Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

pondelok, 02. apríl 2012, 0:00

Lekárske odborové združenie (LOZ) sa v Memorande o úprave pomerov v zdravotníctve zaviazalo pripraviť protikorupčné opatrenia v zdravotníctve. Koncom februára LOZ predložilo ministerstvu zdravotníctva 10 opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve. Cieľom tohto článku je analýza jednotlivých protikorupčných opatrení  odborov. K jednotlivým opatreniam sme pripravili aj konkrétne  návrhy, ktoré by dané opatrenia mohli zefektívniť. V závere článku pridávame vlastné opatrenia, na ktoré LOZ zrejme pozabudlo.

Odkaz na návrh opatrení LOZ (www.loz.sk)

 

A) Analýza návrhu protikorupčných opatrení z dielne LOZ

 

1. Verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony.

Najlepšie opatrenie na znižovanie korupcie navrhnuté odborármi. Je však nutná veľmi kvalitná implementácia vrátane jasne stanovených pravidiel.

Pozitíva: Veľmi vhodné a efektívne opatrenie na znižovanie korupcie medzi lekárom a pacientom.

Negatíva: Nie je zadefinovaná implementácia opatrenia, resp. je príliš abstraktná. Už v minulosti sa preukázalo, že nestačí prijať opatrenie „musíme zverejňovať zmluvy“, ktoré sa dá veľmi ľahko obísť a opatrenie sa minie účinku, ale je nutné prijať vysoko špecifické opatrenie, v ktorom sú jasne stanovené pravidlá.

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Treba zadefinovať presnú formu opatrenia. Z tohto zadania môže byť pokojne prijaté opatrenie, kde sa vždy ku koncu roku vytvorí tabuľka na internetovej stránke ÚDZS alebo MZ SR, kde bude uvedené koľko ľudí v priemere čaká na jednotlivé výkony. Konkrétna forma opatrenia by mala mať aspoň základné črty:

 • Verejné zoznamy čakacích dôb musia byť zverejnené na internetovej stránke nemocnice alebo poisťovne s rozpisom jednotlivých výkonov s presným počtom čakateľov a priemernou očakávanou dobou čakania na jednotlivý výkon.

 • Vytlačená podoba čakacej listiny musí byť uvedená na viditeľnom mieste aj na príslušnom oddelení v konkrétnej nemocnici. Jej aktualizácia musí byť minimálne každý kvartál.

 • Pacient musí byť pri vyšetrení a navrhnutí liečby (napr. TEP bedrového kĺbu) oboznámený s dobou čakania a približným počtom pacientom, ktorí sú čakacej listine pred ním.

 • Akékoľvek „predbiehanie sa“ v čakacích listinách musí lekár plnohodnotne odôvodniť.

 • K tomuto opatreniu je potrebná plná kooperácie zdravotnej poisťovne, ktorá bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pravidelne zasielať aktuálne údaje.    

2. Slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice (poplatok za žiadaný výber ošetrujúceho lekára, operatéra a pôrodníka sa bude deliť medzi nemocnicu a vybraného lekára).

Dobre myslené, ale veľmi zle naformulované opatrenie. To, čo je uvedené v zátvorke je pointou – protikorupčným nástrojom, nie doplnkom. 

Pozitíva: Efektívne opatrenie, ktoré môže prispieť k znižovaniu korupcie.

Negatíva: Mätúca formulácia dobre mysleného opatrenia. Podľa Charty práv pacienta, ktorá bola prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2001 sa totižto jasne uvádza, že „Pacient má právo na výber a zmenu lekára a zdravotníckeho zariadenia…“. Ide o podobný prípad ako žiadať memorandom dodržiavanie zákona.

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Formulácia opatrenia by mala vystihovať pointu protikorupčného opatrenia, nie sa okolo nej iba prešmyknúť. Napriek veľmi nepopulárnemu slovu „poplatok“ v zdravotníckom žargóne, by dané slovo malo tvoriť kostru opatrenia. Ak si chce niekto vybrať lekára, ktorého preferuje, nemal by to robiť neformálne, tým, že mu dá úplatok, ale oficiálne, tým, že si za jeho služby priplatí. Vznikne tak legálna cesta spolufinancovania pacientom.

V rámci tohto kroku je nutné prijať aj tzv. základný balík, aby pacienti vedeli načo majú  zákonný nárok. Spoplatnený výber odborníka najlepšie zachytáva aj známa formulka z akčných filmov: „Máte právo na vlastného obhajcu. Ak ho nemáte, alebo si ho nemôžete dovoliť, bude Vám pridelený štátom…“

V tomto duchu by sme mohli aj sformulovať vyššie uvedené opatrenie:

 • Pacient má po uhradení jasne stanoveného poplatku právo na výber lekára, ktorým chce byť počas svojej hospitalizácie ošetrovaný.

 • Lekár môže pacienta odmietnuť iba za podmienky, že jeho kapacity sú natoľko naplnené, že danému pacientovi by už nebol schopný poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť v primeranom čase alebo ak jeho osobný vzťah k pacientovi nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu pacienta.

 • Výšku poplatku určuje zriaďovateľ nemocnice, v závislosti od kvality lekára a dopyte po jeho službách a jeho výška sa na jednotlivých oddeleniach môže odlišovať.

 • Poplatok je rozdelený medzi lekára, oddelenie a nemocnicu v pomere 60:20:20.

 • V prípade, že pacient poplatok neuhradí, bude mu poskytnutá zdravotná starostlivosť ľubovoľným, náhodne vybraným lekárom podľa zákonom stanoveného základného balíka (pozri nižšie).

3. Zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi, ako aj zverejňovanie uhradených faktúr a poskytnutej zdravotnej starostlivosti jednotlivým poskytovateľom.

Opatrenie má oproti bodu 1. a 2. výrazne konkrétnejšiu formu, no napriek tomu nie je jasné v čom sa má opatrenie odlišovať od v súčasnosti platnej legislatívy, nakoľko zverejňovanie zmlúv je v súčasnosti zo zákona povinné. 

Pozitíva: Veľmi vhodný krok na sprehľadnenie finančných tokov v zdravotníctve.

Negatíva: Opatrenie je už značne podchytené v zákone 546/2010 Z.z. Ak má mať dané opatrenie pridanú hodnotu, inú ako je uvedená v danom zákone, treba sa zamerať na ňu. Pridaná hodnota tohto opatrenia možno tkvie v slove „všetky“, ktoré však môže vytvárať aj zbytočnú administratívnu záťaž (hlavne množstvo objednávok v minimálnej hodnote).

Návrh na zlepšenie a implementáciu: K opatreniu navrhujeme doplniť v čom sa majú opatrenia odlišovať od súčasne platných opatrení. Ak v ničom, tak opatrenie považujeme za zbytočné, nakoľko ničím neobohacuje súčasne platné opatrenia.  

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • Zverejňovanie zmlúv podľa návrhov na zlepšenie pri opatrení č. 8

4. Zavedenie viacčlenného štatutárneho orgánu v nemocnici – nemocničné rady.

Veľmi nejasné opatrenie, ktorého účinnosť je veľmi otázna. Z danej formulácie sa dá len veľmi ťažko zaujať akékoľvek odborné stanovisko.

Pozitíva: Zaujímavé opatrenie, ktoré by sa určitých okolností mohlo prispieť ku zvýšenej transparentnosti v zdravotníctve.

Negatíva: Z daného opatrenia nie je vôbec jasné poslanie opatrenia. Čím sa má nemocničná rada zaoberať, kto ju má tvoriť, ako do nej majú byť dosadzovaní členovia, komu sa bude zodpovedať, … ? Navyše, ak chceli odborári lepšie kontrolovať hospodárenie nemocníc, mali podporiť transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, lebo to im garantovalo 2 členov dozornej rady v nemocnici.

 

Návrh na zlepšenie a implementáciu:

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • V prvom rade je dôležité zadefinovať zmysel založenia nemocničnej rady. Ak je jej zmyslom vytvorenie „bratranca dozornej rady“ známej z akciových spoločnosti, tak dané opatrenie môže priniesť očakávané ovocie.

 • Musí byť splnené množstvo kritérií, ktoré sa v tomto návrhu protikorupčných opatrení vôbec nenachádzajú. Napríklad kým bude volená a ustanovovaná nemocničná rada a aké sú jej kompetencie.

 • Pokiaľ bude nemocničná rada, iba vysunutou rukou riaditeľa nemocnice a nebude mať priamu kontrolu nad vedením, ročnými uzávierkami a obchodnými výsledkami, tak jej protikorupčný efekt bude minimálny.    

5. Zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov.

Ak trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť bude znamenať reálny postih členov štatutárnych orgánov, dané opatrenie môže výrazne znížiť veľkú korupciu v zdravotníctve. 

Pozitíva: Veľmi vhodné opatrenie.

Negatíva: Zradou v tomto opatrení môže byť už dlhodobá problematickosť implementácie trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti určitých osôb, hlavne poslancov a sudcov. Druhým problémom je bližšia nešpecifickosť slova „vyššej“, ktorá môže byť pochopená a do praxe prevedená rôzne.

Návrh na zlepšenie a implementáciu:

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • Je nutné spresniť a bližšie definovať, čo znamená „vyššia“ trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť.

 • Je nutné požadovať minimálnu hranicu tejto zodpovednosti.

6. Zavedenie kontrolných rád v nemocnici so spoluúčasťou zamestnancov a s náležitými a účinnými právomocami.

Podľa nás ide o úplne zbytočný duplikát opatrenia č.4. Ak to majú byť úplne odlišné „rady“, tak ide o zbytočné opatrenie, nakoľko aj nemocničná rada môže spĺňať rovnaký účel ako sa zrejme očakáva od tohto opatrenia.

Pozitíva: Opatrenie môže za určitých okolností (spomenutých pri opatrení č.4) prispieť ku zvýšenej transparentnosti v zdravotníctve.

Negatíva: Z konkrétnej formulácie textu nie je známy rozdiel medzi týmto opatrením a opatrením číslo 4. Je vysoko pravdepodobné, že ide veľmi podobné opatrenie akým je opatrenie č. 4, čo znamená, že jedno z týchto opatrení sa v tomto návrhu nachádza úplne zbytočne.

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Opatrenie zlúčiť s opatrením č.4 a nevytvárať zbytočne množstvo rád, ktoré vytvoria zbytočnú byrokraciu a navýšia výdavky nemocnice. Opäť sa natíska otázka, prečo bol taký silný odpor k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, keď takého opatrenie je v akciovej spoločnosti samozrejmosťou, nakoľko v dozornej rade môžu zasadať aj zamestnanci spoločnosti, ktorí môžu takýmto spôsobom dohliadať na chod spoločnosti…

7. Zavedenie povinnosti zdravotnej poisťovni oznamovať poistencovi aspoň raz ročne sumu, ktorú vynaložila zdravotná poisťovňa na poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako aj sumu, ktorú zdravotná poisťovňa za poistenca neuhradila, hoci bola zdravotná starostlivosť riadne poskytnutá.

Opatrenie v danej podobe nemá výrazný protikorupčný charakter, aj keď jeho zavedenie môžu mieru korupcie v zdravotníctve ovplyvniť.

Pozitíva: Z hľadiska znižovania informačných asymetrií je to vynikajúce opatrenie, ktoré môže mať dopad aj na znižovanie korupcie.

Negatíva: Opäť veľmi zle zvolená formulácia opatrenia. V súčasnosti už existuje na základe zákona 581/2004 Z.z. možnosť požiadať poisťovňu o tzv. výpis z účtu poistenca, na ktorom je uvedený zoznam výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok uhradených zdravotníckemu zariadeniu. Takisto sa tam nachádza informácia o zaradení poistenca do dispenzárnej starostlivosti, príp. do čakacej listiny u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Pri tomto opatrení by sme sa nemali sústrediť na to, aby poisťovňa oznámila poistencovi iba sumu, ktorú vynaložila (alebo aj neuhradila) zdravotná poisťovňa na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale skôr na formu poskytovania informácii. Cieľom by malo byť jednoduché poskytovanie informácii poistencom vo forme podrobného, no zrozumiteľného výpisu výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok, uhradených zdravotníckemu zariadeniu, ale aj neuhradených položiek, ktoré poskytovateľ poistencovi poskytol.

V súčasnej dobe je možné požiadať o elektronicky výpis z účtu poistenca alebo o výpis na základe písomnej žiadosti. Tieto možnosti sú však až príliš komplikované, aj keď na druhej strane musíme zobrať do úvahy obozretnosť a ochranu týchto citlivých údajov. Preto by dané opatrenie malo skôr navrhnúť spôsob ako oboznamovať poistencov o nákladoch na zdravotnú starostlivosť čo najefektívnejšie.

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • 2-krát ročne poslať poistencom výpis mailom v zaheslovanej prílohe (heslo bude IČP – identifikačné číslo poistenca uvedené na kartičke poistenca).

 • V prípade, že nebude uvedená mailová adresa poistenca, tak poisťovni vznikne povinnosť raz ročne, doporučeným listom tieto informácie poistencovi doručiť.

8. Zverejňovanie návrhov zamýšľaných zmlúv a obchodov pred uzatvorením v nemocnici a zverejňovanie všetkých zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dodávateľmi. Prehodnotiť výhodnosť všetkých uzatvorených zmlúv. Vykonať všetky právne kroky, vrátane zmeny legislatívy, smerujúce k ukončeniu nevýhodných zmlúv.

Opatrenie je zložené len z veľmi ťažko uskutočniteľných návrhov a už platného opatrenia bez akejkoľvek uvedenej pridanej hodnoty. Dané opatrenie má v konečnom dôsledku len minimálny až zanedbateľný vplyv na mieru korupcie v zdravotníctve.

Pozitíva: Zaujímavá, no neuskutočniteľná myšlienka v prvej časti prvej vety opatrenia. Prehodnotenie a prípadné ukončenie nevýhodných zmlúv síce prípadnej korupcii spätne nezabráni (pokiaľ tieto nevýhodné zmluvy vznikli korupčným správaním), no ako úsporné opatrenie môže byť veľmi efektívne.

Negatíva: Druhú časť prvej vety vystihuje náš komentár pri opatrení č.3 o zverejňovaní zmlúv, ktoré je v určitej podobe a za určitých okolností už v súčasnosti povinné. Aká má byť teda pridaná hodnota tohto opatrenia? Čo sa zvyšku opatrenia týka, tak okrem prehodnotenia uzatvorených zmlúv je opatrenie v tejto podobe skoro nerealizovateľné.

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Prehodnotiť výhodnosť všetkých uzatvorených zmlúv a vykonať všetky právne kroky (aj prípadná zmena legislatívy), smerujúce buď ku zvýšenej efektivite a hospodárnosti zmlúv v podobe rôznych dodatkov alebo k ukončeniu nevýhodných zmlúv. Treba však brať do úvahy fakt, že väčšina nevýhodných zmlúv je okrem iného nevýhodná aj preto, že jej vypovedanie je veľmi náročné alebo dokonca spôsobí nemocnici vyššie straty ako jej nevypovedanie. Pri zverejňovaní návrhov zamýšľaných zmlúv je až nereálne zadefinovať, čo je zamýšľaný a čo nezamýšľaný návrh zmluvy, preto sa dané opatrenie dá bez väčších ťažkostí obísť.

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • Namiesto zamýšľaných zmlúv by sme privítali zverejnenie platnej zmluvy (iba zmluvy s cenou nad 10 000 €) pred termínom jej účinnosti a v prípade opodstatnených pripomienok si vyhradiť právo zmluvu ešte pred termínom jej účinnosti kedykoľvek zrušiť.

 • Zmluva by mala byť prístupná verejnosti minimálne 7 dní pred nadobudnutím jej účinnosti, aby verejnosť mala dostatok času na pripomienkovanie.    

9. Zavedenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odpovedať verejnosti na otázky týkajúce sa personálneho a materiálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Návrh pôsobí mätúco, nakoľko nie je známe poslanie a ani jasný cieľ opatrenia. Poskytovateľ podľa tohto návrhu síce povinnosť odpovedať má, ale či jeho odpoveď bude prínosom pri odhaľovaní korupcie je viac než otázne.

Pozitíva: Protikorupčná myšlienka opatrenia je síce dobrá, no je nejasná a zjavne nedotiahnutá do konca.

Negatíva: Opatrenie je z určitej časti obsiahnuté v tzv. infozákone 211/2000 Z.z., kde na základe žiadosti by verejnosti mali byť poskytnuté informácie ohľadom hospodárenia s verejnými financiami. Nie je ani jasné za akých okolností môže poskytovateľ poskytnúť informácie, akou formou a v akom časovom rozhraní majú byť informácie poskytnuté.  

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Poskytovateľ by mal vždy vedieť verejne obhájiť svoje rozhodnutia, hlavne čo sa personálneho a materiálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti týka. No vzhľadom na častú nevôľu poskytnúť plnohodnotnú odpoveď, hlavne pri sporne vyzerajúcich položkách zabezpečenia, môže cielená úprava zákona napomôcť k poskytovaniu cenných informácii pri odhaľovaní korupcie alebo slúžiť ako preventívny nástroj.

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • Jasne stanoviť pravidlá používania zákona, aby sa tento zákon nemohol obchádzať ani zo strany poskytovateľa (vyhýbanie sa odpovedi alebo nepravdivá, zavádzajúca odpoveď) ani žiadateľa (napr. konkurencie).

10. Odstránenie korupcie v rozhodovaní o platoch medzi lekármi uplatnením širšieho schvaľovania platov v kontrolnými radami, rozhodnutie o plate lekára nesmie byť v rukách jedného človeka.

 Dané opatrenie má zmysel iba pri úplne nestrannom postavení kontrolnej rady (o nej viac pri bode 6) a výraznom vplyve na výšku mzdy, aby riaditeľ nemocnice nemohol rozhodovať o výške platu zdravotníckych pracovníkov na základe klientelizmu alebo rodinkárstva. Opatrenie je priamo závislé na kvalite opatrenie č.6.  

Pozitíva: Ťažko posúdiť pozitíva tohto opatrenia, nakoľko nie je vôbec jasný jeho zmysel a protikorupčné poslanie.

Negatíva: Veľmi nezrozumiteľné opatrenie. Nie je jasné ako má fungovať a čo je jeho cieľom.

Návrh na zlepšenie a implementáciu: Vzhľadom na súčasné zvyšovanie platov lekárov je len veľmi málo pravdepodobné, že práve akt rozhodovania o výške mzdy lekára bude predmetom korupčného správania, nakoľko nemocnice majú problém pokryť len minimálne platové požiadavky, ktoré im zo zákona vyplývajú. No vzhľadom na to, že dané opatrenie navrhli samotní lekári, je zrejmé, že priestor na korupciu je vytvorený aj pri určovaní výšky mzdy zdravotných pracovníkov, napriek tomu, že prežitie malých nemocníc stojí na tenkom ľade, hlavne po odobrení nekrytého financovania lekárov a zdravotných sestier.

Konkrétna forma odporučenia pre zlepšenie opatrenia:

 • Podľa nás by sa takéto opatrenia nemali zameriavať na výšku fixnej mzdy, lebo fixný plat znamená minimálnu efektívnosť.

 • Odporúčame zamerať sa na určenie kritérií (známe ako motivačná zložka, osobný príplatok a pod.), na náklade ktorých si môže lekár svoj minimálny základný plat navýšiť, aby boli lekári konečne odmeňovaný podľa výkonu a výsledkov práce. Spoločnosť by uvítala krok, po ktorom by už neboli hádzaní do jedného vreca tí, ktorí chcú a vedia poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a tí, ktorí ju nevedia a nemajú záujem poskytovať. To je však prioritou opatrení pre zvyšovanie efektívnosti v zdravotníctve (s dopadom aj na znižovanie korupcie), nie primárnym protikorupčným opatrením.

 

B) Odborári na viaceré opatrenia zabudli…

V protikorupčných opatreniach LOZ chýbajú viaceré účinné opatrenia, ktoré by mali viesť k znižovaniu korupcie v zdravotníctve a zároveň uvedeným protikorupčným opatreniam výrazne chýba konkrétnosť. Musíme taktiež dať za pravdu Ministerstvu zdravotníctva, že medzi opatreniami citeľne chýbajú opatrenia odstraňujúce korupciu vo vzťahu lekár a farmaceutická firma. Medzi návrhmi odborárov nám chýbali napríklad tieto opatrenia:

Základný balík. Zadefinovanie rozsahu zdravotnej starostlivosti, na ktorú má každý pacient nárok v limitovanej časovej dostupnosti. Tento tzv. základný balík musí byť verejne dostupný a každá zdravotná poisťovňa, ktorá pôsobí na trhu ho bude musieť vždy vedieť zabezpečiť. Pacienti musia jasne vedieť, na aké služby majú nárok, v akom časovom horizonte a s akou mierou spoluúčasti.

Zákon o lobingu. Zákon musí jasne definovať kto, kedy, s kým, s akým úmyslom a prečo sa stretol. V praxi je len veľmi ťažké odlíšiť čo je iba „pozornosť“ (napr. pero, zápisník), ktorú lobista daruje lekárovi a čo už je naopak predmetom korupčného transferu, na základe ktorého už lobista očakáva určitú formu reciprocity (možno pozvanie na kongres? – aj keď kongresy sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania zdravotníckych pracovníkov). Je úplne pochopiteľné, že farmaceutické spoločnosti sa v rámci marketingu snažia čo najlepšie pretláčať svoje výrobky na trh. Ale daná propagácia a osveta musí vždy ostať v medziach lobingu, ktorý je na rozdiel od korupcie vždy transparentná verejná činnosť, ktorá podlieha určitým pravidlám. Práve tým pravidlám, ktoré musia byť jasne stanovené zákonom. Tento zákon sa zároveň musí jednoznačne týkať aj lekární, inak sa nekalé praktiky neobmedzia, ale iba presunú.

Základné informácie o zdravotnom personáli. Prehľadné životopisy lekárov, z ktorých pacient môže zistiť akú má lekár prax, aké má osvedčenia a certifikáty a pod., by mali byť uvedené na webovej stránke nemocnice ale aj napríklad pred dverami lekára alebo na chodbe oddelenia. Ak si už pacient má za poplatok vybrať lekára v nemocnici, mal by o ňom vedieť čo najviac a neriadiť sa iba informáciami „z druhej ruky.“

Riešenie konfliktu záujmov. Definovať právnou normou vlastnícky, majetkový a rozhodovací konflikt záujmov v systéme zdravotníctva. Napríklad nemôžeme tolerovať, aby lekár, ktorý verejne odporúča určitý liek vystupoval ako nezávislá autorita – lekár expert, ale musí byť verejnosti jasne známe, že s firmou, ktorej liek propaguje ma úzku spoluprácu, za ktorú poberá mzdu. Nie je to ani žiadnym tajomstvom ani hanbou priznať takéto prepojenia. Na zverejnenie nám opäť môže poslúžiť internetová stránka nemocnice alebo príloha k životopisu viditeľne umiestnené v nemocnici.

Poznámka: Uvádzať presné príjmy lekárov za vykonanie týchto štúdii, ako požaduje MZ SR, znie podľa nás síce veľmi zaujímavo a lákavo, no nakoľko ide už súkromné príjmy lekára, nemôže požadovať ich zverejnenie bez hlbšieho opodstatnenia (podozrenia zo zneužívania svojej funkcie a pod.). Ak by mala verejnosť poznať presnú sumu, ktorú lekár dostane od farmaceutických firiem (a nechceme lekárov diskriminovať), mali by sme potom žiadať zverejnenie vedľajších príjmov napríklad aj od pracovníkov ministerstiev (písanie článkov alebo vyučovanie na VŠ), učiteľov (doučovanie), kňazov (lektorská činnosť) … a to na Slovensku prekvitajúcom závisťou nie je možné.

Sprísniť podmienky verejných obstarávaní hlavne elektronických aukcií. Napríklad formou minimalizácie možnosti vytvárať dodatky zmlúv, ktoré aj pri najtransparentnejšej zmluve môžu byť netransparentné. Alebo sprísniť podmienky ukončenia e-aukcie, a to len v prípade, ak sa ho zúčastnil dostatočný počet majetkovo a personálne neprepojených uchádzačov. Vytvoriť prehľadný a interaktívny centrálny register verejných obstarávaní, kde si budú môcť potenciálni záujemcovia jednoducho prezerať všetky, už aj ukončené, verejné obstarávania a včas reagovať na vzniknuté ponuky a príležitosti.

Zjednodušiť nahlasovanie korupcie. Zabezpečiť ochranu a anonymitu ohlasovateľov korupcie (whistleblowerov) a zjednodušiť proces nahlasovania korupcie. Môže ísť o širokú škálu opatrení, počnúc neosobným nehlasovaním, zriadením ombudsmana na pomoc ohlasovateľom, poverením kompetentnej nezávislej osoby pre jednotlivé nemocnice, ktorá poskytne pomoc a návod ako korupciu najrýchlejšie a najjednoduchšie nahlásiť na polícii a pod.

C) Záver

Napriek viacerým zdanlivo veľmi efektívnym opatreniam, návrhy odborárov vyznievajú ako keby boli šité horúcou ihlou a preto viaceré myšlienky nie sú dotiahnuté do konca alebo nestoja na pevných základoch, čo sa im môže stať osudné. Ak sa neupraví súčasná podoba jednotlivých opatrení a nepridajú sa iné efektívne opatrenia, s vysokou pravdepodobnosť nastane situácia, pri ktorej bude vlk sýty, ale aj ovca celá. To v preklade znamená, že väčšina navrhnutých opatrení bude v určitej podobe prijatá, čím LOZ splní svoj sľub, no korupcia v zdravotníctve sa zníži len minimálne. Pokiaľ však úmyslom týchto opatrení nie je eliminácia korupcie v zdravotníctve, ale vyvolanie verejnej diskusie na túto tému, tak tento úmysel sa v našom prípade LOZ zjavne podaril.  

 

Veríme, že naša analýza prispeje k správnym rozhodnutiam a krokom, jednak na strane ministerstva, ale aj na strane LOZ, aby pripravované protikorupčné opatrenia neostali iba na papieri, ale aby prispeli k reálnemu poklesu korupcie v zdravotníctve.

 

ilustračné foto: Gunnar Ries

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia