Health Management Academy

štvrtok, 30. august 2007, 10:25

Zdravotníctvo je charakteristické premysleným systémom medicínskeho vzdelávania, avšak nemedicínske vzdelávanie je podcenené. Spoločnosť Health Management Academy pripravila od septembra ojedinelý projekt nemedicínskeho vzdelávania lekárov a manažérov v zdravotníctve.

Cieľom tohto projektu je preto doplniť chýbajúce možnosti vzdelávania nemedicínskeho charakteru, keďže systém zdravotníctva okrem hlavnej medicínskej funkcie pôsobí ako zložitý mechanizmus ekonomických, organizačných, právnych a ľudských vzťahov.

Health Management Academy spúšťa pre školský rok 2007/2008 dva vzdelávacie programy:

 • vzdelávanie pre ambulantných lekárov

 • vzdelávanie pre manažérov v zdravotníctve

Vzdelávanie pre ambulantných lekárov

Pre ambulantných lekárov, ktorí sú v dennodennom kontakte s pacientom, je pripravený vzdelávací program, ktorý im umožní počas krátkeho časového úseku získať ucelené praktické informácie o zdravotnej ekonómii, legislatívnom prostredí, zmluvných vzťahoch s poisťovňami a vytváraní hodnoty pre pacienta.

Vzdelávací program sa skladá z troch samostatných modulov:

 • Úvod do ekonómie a zdravotná ekonómia v rámci tohto modulu získajú účastníci základné informácie o ekonómii, ekonomických súvislostiach fungovania systému zdravotníctva, o základných metódach vyhodnocovania lekárskeho postupu a prehľad o cieľoch a nástrojoch zdravotnej politiky.

 • Legislatívny rámec a zmluvy – tento modul poskytne účastníkom prehľad v komplikovanom systéme platných zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a metodických usmernení týkajúcich sa práce ambulantného lekára a súčasne rozoberie zmluvné vzťahy medzi ambulantným lekárom a poisťovňou – štruktúru zmluvy, obsah a jej riziká.

 • Základy marketingu a tvorba hodnoty pre pacienta – účastníci budú oboznámení s výsledkami najrozsiahlejšieho slovenského socio-ekonomického prieskumu Slovenský spotrebiteľ zameraného na zdravotníctvo a pripravovaného spoločnosťou Publicis-Knut. Zároveň bude vysvetlená dôležitá funkcia marketingu ako nástroja pre poskytovanie vysokej hodnoty pre pacienta. Súčasťou modulu bude skutočná prípadová štúdia marketingu ambulantného lekára vrátane finančného rozpočtu a reálnych výsledkov.

Účastnícky poplatok je 5 000,-Sk + DPH.

Vzdelávanie pre manažérov v zdravotníctve

Pre stredný a vyšší manažment je pripravený ucelený rozsiahly vzdelávací program zameraný na komplexné znalosti o fungovaní systému zdravotníctva, najmä jeho ekonomických súvislosti a súčasne na rozvoj manažérskych zručnosti účelovo zameraných na sektor zdravotníctva.

Vzdelávací program sa skladá z desiatich modulov:

 • Úvod, metodika, ciele a nástroje zdravotnej politiky, ekonómia zdravotníctva

 • Úvod do manažmentu a etika v zdravotníctve

 • Systém financovania zdravotníctva a kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov

 • Platobné mechanizmy a regulácia zdravotníctva

 • Finančný manažment a informačné systémy v zdravotníctve

 • Organizácia systému zdravotníctva

 • Vodcovstvo a personálny manažment

 • Strategický manažment

 • Marketing a komunikácia v zdravotníctve

 • Medzinárodné porovnanie systémov zdravotníctva a slovenský systém zdravotníctva v kontexte cieľov a nástrojov zdravotnej politiky

Program je určený tým manažérom pôsobiacim v sektore zdravotníctva, ktorí pri svojom rozhodovaní potrebujú komplexné znalosti o fungovaní systému, nesú zodpovednosť za rozhodnutia o významných objemoch finančných prostriedkov, manažujú a názorovo ovplyvňujú ďalšiu skupinu pracovníkov.

Prínosom vzdelávania je poskytnutie informácií moderným spôsobom využitím názorných prezentácií, prípadových štúdií, príkladov, e-learningu a prednáškami hostí z praxe. Veľký dôraz sa bude klásť na riešenie problémov a diskusiu medzi prednášajúcimi a účastníkmi ale aj medzi účastníkmi samotnými, ktorej prínosom bude vzájomná výmena skúseností.

Každý modul sa vyučuje dva dni, pričom na mieste vzdelávania bude pre účastníkov zabezpečená strava a ubytovanie v Piešťanoch.

Účastnícky poplatok je 80 000,-Sk + DPH.

Podrobnejšie informácie o oboch vzdelávacích programoch a prihlášky na vzdelávanie nájdete na www.hma.sk.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia