Protikorupčný program: Obyčajní ľudia

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(19 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Značná časť opatrení v tomto programovom vyhlásení obsahuje cestu alebo návod ako bojovať s „veľkou aj malou“ korupciou celkovo, ale aj presne cielené opatrenia v zdravotníckom sektore. Bohužiaľ, pri väčšine efektívnych opatreniach, kde je určený cieľ a zmysel opatrenia, chýba konkrétny postup ako sa má dané opatrenie implementovať. 

Celkové hodnotenie: Hlavná myšlienka tohto programu je orientovaná na dosiahnutie vyššej efektívnosti a zvýšenej transparentnosti v akomkoľvek sektore, nie len zdravotníckom. Volebný program obsahuje množstvo efektívnych opatrení, ktoré by mohli zvýšiť transparentnosť v celom systéme, počnúc korupciou na najnižšom levely až po korupciu na najvyšších miestach v zdravotníctve. Ich najväčším nedostatkom je skoro úplne chýbajúci uchopiteľný rámec implementácie. Je preto veľmi otázne v akej podobe by mali byť jednotlivé opatrenia ukotvené v systéme, aby sa neminuli očakávanému účelu, nakoľko mnohé opatrenia budú podľa ukazovateľom z minulosti len veľmi ťažko politicky priechodné. Ako v každom inom programe, aj v tomto chýbajú niektoré veľmi dôležité opatrenia.

Volebný program hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti pre voľby do NR SR v roku 2012

 1. Budeme presadzovať zavedenie a dôsledné vymáhanie pravidiel úplnej transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v oblasti zdravotníctva a zastavenie politicky organizovanej korupcie a plytvania. Pravidlá transparentnosti sa musia uplatniť aj v oblasti personálneho obsadzovania kľúčových pozícií v rezortných inštitúciách.

 2. Budeme presadzovať, aby zdravotné poisťovne boli povinné garantovať práva všetkých poistencov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť v dostupnom čase a mieste a hradiť primerané platby pre zdravotnícke zariadenia za zdravotnú starostlivosť dostupnú bez limitov a vo výške umožňujúcej jej poskytnutie v dostatočnej kvalite.

 3. Budeme presadzovať, aby štát neignoroval názory zdravotníkov a  organizácií, ktoré ich reprezentujú, ale viedol s nimi i verejnosťou trvalý, konštruktívny a transparentný dialóg a umožnil im tak zúčastňovať sa na tvorbe politiky a rozhodovaní v zdravotníctve. Sme presvedčení, že práve nedostatok takéhoto dialógu otvára dvere demagógii a nekompetentným /kontroverzným rozhodnutiam.

 4. Budeme podporovať posilnenie vyjednávacej pozície poskytovateľov zdravotnej starostlivosti voči zdravotným poisťovniam a budeme presadzovať zamedzenie možností zneužívania monopolného postavenia poisťovní.

 5. Budeme presadzovať, aby sa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou stal skutočným obhajcom práv pacientov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj voči zdravotným poisťovniam.

 6. Budeme presadzovať zavedenie systému hodnotenia, od kvality a  efektivity zdravotníckych zariadení, až po hodnotenie kvality práce jednotlivých lekárov.

 7. Budeme presadzovať, aby sa zásadne zlepšila kvalita zabezpečenia zdravotníckych služieb v rámci možností, ktoré poskytujú súčasné finančné zdroje ich efektívnejším využitím.

 8. Budeme podporovať všetky kroky smerujúce k zastaveniu korupcie, k  transparentnému a efektívnemu výkonu verejnej moci, vymáhateľnosti práva a znižovaniu administratívnej záťaže.

 9. Navrhujeme zavedenie systému prehľadného a priebežného sprístupňovania dát o správe jednotlivých rezortov, štátnych orgánov, úradov a štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií. Systém by mal umožňovať porovnávanie a meranie kvality jednotlivých organizácií a  hodnotenie nákladov na ich prevádzku, nákupy tovarov a služieb, ľudské zdroje, plnenie rozpočtov a efektivitu.

 10. S cieľom výrazného zvýšenia transparentnosti a hospodárnosti budeme navrhovať zásadné systémové zmeny v oblasti verejného obstarávania. Budeme presadzovať povinné zverejňovanie konkrétnych technických podmienok a špecifikácií každého obstarávania na internete, zverejňovanie všetkých dát na jednom mieste od predbežného oznámenia, cez konanie a uzavretie súťaže, zmluvy, dodatky až po poslednú faktúru a  preberací protokol. Ku každému obstarávaniu bude povinné predložiť doložku hospodárnosti a efektivity, ktorá musí jednoznačne preukázať, že je dané obstarávanie účelné a nevyhnutné.

 11. Budeme presadzovať zavedenie pravidla, aby verejné obstarávanie mohlo byť právoplatne ukončené len v prípade, ak sa ho zúčastnil dostatočný počet majetkovo a personálne neprepojených uchádzačov a bolo možné zabezpečiť jeho maximálnu efektívnosť.

 12. Budeme navrhovať výrazné zlepšenie vedenia centrálneho registra zmlúv s možnosťou prehľadného vyhľadávania a interaktívneho prepojenia na zverejnené informácie o príslušnom verejnom obstarávaní. 

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

9,12

1,11

3

 

 

3

4,5

2,6

2

 

 

 

 

7,10

1

 

 

 

 

8

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia