Poslanci presadili štátne neziskové organizácie

sobota, 16. január 2010, 11:00

Hoci na jar 2009 ministerstvo zdravotníctva ustúpilo od plánu presadiť štátnu kontrolu nad neziskovými organizáciami (viď Štátne neziskové organizácie nebudú, IntoBalance 1/2009), takáto zmena sa nakoniec predsa len dostala do legislatívy. 2. decembra 2009 schválil parlament poslanecký návrh zákona, ktorým sa menia pravidlá pre nemocnice, ktoré sú neziskovými organizáciami a ktorých spoluzakladateľom bol štát. Autormi návrhu sú poslanci J. Valocký a R. Madej (Smer-SD).

Zákon predčasne ukončuje funkčné obdobie členov správnych rád neziskových organizácií k 28. februáru 2010. Noví členovia správnej rady majú byť vymenovaní zakladateľmi v takom pomere, v akom bola výška vkladu zakladateľov pri založení neziskovej organizácie. Zakladatelia tiež získali právo kedykoľvek odvolať takto vymenovaného „svojho“ člena správnej rady.

Zmena sa týka aj tzv. neprioritného majetku. Ak tento majetok vkladal do neziskových organizácií štát, samotná organizácia už s ním nebude môcť nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva zdravotníctva. Pri zrušení neziskovej organizácie sa prioritný majetok neziskovky vracia štátu (dosiaľ sa dal vložiť len do ďalšej neziskovej organizácie).

Dostať nemocnice – neziskové organizácie pod kontrolu štátu bola pôvodne úloha ministra Ivana Valentoviča (uznesenie vlády č. 61 zo 17. 1. 2008), ktorú nesplnil. Jeho nástupca R. Raši ju navrhol zrušiť, pretože ministerstvo pri tejto úlohe „narazilo na celý rad problémov, ktoré považuje za potrebné riešiť novelou zákona…“ A k prípadnej novele zákona napísalo v pripomienkovom konaní ministerstvo spravodlivosti, že s takýmto postupom nesúhlasí, pretože by sa musela uplatniť priama retroaktivita voči súčasným členom správnych rád nemocníc.

Poslaneckým návrhom zákona sa obišlo pripomienkové konanie i nesúhlas rezortu spravodlivosti. Ďalšou formálnou pripomienkou je, že novela mení režim neziskoviek v inom zákone než podľa ktorého vznikali (neziskové organizácie vznikali podľa zákona č. 13/2002 Z. z., poslanecká novela ich upravuje v zákonoch 213/1997 Z. z. a 578/2004 Z. z.).

Zásadnou zmenou je posun vo filozofii neziskových organizácií: ich založením sa zakladatelia vzdali operatívneho riadenia nemocníc a túto kompetenciu presunuli na neziskovú organizáciu. Teraz dochádza k opačnému posunu: ministerstvo zdravotníctva sa dostane opäť do polohy operatívneho riadenia týchto nemocníc, ku ktorému mu však dlhodobo chýbajú kapacity i koncepcia. Koniec-koncov, to bolo jedným zo zásadných dôvodov pre vznik neziskových organizácií.

Prekladatelia zákona chceli zabezpečiť kontrolu zakladateľov nad neziskovou organizáciou. Vybrali si len tie neziskové organizácie, ktorých spoluzakladateľom bol štát. V čom sa však od nich líšia neziskové organizácie, ktoré zakladali samosprávne kraje alebo obce? Režim v týchto nemocniciach bude odlišný…

Pomery v správnych radách vypočítané na základe výšky vkladov zakladateľov nerešpektujú stav, v akom sa majetok pred pár rokmi nachádzal. Chátrajúce budovy, zastarané prístroje, nevyrovnané hospodárenie boli prvé výzvy nových manažmentov. Zháňali investície, sponzorov, granty či eurofondy a z nich postupne opravili a zveľadili nemocnicu – čosi, čo štát ako ich predchádzajúci vlastník nedokázal urobiť za predchádzajúce desaťročie. Majetok, ktorý bol predmetom vkladu zakladateľov, je teda dnes podstatne odlišný než pri zakladaní neziskovej organizácie. Nezveľadil ho štát ako zakladateľ a pôvodný vlastník, ale samotná nezisková organizácia. Novela zákona však tento majetok považuje za „štátny“: rozhodovať o ňom majú nominanti ministerstva zdravotníctva.

Opozícia (aktívne vystupovali najmä poslanci G. Gál a V. Novotný) preto označili návrh za pokus o zoštátnenie týchto viac než dvadsiatich nemocníc. Upozornili tiež na retroaktivitu zákona, keďže sa predčasne končí funkčné obdobie riadne vymenovaných členov správnych rád.Na rokovaní Ústavnoprávneho výboru parlamentu koaliční poslanci túto námietku odmietli. Rovnako zamietli žiadosť o vystúpenie zástupcu dotknutých neziskových organizácií P. Ottingera, viceprezidenta Asociácie nemocníc Slovenska a riaditeľa Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch, n. o.

V neziskových organizáciách dôjde zrejme v ďalších mesiacoch k personálnym zmenám. Predpokladáme, že dotknutí členovia správnych rád sa obrátia na Ústavný súd SR. Kauza štátnych neziskových organizácií sa preto rozhodne nekončí.

Novela Valocký-Madej je však len dôsledkom nízkej transparentnosti a čitateľnosti vlastníckeho pozadia týchto zdravotníckych zariadení. Potvrdzuje tým názor HPI, že neziskové organizácie nie sú vhodnou právnou formou pre slovenské nemocnice. V tomto postoji sa zhodujeme s názorom ministerstva vnútra (pri transformácii nemocnice MV SR) a ministerstva spravodlivosti (viď Rámček). Zmena však môže prísť najskôr až po júnových parlamentných voľbách.

Rámček: Názor Ministerstva spravodlivosti SR na právnu formu nemocníc

V súčasnosti niektoré nemocnice fungujú ako akciové spoločnosti. Forma neziskovej organizácie nie je vhodnou právnou formou pre pôsobenie zdravotníckeho zariadenia. Právna úprava neziskovej organizácie, najmä absencia kontrolných mechanizmov nedovoľujú jej použitie na vzťahy, pri ktorých sa narába so štátnym majetkom, kde je potrebná kontrola fungovania a spravovania majetku tejto inštitúcie. Ministerstvo spravodlivosti je názoru, že najvhodnejším riešením by bolo, aby sa takéto neziskové organizácie pretransformovali na inú právnu formu (akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzením, prípadne inú osobitnú formu zdravotníckeho zariadenia).

Transformácia, resp. zmena právnej formy je proces, ktorý neprinesie okrem odlišného právneho rámca, v akom bude nemocnica pôsobiť a tiež odlišného spôsobu riadenia, inú zásadnú zmenu do fungovania zdravotníckych zariadení, ktorá by mohla ohroziť ich chod. Práve naopak, vytvorí sa priestor na ustanovenie pravidiel a kontrolných mechanizmov, ktoré v každom časovom priestore zabezpečia kontrolnú a riadiacu úlohu štátu zodpovedajúcu jeho majetkovej účasti v organizácii. Príslušná zdravotnícka legislatíva (napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch) poskytuje dostatočný priestor na úpravu problémových vzťahov v neziskových organizáciách s majetkovým vkladom štátu. Tento zákon vo svojom pôvodnom znení umožnil transformáciu zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti a následne zákonom č. 720/2004 Z. z. sa umožnila aj transformácia na neziskové organizácie.

Zdroj: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, https://lt.justice.gov.sk

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia