Čakanie na spomalenie

nedeľa, 09. november 2008, 16:00

Krátko po tom, ako Štatistický úrad SR zverejnil celkom atraktívne čísla o vývoji HDP v druhom štvrťroku 2008, sa celkom oprávnene objavili úvahy o potrebe revízie prognóz pre rok 2009. So spomalením rastu HDP v rokoch 2008 a 2009 sa všeobecne počítalo. Ale dopady finančnej krízy nútia k zamysleniu, či doteraz odhadované spomalenie nie je stále príliš mierne.

Čo práve bolo: Rast HDP oslabený, aj tak však veľmi silný

Reálny medziročný rast HDP v druhom štvrťroku 2008 dosiahol 7,6 % (Graf 1). Táto hodnota je o 1,7 percentuálneho bodu nižšia ako bola v rovnakom období predchádzajúceho roka. Ide teda o spomalenie ekonomického rastu. Ale spomalil sa na hodnotu, ktorá je stále mimoriadne vysoká. Slovensko tak naďalej patrí ku krajinám s najsilnejším ekonomickým rastom v prostredí EÚ. Spomalenie rastu HDP bolo čiastočne dané veľmi vysokou porovnávacou základňou z predchádzajúceho roka. Čiastočne je však spôsobené ústupom faktorov, ktoré dočasne zvýšili tempo ekonomického rastu (v rokoch 2006 a 2007) k mimoriadne vysokým hodnotám. Týmito faktormi boli spustenie výroby vo veľkých automobilkách, investičný boom či predzásobovanie sa tabakovými výrobkami v očakávaní rastu spotrebnej dane a pod.

Graf 1: Tempo reálneho rastu HDP a iných parametrov produkcie

Zdroj: Štatistický úrad SR

V štruktúre použitia HDP zaujme spomalenie rastu konečnej spotreby domácností (Graf 2). Aj tu však platí, že ide o spomalenie na stále vysokú hodnotu. Vysokú dynamiku rastu si zachovala tvorba hrubého fixného kapitálu a prudko sa zvýšilo tempo rastu spotreby verejnej správy. Predpokladáme však, že rast spotreby verejnej správy sa opätovne utlmí, lebo jej tempo rastu z druhého štvrťroka by v dlhšom období nebolo v súlade so zdravým ekonomickým rastom.

Graf 2: Tempo reálneho rastu vybraných položiek použitia HDP

Zdroj: Štatistický úrad SR

Čo teraz príde: spomalenie s neistou mierou

Už pred nástupom súčasnej globálnej finančnej krízy bol všeobecne očakávaný pokles tempa rastu HDP na nižšie, stále však relatívne vysoké hodnoty. Údajov o HDP za rok 2008 sa kríza dotkne v menšej miere, pretože bude ovplyvnený len posledný štvrťrok. Preto tu prichádza do úvahy len malá korekcia na úrovni desatín percentuálneho bodu. Otázkou je skôr dynamika rastu ekonomiky v roku 2009.

Aj naše predikcie pre rok 2009 vypovedali o spomalení tempa rastu. Teraz sa vynára otázka, či je potrebné ešte ďalej korigovať to spomalenie, ktoré sme predikovali. V porovnaní s predikciami MF SR alebo prognózami vybraných bánk publikovanými NBS bola predikcia HPI pre rok 2009 opatrnejšia: tempo rastu reálneho HDP na úrovni 5,9 % podľa prognózy HPI (podľa Into Balance 07/2008) pôsobilo ako konzervatívny odhad popri hodnote 6,5 %, ktorú predkladala NBS (podľa makroekonomických predikcií vybraných bánk v septembri 2008) alebo tých istých 6,5 % podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky pri MF SR (tiež september 2008).

MF SR ako autorita na predikcie sa v priebehu októbra stavala ku korekcii prognóz veľmi opatrne. IFP pri MF SR vo svojom komentári Sme na vode? zo 16.10. 2008 bránil svoju súčasnú prognózu nevyhýbajúc sa revízii „keď sa nazbiera dostatočne veľa relevantných informácií“.

„Dostatočne veľa relevantných informácií“ k spresneniu odhadov tempa ekonomického rastu naozaj zatiaľ chýba. Preto sa prognózy v tejto chvíli len ťažko korigujú a ich autori ku korekciám v prostredí neobvyklej neistoty pristupujú s opatrnosťou a neochotou. Kým však organizácie ako IFP vyčkávajú s korekciami prognóz kvôli dodržaniu pravidiel rozpočtovacieho procesu, my si môžeme dovoliť pružnejšie zasiahnuť do našich predikcií. Hoci aj pred korekciou pôsobí náš odhad skôr konzervatívne, predsa upravujeme odhadované tempo reálneho rastu HDP na 4,8 % s tým, že budeme toto číslo ďalej korigovať podľa objavovania sa relevantných informácií o dopadoch krízy. Z makroekonomických prognóz vybraných bánk, ktoré publikuje NBS, vyplýva zatiaľ (v októbrovej aktualizácii prognózy) hodnota 5,1 %.

Graf 3: Tempo reálneho rastu HDP: pôvodné a korigované očakávania HPI

Poznámka: po rok 2007 – skutočné dáta, ďalej predikcia HPI
Zdroj: Skutočné dáta podľa Štatistického úradu SR, predikcia HPI

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia