Analýza čakacích dôb (2013)

štvrtok, 19. september 2013, 10:05 a

Analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti v roku 2013 a ich porovnanie so situáciou v minulosti.

Autori: R. Mužik, A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, september 2013, 74 strán

 


 

ZhrnutieObálka publikácie Analýza čakacích dôb

Cieľom štúdie Romana Mužika a Angeliky Szalayovej bola analýza časovej dostupnosti vybraných výkonov na Slovensku vo vybraných kategóriách zdravotnej starostlivosti v roku 2013 a ich porovnanie so situáciou v minulosti. Časová dostupnosť plánovaných výkonov bola sledovaná dvoma metódami:

  1. porovnaním počtov pacientov na čakacích listinách vedených podľa zákona pre vybrané výkony,
  2. porovnaním dĺžky čakacích lehôt pre tri výkony s najvyšším počtom pacientov na čakacích listinách.

Na čakaciu listinu sa dostávajú pacienti s indikovanou zdravotnou starostlivosťou, ktorú nie je možné poskytnúť z finančných, kapacitných alebo iných dôvodov. Spravidla ide o pacientov, ktorí nevyžadujú akútnu zdravotnú starostlivosť, a kde jej odklad nezhorší ich zdravotný stav. Čakanie (pobyt v poradovníku), resp. čakacia lehota označuje čas medzi zaradením pacienta na čakaciu listinu a jeho vyradením. V elektívnej zdravotnej starostlivosti to vo všeobecnosti znamená čas medzi schválením a realizáciou zákroku.

Zdravotné poisťovne (ZP) sú podľa zákona a príslušnej vyhlášky povinné viesť čakacie zoznamy pre vybrané choroby, ktoré si vyžadujú operačný alebo invazívny výkon. V apríli 2013 čakalo na čakacích listinách všetkých poisťovní 10 611 poistencov, z toho v zdravotnej poisťovni Dôvera 2 709 (25,5 %), vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) 7 778 (73,3 %) a v ZP Union 124 (1,2 %).

 

Tabuľka 1: Počet pacientov na čakacích listinách

K dátumu

VšZP 

Dôvera

Union

Spolu 

30. 04. 2013

7 778 

2 709

124

10 611

31. 10. 2012

14 242*

2 937

160

17 327

31. 03. 2012

16 310*

3 074

157

19 541

31. 10. 2011

7 888 

2 943

102

10 933

31. 10. 2010

6 476 

2 539

160

9 175

Zdroj: ÚDZS, * chybne vykázané údaje poisťovňou

 

Najviac poistencov na čakacích listinách aj po zohľadnení veľkosti poistného kmeňa má Všeobecná zdravotná poisťovňa (232,7 na 100 000 poistencov), v ktorej na sledované výkony čaká 8,3-násobne viac poistencov ako v Unione ZP (28,2 na 100 000 poistencov). Na druhom mieste v počte poistencov čakajúcich na plánované výkony je zdravotná poisťovňa Dôvera (188,9 na 100 000 poistencov), ktorá má na zoznamoch 6,7-krát viac poistencov než Union.

 

Graf 1: Celkový počet poistencov evidovaných na čakacích listinách v pomere k ich poistnému kmeňu

Graf vývoja počtu pacientov na čakacích listinách

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Aj keď porovnanie s minulosťou sťažujú chybne vykazované dáta VšZP v roku 2012, vo všeobecnosti je možné povedať, že počty pacientov na čakacích listinách od roku 2010 najprv stúpali, ale v poslednom roku je možné vo všetkých troch poisťovniach pozorovať postupný pokles, aj keď na rozdiel od Unionu počty poistencov v Dôvere ani vo VšZP neklesli na úroveň hodnoty z roku 2010.

Na Slovensku už dlhodobo najviac pacientov čaká na operatívne riešenie kolenného (3 036) a  bedrového (2 721) kĺbu, operáciu katarakty – šedého zákalu (2 580) a viaceré ochorenia súvisiace s kardiovaskulárnym systémom. Počet pacientov zaradených na čakaciu listinu v prvých troch skupinách vo všetkých poisťovniach až do marca 2012 narastal a následne už klesal (Grafy 2, 3 a 4).

 

Graf 2: Počet pacientov na čakacích listinách – dg gonartróza

Graf vývoja počtu pacientov na čakacích listinách s diagnózou gonartróza

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Graf 3: Počet pacientov na čakacích listinách – dg koxartróza

Graf vývoja počtu pacientov na čakacích listinách s diagnózou koxartróza

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Graf 4: Počet pacientov na čakacích listinách – dg katarakta

Graf vývoja počtu pacientov na čakacích listinách s diagnózou katarakta

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Bez ohľadu na poskytovateľa a poisťovňu sa na totálnu endoprotézu (TEP) kolenného alebo bedrového kĺbu na Slovensku čaká v priemere okolo 9 mesiacov a na operáciu katarakty necelé 3 mesiace. Dĺžka čakacej doby na TEP bedrového kĺbu medzi rokom 2012 a 2013 klesla o 5,3 mesiaca, pričom dĺžka čakacej doby na operáciu katarakty sa medzi rokom 2012 a 2013 nezmenila.

 

Graf 5: Porovnanie čakacích dôb pre TEP bedrového kĺbu podľa poisťovne v dňoch

Graf porovnávajúci čakacie doby pre TEP bedrového kĺbu podľa poisťovne v dňoch

Zdroj: Health Policy Institute, 2013

 

Graf 6: Porovnanie čakacích dôb na operáciu katarakty podľa poisťovne v dňoch

Graf porovnávajúci čakacie doby pre operáciu katarakty podľa poisťovne v dňoch

Zdroj: Health Policy Institute, 2013

 

Celkovo najkratšie čakacie doby na najčastejšie ochorenia zaraďované na čakacie listiny má zdravotná poisťovňa Union. Aj keď sa za posledný rok celkový počet poistencov na čakacích listinách neznížil, skrátila sa čakacia doba na sledované zákroky.

 

Graf 7: Porovnanie čakacích dôb pre jednotlivé ochorenia podľa poisťovne v dňoch

Graf porovnávajúci čakacie doby pre jednotlivé ochorenia podľa poisťovne v dňoch

Zdroj: Health Policy Institute, 2013

 

Pre zlepšenie situácie s čakaním na elektívne výkony navrhujeme nasledujúce 4 opatrenia:

  1. vyššiu podporu prevencie, ktorá dokáže predchádzať vzniku mnohých ochorení a tým znižovať potrebu elektívnych výkonov,
  2. legislatívnu úpravu toho, na akú zdravotnú starostlivosť má poistenec nárok, a to ako z pohľadu vecného (na čo má nárok), časového (do kedy), ako aj finančného (za koľko),
  3. vyššiu transparentnosť vo vedení a zverejňovaní čakacích listín a dostupnosť zrozumiteľných informácií pre pacientov,
  4. vyššiu efektívnosť a koordináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri nedostatku kapacít a vytvorenie možnosti skoršieho vykonania výkonu pri čiastočnej úhrade starostlivosti pacientom, ak je problémom nedostatok finančných zdrojov.

 


Obálka publikácie Analýza čakacích dôb

>> stiahni štúdiu vo formáte pdf <<


 

Poďakovanie:

Autori publikácie by chceli srdečne poďakovať Fondu pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis, ktorý finančne podporil vznik tejto štúdie.

Logo Nadácie Pontis

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia