Predvolebná diskusia: Program SNS

sobota, 29. máj 2010, 18:52

13. apríla 2010 organizoval Health Policy Institute diskusiu o zdravotníckych programoch slovenských politických strán. Program Slovenskej národnej strany predstavil Štefan Zelník.
 


ÚvodOdborná časťĽS-HZDSSMKSNSSaSKDHSDKÚ-DSDiskusiafoto: © Miroslav Hudák

Zdravie je najväčšou podmienkou kvality života a hodnota, ktorá je našimi občanmi najviac oceňovaná. Zdravotná starostlivosť na Slovensku je konfrontovaná s mnohými výzvami, ako je vysoká zadlženosť sektora, výraznejší nárast požiadaviek na služby oproti rastu dostupných zdrojov, narastajúci nepomer medzi požiadavkami špičkových zdravotníckych pracovísk a dostupnými možnosťami zdravotníctva, suplovanie sociálnych služieb zdravotníctvom, strata medzigeneračnej solidarity a taktiež formovanie systému cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ. Zdravotnícke zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť môžu dlhodobo a garantovane poskytovať len taký rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktoré budú v súlade s ich príjmami a výdavkami.

Novokoncipovaná podnikateľská činnosť v rezorte zdravotníctva by mala byť založená na vyváženosti vstupov a výstupov, pri uplatňovaní štandardných ekonomických nástrojov, orientovaných na sociálne trhovú ekonomiku, zohľadňujúc primerané ohodnocovanie zdravotníckych pracovníkov v zlepšujúcom sa poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, všetko sa odvíja od financií. Bez adekvátneho finančného krytia nie sme v zdravotníctve schopní urobiť nič. Preto navrhujeme, aby sa zvýšili zdroje pre zdravotníctvo, a to zadefinovaním vymeriavacieho základu pre výpočet odvodu štátom plateného poistného minimálne na úrovni 5 % z priemernej mzdy. Navrhujeme, aby sa každoročne táto sadzba postupne zvyšovala, o 0,1-0,2 percentuálneho bodu. Cieľom je, aby sme postupne dosiahli taký podiel financovania zdravotníctva na HDP v priebehu ďalšieho volebného obdobia, aby sme sa priblížili priemeru krajín OECD.

Budeme trvať na tom, aby sa urýchlene dokončil a zaviedol do praxe katalóg zdravotných výkonov. Chceme, aby sa tento katalóg ocenil, aby sa pre jednotlivé výkony z katalógu určila cena, ktorá bude slúžiť pre spravodlivejšie uhrádzanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zariadeniam – DRG systém.

Budeme chcieť, aby sa do zdravotníctva zaviedol systém odpočtu DPH. Zdravotníci, ktorí nakupujú zdravotnícku techniku, zdravotnícke zariadenia si nemôžu odpočítať DPH. Zdravotníctvo je v tomto smere výnimkou, má zvláštny režim, čo sa týka hospodárenia.

Chceme podporovať slobodnú voľbu občana pri výbere zdravotníckeho zariadenia. Zároveň chceme vytvoriť síce konkurenčné, ale regulované prostredie. V systéme zdravotného poistenia chceme zmeniť systém totálnej solidarity na princíp adresnej solidarity. Chceme vytvoriť legislatívne podmienky na možnosť vzniku pripoistenia, napríklad zdravotného rizika tak, aby sa nezneužíval princíp solidarity: napríklad pripoistenie pre adrenalínové športy, nadštandardné prístupy, vedomé poškodzovanie alebo nerešpektovanie liečby (napríklad užívatelia drog). Každému treba pomôcť, ale len jedna liečba bude hradená. Bude sa s tým musieť vysporiadať aj rodina, aj ten, ktorý padne do siete závislosti.

Chceme, aby sa zaviedol povinný finančný odvod z cigariet a alkoholických nápojov, napríklad jeden cent z každej predanej cigarety, ktorý sa odvedie na špeciálny účet ministerstva zdravotníctva. Finančné prostriedky budú účelovo využívané na liečbu onkologických a srdcovocievnych ochorení. Dnes je veľmi ťažké povedať niekomu, či je alebo nie je fajčiar. Považujem za spravodlivé, že tí, čo fajčia (či už veľa alebo málo) budú platiť z každej cigarety.

Chceme, aby sa zabezpečilo primerané a spravodlivé odmeňovanie pre zdravotníckych pracovníkov v porovnaní s inými profesiami. Dôležitou úlohou zdravotníctva je skvalitniť a predĺžiť priemernú dĺžku života. Na to však musíme vytvoriť podmienky, najmä finančné. Chceme, aby sa zabezpečili peniaze pre financovanie preventívnych programov a vyhľadávanie ochorení v počiatočných štádiách, čo súčasne umožní aj rýchlejšiu a lacnejšiu liečbu. Jedným z riešení problémov zdravotníctva je zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií, v sektore známych ako eHealth. Je nevyhnutné zaviesť do praxe systém elektronického zdravotníctva, ako je elektronická karta, elektronická preskripcia, elektronická dokumentácia. Tieto služby zásadne prispejú ku kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj ku kontrole v spolupráci so stavovskými organizáciami a odbornými spoločnosťami.

Chceme vytvárať podmienky pre zdravú výživu obyvateľstva, ochranu životného prostredia, zvyšovať vedomosť obyvateľstva o zdravotnom štýle, podporovať výučbu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a formou vypísaných grantov zintenzívniť výskum v oblasti medicíny.

Takéto stretnutia by sa mali udiať po voľbách, aby sa zdravotníctvo nestávalo len témou pred voľbami. Mal by sa urobiť istý prierez cez politické strany, aby sa zadefinovala vízia zdravotníctva na niekoľko volebných období dopredu. Do transformácie zdravotníctva treba vtiahnuť občana. Občan nechce platiť, najradšej by mal všetko zadarmo, ale finančné zdroje sú v tejto (a každej) krajine obmedzené. Chceme, aby sa čo najviac stransparentnili toky v zdravotníctve a aby sa čo najviac odbúrala čierna ekonomika.

Tomáš Szalay: SNS sme pri hodnotení volebných programov pred štyrmi rokmi mierne pochválili. Váš program bol veľmi podobný tomu, ktorý ste teraz prečítali a v mnohých veciach sa ten program prelína s programovým vyhlásením tejto vlády. Prečo sa tie veci nepodarilo naplniť? Napríklad eHealth po štyroch rokoch stále nie je, hoci bol v prioritách volebného programu. Spolu s HZDS hlasovala SNS za odporúčacie lístky, ktoré obmedzujú slobodnú voľbu pacientov. Navyše na ministerstve zdravotníctva mala SNS štátneho tajomníka. Prečo po štyroch rokoch hovoríte tie isté veci?

Zelník: Nechcel by som teraz robiť odpočet za MZ, na to sa necítim kompetentný. Ale k tým výmenným lístkom poviem, že hlasoval som proti zrušeniu a som proti výmenným lístkom v takej podobe, v akej teraz sú. Výmenný lístok by mal byť komunikáciou medzi lekárom a lekárom. Ja keď som nastúpil ako lekár na obvod, a by som bol napísal, že prosím o chirurgické vyšetrenie, tak na druhý deň by som stál pred prednostom a bol by som vysvetľoval, prečo som takúto volovinu napísal. Výmenný lístok nemá byť chápaný ako vstupenka do autobusu alebo do divadla. Má slúžiť na komunikáciu lekára s lekárom. Prečo lekár prvého kontaktu, ktorý posiela pacienta na odborné vyšetrenie, nenapíše to, čo už on vyšetril? Sme svedkami, že sa na odborných ambulanciách stretávame so zástupmi ľudí. Odborný lekár potom zistí, že tam ten pacient ani nemusel ísť. Mohol ísť o ďalšie dvere ďalej. Toto je chyba výmenných lístkov, preto som hlasoval proti a hovoril, nehlasujme o výmenných lístkoch, ale bavme sa o ich obsahu, čo v nich je.

Szalay: Mali ste zdravotnícky program, podarilo sa vám dostať sa do vládnej koalície, obsadili ste aj významný post na ministerstve. Napriek tomu sa z vášho programu nepodarilo presadiť viaceré veci. Mali ste tam zúženie balíka, sprísnenie solidarity, akciové spoločnosti, ktoré ste podporovali atď. Aká je šanca, keď sa dostanete do ďalšej vlády, že z tohto, čo ste nám tu teraz povedali, sa niečo splní?

Zelník: Ako som povedal v závere: takéto stretnutia, na odbornej úrovni (treba do toho vtiahnuť aj laickú a hlavne odbornú verejnosť) by mali byť opakovane, aby sa isté veci vydiskutovali. Inak je traumatizovaná skutočne celá spoločnosť, najmä laická verejnosť.

Prečo sa nám nepodarilo presadiť také alebo onaké veci? Viete, aj v manželstve sú dvaja a nie vždy sa im podarí presadiť. Ja sa teraz nechcem vyhovárať, bolo by to veľmi jednoduché. Teraz hovoríme, čo by malo byť do budúcna, nie to čo bolo. Stále hovorím o tom, že je dosť múdrych ľudí na Slovensku, ktorí by si mali vždy sadnúť, je jedno, či to je koaličný, alebo opozičný.

Laciková: Spomenuli ste, že chcete odbúranie čiernej ekonomiky. Čo ste mali na mysli? “Malú domov” pre lekára, ktorý si za nejakú operáciu niečo odnesie, alebo ste mali na mysli nákupy diagnostických, operačných prístrojov, odkiaľ určitými províziami vytekajú peniaze zo štátnych nemocníc? Čo ste mali na mysli?

Zelník: Ministerstvo zdravotníctva by vôbec nemuselo mať peniaze na kapitálové výdavky. Prečo by tie peniaze nemohli byť zvýšením platieb poisťovní za vyšetrenia? Potom každý bude rozmýšľať, či si kúpi taký alebo onaký prístroj, lebo na ten prístroj musí zarobiť a musí zas späť vyprodukovať peniaze na nový prístroj. Každý si rozmyslí, či si kúpi prístroj s viacerými funkciami, ktorý potom nevyužije.

Ja som myslel na čiernu ekonomiku. Napríklad, sme za adresnú solidaritu. Prečo by napríklad nemohlo platiť, že štandardná endoprotéza kĺbu bude povedzme vo výške 40 000 a niekto si povie, že chce titánovú, o desať tisíc drahšiu. Prečo by tam nemohla byť možnosť oficiálneho priplatenia si? Ak chceš titánovú, hoci máš už taký vek, že by si tú titánovú už nemusel dostať, alebo rodina si povie, že chceme ešte aby si ju dostal.

Namiesto toho, že niekto vyhľadá niekoho… Toto sa netreba báť pomenovať. Prečo by ľudia nemohli vedieť, že tá operácia stojí toľko a toľko a keď použije sa teda taký materiál. A dobre, ja si priplatím, ak chcem niečo iné. Robia sa nadštandardné izby. Je to dnes problém povedať primárovi, prosím vás pekne, tam je už pacient, tak tohto mu nedávajte? Urobí dnes nadštandardnú izbu bez toho, aby musel niekto za to niečo odviesť tej nemocnici? Len toto sa nejako bojíme pomenovať, stále hovoríme, že chceme urobiť nadštandard, chceme urobiť pre toho občana najviac – ale kto na tom najviac dopláca? No práve ten najbiednejší a najchudobnejší, nie tí, čo sú bohatí a majú svoje kontakty. Treba do toho vniesť jasné pravidlá. Začať od ocenenia výkonu a jasne povedať, koľko tieto veci stoja, pretože ľudia si to budú možno ináč vážiť, keď budú vedieť, že táto operácia nestojí to, čo platí poisťovňa za liečeného pacienta, poviem 35 000 korún, ale keď zistí, že tá operácia stojí 500 000 korún, tak aj tí ľudia sa budú s väčšou vážnosťou starať o svoje zdravie. My do toho musíme vtiahnuť aj toho občana, k tomu by mali teraz smerovať a pomôcť aj médiá, aby sme postupne vysvetľovali, učili toho pacienta. To nie je iba o tom, že niekto je chorý, dostane tabletky, pôjde na magnetickú rezonanciu, na vyšetrenie a tým pádom je vyriešený.

Szalay: Zisk poisťovní: áno/nie?

Zelník: Áno.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia