Štátne neziskové organizácie nebudú

piatok, 01. máj 2009, 10:03

O neziskových organizáciách podľa dnešných právnych predpisov rozhodujú ich správne rady. Zakladatelia neziskových organizácií po vymenovaní prvej správnej rady nemajú na ich ďalší chod nijaký vplyv – a to ani v prípade, ak (spolu)zakladateľom organizácie je štát. Túto skutočnosť považovala pred rokom slovenská vláda za problém.

V januári 2008 pri rokovaní o správe o spoločnosti Veriteľ vláda schválila v rámci uznesenia č. 61 aj úlohu B2, ktorou zaviazala ministra zdravotníctva „zabezpečiť zodpovedajúce zastúpenie štátu v riadiacich a kontrolných orgánoch spoločností, ktorých je spoluzakladateľom, v súlade s podielom štátu na ich majetku; ak podiel štátu na majetku spoločnosti presiahne 50 %, štát musí mať väčšinové zastúpenie v riadiacich a kontrolných orgánoch týchto spoločností.“

Júnový termín minister Valentovič nestihol. Jeho nástupca úlohu navrhol zrušiť. V odôvodnení návrhu sa uvádza, že ministerstvo pri tejto úlohe „narazilo na celý rad problémov, ktoré považuje za potrebné riešiť novelou zákona…“ Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ministerstvu „neumožňuje zabezpečiť zodpovedné zastúpenie štátu v riadiacich a kontrolných orgánoch neziskových organizácií, do ktorých vložilo majetok štátu, ktorý presahuje polovicu vloženého majetku všetkých zakladateľov.“ Novelizácia zákona o neziskových organizáciách je v kompetencii ministerstva spravodlivosti, ministerstvo zdravotníctva preto navrhlo úlohu zrušiť.

V pripomienkovom konaní s týmto postupom zásadne nesúhlasilo práve ministerstvo spravodlivosti. Podľa neho nie je novelizácia zákona o neziskových organizáciách správnym ani vhodným riešením, preto s takto odôvodneným zrušením úlohy nesúhlasí.

Rezort spravodlivosti považuje za nevhodné novelou zákona upravovať vzťahy a celkový systém fungovania len kvôli veľmi malému počtu neziskových organizácií (ide o 23 nemocníc z celkového počtu 1 600 neziskoviek). V tomto sektore, uvádza sa v pripomienke, nemusí mať zakladateľ záujem participovať na činnosti a riadení neziskovej organizácie a žiadna legislatívna iniciatíva by ho k tomu nemala nútiť.

Ani prípadná novelizácia zákona by súčasný stav nezmenila, pretože inak by musela byť uplatnená priama retroaktivita voči súčasným správnym radám neziskových organizácií, konštatuje ministerstvo spravodlivosti. Ústavný súd Slovenskej republiky v dvoch obdobných prípadoch konštatoval takýto zásah za rozporný s Ústavou Slovenskej republiky (viď rozhodnutia PL. ÚS 25/00, PL. ÚS 28/00). Nová právna úprava by sa preto mohla týkať len novovzniknuvších neziskových organizácií.

Zásadnú pripomienku rezortu spravodlivosti ministerstvo zdravotníctva akceptovalo. Návrh na zrušenie úlohy pritom zostal, len jeho odôvodnenie bolo mierne preformulované. Vláda 28. apríla 2009 materiál schválila, štátne neziskovky nebudú.

Na príbehu tejto vládnej úlohy je zaujímavý názor ministerstva spravodlivosti na právnu formu nemocníc (Rámček). Rezort spravodlivosti preferuje štandardnú právnu formu obchodných spoločností pred neziskovými organizáciami. Zopakoval tak názor rezortu vnútra, ktorý minulý rok podobne odôvodňoval potrebu transformácie nemocnice ministerstva vnútra na akciovú spoločnosť. Ministerstvo zdravotníctva týmto argumentom zatiaľ odoláva. Pravdepodobnosť, že pripravovaná vlna oddlžovania nemocníc nemusí byť posledná, zrejme zvýši tlak aj zo strany rezortu financií – a tomu sa bude odolávať podstatne ťažšie.

Rámček: Názor Ministerstva spravodlivosti SR na právnu formu nemocníc

V súčasnosti niektoré nemocnice fungujú ako akciové spoločnosti. Forma neziskovej organizácie nie je vhodnou právnou formou pre pôsobenie zdravotníckeho zariadenia. Právna úprava neziskovej organizácie, najmä absencia kontrolných mechanizmov nedovoľujú jej použitie na vzťahy, pri ktorých sa narába so štátnym majetkom, kde je potrebná kontrola fungovania a spravovania majetku tejto inštitúcie. Ministerstvo spravodlivosti je názoru, že najvhodnejším riešením by bolo, aby sa takéto neziskové organizácie pretransformovali na inú právnu formu (akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzením, prípadne inú osobitnú formu zdravotníckeho zariadenia).

Transformácia, resp. zmena právnej formy je proces, ktorý neprinesie okrem odlišného právneho rámca, v akom bude nemocnica pôsobiť a tiež odlišného spôsobu riadenia, inú zásadnú zmenu do fungovania zdravotníckych zariadení, ktorá by mohla ohroziť ich chod. Práve naopak, vytvorí sa priestor na ustanovenie pravidiel a kontrolných mechanizmov, ktoré v každom časovom priestore zabezpečia kontrolnú a riadiacu úlohu štátu zodpovedajúcu jeho majetkovej účasti v organizácii. Príslušná zdravotnícka legislatíva (napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch) poskytuje dostatočný priestor na úpravu problémových vzťahov v neziskových organizáciách s majetkovým vkladom štátu. Tento zákon vo svojom pôvodnom znení umožnil transformáciu zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti a následne zákonom č. 720/2004 Z. z. sa umožnila aj transformácia na neziskové organizácie.

Zdroj: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, https://lt.justice.gov.sk

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia