Prepoisťovanie 2014: unitár v nedohľadne, Union si polepšil

piatok, 27. február 2015, 23:07

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2014 akceptoval 89 633 zo 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac poistencov v roku 2014 získala zdravotná poisťovňa Union, viac ako 19 tisíc. Všeobecnej zdravotnej poisťovni, víťaz prepoisťovania za rok 2013, sa poistný kmeň zmenšil o takmer 14 tisíc poistencov. Dôveru ZP opustilo necelých 6 tisíc poistencov. Celkový počet poistencov, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu, sa v porovnaní s rokom 2013 ešte znížil a tvorí 1,7 % z celkového počtu poistencov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2014 akceptoval 89 633 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015, čo predstavuje 1,73 % z celkového počtu poistencov. V roku 2014 z celkového počtu poistencov 5 180 231 využilo možnosť prepoistiť sa 93 070 poistencov, z toho 3 437 prihlášok úrad neakceptoval. Oproti rokom 2011 – 2013, kedy sa prepoisťovalo 2-3 % poistencov je v roku 2014 badateľný ešte nižší záujem o prepoistenie (Graf 1). Záujem menší ako 2 % tohtoročné prepoisťovnie zaradzuje medzi jedno z najslabších.

 

Graf 1: Celkový počet poistencov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu

zp_01_2015_prestupy2005-2014

Zdroj: HPI podľa údajov ÚDZS

 

Najviac poistencov získal Union

Najviac poistencov v roku 2014 získala zdravotná poisťovňa Union, ktorý tak obhájila víťazstvo z roku 2012. Poisťovňa získala viac ako 19 tisíc poistencov, čo vzhľadom na jej malý kmeň tvorí nezanedbateľných 4,5%. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), nadviazala na trend postupného odchodu poistencov, ktorý kontinuálne trvá od roku 2005, s výnimkou minulého roka, kedy VšZP zaznamenala nárast poistencov. Jej poistný kmeň sa pri tomto prepoisťovaní zmenšil o takmer 14 tisíc poistencov. Rovnako mínusové čísla zaznamenala aj zdravotná poisťovňa Dôvera. Tej sa kmeň zmenšil o necelých 6 tisíc poistencov. Vzhľadom na veľkosť kmeňa posledných dvoch menovaných poisťovní, obe stratili zhodne iba 0,41% poistencov z celkového kmeňa (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Počet poistencov v jednotlivých ZP od 1. 1. 2014 po zohľadnení príchodov a odchodov

ZP počet poistencov k 30. 9.2013 Výsledný úbytok/prírastok Výsledný úbytok/prírastok poistencov voči kmeňu odhad počtu poistencov k 1. 1. 2013 % podiel jednotlivých ZP na trhu
Dôvera 1 439 633 -5 832 – 0,41% 1 433 801 27,70%
VšZP 3 308 927 -13 588 – 0,41% 3 295 339 63,60%
Union 431 671 +19 420 4,50% 451 091 8,70%

Zdroj: ÚDZS

Preferencie poistencov, napriek nízkemu záujmu o prepoistenie sa neustále menia. V roku 2011 na prepoistení získala najviac poistencov Dôvera, v roku 2012 Union a v roku 2013 VšZP. Za obdobie posledných 4 rokov (od kedy pôsobia na trhu iba 3 menované poisťovne) sa celková migrácia poistencov z pohľadu zmeny veľkosti kmeňa poisťovne do roku 2013 znižovala, no tento rok sa rozdiely opäť zväčšili (Graf 2). Tieto zmeny sú spôsobené odlišnými stratégiami zdravotnými poisťovňami, ich marketingovou kampaňou, kvalitou a efektívnosťou jej služieb, avšak podľa nás sú primárne dopadom aj množstva externých premenných, ktoré na prerozdeľovanie vplývali (napr. snaha o unitarizáciu systému, kauza Gorila, arbitráž so spoločnosťou Achmea, vypovedanie zmlúv, odporúčania politikov a lekárov a pod.).

 

Graf 2: Počet poistencov v jednotlivých ZP po zohľadnení príchodov a odchodov v rokoch 2011 – 2014

zp_01_2015_prestupy2014_delty

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

V porovnaní s rokom 2014 na trhu zdravotného poistenia na Slovensku opäť nenastali žiadne výrazne zmeny (Graf 3):

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa má s trhovým podielom 63,6 % (3,30 mil. poistencov) naďalej dominantné postavenie
  • Dôvera ZP je s trhovým podielom 27,7 % (1,43 mil. poistencov) najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku
  • Union ZP je s trhovým podielom 8,7 % (0,45 milióna poistencov) napriek nárastu poistného kmeňa ešte stále najmenšia zdravotná poisťovňa u nás

 

Graf 3: Počet poistencov a podiel poisťovni na trhu k 1. 1. 2015

zp_01_2015_prestupy2014

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Preferencie má každý rôzne…

Dôveru v roku 2014 opustilo viac ako 39 tisíc poistencov, čo je porovnateľné s obdobím 2008-2010 (Graf 4). Do poisťovne zároveň prišlo viac ako 33 tisíc poistencov, čo v konečnom dôsledku znamená, že jej poistný kmeň sa veľmi výrazne nezmenil. Najvýraznejší pokles poisťovňa zaznamenala v roku 2012, kedy stratila viac ako netto 11 tisíc poistencov (z poisťovne sa odhlásilo viac ako 83 tisíc poistencov), pod čo sa výrazne mohla podpísať aj kauza „Gorila“, ktorá bola v roku 2012 spájaná práve s akcionárom tejto poisťovne. Po jej „vychladnutí“ a očividnej nerealizácie projektu unitárneho systému verejného poistenia sa tento prestupy takmer vyrovnali hodnotám z obdobia 2008-2010.

 

Graf 4: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Dôvera

zp_01_2015_prestupy2014_dovera

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Z VšZP sa v roku 2013 odhlásilo o tretinu viac poistencov, ako sa do nej prihlásilo. Do poisťovne sa prihlásilo necelých 19 tisíc poistencov, no opustilo ju viac ako 33 tisíc poistencov (Graf 5). Pod návrat k červeným číslam sa podľa nás podpísalo vychladnutie pretrvávajúcej kampane rôznych politických elít a lekárov súvisiacich so vznikom unitárného systému zdravotného poistenia. Podobne vychladli aj krátkodobé úspechy súvisiace so zlepšením niektorých ukazovateľov poisťovne, na ktoré sú poistenci vysoko senzitívny (napr. skrátenie čakacích listín). Historický úspech štátnej poisťovni v minulom prepoisťovacom období tak zdá sa očividne súvisel so stigmatizovaním súkromných poisťovní zo strany štátu, verdiktom arbitrážneho súdu v zákaze zisku pre vlastníka jednej z poisťovní, prípadne výraznou marketingovou kampaňou a pod. To sa ukázalo iba ako krátkodobo efektívne.

 

Graf 5: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci vo VšZP

zp_01_2015_prestupy2014_vszp

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Union ZP zopakovala úspech z roku 2012, kedy rovnako ako tento rok mala ako jediná väčší príchod poistencov, ako bol ich odliv. V roku 2014 bol príchod poistencov viac ako dvojnásobne vyšší ako ich odchod. Do poisťovne sa rozhodlo prepoistiť takmer 37 tisíc poistencov, pričom ju opustilo necelých 18 tisíc poistencov. Zdravotná poisťovňa Union získala netto 19 420 poistencov (Graf 6). Ako uvádzame vyššie, pod túto zmenu sa podľa nás podpísalo hlavne vychladnutie pretrvávajúcej kampane rôznych politických elít a lekárov súvisiacich so vznikom unitárného systému zdravotného poistenia.

 

Graf 6: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Union

zp_01_2015_prestupy2014_union
Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Nie je kraj ako kraj

Union ZP v roku 2014 nezaznamenala odchod poistencov ani v jednom kraji. Rovnako ako v roku 2012. Najviac získala v Košickom kraji. VšZP stratila najviac poistencov Nitrianskom a značne aj v Trenčianskom kraji. Veľmi malý nárast zaznamenala iba v Žiline. Dôvera si v troch krajoch polepšila a štyroch zaznamenala úbytok. V tejto poisťovni zároveň najviac dominujú noví poistenci zo zahraničia (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: Pohyb poistencov v jednotlivých krajoch SR v roku 2012, 2013 a 2014

Kraj Dôvera VšZP Union
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Banskobystrický -3 372 237 -2 226 -1 467 3 143 -1 196 4 839 -3 380 3 422
Bratislavský -2 926 -1 989 -284 -1 709 1 957 -986 4 635 32 1 270
Košický -5 860 2 445 -3 783 -2 524 2 360 -625 8 384 -4 805 4 408
Nitriansky 3 839 -1 219 834 -6 863 -2 390 -4 276 3 024 3 609 3 442
Prešovský -8 958 6 492 -3 590 3 412 1 700 -5 5 546 -8 192 3 595
Trenčiansky 965 -1 059 1 964 -1 978 847 -3 622 1 013 212 1 658
Trnavský 3 734 -643 1 753 -5 358 -1 539 -2 800 1 624 2 182 1 047
Žilinský 1 270 -3 570 -959 -1 884 3 087 374 614 483 585
zahraničie 100 447 -112 -448 12 1
neidentifikované 279 13 12 -483 -27 -4 204 14 -8
spolu -11 029 807 -5 832 -18 854 9 026 -13 588 29 883 -9 833 19 420

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Poistné kmene sa výrazne menia iba pri zlučovaní poisťovní

Výrazne zmeny na počte poistencov v jednotlivých poisťovniach mali iba zániky (zlučovanie) jednotlivých poisťovní. Ani tohtoročné prepoisťovanie túto skutočnosť výrazne neovplyvnilo (Tabuľka 3; Graf 6).

Tabuľka 3: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

Rok/poisťovňa VšZP   SZP APOLLO Dôvera Sideria EZP Union Spolu  
31.12.2005 3 421 786 691 331 473 489 335 783 388 031 5 310 420
31.12.2006 3 400 632 680 957 472 690 351 119 398 514 7 197 5 304 116
31.12.2007 2 954 641 597 409 445 345 777 432 70 552 453 624 5 299 003
31.12.2008 2 920 629 715 882 446 161 856 681 336 959 5 276 312
31.12.2009 2 896 224 641 526 498 856 865 156 370 629 5 272 391
31.12.2010 3 485 650 1 402 133 366 455 5 254 238
31.12.2011 3 439 399 1 400 335 387 271 5 227 005
31.12.2012 3 357 176 1 445 473 409 198 5 211 847
31.12.2013 3 317 453     1 437 321     439 967 5 194 741
1.1.2015* 3 295 339     1 433 801     451 091 5 180 231

Zdroj: HPI podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa

Od zlúčenia VšZP a SZP a poisťovne Apollo s Dôverou začiatkom roka 2010 môžeme sledovať mierny pokles počtu poistencov VšZP a veľmi mierne zväčšenie poistných kmeňov súkromných poisťovní, obzvlášť Union ZP, sprevádzané miernymi kulmináciami (Tabuľka 3; Graf 7).

 

Graf 7: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

zp_01_2015_prestupy-podiely2005-2014

Zdroj: HPI podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa

 

autor: Tomáš Szalay 1 2

1 Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia