Komisii aj naďalej chýbajú členovia

streda, 23. január 2013, 0:00

Pred viac ako polrokom sme upozornili na nesúlad počtu členov Kategorizačnej komisie pre lieky so znením zákona. Po polroku sme zisťovali, či sa počet členov komisie naplnil na 11, tak ako to ustanovuje zákon. Avšak ani po roku od účinnosti zákona 363/2011 Z.z., ktorý ustanovuje počet a zloženie komisie, sa situácia nezmenila a komisii aj naďalej chýbajú členovia.

V článku Kategorizačnej komisii chýbajú členovia uverejnenom v Zdravotnej politike 5/2012 sme upozorňovali na skutočnosť, že počet vymenovaných členov kategorizačnej komisie nezodpovedá zneniu zákona. Ako sme na základe informácií z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) uviedli, v čase májového zasadnutia Kategorizačnej komisie pre lieky bol počet riadne vymenovaných členov iba 6, pričom za stavovské alebo odborné organizácie tam nebol vymenovaný ani jeden člen.

Po polroku sme sa rozhodli na základe infozákona opäť požiadať MZ SR o zoznam členov Kategorizačnej komisii pre lieky k 1.12.2012. Textovú odpoveď ministerstva sme upravili do časovej línie v grafickej podobe. Ako vidíme zo Schémy 1, ani po roku od účinnosti zákona 363/2011 Z.z., ktorý ustanovuje počet a zloženie komisie, počet vymenovaných členov kategorizačnej komisie nezodpovedá zneniu zákona. Odpoveď z ministerstva potvrdzujú aj zápisnice z jednotlivých zasadaní. Z nich okrem iného môžeme vyčítať, že hlasovania sa vo väčšine prípadoch zúčastnili aj predsedovia odborných pracovných skupín, ktorí tak počet riadne vymenovaných členov komisie uvedených v Schéme 1 navyšujú o jedného zúčastneného.

Schéma 1: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky, v období od 1. 12. 2011 do 1. 12. 2012

 


zdroj: autor podľa údajov z MZ SR
Skratky: SDS – Slovenská diabetologická spoločnosť, MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, SLK – Slovenská lekárska komora, SLS – Slovenská lekárska spoločnosť, VšZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa

V spomínanom článku sme upozorňovali aj na nesúlad webovej stránky, ktorá informuje o členoch komisie s realitou. Aj v tejto oblasti nenastal výrazný pokrok a nesúlad je tam aj naďalej. Ako príklad môžeme uviesť, že podľa stránky MZ SR je predsedom komisie PharmDr. Rastislav Pullmann, ktorý sa však podľa údajov z MZ SR pred viac ako pol rokom funkcie vzdal.

Záver

Podľa informácií z MZ SR Kategorizačná komisia pre lieky nemá 11 členov, ako jej to už viac ako rok stanovuje zákon. Z tohto zistenia nám vyplývajú 2 otázky:

  1. Otázka pre zdatných právnikov je, či odporúčania, ktoré komisia prijala v neúplnom zložení, sú v súlade so zákonom. Kategorizačná komisia je len poradným orgánom, rozhodnutia prijíma ministerstvo. Ak by sa však preukázalo, že nesúlad počtu členov komisie so zákonom predstavuje problém, nemôžu byť spochybnené kategorizačné rozhodnutia ministerstva, prijaté počas minulého roka na základe nelegitímnych odporúčaní?
  2. Druhá otázka je určená pre kompetentných na ministerstve zdravotníctva (či v parlamente): Nie je vhodné upraviť legislatívu týkajúcu sa kategorizačných komisií, ak súčasne platné právne predpisy ministerstvo nie je ani po roku od ich účinnosti schopné dodržiavať?

Rámček 1: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, výňatok z § 91

(1) Minister môže zriadiť

a) ako svoje poradné orgány pre konania vo veciach kategorizácie

  1. Kategorizačnú komisiu pre lieky,
  2. Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky,
  3. Kategorizačnú komisiu pre špeciálne zdravotnícke materiály,
  4. Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny

(3) Každý z poradných orgánov podľa odseku 1 písm. a) a b) má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister tak, aby v jeho zložení boli zastúpení

  1. traja členovia z najmenej šiestich kandidátov navrhnutých samosprávnymi stavovskými organizáciami a inými odbornými spoločnosťami,
  2. piati členovia z najmenej desiatich kandidátov navrhnutých zdravotnými poisťovňami,
  3. traja členovia navrhnutí ministerstvom.

(5) Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní členov a činnosti poradných orgánov upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister.

Rámček 2: Vybrané časti štatútu Kategorizačnej komisie

Čl. II
Zloženie komisie a odborných pracovných skupín

(1) Komisia má vrátane predsedu a podpredsedu jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister tak, aby v jej zložení boli zastúpení traja členovia navrhnutí samosprávnymi stavovskými organizáciami a inými odbornými spoločnosťami, piati členovia navrhnutí zdravotnými poisťovňami a traja členovia navrhnutí Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Čl. III
Činnosť komisie a odborných pracovných skupín

 (6) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomných najmenej šesť členov komisie.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia