Predvolebná diskusia: Program ĽS-HZDS

sobota, 29. máj 2010, 18:50

13. apríla 2010 organizoval Health Policy Institute diskusiu o zdravotníckych programoch slovenských politických strán. Program 
Ľudovej strany – 
Hnutia za demokratické Slovensko predstavil Jozef Halecký.
 


ÚvodOdborná časťĽS-HZDSSMKSNSSaSKDHSDKÚ-DSDiskusiafoto: © Miroslav Hudák

Realizácia zdravotnej politiky vo volebnom období 2010-2014 závisí od výsledkov volieb a nakoniec, ako ste zdôraznili, aj od toho, či budeme v parlamente, v čo pevne verím. Ale osobne si myslím, že rezort je natoľko zaujímavý, že ho bude spravovať najsilnejšia strana, ktorá bude vládu zostavovať.

Realizácia proreformných a protrhových cieľov v regulácii zdravotníctva bude ťažká. Zdravotná politika musí prejsť cez základné politické mechanizmy, ktoré sú ovplyvňované ešte prosocialistickým myslením významnej časti obyvateľstva, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto bariéry sa politickým stranám a politikom prekonávajú ťažko.

Po roku 2010 možno očakávať nastavenie financovania zdravotníctva tak, že bude deficitné a možno v niektorých momentoch aj krízové. Rast HDP nebude stačiť rastúcim požiadavkám, ktoré si zdravotníctvo vyžaduje. Takže popri napätí v dôchodkovom systéme sa bude pripájať aj finančné napätie v zdravotníctve. My, pokiaľ budeme v koalícii, sa budeme v parlamente usilovať, aby v organizácii a riadení zdravotníctva ministerstvo plnilo iba svoje základné legislatívne a regulačné úlohy a aby sa zvyšovala samostatnosť a zodpovednosť zdravotných poisťovní vo financovaní a kontrole poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Hlavným článkom pre riadenie zdravotníctva, podľa nás, musia byť zdravotné poisťovne, ktoré musia zabezpečiť efektívnosť a kontrolu nákladov všetkých lôžkových, ale aj ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne musia zabezpečiť transparentnosť a všeobecnú dostupnosť informácií o financovaní, ale aj o kvalite jednotlivých poskytovateľov. Musí to smerovať k tomu, aby fungovala efektívna konkurencia a porovnateľnosť zdravotných služieb obyvateľstva. Z tohto dôvodu budeme za zachovanie plurality zdravotných poisťovní. Dopustíme maximálne to, aby bola jedna verejnoprávna, teda štátna poisťovňa a sústava konkurujúcich, súkromných zdravotných poisťovní.

Zdravotné odvody zvyšovať nebudeme, ale budeme trvať na tom, aby štát platil za svojich poistencov 5 percent z vymeriavacieho základu počas celého funkčného obdobia. Za rozhodujúce považujeme, aby sme mohli stanoviť podmienky a formu na realizáciu základného zdravotného poistenia z verejných zdrojov, a teda aby sme určili aj rozsah zdravotnej starostlivosti v jasnej legislatívnej forme. Preto by mala byť v programe aj kategorizácia a katalogizácia jednotlivých chorôb.

Budeme sa snažiť, aby v lôžkovej starostlivosti platba bola za diagnózu, teda tzv. DRG systém. V otázke zisku zdravotných poisťovní budeme rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu. Zdá sa že súčasný stav nie je v súlade s princípmi voľného pohybu kapitálu a zisku, ktoré platia v EÚ.

Zaostávanie výdavkov na zdravotníctvo bude asi trvalé, oproti technologickému postupu, ktorý je v zdravotníctve, preto by bol asi vhodný, možno už aj urýchlený vstup súkromného kapitálu. Nie som si však istý, či bude dostatok síl, aby sa usporiadali vlastnícke a hospodárske zmeny v zdravotníctve, aby sme v tomto mohli pozitívne pokročiť.

Budeme sa snažiť zreorganizovať minimálnu lôžkovú a ambulantnú starostlivosť tak, aby rozhodoval princíp časovej a kapacitnej dostupnosti a nie nejaké iné nepodstatné okolnosti. Musia však v tom byť zainteresované vyššie územné celky, mestá, prípadne aj orgány štátnej správy ako aj samosprávne lekárske spoločnosti.

Našou snahou bude, aby sme postupne zavádzali štandardizované diagnostické a liečebné postupy, ako odporúčanie zdravotných poisťovní a MZ SR. Na základe toho by sa mohla hodnotiť kvalita a štandardné postupy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s cieľom účelnej a finančne odôvodnenej preskripcie liekov, liečebnej a diagnostickej techniky.

Sme za zachovanie 24-hodinovej lekárskej služby prvej pomoci tak, aby bola nepretržitá zdravotná starostlivosť pre všetkých zachovaná aj pre odľahlé regióny.

V liekovej politike sa v tomto období dosiahol pokrok, ale sú ešte rezervy na úrovni lekárov prvej línie a odborných lekárov. Zavedenie štandardných postupov, ale aj zrozumiteľná a efektívna kontrola zo strany poisťovní a odborných lekárskych spoločností, by mohli byť správnymi krokmi, ktoré by zlepšili situáciu v tomto významnom úseku. Dôležité bude, aby sme udržali úroveň doplatkov za lieky tak, aby nedošlo k ďalšiemu zvyšovaniu priamych platieb za receptové lieky. Nebudeme zavádzať do praxe ďalšie poplatky pre pacientov, ale budeme sa snažiť, aby maximálny ročný limit na liekové poplatky bol 150 eur. Našou snahou bude zrušiť poplatky za prednostné ošetrenie pacientov u lekára počas hlavnej pracovnej doby, myslím hlavne u odborných lekárov a posunutie tejto možnosti na neskoršie hodiny, ktoré sú prijateľné pre pacienta, ale aj pre lekára. Plánujeme zrušiť doplatky za lieky u detí do šesť rokov a u seniorov nad sedemdesiat rokov. Výmenné lístky budú potrebné iba pri prvom vyšetrení u odborného lekára, alebo v nutných prípadoch tam, kde je jasná a špecifická potreba.

Teraz považujeme za vhodnú dobu aj vzhľadom na financie z EÚ, aby sme pristúpili k elektronizácii zdravotnej dokumentácie, po celej línii zdravotníctva, s tým predsavzatím, že aj pacient môže byť aktívnym účastníkom pri kontrole svojho poistného. V realizácii celospoločenských zdravotníckych programov sa budeme držať tých najrozšírenejších chorôb a za prvoradý považujeme srdcovocievny a onkologický preventívny program. Budeme presadzovať, aby rozvoj lekárskej vedy a výskumu bol prepojený s praktickými potrebami zdravotníctva.

Monika Laciková: Nakoľko realisticky myslíte ten návrh s oslobodením od doplatkov za lieky u detí do šesť rokov a ľudí nad sedemdesiat? Zvládnu to verejné financie?

Halecký: Je to z nášho predvolebného programu. Ukáže čas, či tieto požiadavky budeme vedieť a budeme môcť v koalícií presadiť.

Laciková: Nakoľko reálne to vidíte dnes?

Halecký: K realite sa nebudem vyjadrovať. Toto je predvolebný bod, ktorého realitu budeme odhadovať až za tri mesiace.

Tomáš Szalay: Hovoríte, že v otázke zisku zdravotných poisťovní budete rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu. Vieme, že ste v parlamente presadzovali iný návrh ohľadom zisku poisťovní. Mohli by ste však prípadne iniciovať nejakú zmenu skôr než dôjde k rozhodnutiu ústavného súdu a povedzme zmierniť prípadné dopady arbitráže a možno sa vyhnúť nejakým dôsledkom.

Halecký: Postrehli ste správne, mali sme problémy v parlamente zahlasovať za tento postup, ako sa legislatívne pripravil. Táto otázka bude podobne ako pri predchádzajúcej otázke predemtom diskusie pri zostavovaní koalície. Naše vnútorné stanovisko je, že s tým máme problémy, nepovažujeme to za šťastné riešenie.

Laciková: Keď bude zostavovať vládu SMER, tak si vyberie vlastného ministra zdravotníctva. Pozerali ste si program, ktorý odznel na ich programovej konferencii? S ktorými bodmi súhlasíte a s ktorými by ste mali problém, kde by mohlo dôjsť k určitým pnutiam?

Halecký: Máme problém so smerovaním k etatizácii zdravotníctva. Sme za pluralitu v zdravotníctve, poisťovníctve, aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, takže toto bude jeden z rozhodujúcich momentov, odkiaľ-pokiaľ a kto skôr.

Szalay: Ministerstvo zdravotníctva by sa malo orientovať prevažne na regulačnú funkciu, na legislatívne úlohy. Znamená to, že by sa podľa vás malo postupne odťahovať od tej úlohy reálneho výkonu zdravotnej starostlivosti, poskytovania, alebo poistenia? Bolo by dobré štátne nemocnice privatizovať?

Halecký: Diskutuje sa o tom, myslím si, že vládna koalícia, ktorá pravdepodobne bude po týchto voľbách túto otázku tak riešiť nebude. Ja si myslím, že sa má posilniť postavenie poisťovní, ktoré majú mať väčšie právomoci, väčšiu zodpovednosť a sebavedomie. Musia viac dbať na to, aby finančné prostriedky, ktorými disponujú, boli správne distribuované medzi poskytovateľov a boli správne využívané. Vidím dosť výrazné rezervy v kontrolnej činnosti, vo výstupoch prezentácií na verejnosti a hlavne v liekovej politike. V minulosti sa uplatňovali komisie pre správnu farmakoterapiu a teraz myslím si, že hlavne v prvej línii, či už u obvodných lekárov, alebo u odborných je polypragmázia dosť častá. Píše sa viac liekov ako je žiaduce z odborného hľadiska a práve tam si myslím, že zdravotné poisťovne by mali mať lepšie kvalifikovaných odborníkov na všetkých pobočkách, aj z jednotlivých odborností. Nestačí revízny lekár, ktorý má atestáciu z organizácie zdravotníctva: mal by tam byť odborník z každého odboru.

Igor Dorčák: Momentálne na Slovensku sú tri zdravotné poisťovne, dve väčšie, jedna menšia. Považujete to za dostatočne pluralitný systém? Robili by ste niečo pre to, aby zdravotných poisťovní bolo viac a aby súťaž medzi poisťovňami bola významnejšia?

Halecký: Sme za pluralitu poisťovní, naše minimum je jedna štátna a jedna súkromná poisťovňa. Pokiaľ budú vznikať viaceré súkromné, alebo štátne poisťovne, nič proti tomu mať nebudeme, budeme to považovať za správny smer.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia