Dopad referencovania na úroveň cien liekov na Slovensku

nedeľa, 23. jún 2013, 13:37

Ceny liekov na Slovensku podliehajú tzv. externému referencovaniu, čo je zjednodušene povedané porovnanie ceny lieku na Slovensku s cenou toho istého lieku v iných krajinách EÚ. Vždy sa porovnáva cena výrobcu a robí sa tak 2x ročne k dátumu, ktorý určí MZ SR. K tomuto dátumu sú povinní držitelia registrácie kategorizovaných liekov poskytnúť MZ SR informáciu o cene výrobcu zo všetkých ostatných krajín EÚ a v prípade, že prekračujú tzv. „referenčnú cenu“ (do konca minulého roka to bola druhá najnižšia, od 1.1.2013 je to priemer troch najnižších cien v EÚ), musia cenu daného lieku znížiť na úroveň referenčnej ceny. Keďže tieto prehľady cien liekov v iných krajinách EÚ sú od decembra 2011 verejne dostupné na: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Requests?RequestType=KON (pod ID 4, 794 a 1872), snažila som sa z nich zistiť, nakoľko referencovanie ovplyvňuje cenovú úroveň liekov u nás.

Porovnanie referenčných cien s reálnymi úradne určenými cenami

Verejne dostupné sú výstupy z referencovania, ktoré MZ SR vyhlásilo k 1. 12. 2011 (prejavilo sa znížením cien v lekárňach k 1. 6. 2012), k 1. 4. 2012 (zníženie cien v lekárňach k 1. 10. 2012) a k 1. 10. 2012 (očakávané zníženie cien v lekárňach k 1. 4. 2013). Keď som porovnala „referenčné ceny“ (t.j. druhé najnižšie ceny v EÚ) s úradne určenými cenami (= maximálne ceny výrobcu, ÚUC) platnými k dátumu, kedy ich dané referencovanie ovplyvnilo, zistila som, že približne 50 % kategorizovaných liekov malo maximálnu cenu výrobcu nižšiu ako by odpovedalo 2. najnižšej cene v EÚ – keby to tak nebolo a ceny liekov u nás by boli vždy na úrovni 2. najnižšej, náklady na kategorizované lieky by boli cca o 15 % vyššie ako v skutočnosti sú, presnejšie je to uvedené v Tabuľke 1. Nižšie ceny (ako odpovedá referenčným cenám) sú jednak dôsledkom konkurenčného boja medzi výrobcami, ale taktiež v dôsledku pohybu kurzov mien krajín EÚ, ktoré nie sú v eurozóne – ak raz dôjde k poklesu ceny hoci aj v dôsledku zhoršenia kurzu, k zvýšeniu ceny lieku po jeho zlepšení prakticky nedochádza.

Tabuľka 1:

 

Počet kategorizovaných liekov

Podiel liekov v %,
kde ÚUC < RC

Náklady prepočítané použitím

Nárast nákladov v % pri použití RC

Referen-covanie k:

ÚUC

ÚUC=RC

Nepodliehalo referencovaniu

ÚUC

RC (ak väčšia ako ÚUC)

1.12.2011

2 379

1 338

1 479

45,79

900 457 775,00

1 042 623 115,00

15,79

1.4.2012

2 768

989

1 346

54,24

876 936 807,20

1 020 679 765,29

16,39

1.10.2012

3 036

1 021

1 126

58,58

859 351 119,30

1 008 268 979,92

17,33

*RC=pôvodná referenčná cena (2. najnižšia cena v EÚ)

 

Ako sa točí cenová špirála?

Tak, ako napríklad cena lieku na Cypre ovplyvňuje cenu lieku u nás, tak aj naša úradne určená cena ovplyvňuje cenu tohto lieku v iných krajinách EÚ, keďže mechanizmus externého referencovania využívajú vo väčšine krajín EÚ. V praxi to znamená, že pri znížení ceny lieku u nás, dochádza následne k zníženiu ceny napr. v Nemecku, ktoré sa ale zase pri ďalšom referencovaní prejaví znížením ceny u nás (keďže klesla cena v Nemecku) – a to zase ovplyvní cenu v Nemecku (keďže klesla cena u nás)… Táto „cenová špirála“ sa neustále točí medzi krajinami EÚ – určité cenové pohyby sa dejú už dôsledku pohybu kurzov. Jej dopad ukazuje nasledovný graf nákladov na lieky prepočítaných použitím referenčných cien v jednotlivých referencovaniach (t.j. 2. najnižších cien v EÚ k danému dátumu).

 

Graf: Náklady prepočítané použitím referenčných cien v mil. EUR

Graf: Náklady prepočítané použitím referenčných cien v mil. EUR

 

Keďže zámerom bolo kvantifikovať dopad „cenovej špirály“, boli do tejto analýzy zahrnuté iba lieky, ktoré mali referenčnú cenu vo všetkých 3 referencovaniach (3 120 liekov predstavujúcich spolu 83 % všetkých nákladov) – teda nie sú v nej zahrnuté napr. lieky, ktoré do kategorizácie vstúpili v priebehu posledného roka alebo také, ktoré nemali cenu v žiadnej inej krajine EÚ. Výsledok naznačuje, že „cenová špirála“ mohla za rok znížiť ceny liekov o cca 2-3 %, pričom ale jej efekt pre dlhšie zaradené lieky postupne slabne.

 

Priemer 3 najnižších cien

Ako už bolo v úvode spomenuté, novela „Zákona o rozsahu“ (363/2011 Z. z.) účinná od 1. 1. 2013 mení spôsob výpočtu referenčnej ceny z „2. najnižšia v EÚ“ na „priemer 3 najnižších v EÚ“. MZ SR už začalo konanie z tohto titulu, takže v praxi sa to prejaví znížením cien v lekárňach pravdepodobne k 1. 7. 2013 u väčšieho počtu liekov ako je obvyklé pri bežnej kategorizácii. Keďže ale z dostupných výstupov z predošlých referencovaní vyplýva, že dopad na ročné náklady by mal byť na úrovni cca 1 %, mali by to byť celkovo menej výrazné cenové zmeny než tie, čo boli k 1. 10. 2012. K zvýšeniu cien liekov, ktoré avizovali kvôli tejto zmene niektorí politici, ale určite nepríde. Detaily sú v Tabuľke 2:

 

Počet kategorizovaných liekov

Náklady prepočítané použitím

Pokles nákladov v % pri použití RC3

Referen-covanie k:

ÚUC<=RC3

ÚUC>RC3 (očakávané zníženie ceny k 1.7.2013)

Nepodliehalo referencovaniu

ÚUC

RC3 (ak menšia ako ÚUC)

1.12.2011

2 824

893

1 479

900 457 775,00

890 469 121,00

1,11

1.4.2012

2 887

866

1 346

876 936 807,20

868 888 954,87

0,92

1.10.2012

3 230

824

1 126

859 351 119,30

851 338 563,03

0,93

*RC3 = nová referenčná cena (priemer 3 najnižších cien v EÚ)

 

Pozn.: Na všetky kalkulácie nákladov na lieky v tomto článku boli použité skutočne spotrebované počty ks (vynásobené príslušnou cenou) v 4Q2011-3Q2012 podľa NCZI, pričom sa opravili zrejmé chyby pri vykazovaní niektorých liekov s kódom úhrady „A“.


Autorka je vedúcou oddelenia kategorizácie a liekovej legislatívy distribučnej spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke Zásobovanie, a.s.

Článok bol publikovaný vo firemnom časopise spoločnosti „RECEPT vydaný s radosťou“ v čísle 01/2013.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia