Protikorupčný program: KDH

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(34 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Volebný program KDH obsahuje veľkú časť protikorupčných opatrení, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Väčšina týchto opatrení neostáva len vo všeobecnej rovine, ale obsahuje buď návod alebo aj konkrétne kroky ako sa k daným cieľom dopracovať.

Celkové hodnotenie: Vo volebnom programe KDH môžeme nájsť množstvo opatrení, ktoré môžu značne prispieť ku znižovaní korupcie v zdravotníctve rovnako ako v iných sektoroch. Berúc do úvahy množstvo opatrení, ktoré bolo doposiaľ prijatých na znižovanie korupcie, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že dôjde ku efektívnej implementácii všetkých vyššie spomínaných dôležitých opatrení. Ak by sa do všeobecne platných právnych noriem podarilo v účelnej podobe pretaviť, čo i len polovicu týchto opatrení, je vysoká šanca, že dôjde k poklesu korupcie v zdravotníckom sektore.

Silnejšie Slovensko. začína to prácou. Cesta pre Slovensko. Volebný program Kresťanskodemokratického hnutia 2012.

 1. Posilnenie postavenia občana ako pacienta nielen jeho motiváciou k  zvýšeniu spoluzodpovednosti za individuálne zdravie, ako v prevencii tak aj v liečbe, ale aj postupným začleňovaním zástupcov pacientskych organizácií do rozhodovacích procesov v rámci ministerstva zdravotníctva.

 2. Ďalšiu informatizáciu zdravotníctva, so zavedením elektronickej karty pacienta ako jedným z cieľov. Do zavedenia elektronickej karty uplatníme ako nástroj liekovej politiky tzv. liekovú knižku. Pacient bude v zrozumiteľnej a primeranej štruktúre informovaný o výdavkoch na zdravotnú starostlivosť na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

 3. Prijatie samostatného zákona o etike a bioetike v zdravotníctve.

 4. Spravodlivé financovanie zdravotníctva, podložené definovaním reálnej ceny výkonov, služieb a práce, súbežne s maximálnym dôrazom na efektívne využívanie zdrojov. Základom financovania bude dôsledné a trvalé zvyšovanie platby štátu za svojich poistencov do úrovne 5% z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

 5. Zrovnoprávnenie financovania nemocníc a ostatných ústavných zariadení, čo zabezpečí platba za diagnózu (DRG systém), ktorá bude obsahovať jej komplexnú cenu, vrátane podielu primeraného zisku, určeného na rozvoj, so zárukou požadovanej kvality.

 6. Zodpovedné a transparentné investície do segmentu nemocníc, ich rekonštrukcie, prístrojového vybavenia a zvyšovania štandardu nemocničných izieb a služieb pre pacientov.

 7. Dôkladný ekonomický audit ústavných zariadení charakteru neziskových organizácií a ich možný prechod na akciové spoločnosti. Dominantným akcionárom bude štát alebo vyšší územný celok. Zodpovedné riadenie zdravotníckych zariadení vlastnených štátom tak, aby bolo dosiahnuté ich vyrovnané hospodárenie.

 8. KDH sa zasadí, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou legislatívne získal nové kompetencie ako posudzovateľ a arbiter zmluvných, najmä právnych a ekonomických vzťahov medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami.

 9. Legislatívne vymedzenie vlastníckeho, majetkového a rozhodovacieho konfliktu záujmov v systéme zdravotníctva.

 10. Lieková politika bude formulovaná z pohľadu zabezpečenia racionálnej, klinicky aj ekonomicky efektívnej farmakoterapie, aplikovanej ako vo sfére všeobecnej tak aj vo sfére špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

 11. Každý druh zdravotnej starostlivosti, resp. určené výkony, bude definovaný aj časovým limitom, počas ktorého sa pacientovi príslušná služba poskytne.

 12. Stanovenie zoznamu poplatkov a doplatkov za štandardnú zdravotnú starostlivosť v ambulantnej, ústavnej a lekárskej starostlivosti, s uvedením ich hornej hranice tak, aby bol ochránený pacient pred nadmerným, či neoprávneným finančným zaťažením. Finančná spoluúčasť pacienta je chápaná ako nástroj spoluzodpovednosti za užívanie zdravotnej starostlivosti a nie ako nástroj na získavanie finančných prostriedkov.

 13. Zavedenie práva pacienta vlastniť rovnocennú kópiu zdravotníckej dokumentácie.

 14. Vytvorenie legislatívnych predpokladov na to, aby pri uzatváraní zmlúv o zdravotnej starostlivosti medzi zdravotnými poisťovňami a zdravotníckymi zariadeniami nedochádzalo k diskriminácii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 15. Budeme aj naďalej obhajovať zverejňovanie zmlúv, transparentné verejné obstarávanie a verejné súťaže s využívaním elektronických aukcií. Podporíme opatrenia pre urýchlené dokončenie elektronizácie verejného obstarávania a vybudovanie centrálneho povinného registra verejných obstarávaní, v ktorom bude môcť každý občan sledovať celý proces každého verejného obstarávania, od zadania až po jeho výsledky.

 16. Posúdenie možnosti prístupu k súťažným ponukám v rámci verejného obstarávania v čase ich vyhodnocovania na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

 17. Vytvorenie jednotného elitného Úradu boja proti korupcii a organizovanej kriminalite.

 18. Poskytnutie ochrany a odmeny pre ohlasovateľov korupcie a závažnej kriminality formou osobitného zákona.

 19. Pre prehĺbenie transparentnosti verejného života prijatie právnej úpravy lobingu.

 20. Sprísnenie ústavného zákona o konflikte záujmov a zúženie imunity ústavných činiteľov len na konanie súvisiace s výkonom verejnej funkcie.

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

 

 

4

 

 

13

1,5,

11,12,15,16,18

3

 

 

8

2,10,14

3,4,19

2

 

 

6

7,17

9

1

 

 

 

 

20

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia