zdravotníctve pripravilo návrh vytvoriť jednotnú osnovu výkazníctva a účtovníctva záväznú pre všetky zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia. Tento návrh schválila 23. mája 2007 na svojom 45 zasadnutí vláda. Ak sa podarí MZ SR v spolupráci z ministerstvom financií pripraviť dostatočne kvalitnú metodiku výkazníctva zdravotných poisťovní, prípady keď dvaja hovoria to isté, ale nejde o to isté, sa už snáď nebudú opakovať. V každom prípade, pokiaľ MZ SR nebude mať jasno v metodológii výkazníctva zdravotných poisťovní, malo by počkať s predkladaním takých zásadných návrhov ako je zníženie percenta výdavkov na prevádzku zdravotných poisťovní.

#TABULKA

#TABULKA


Poznámky

Pod vybratým poistným rozumieme sumu vybratého poistného predpísaného v roku 2006, tak ako ju uvádza ÚDZS vo svojej správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2006 (str. 38, Tabuľka 27).

Nie je jasné, ako MZ SR chápe pojem vybraté poistné. Či ním rozumie vybraté poistné vrátane alebo bez zahrnutia úrkov z omeškania, dlžného poistného, príjmov z prerozdelenia a pod. .

Úhrn poistného pred prerozdelením je jednoznačne zadefinovaný ako ako súčet preddavkov na poistné, nedoplatkov z ročného zúčtovania a úrokov z omeškania splatných v príslušnom kalendárnom roku znížených o preplatky z ročného zúčtovania poistného splatných v príslušnom kalendárnom roku.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia