Protikorupčný program: SDKÚ-DS

nedeľa, 04. marec 2012, 23:00

(22 z 50 bodov)

 

Konkrétnosť opatrení: Program obsahuje relatívne značné množstvo opatrení, ktoré môžu výrazne prispieť k znižovaniu korupcie v zdravotníctve, ale aj celkovo. Väčšina týchto opatrení prináša aj konkrétne kroky a riešenia, a nie len všeobecné, ťažko uchopiteľné a mätúce vyhlásenia. Dôveryhodnosť opatrení zvyšujú už vykonané kroky a odvolávanie sa na nich.

Celkové hodnotenie: Program obsahuje podľa nás viacero konkrétnych opatrení, ktoré môžu znižovať korupciu v zdravotníctve (napr. definícia štandardu, reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt) a naopak obsahuje len minimálne množstvo všeobecných fráz na tému korupcia. Otázne je, či a hlavne v akej podobe sa podarí tieto opatrenia implementovať. Ako vo väčšine iných programov, aj v programe tejto strany, niektoré veľmi potrebné opatrenia chýbajú.

Pre viac práce na Slovensku. Volebný program SDKÚ-DS pre voľby 2012.

  1. Zadefinujeme, čo je štandard a čo nadštandard, vrátane mechanizmov ich kontroly. Zrozumiteľným systémom merania kvality a  akreditácie poskytovateľov zároveň zvýšime bezpečnosť pacientov. Presadíme zavedenie diagnostických a liečebných protokolov, ktoré stanovia štandardnú starostlivosť a zlepšia kvalitu poskytovanej starostlivosti.

  2. Rozšírime reguláciu maximálnej dĺžky čakacích lehôt na všetky zdravotné výkony a diagnózy. Zavedieme maximálne čakacie doby na jednotlivé zdravotnícke služby. Stanovíme jasné pravidlá na tvorbu poradovníkov na odkladnú starostlivosť. Prehľadné čakacie zoznamy zrovnoprávňujú pacientov, odbúravajú nespravodlivosť a znižujú priestor pre korupciu.

  3. Zavedieme spravodlivé ohodnotenie zdravotníckych výkonov a  spravodlivé úhradové mechanizmy pre nemocnice a ambulancie. Presadzovali sme a budeme podporovať prechod na systém platby za diagnózu.

  4. Podporíme také odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré oceňuje kvalitu a výsledky zdravotnej starostlivosti.

  5. Zabezpečíme spravodlivé prerozdelenie peňazí medzi zdravotnými poisťovňami, ktoré zohľadní chorobnosť poistencov. Pre zdravotné poisťovne sa stane atraktívnym poisťovanie chronicky chorých pacientov a  investovanie do skvalitnenia ich liečby.

  6. Dokončíme transformáciu nemocníc na štátne akciové spoločnosti, ktorá urobí poriadok v ich hospodárení a účtovníctve. Zároveň budú nemocnice vďaka navrhovanému zákonu o štátnych akciových spoločnostiach hospodáriť podľa vopred určených, merateľných a zverejnených kritérií

  7. Sprístupnenie verejných databáz zavedieme ako princíp. Akákoľvek výnimka, napríklad ochrana súkromia alebo utajovaných skutočností, bude musieť byť odôvodnená. Podľa vzoru centrálneho registra zmlúv vytvoríme centrálne registre verejných obstarávaní, predaja majetku a poskytnutých dotácií.

  8. Posilníme zodpovednosť verejných činiteľov a štátnych zamestnancov. Zakážeme stranícke a koaličné nominácie na najdôležitejších pozíciách v manažmentoch veľkých firiem, vo vedení finančných úradov, Sociálnej poisťovne a úradov práce. Urobíme poriadok v  politických nomináciách. Ministri si budú vyberať z ľudí, ktorí prejdú náročným výberom. Ovplyvňovanie výberu sa stane trestným činom rovnako, ako ním je manipulácia verejného obstarávania. Vrcholoví manažéri budú odmeňovaní podľa pravidelného hodnotenia na základe zverejnených kritérií. Ich neplnenie môže byť zákonným dôvodom na odvolanie.

  9. Rozšírime využívanie elektronických aukcií, ktoré priniesli výrazné úspory. V primeranej miere využijeme aj centralizáciu, najmä pri tovaroch a službách, ktoré využíva viacero verejných organizácií.

Matica opatrení, ktoré môžu mať vplyv na znižovanie miery korupcie v zdravotníctve

Implementácia

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2,5,9

3

 

 

 

 

3,7

2

 

 

 

 

1,4,8

1

 

 

 

 

6

0

1

2

3

4

5

Dôležitosť/prínos

Zdroj: autor

Pozn.: V matice je uvedené poradové číslo opatrenia.

Vysvetlenie škály:

1 – veľmi náročná implementácia opatrenia, 5 – ľahká implementácia opatrenia

1 – minimálne dôležité opatrenie s minimálnym prínosom, 5 – veľmi dôležité opatrenie s veľkým prínosom

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia