Sprievodca pôrodnicami 2016

streda, 13. júl 2016, 7:56

Výsledky piateho ročníka projektu hodnotenia pôrodníc na Slovensku

Health Policy Institute v spolupráci s portálom rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za rok 2015.

V piatom ročníku projektu Sprievodca pôrodnicami sme hodnotili kvalitu pôrodníc podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v príslušných zdravotníckych zariadeniach.

V roku 2015 fungovalo na Slovensku 54 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 55 139 detí. Je to priemerne 1 021 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 299 v Snine až po 3 015 pôrodov v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská.

V roku 2016 bola zavretá pôrodnica v Banskej Štiavnici, takže počet pôrodníc v tomto roku klesol na 53. Z nich 48 sa zapojilo do projektu Sprievodca pôrodnicami.

Celkové hodnotenie pozostávalo z troch častí:

 1. Expertné hodnotenie
 2. Hodnotenie služieb
 3. Hodnotenie mamičiek

Expertné hodnotenie odborných parametrov kvality pôrodníc sme vypracovali v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS.

Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk v roku 2015 hlasovalo 3 134 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 sa hlasovania zúčastnilo viac ako 18 000 mamičiek. V roku 2015 mala stránka projektu www.sprievodcaporodnicami.sk 120 000 návštev a 300 000 zobrazení.

Prvé miesto medzi perinatologickými centrami získala Univerzitná nemocnica Martin. Prvé miesto v úrovni III. získala Fakultná nemocnica Trenčín. Prvé miesto v úrovni II. získala LNsP Liptovský Mikuláš a na úrovni I. je na prvom mieste Sanatórium Koch.

Najvýraznejšie medziročné zlepšenie zaznamenala pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Trnava a získala ocenenie Skokan roka.

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici

Miesto Stupeň neonatologického oddelenia pri pôrodnici Pôrodnica Celkové hodnotenie

 (počet bodov)

1. I Sanatórium Koch, Bratislava 261,3
1. II LNsP Liptovský Mikuláš 244,7
1. III FN Trenčín 263,9
1. III+ UN Martin 260,1

 

Cieľom projektu je pôrodnice pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby neustále vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami a jeho tvorcov Health Policy Institute a rodinka.sk je poskytnúť mamičkám komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Zároveň môžu služby, výsledky pôrodníc a názory mamičiek na pôrodnice medzi sebou porovnať a tak si informovane vybrať svoju pôrodnicu. V rámci 5. ročníka mali všetky pôrodnice opäť možnosť svoje profily aktualizovať a doplniť a zároveň sú na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk zobrazené štatistické údaje o pôrodniciach za rok 2015 (počty pôrodov, percento cisárskych rezov, percento epiziotómií).

 

Sprievodca pôrodnicami 2016: čo sme hodnotili a s akými výsledkami?

V piatom ročníku sme hodnotili pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti. Starostlivosť o novorodencov je na Slovensku diferencovaná do štyroch úrovní (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Úrovne neonatologickej starostlivosti na Slovensku

úroveň I úroveň II úroveň III úroveň III+
Najvyššia úroveň neonatologickej starostlivosti na danom pracovisku štandardná starostlivosť intenzívna starostlivosť resuscitačná starostlivosť perinatologické centrum
Štruktúra neonatologických pracovísk Úsek fyziologických novorodencov (ÚFN) Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov

(JISN)

Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov

(JRSN)

Jednotka vysoko-špecializovanej starostlivosti o novorodencov

(JVSN)

Týždeň tehotenstva ≥ 38. t.t. 35. – 37. t.t. 29. – 34. t.t. ≤ 28. t.t.
Pôrodná hmotnosť ≥ 2500 g 2000 – 2500g 1250 – 1999 g ≤ 1250 g
Počet pôrodníc 21 18 8 6

Zdroj: Koncepcia neonatologickej starostlivosti na Slovensku, zverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. marca 2006, číslo: SZS – z08105-1/2006, zo dňa: 10.3. 2006

 

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca.

Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov GPO I. a UNLP Košice– Trieda SNP.

Do týchto centier sú odosielané tehotné ženy s hroziacim predčasným pôrodom do 28. týždňa tehotenstva, s predpokladanou pôrodnou hmotnosťou novorodenca pod 1250 gramov, ale patria sem aj ženy vo vyššom gestačnom týždni so závažnými tehotenskými komplikáciami.

Tieto centrá sú zastrešené špeciálne vyškoleným personálom a vybavené zariadením najvyššej úrovne, aby boli schopné poskytnúť starostlivosť týmto novorodencom.

Systém novorodeneckej starostlivosti rozoznáva aj ďalšie nižšie úrovne starostlivosti III., II. a I., podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom. V praxi sa nazýva prevoz rodičky pred pôrodom do „vyššieho“ zariadenia centralizáciou a je známe, že zlepšením centralizácie sa výrazne zlepšuje aj perinatologická úmrtnosť novorodencov.

Pri hodnotení výsledkov viacerých parametrov nášho hodnotenia sme brali do úvahy stupeň poskytovanej starostlivosti. Keďže však každý stupeň starostlivosti zahŕňa inú populáciu rodičiek a vyrovnanie hodnotenia bolo predmetom polemík v minulosti, v tomto ročníku sme sa rozhodli vyhodnotiť jednotlivé kategórie samostatne.

 

Celkové hodnotenie Sprievodcu pôrodnicami 2016 pozostáva z troch častí:

 1. Expertné hodnotenie
 2. Hodnotenie služieb
 3. Hodnotenie mamičiek

 

1) Expertné hodnotenie

Hodnotenie odborných parametrov kvality pôrodníc (Tabuľka 2) sme vypracovali v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS.

Tabuľka 2: Odborné parametre expertného hodnotenia Sprievodcu pôrodnicami 2016

Parameter Celková váha Čiastkové podiely jednotlivých parametrov
Perinatálne ukazovatele 20% Perinatálna úmrtnosť 50%
Transport in utero – do centra 25%
Transport in utero – prijatie matky 25%
Materská morbidita 20% Frekvencia cisárskych rezov 50%
Percento epiziotómií 40%
Peripartálne hysterektómie 10%
Personálne zabezpečenie 20%
Materiálno-technické vybavenie 20% Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty) 50%
Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.) 50%
Ostatné 20% Počet pôrodov 30%
PEDA 15%
Voľba polohy/pôrodné lôžka 15%
Bonding 20%
Rooming 24 hod. 20%

 

Výber z hodnotenia expertných parametrov

V tomto ročníku sme rozšírili expertné hodnotenie o parametre personálneho a materiálno-technického zabezpečenia. Myslíme si, že tieto parametre sú dôležitým prvkom. Chceli sme upozorniť na skutočnosť, že pri zabezpečovaní čo najvyššej starostlivosti pre naše mamičky a novorodencov môže byť v pôrodnici prekážkou nedostatok personálu alebo samotného vybavenia.

Podrobnejšie sme rozobrali aj počet pôrodov na jedno pôrodné lôžko. Pri zachovaní rentability pôrodného lôžka sme sledovali nadmerný počet pôrodov na jedno lôžko, ktorý sme zaznamenali v niektorých našich pôrodniciach – najmä v Bratislave. Nedostatok pôrodných lôžok môže viesť k tlaku na urýchľovanie pôrodu, ktoré zvyšuje riziko komplikácií pre matku a dieťa.

Perinatálna úmrtnosť

Perinatálna úmrtnosť variovala v jednotlivých pôrodniciach od 0 po 17,39 promile s priemernou hodnotou 5,6 promile na Slovensku v roku 2015. Pôrodnice Koch (typ I.), Partizánske (typ I.) a Rožňava (typ II.) mali 0 promile.

Frekvencia cisárskych rezov

Hoci cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku ako aj dieťa. Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou (poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine), komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti závažných komplikácií každej ďalšej gravidity (abnormálnej placentácie a ruptúry maternice). Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení.

Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2015. Percento cisárskych rezov sa dostalo na hladinu 30,2 percenta. Zastavil sa tým stúpajúci negatívny trend s najvyššou hodnotu v roku 2013 (až 30,8 %). Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2015 pôrodnici v Kežmarku (14,2 %), v Trenčíne (14,6 %) a v Trebišove (15,9 %). Keďže hodnota percenta cisárskych rezov môže byť vyššia v centrách koncentrujúcich patologickú graviditu, pri našom hodnotení sme zohľadnili aj tento aspekt. Výrazné zlepšenie percenta cisárskych rezov v roku 2015 bol v pôrodnici v Trnave z 34,6 % v roku 2014 na aktuálnych 21,9 %. Nepriaznivé je však, že máme 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 %, v prípade pôrodnice v Topoľčanoch tvoria cisárske rezy až 54,6 %. Táto hodnota je alarmujúca, keďže táto pôrodnica má viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov.

Percento epiziotómií

Frekvencia epiziotómií – nástrihov hrádze – by podľa odporúčaní WHO nemala prekročiť 10 %. Počas sledovania nášho hodnotenia v roku 2012 na Slovensku pôrodnice udávali v priemere 59,9 % epiziotómií (v rozsahu od 40 % do 93 %). Hodnotenie a analýza výsledkov počas minulých období priniesla zlepšenie o 2,5 % v roku 2015. Pôrodnice udávajú 57,4 epiziotómií (v rozsahu od 28,7 % do 85,3%). Najnižšie hodnoty dosiahli pôrodnice v Rožňave, v Ružomberku a v Revúcej.

Zber dát

Ako veľký problém pociťujeme nedostatočný zber dát v pôrodniciach. V porovnateľných zariadeniach v zahraničí existuje priebežný zber dát pomocou informačných technológií, ktoré umožňuje benchmarkovanie a vyhodnocovanie kvality práce a následné možné zlepšovanie status quo.

 

2) Hodnotenie služieb

Tak ako expertné hodnotenie hodnotí kvalitu zdravotnej starostlivosti, cieľom hodnotenia služieb je pomenovávať potreby matiek počas pobytu v pôrodnici a monitorovať služby, ktoré pôrodnica v danej oblasti poskytuje.

V hodnotení služieb sme sa zamerali na 6 kľúčových oblastí:

 1. informovanosť a slobodná voľba pre rodičku
 2. možnosti prítomnosti a voľby sprevádzajúcej osoby pri pôrode
 3. kvalita poskytovaných služieb počas pôrodu z hľadiska priestorového a materiálneho vybavenia
 4. podpora bondingu a dojčenia
 5. rooming in
 6. služby na oddelení šestonedelia.

 

Aké služby poskytujú slovenské pôrodnice?

Informovanosť a slobodná voľba

100 % pôrodníc umožňuje prehliadku pôrodnice, alebo organizuje stretnutia pre budúce mamičky, aby sa mohli zoznámiť s fungovaním a priestormi pôrodnice. Slobodne sa o podaní klystíru môžu rozhodovať ženy v 98 % pôrodníc a v 90 % sa môžu rozhodnúť o holení. Pôrodný plán akceptuje 98 % pôrodníc.

Sprevádzajúca osoba pri pôrode

V každej z pôrodníc sa platí za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Len jedna pôrodnica umožňuje ako sprevádzajúcu osobu výhradne otca dieťaťa (Poprad), v ostatných pôrodniciach si žena môže sama vybrať koho pri pôrode chce. V 50 % pôrodníc môže mať rodička pri pôrode dve osoby, aj keď môžu byť priestorové obmedzenia na nadštandardnú sálu, alebo sa musia osoby pri pôrode striedať. Veľa týchto obmedzení vyplýva z priestorových limitov pôrodníc.

73 % pôrodníc udáva, že rodička môže byť so sprevádzajúcou osobou bezprostredne po prijme na pôrodnicu a nemusí sa čakať na konkrétny nález alebo presun na pôrodný box, čo je určite pre ženy veľmi potešujúca správa. Obmedzenie spoločného pobytu napr. len na pôrodnú sálu často spôsoboval, že žena bola prevažne v 1. dobe pôrodnej osamote, čo zle vplývalo na psychiku rodičky.

Kvalita poskytovaných služieb počas pôrodu

Len v 25 % pôrodníc je žena po prijme ihneď umiestnená na pôrodnú sálu/box a nemusí sa presúvať počas pôrodu, v ostatných pôrodniciach (75 %) je žena najprv umiestnená na izbu čakateliek a až od určitého nálezu/postupu pôrodu sa presúva na pôrodný box. V minimálne dvoch pôrodniciach sa môže stať, že žena je na začiatku pôrodu na chodbe v prípade nedostatku lôžok na izbe čakateliek alebo pôrodných sálach. V troch pôrodniciach (6 %) sa môže stať, že bude žena po pôrode na chodbe pôrodnice pre nedostatok miesta.

Jedna žena – jedna pôrodná sála

Najdôležitejšou zmenou v hodnotení služieb je zvýšený dôraz na zachovanie intimity a súkromia počas pôrodu. Zamerali sme sa kvalitu pôrodných sál v pôrodniciach. Len 18 (12,9 %) pôrodných lôžok je v samostatných pôrodných sálach s hygienickým príslušenstvom, 34 (24,3 %) lôžok je v samostatných miestnostiach. V hodnotených pôrodniciach 86 (61,4 %) lôžok je len opticky oddelených (priečkou alebo závesom) a 2 (1,4 %) lôžka nemajú ani optické oddelenie (Tabuľka 3).

 

Tabuľka 3: Pôrodné lôžka v slovenských pôrodniciach

Kvalita pôrodnej sály počet podiel
Samostatná pôrodná izba pre jednu rodičku, ktorá je oddelená stenami, má vlastné dvere, je vybavená sociálnym zariadením 18 12,9%
Samostatná pôrodná izba pre jednu rodičku, ktorá je oddelená stenami, má vlastné dvere, nemá sociálne zriadenie patriace výlučne k pôrodnej izbe: 34 24,3%
Pôrodný box pre jednu rodičku, ktorý je oddelený murovano/sklenenými priečkami, prípadne vpredu závesom: 52 37,1%
Pôrodná miestnosť, kde sú viaceré pôrodné lôžka čiastočne opticky oddelené závesom – počet lôžok : 34 24,3%
Pôrodná miestnosť, kde pôrodné lôžka nie sú opticky nijak oddelené – počet lôžok 2 1,4%

 

Samostatné pôrodné miestnosti umožňujú, okrem dostatku súkromia, tiež možnosť využívať prirodzené úľavové techniky pri pôrode (sprcha, polohy, masáže), rodička môže profitovať z podpory od najbližších čo najskôr po prijme. Zaručujú tiež, že jednotlivé rodičky a ich sprievod sa nebudú navzájom rušiť. Toto všetko podporuje prirodzený beh pôrodu a pomáha minimalizovať nevyhnutné medicínske zásahy do pôrodu. Mali by sa stať štandardom pri prestavbách a rekonštrukciách pôrodníckych oddelení.

Koľko pôrodov prebehne za jeden deň na jednom pôrodnom lôžku?

S komfortom pri pôrode zásadne súvisí aj kapacita a vyťaženosť pôrodných lôžok. Preto sme sa zamerali aj na množstvo pôrodov, ktoré priemerne za jeden deň prebehnú na jednom pôrodnom lôžku. Hlavne v Bratislave sa dlhodobo hovorí o preplnených pôrodniciach. Z porovnania krajov vyplýva, že počet pôrodov na jedno pôrodné lôžko a deň je v bratislavskom kraji výrazne vyšší (maximum v SR je 2,26 pôrodu na lôžko a deň na Kramároch) ako v ostatných krajoch, kde nepresahuje hodnotu 1,04 pôrodu na lôžko za deň (Tabuľka 4).

 

Tabuľka 4: Priemerný počet pôrodov na lôžko a deň v slovenských pôrodniach (2015)

Kraj Počet pôrodov Počet pôrodných lôžok Priemerný počet pôrodov na jedno lôžko a deň
Min Max Priemer v celom kraji
Banskobystrický kraj 5 829 18* 0,61 1,53 0,84
Bratislavský kraj 9 012 13 1,48 2,263 1,89
Košický kraj 9 152 23* 0,67 1,69 1,04
Nitriansky kraj 5 442 17 0,37 1,64 0,87
Prešovský kraj 8 774 27 0,31 1,26 0,89
Trenčiansky kraj 5 202 8* 0,54 1,45 1,02
Trnavský kraj 4 749 14 0,79 1,04 0,92
Žilinský kraj 6 988 22 0,53 1,25 0,87

*v tomto kraji sme nemali počty pôrodných lôžok zo všetkých pôrodníc (priemer je vyrátaný z počtu pôrodov v pôrodniciach, kde sme mali údaje o pôrodných lôžkach)

 

Služby a podpora počas cisárskeho rezu

Viac ako 30 % detí sa na Slovensku rodí cisárskym rezom. Pri hodnotení služieb sme sa preto zamerali aj na túto oblasť. V 41 (84 %) pôrodniciach môže rodičku sprevádzať otec/iná sprevádzajúca osoba pred sálu na sekcie a byť pri ošetrení dieťaťa a v 9 z nich (20 %) môže byť po dohode priamo na pôrodnej sále.

V 33 (68,8 %) pôrodniciach je možné požiadať o priloženie bábätka koža na kožu na pár minúť aj po sekcii, v 11 (22,9 %) pôrodníc umožnia bábätku aj prvé dojčenie už na pôrodnej sále. V 14 (29,2 %) pôrodniciach sa môžete dohodnúť, aby bolo bábätko následne položené na kožu otecka a mohlo sa tak zoznamovať so svetom z bezpečia rodičovskej náruče.

Podpora procesu bondingu a podpora dojčenia

Projekt Sprievodca pôrodnicami si už pri svojom vzniku dal za ciel hovoriť o význame bezprostredného kontaktu bábätka a čerstvej mamy ihneď po pôrode. Od roku 2011 vidíme postupné zlepšovanie v chápaní významu a v podpore prirodzeného kontaktu matky a dieťatka.

Väčšina hodnotených pôrodníc (95 %) udáva, že realizuje prvé priloženie zdravého dieťaťa na kožu matky „skin-to-skin“ bezprostredne po pôrode, novorodenec však nie je ponechaný na tele matky, ale je odnášaný už po pár minútach. V 81 % pôrodníc sa to robí automaticky, v 14 % si to musí matka žiadať. Oproti roku 2014 došlo k zlepšeniu v tomto parametri, vtedy takto postupovalo 92 % pôrodníc.

Ale len 68,8 % pôrodníc necháva bábätko s mamkou na pôrodnej sále aj najbližšie dve hodiny.

Najmenej pôrodníc podporuje bezprostredný a neprerušovaný kontakt mamičky s dieťatkom po pôrode, keď matka a dieťa nie sú oddelení, prvé vyšetrenie dieťatka sa realizuje na tele matky, dieťa sa neodnáša ani neoblieka a je mu umožnené prisatie na prsník, keď sa tak samo rozhodne.

Tento postup realizuje na Slovensku len 5 pôrodníc (10,4 % z hodnotených pôrodníc; nárast oproti minulosti o 3 pôrodnice). 17 pôrodníc (35,4 %) ho realizuje čiastočne – na žiadosť matky (nárast oproti minulosti o 12 pôrodníc), 26 pôrodníc vôbec (+5 pôrodníc dotazníky nevyplnilo).

V tejto oblasti vidíme jednoznačne prínos nášho projektu, pred našimi pôrodnicami je však ešte veľa výziev na zlepšenie.

Rooming in a služby na oddelení šestonedelia

Každá z hodnotených pôrodníc má na šestonedelí zavedený systém „rooming in“, teda spoločného ubytovania matky a dieťaťa na izbe. V 44 (92 %) pôrodniciach je rooming automaticky na 24 hodín, v dvoch pôrodniciach je len počas dňa; v oboch prešovských pôrodniciach a v Krompachoch sa matka má možnosť rozhodnúť.

Len 37 (77,1 %) pôrodníc garantuje, že matka nebude musieť byť od bábätka oddelená z kapacitných dôvodov, v 11 pôrodniciach sa teda môže stať, že ak nebude dosť miesta na šestonedelí, bude bábätko na novorodeneckom bez mamy.

V 12 pôrodniciach (25 %) sú všetky izby na šestonedelí s maximálne dvoma lôžkami a samostatným sociálnym zariadením, sprcha a záchod je buď samostatná ku každej izbe, alebo spoločné pre dve izby – bunky. 33 (68,8 %) pôrodníc má takéto izby aspoň na nadštandarde za príplatok.

 

3) Hodnotenie mamičiek

Hodnotenie mamičiek prebieha od roku 2011 na platforme internetového magazínu www.rodinka.sk. V roku 2015 hlasovalo 3 134 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 sa hlasovania zúčastnilo viac ako 18 000 mamičiek.

Na jednom mieste, na projektovej stránke www.sprievodcapôrodnicami.sk je možné

 • získať kompletné informácie o každej slovenskej pôrodnici,
 • porovnať rebríčky pôrodníc z predchádzajúcich rokov projektu,
 • vyhľadať podrobnosti k hodnoteniam inými mamičkami,
 • prípadne vyjadriť do dotazníka vlastnú skúsenosť s pôrodom v aktuálnom roku

 Najväčší počet bodov v roku 2015 získali v hodnotení mamičiek pôrodnice za umožňovanie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode (bolo to umožnené 90,5 % opýtaných), na 2. mieste je hodnotená odbornosť zdravotníckeho personálu (89,1 %) a na 3. mieste vybavenie pôrodných sál (86,8 %). Najmenej bodov získali pôrodnice v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (69,6 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 52,9 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode), v kvalite predpôrodnej prípravy a v podpore dojčenia.

 

Tabuľka 5: Hodnotenie pôrodníc mamičkami a porovnanie tohto hodnotenia s rokmi 2014 a 2011

2015 2014
Č. Otázka Priemer 2015 Poradie 15 Priemer 2014 Poradie 14 Rozdiel 14/15 Rozdiel 11/15
1 Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici? 72,83 12. 69,22 12. +3,61 +0,85
2 Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu? 81,50 9. 78,04 9. +3,46 +2,63
3 Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky? 80,07 10. 76,46 10. +3,60 +4,12
4 Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu? 84,71 5. 81,39 6. +3,33 +2,68
5 Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode? 90,54 1. 87,27 1. +3,27 +0,93
6 Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu? 89,11 2. 86,31 2. +2,80 +0,11
7 Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu? 86,76 3. 83,01 4. +3,76 +3,49
8 Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia? 83,90 7. 81,53 5. +2,37 +1,86
9 Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko? 85,37 4. 83,41 3. +1,95 +2,16
10 Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia. 75,40 11. 73,75 11. +1,65 +1,78
11 Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále? 69,57 13. 64,63 13. +4,95 +9,72
12 Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále? 52,86 14. 45,12 14. +7,74 +14,02
13 Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke? 82,96 8. 79,93 8. +3,03 +1,93
14 Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce? 83,98 6. 80,98 7. +3,01 +1,18

 

Zaujímavé je aj medziročné porovnanie a trend od roku 2011. Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2015 zvýšila, čo snáď odráža zmeny ktoré postupne prebiehajú v našich pôrodniciach.

Je potešujúce, že sa stabilne zlepšuje trend v podpore skorého kontaktu medzi matkou a novorodencom už na pôrodnej sále. Aj keď sú stále celkové percentá alarmujúco nízke, len 52,9 % hodnotiacich matiek mohlo byť so svojim dieťatkom dve hodiny po pôrode a len 69,6 % bol umožnený kontakt „koža na kožu“, medzi rokmi 2011 vs. 2015 sme zaznamenali nárast o 9,7 % pri podpore „koža na kožu“, respektíve 14,0 % pri spoločne strávených hodinách bezprostredne po pôrode.

Tu vidíme významný prínos projektu Sprievodca pôrodnicami, ktorý sa už od svojho vzniku sústavne zasadzuje za podporu raného kontaktu medzi matkou dieťaťom – na strane jednej informovaním matiek a celej verejnosti o význame prvých hodín po pôrode a tak isto vytváraním sústavného tlaku na zdravotníkov, aby tento zlatý štandard v starostlivosti o matku a dieťa reálne vykonávali a podporovali.

Všetkým zúčastneným mamičkám ďakujeme za vyjadrenie ich skúseností a dúfame, že sa do nasledujúceho ročníka zapoja všetky ženy, ktoré rodili v roku 2016. Za ich hlasy vopred ďakujeme, pomáhajú posúvať dopredu kvalitu zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa pred, počas a po pôrode.

 

Najlepšie pôrodnice za rok 2015

Perinatologické centrum III+ III. II. I.
1 UN Martin 1 FN Trenčín 1 LNsP Liptovský Mikuláš 1 Sanatórium Koch
2 UNB Antolská 2 Nemocnica A. Leňa Humenné 2 NsP Sv. Barbory Rožňava 2 Vranovská nemocnica*
3 FN Košice, Trieda SNP 3 Fakultná nemocnica Trnava 3 NsP Sv. Jakuba Bardejov 3 NsP Trstená*

* oprava pôvodného znenia, ktoré omylom kopírovalo len poradie podľa hlasovania mamičiek (13.7.2016 23:00)

Víťazné poradie v jednotlivých kategóriách

Perinatologické centrum III+ III. II. I.
  Expertné            
1 UNB Antolská 1 FN Trenčín 1 NsP Sv. Barbory Rožňava 1 NsP Trstená
  Služby            
1 UN Martin 1 FN Trenčín 1 LNsP Liptovský Mikuláš 1 Sanatórium Koch
  Mamičky            
1 UN Martin 1 Nemocnica A. Leňa Humenné 1 NsP Sv. Jakuba Bardejov 1 Sanatórium Koch

 


 SPRIEVODCA PÔRODNICAMI

Projekt SPRIEVODCA PÔRODNICAMI prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Stredoeurópskym inštitútom pre zdravotnú politiku Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s mediálnou podporou časopisu Mama a ja, v ďalších ročníkoch bol podporený aj rádiom Jemné melódie a grantmi Nadácie SPP, spoločnosti sanofi-aventis a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodca-porodnicami.sk viac ako 470 000 unikátnych návštevníkov a skoro 2 milióny zobrazení (Gemius. Dáta ku dňu: 1.7.2016). Mamičky sa počas existencie projektu vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 18 000-krát. Každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie má na portáli vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať.

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením. Venujeme sa analýzam, vzdelávaniu a neziskovým projektom v zdravotníctve.

PORTÁL RODINKA.SK je najväčším internetovým magazínom, ktorý sa už 16-ty rok venuje deťom, rodine, výchove, zdraviu a rodičovstvu. Jeho redakcia publikuje priemerne 100 redakčných článkov za mesiac. Návštevnosť presahuje 500 tisíc návštevníkov mesačne (Gemius).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia