Čo si o časopise Zdravotná politika myslia jeho čitatelia?

štvrtok, 01. júl 2010, 18:24

Časopis Zdravotná politika (do konca r. 2009 vychádzal pod názvom Into Balance) už piaty rok monitoruje dianie v zdravotníctve na Slovensku a v okolitých krajinách, prináša analýzy a komentáre k  zdravotnej politike. Sledovaním korektnosti a integrity politikov a  inštitúcií, legislatívneho procesu či transparentnosti financovania časopis prispieva k potrebnej spoločenskej diskusii o smerovani – predovšetkým slovenského – zdravotníctva.

Od septembra 2009 do júna 2010 nám jeho vydávania umožnila láskavá podpora Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Fund (OSF). Na zhodnotenie úspešnosti projektu sme využili dotazníkový prieskum medzi čitateľmi.

Zhrnutie

Názor čitateľov na mesačník Zdravotná politika sme získali od 7. do 11. júna 2010 prostredníctvom webového dotazníka adresovaného (potenciálnym) čitateľom časopisu. Z 249 vyplnených webových dotazníkov 90 % respondentov poznalo mesačník HPI. Pri hodnotení kvality newslettera bola najpozitívnejšie hodnotená jeho webová prezentácia pred obsahom a pred grafickou úpravou.

89 % respondentov používa mesačník pri svojej práci, 97 % ho považuje za prospešný pre spoločnosť a 98 % si myslí, že je vhodné pokračovať v jeho vydávaní.

Pripomienky, ktoré respondenti uvádzali v otvorenej otázke ocenili doterajší prínos časopisu k verejnej debate o zdravotnej politike („S obsahom nie vždy plne súhlasím, ale sú to podnetné námety pre moju prácu i rozhľad.“). Uviedli tiež viaceré konkrétne návrhy na nové / pravidelné obsahové rubriky.

Takmer tretinu respondentov predstavovali zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Metodika

Spätnú väzbu o časopise Zdravotná politika sme od čitateľov získali formou anonymného dotazníkového prieskumu. Využili sme bezplatnú verziu dotazníkovej webovej služby Question Form.

Dotazník bol umiestnený na webe (dostupný na http://hpi.questionform.com/public/newsletter). Propagáciu dotazníka zabezpečila publikácia odkazu na webe hpi.sk, link na profile HPI na Facebooku a massmail na 2371 adries, na ktoré je doručované avízo o novom mesačníku.

Zber dát sa začal 7. júna 2010 o 12:10. Vyhodnocovali sa odpovede odoslané do 11. júna 2010 23:59.

Celkovo sme zozbierali 249 vyplnených dotazníkov.

Dotazník obsahoval 5 otázok, vyhodnotenie odpovedí na ne je uvedené v nasledujúcich tabuľkách a grafoch. Respondenti boli upozornení, že dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité v Správe pre OSF.

Výsledky

1. Poznáte elektronický mesačník HPI 
Zdravotná politika?

Graf 1: Znalosť Zdravotnej politiky medzi respondentmi (N=249)

Pri ďalších otázkach boli hodnotené tie dotazníky, v ktorých respondent na prvú otázku odpovedal, že mesačník pozná (N=224).

2. Ako hodnotíte jeho kvalitu?

V druhej otázke hodnotili respondenti samostatne obsah, grafickú úpravu a dostupnosť časopisu na webe. Najpozitívnejšie bola hodnotená webová prezentácia časopisu, ktorá získala v priemere 4,61 hviezdičky z 5 možných. Vyhodnotenia odpovedí sú uvedené v Tabuľke 1.

Tabuľka 1: Názor respondentov na kvalitu časopisu Zdravotná politika (1 hviezdička – najhoršie, 5 hviezdičiek – najlepšie)

neodpovedalo

hviezdičky

Spolu (N)

Priemer

1

2

3

4

5

Obsah

1

1

7

32

90

93

224

4,20

Grafická úprava

1

1

4

42

104

72

224

4,09

Dostupnosť na webe

2

1

5

13

42

161

224

4,61

3. Ako hodnotíte prínos mesačníka 
Zdravotná politika?

Tretia otázka sa zamerala na prínos časopisu: respondenti odpovedali na otázku, či časopis využívajú pri svojej práci, či ho považujú za prínosný pre spoločnosť a či je podľa nich vhodné pokračovať v jeho vydávaní. Výsledky sú v Grafe 2.

Graf 2: Názor respondentov na prínos časopisu Zdravotná politika

Pri sčítaní odpovedí pre súhlas (zásadný súhlas + mierny súhlas) a pre nesúhlas (zásadný nesúhlas + mierny nesúhlas) je pomer súhlasných vs. nesúhlasných odpovedí na jednotlivé otázky uvedený v Tabuľke 2.

Tabuľka 2: Názor respondentov na prínos časopisu Zdravotná politika

súhlas nesúhlas
Využívate ho pri svojej práci?
(N=223)
88,8 % 11,2 %
Je prínosný pre spoločnosť?
(N=222)
96,8 % 3,2 %
Je vhodné pokračovať v jeho vydávaní?
(N=224)
98,2 % 1,8 %

4. Vaše komentáre, pripomienky, 
návrhy na zlepšenie

Na otvorenú otázku, v ktorej boli respondenti vyzvaní napísať komentáre, pripomienky a návrhy na zlepšenia časopisu Zdravotná po-litika sme získali 54 odpovedí (z toho 4 od respondentov, ktorí na prvú otázku dotazníka odpovedali záporne, t.j. mesačník nepoznajú).

Respondenti oceňujú

 • systematické monitorovanie zdravotnej politiky na Slovensku,

 • analýzy reformných návrhov v domácej politike,

 • prehľad najlepších zahraničných skúseností

 • aktuálnosť a relevantnosť časopisu

 • nezávislosť

 • triezvy pohľad na problémy

Zdravotnú politiku označujú za jediný odborný časopis o zdravotnej politike na Slo-vensku. V jednej z reakcií bol označený za prospešnú študijnú literatúru pri výučbe zdravotnej politiky na zdravotnej škole. Výhrady voči niektorým názorom autorov nie sú podľa respondentov na prekážku („S obsahom nie vždy plne súhlasím, ale sú to podnetné námety pre moju prácu i rozhľad.“).

Respondento kritizujú

 • jednostrannosť („Preto som dal iba 3 hviezdičky za obsah, lebo sice je odborný a kvalitne pripravený, ale je neskutočne JEDNOSTRANNÝ. Viem, aké sú vaše (politické) názory, a nevadia mi, sú super, ale nezaškodilo by poskytnúť priestor aj tým, čo majú iný názor. Veď nech si čitateľ vyberie podľa argumentov (a v nich ste dobrí). Raz ste tam dali Filka a bolo to super, teda pokračovať v tomto duchu.“)

 • rozsah (priveľa obsahu, ktorý nestíhajú prečí-tať)

Respondenti navrhujú

 • obsahové pripomienky

 • priestor pre názorových oponentov

 • rozhovory s opinion-leadrami

 • pravidelné zverejňovanie štandardizovaných údajov o systéme v jednotnej forme a štruktúre dát, s komentármi

 • pravidelná rubrika prevzatých top textov

 • pravidelná rubrika z vývoja zdravotníctva v referenčných krajinách

 • porovnanie ekonomickej náročnosti jednotlivých medicínskych oborov

 • otvoriť sa viac zdravotnej starostlivosti ako ekonómii

 • priestorom venovaný tretiemu sektoru, zdravotne postihnutým…

 • analýzy spotreby liekov

 • lepší marketing

 • rozšírenie autorského okruhu

 • pridať diskusiu na webe

 • častejšie vychádzanie (napr. krátke týždenné aktuality)

 • „zľudovenie“ aj pre laickú verejnosť

5. V ktorej oblasti pracujete?

Najväčšiu skupinu respondentov (40 %) tvoria tí, ktorí si z možností zvolili „iné“. Použitá verzia webového dotazníka neumožňovala, žiaľ, ponúknuť viac ako 5 možností odpovede na jednu otázku, takže nevieme identifikovať médiá, tretí sektor, študentov, nefarmaceutických dodávateľov, finančný sektor a pod.

Takmer tretinu respondentov (31 %) tvorili zástupcovia poskytovateľov. 12 % pôsobí v štátnej resp. verejnej správe, 10 % v zdravotných poisťovniach a 7 % farmaceutický priemysel (Graf 3).

Graf 3: Rozdelenie respondentov podľa odvetvia (N=249)

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia