Makroekonomická predikcia pre rok 2007

piatok, 19. január 2007, 16:00

Minister financií SR Ján Počiatek skončil svoj záverečný prejav pri schvaľovaní štátneho rozpočtu tvrdením, že „Rozpočet bude sprevádzať Slovensko ekonomicky najlepším rokom od jeho vzniku.“ Jeho optimizmus je opodstatnený, aj keď dobré vyhliadky pre makroekonomický vývoj v roku 2007 nie sú výsledkom schváleného rozpočtu, ale výsledkom dlhodobejších faktorov ekonomickej expanzie.

Vláda a NBS budú mať počnúc rokom 2007 ešte významnejšie zúžený priestor pre uplatňovanie svojich nástrojov ako doteraz. Už od vstupu do EÚ sa musia niektoré parametre ekonomiky udržiavať v stanovených intervaloch (ktoré MF SR definuje v Konvergenčnom programe). V roku 2007 však slovenská ekonomika vstupuje do finálnej dvojročnej fázy pred avizovaným prijatím spoločnej meny. Pochybenie v ovplyvňovaní veličín (miera inflácie, deficit verejných financií, výmenné kurzy či dlhodobé úroky) je už neprípustné. Navyše nestačí veličiny dočasne „vmanipulovať“ do predpísaného intervalu, ale treba ich tam usmerniť udržateľným spôsobom. Najvážnejšou výzvou pri plnení maastrichtských konvergenčných kritérií bude pravdepodobne udržať prijateľnú mieru inflácie.

Na makroekonomický vývoj budú v roku 2007 vplývať predovšetkým tieto faktory:

 • Oproti roku 2006 budú asi menšie externé inflačné tlaky (priaznivejší vývoj cien energetických surovín na začiatku roka 2007).

 • Potreba dodržiavať záväzky definované v Konvergenčnom programe SR. MF SR v závere roka 2006 zverejnilo aktualizovaný Konvergenčný program, ktorý je v hrubých črtách podobný predchádzajúcim verziám pripravovaným v období predchádzajúcej vlády (predpokladá aj kontinuitu vo fiškálnej konsolidácii). Ide o plnenie kritérií nominálnej konvergencie v záujme možnosti prijať spoločnú menu v roku 2009.

 • Plný nábeh dvoch veľkých podnikov na výrobu automobilov (čím sa objem produkcie automobilov postupne zvýši na takmer trojnásobok súčasnej úrovne, na úroveň asi 840 tis. automobilov za rok)

 • Formovanie novej podoby hospodárskej politiky, ktorá bude bližšia intervencionistickému modelu.

Napriek hospodárskopolitickej diskontinuite môžeme počítať s prevažujúcou kontinuitou vo vývoji makroekonomických ukazovateľov. Pravdepodobné zotrvanie tempa ekonomického rastu na úrovni okolo 7-8 %, pokles miery inflácie do intervalu 2,5 %- 3,1 % a pokles miery nezamestnanosti (podľa výberového zisťovania pracovných síl) k hranici 13 % bude znamenať prínos pre reálnu konvergenciu (dobiehanie výkonnosti najvyspelejších ekonomík), posilnenie stability aj prínos pre zlepšenie parametrov sociálneho vývoja. Makroekonomické trendy sú v tejto chvíli tak významne preddeterminované, že zmeny v hospodárskej politike sa prejavia až s oneskorením.

Tabuľka 1: Faktory vplyvu a predikcia pre rast HDP

Faktory pôsobiace v prospech vysokého tempa rastu Faktory tlmiace rast
 • Znásobenie výroby v nových automobilových závodoch v porovnaní s rokom 2006 (keď fungovali len na čiastočnú kapacitu a nie celý rok)

 • Značné verejné investície (dopravná infraštruktúra)

 • Rast zamestnanosti a reálnej mzdy bude ťahať spotrebu

 • Zlepšujúci sa čistý export

 • Zotrvačný charakter rastu

 • Vysoká úroveň porovnávacej základne z roku 2006

 • Slabá čitateľnosť hospodárskej politiky vlády

 • Možné reštriktívne pôsobenie NBS v záujme udržania inflačných cieľov

 • Silná koruna môže komplikovať aktivity časti exportérov

Mimoriadne silný rast HDP, aký bol zaznamenaný v roku 2006 (odhad 8  %), zotrvá aj v roku 2007. Až následne sa spomalí.


Tabuľka 2: Faktory vplyvu a predikcia pre mieru inflácie

Faktory tlmiace rast cenovej hladiny Faktory podporujúce rast cenovej hladiny
 • Silná koruna

 • Absencia zvyšovania regulovaných cien na začiatku roka

 • Zníženie sadzby DPH na lieky a zdravotnícky materiál

 • Nižšia cena energetických surovín na začiatku roka

 • Postupný rast vzácnosti elektrickej energie v dôsledku poklesu domácej produkcie (odstavenie dvoch blokov atómových elektrární)

 • Silný dlhodobý rast domáceho dopytu môže pôsobiť na rast cien v sektore neobchodovateľných tovarov

Bude pokračovať dlhodobejšia dezinflácia, ktorá bola mierne narušená v roku 2006. Miera inflácie významne klesne, z úrovne 4,5 % v roku 2006 na 2,5- 3,1 %.

Tabuľka 3: Faktory vplyvu a predikcia pre zamestnanosť a nezamestnanosť

Faktory podporujúce rast zamestnanosti Faktory brzdiace rast zamestnanosti
 • Zvyšovanie výrobnej kapacity v prípade veľkých zahraničných investorov v automobilovom priemysle

 • Silný ekonomický rast

 • Rast domáceho dopytu pomáha rozmachu živnostenského podnikania

 • Vysoká úroveň porovnávacej základne z roku 2006

 • Vyčerpávanie zásob kvalifikovaných pracovných síl, v rezerve nezamestnaných zostávajú skôr nedostatočne kvalifikovaní

 • Pravdepodobné prijatie novely zákonníka práce, ktorý zníži flexibilitu trhu práce

Po raste zamestnanosti o 3,5-4 % v roku 2006 sa tempo jej rastu zníži na 1,6-2,1 %, čo je však pri raste zamestnanosti stále veľmi dobrý výsledok. Priemerná miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania klesne na 13 %.


Tabuľka 4: Faktory vplyvu a predikcia pre mzdový vývoj

Faktory vyvolávajúce rast miezd Faktory brzdiace rast miezd
 • Rast vzácnosti pracovnej sily

 • Efekt zotrvačnosti v tempe rastu nominálnych miezd

 • Tlak na rast minimálnej mzdy zo strany vlády

 • Pravdepodobný vysoký rast produktivity práce

 • Relatívne nízka miera inflácie (aspoň na pomery SR) od roku 2005 – postupne sa bude premietať do dohôd o mzdách

Tempo rastu miezd klesne len mierne, z odhadovaných 8 % v roku 2006 na 7,6 % v roku 2007.

Tabuľka 5: Faktory vplyvu a predikcia pre sald o bežného účtu platobnej bilancie

Faktory vyvolávajúce ústup deficitu Faktory vyvolávajúce rast deficitu
 • Zlepšenie stavu obchodnej bilancie zvýšením vývozu automobilov (produkty PSA a Kia Motors)

 • Prílev tranferov zo zdrojov EÚ (podľa pravidiel rozpočtovacieho obdobia 2007-2013)

 • Silná koruna: zlacňuje dovoz a obmedzuje cenovú konkurencieschopnosť niektorých exportérov

 • Vysoká dovozná náročnosť expandujúcich výrob zahraničných investorov

 • Silný rast domáceho dopytu ťahá dovoz

Deficit bežného účtu sa zmenší z  odhadovanej úrovne 6,5 % HDP v roku 2006 na 2-3 % HDP.


Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia