Protikorupčný program: SaS

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(28 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Volebný program strany SaS obsahuje viacero veľmi kvalitných opatrení na znižovanie korupcie v  zdravotníctve, ktoré majú silné logické a ekonomické ukotvenie. Väčšina týchto opatrení obsahuje aj návrhy riešení, v niektorých prípadoch prináša aj konkrétne riešenie daných problémov. 

Celkové hodnotenie: Program strany SaS prináša viacero inovatívnych, značne pravicových opatrení, ktoré môžu citeľne prispieť ku zvyšovaniu transparentnosti a efektívnosti v zdravotníctve a iných oblastiach. Ako sme už pri programe strany KDH uviedli, vzhľadom na opatrenia, ktoré boli dosiaľ na znižovanie korupcie prijaté, je len veľmi mala pravdepodobnosť, že dôjde ku efektívnej implementácii všetkých vyššie spomínaných opatrení. Musíme však skonštatovať, že pri určitých opatreniach (alebo ich častí) strany SaS by nemusel nastať výrazný problém s dosiahnutím politického konsenzu a opatrenia by mohli byť relatívne hladko prijaté. Podobne ako pri väčšine iných strán, aj v tomto programe nám chýbali niektoré protikorupčné opatrenia.

Volebný program SaS pre budúce generácie.

 1. Zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti, takzvaný základný balík. Tento bude rovnaký pre všetkých a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude povinná zabezpečiť. Definícia nároku je prvým krokom k transparentnosti a solidarite v čerpaní zdravotných služieb.

 2. Zriadime Agentúru pre lieky, technológie a ceny v zdravotníctve. Bude to nezávislá inštitúcia zodpovedná za určenie rozsahu balíka a jeho reálnej ceny, ktorá spravodlivo ohodnotí poskytovateľov za starostlivosť tak, aby boli vytvorené podmienky adekvátneho pokrytia nákladov, modernizáciu a rozvoj so súčasným zachovaním finančnej ochrany občanov pred neúmernými nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Bude súčasťou medzinárodných organizácií ako napríklad INAHTA, EuroScan, alebo CADTH. Inštitút primeranej ceny zabezpečí spravodlivé a čo najefektívnejšie použitie prostriedkov bez toho, aby mohli vlády alebo majitelia zdravotníckych zariadení rozhodovať o nárokoch na liečbu.

 3. Zrušíme limity pre poskytovateľov. Zavedieme platobné mechanizmy, ktoré podporujú klientsku orientáciu poskytovateľov. Peniaze musia kopírovať pohyb pacienta – ak si pacient vyberie iného lekára alebo zdravotnícke zariadenie, nie je spravodlivé, aby zistil, že už je vyčerpaný limit, pričom u iného poskytovateľa by mu tú istú sumu poisťovňa zaplatila. Limity na strane poskytovateľov sú nespravodlivou deformáciou systému.

 4. Zavedieme povinné informovanie o cene poskytnutej zdravotnej starostlivosti priamo ako súčasť informovaného súhlasu. Pri poskytovaní starostlivosti tak vznikne základná predstava o cenách. Poisťovňa nepreplatí žiadny úkon, pokiaľ v dokumentácii nebude uvedená cena podpísaná pacientom. Zabezpečíme tak vyššiu transparentnosť v zložitom systéme uhrádzania platieb za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, obmedzíme možnosti falošného vykazovania a poskytneme občanom reálnu predstavu o skutočne zaplatenej cene.

 5. Zavedieme výpisy vyčerpanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa povinne zašle každému poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, 1x ročne výpis úhrad za vyčerpanú starostlivosť. Výpis bude možné zaslať aj elektronicky.

 6. Všetkým nemocniciam dáme právnu formu kapitálových spoločností bez ohľadu na majiteľa. Štát nesmie povoliť neštandardné ochranné opatrenia pre zdravotnícke zariadenia. Spôsob transformácie musí byť maximálne transparentný a garantujúci plnú informovanosť pacientov a  lekárov o všetkých krokoch procesu Zjednotíme tým podmienky fungovania zdravotníckych zariadení na Slovensku a vytvoríme priestor pre väčšiu flexibilitu trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 7. V procese verejného obstarávania podporíme zmeny zákona o oblasť určenú pre IT, aby sa dosiahla potrebná miera definície projektov, štandardizácie predkladaných projektových informácií, stanovenie akceptačných kritérií projektov, zmluvných podmienok pre oblasť duševného vlastníctva, zmenové konania, riadenie rizík a pod. tak, aby sa čo najviac eliminovali riziká na oboch stranách – dodávateľa aj obstarávateľa.

 8. Zavedieme do praxe nový internetový systém pre anonymné nahlasovanie prípadov korupcie. Tento systém pridelí nahlasovateľovi korupčného prípadu jednoznačný, ale anonymný identifikátor, vďaka ktorému bude môcť udržiavať komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní počas celého vyšetrovania prípadu bez strachu z odhalenia jeho totožnosti.

 9. Zavedieme úplný alebo čiastočný zákaz zakladania obchodných spoločností alebo zúčastňovania sa na podnikaní osobám, ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti. Rozmach týchto praktík vytvára široký priestor pre korupciu napr. pri verejnom obstarávaní, čím spôsobuje škody hospodárstvu štátu a demotivuje slušných podnikateľov od účasti na súťažiach verejného obstarávania.

 10. Zvýšime transparentnosť a sprísnime kontrolu financovania politických strán a volebných kampaní. Presunieme kontrolu nad financovaním politických strán z Národnej rady SR na Najvyšší kontrolný úrad SR, sprofesionalizujeme Ústrednú volebnú komisiu a sprehľadníme zdroje financovania politických strán.

 11. Zavedieme hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov za škody spôsobené na majetku štátu alebo pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami. Vďaka tomuto opatreniu budú musieť verejní funkcionári postupovať transparentne a hospodárne s tým, že v prípade ich pochybenia bude voči ním uplatnené právo na náhradu škody, ktorú spôsobia.

 12. Podporíme projekt Open Government Data a sprístupníme elektronické informácie, ktoré spracováva vláda a dáva ich ľuďom na ďalšie spracovanie. Po zverejňovaní zmlúv je to ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti vzťahu občan – štát. Tento program prinesieme na Slovensko.

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

5

 

4

 

 

 

2,7

4,8,9

3

 

 

 

 

3,12

2

 

 

 

 

1,10,11

1

 

 

 

 

6

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia