Česká vláda schválila vecné riešenia reformných zdravotníckych zákonov

piatok, 09. máj 2008, 10:00

Česká vláda schválila na svojom zasadnutí 9. apríla 2008 všetkých 7 vecných zámerov zákonov, ktoré sú východiskom reformy českého zdravotníctva. Minister zdravotníctva Tomáš Julínek tak dostal od vlády zelenú na to, aby jeho rezort začal pracovať na paragrafovom znení zákonov. Z diskusií, ktoré sa v Českej republike vedú o reforme zdravotníctva však vyplýva, že to minister zdravotníctva nebude mať s presadzovaním zmien vôbec ľahké.

Z úst viacerých poslancov vládnych strán (najmä KDÚ-ČSL) zaznievajú výhrady voči niektorým zásadným zmenám. K tým najspornejším oblastiam patria transformácia zdravotných poisťovní a fakultných nemocníc na akciové spoločnosti a poplatky pre niektoré skupiny obyvateľstva. Pokiaľ o poplatkoch a transformácií poisťovní sa bude ešte diskutovať, minister zdravotníctva musel ustúpiť v otázke transformácie fakultných nemocníc, ktoré si musia zachovať neziskový charakter. Akokoľvek táto diskusia dopadne, reforma prináša množstvo ďalších zmien, ktoré majú svoj obrovský obsahový význam a zmysel pre zlepšenie českého zdravotníctva.

Reformné zákony sú rozdelené do dvoch hlavných oblastí – na oblasť zdravotného poistenia a oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vecné riešenia zákonov vychádzajú z jasnej identifikácie najvýznamnejších nedostatkov, ktoré dnes vykazuje český zdravotný systém. V oblasti verejného zdravotného poistenia väčšina nedostatkov súvisí s postavením poistenca s nízkou vymožiteľnosťou nárokov a práv voči systému resp. zdravotným poisťovniam (viď Prehľad 1). Logickým cieľom zákonov zo spomenutej  oblasti je tieto nedostatky odstrániť a zásadne zlepšiť fungovanie verejného zdravotného poistenia, tak aby sa posilnila pozícia poistenca ako klienta systému (viď Prehľad 2). Nevyhnutným predpokladom tohto cieľa je filozofická zmena postavenia a povinností zdravotných poisťovní, z ktorých sa musia stať skutoční nákupcovia zdravotnej starostlivosti (viď Prehľad 2). Nad bezpečným fungovaním systéme verejného zdravotného poistenia bude dohliadať nezávislý Úrad pre dohľad na zdravotnými poisťovňami („ÚDZP“). Oproti pôvodným plánom, však nebude postavenie a činnosť ÚDZP upravovať samostatný zákon ale zákon o zdravotných poisťovniach.

Prehľad 1: Najväčšie nedostatky súčasnej právnej úpravy oblasti verejného zdravotného poistenia identifikované MZ ČR

Právna úprava verejného zdravotného poistenia

 • Nedokonalá definícia nárokov poistencov
 • Nedostatočné zabezpečenie dostupnosti zdravotných služieb
 • Neefektívne vynakladanie prostriedkov
 • Neexistujúca ochrana poistencov
 • Nemožnosť legálnej kombinácie verejných a súkromných zdrojov
 • Nejednoznačná definícia finančných tokov
 • Chýbajúce sankcie pre neplatičov

Právna úprava zdravotných poisťovní

 • Neštandardná právna forma
 • Nedostatočné a nejasné vymedzenie podmienok pre vznik a zánik zamestnaneckých zdravotných poisťovní •
 • Nedostatočne vymedzené podmienky fungovania
 • Nedostatočne upravené povinnosti voči poistencom
 • Nevhodné vymedzenie rolí a zodpovedností orgánov zdravotnej poisťovne
 • Neexistencia subjektu dlhodobo zodpovedného za činnosť zdravotných poisťovní 
 • Neodôvodnené rozdiely v právnej úprave postavenia a činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zamestnaneckých zdravotných poisťovní
 • Nedostatočne upravený a nejasne vymedzený dohľad nad činnosťou
 • Prostredie mäkkých rozpočtových obmedzení.

Zdroj: MZ ČR, Vecné návrhy zákonov o verejnom zdravotnom poistení a zdravotných poisťovniach

Prehľad 2: Hlavné ciele nových zákonov o verejnom zdravotnom poistení a zdravotných poisťovniach

Zákon o verejnom zdravotnom poistení

 • Všeobecná dostupnosť zdravotných služieb
 • Oddelenie zmluvného poistenia od verejného zdravotného poistenia
 • Logická štruktúra zákona
 • Zabezpečenie súčasných nárokov poistencov pri prechode na nový systém
 • Definícia nárokov poistencov
 • Zabezpečenie dostupnosti zdravotných služieb
 • Efektívnejšie vynakladanie prostriedkov z verejného zdravotného poistenia
 • Ochrana poistencov
 • Možnosť legálnej kombinácie verejných a súkromných zdrojov
 • Odlíšenie odvodov na verejné zdravotné poistenie a poistného
 • Sankcie pre neplatičov
 • Zachovanie princípov súčasnej právnej úpravy

Zákon o zdravotných poisťovniach

 • Zlepšenie pozície poistencov
 • Presnejšia definícia povinností
 • Štandardná právna forma (a.s.)
 • Zachovanie verejného charakteru zdravotného poistenia
 • Zlepšenie organizácie a správy majetku zdravotných poisťovní
 • Jasné oddelenie troch aktivít zdravotných poisťovní (výber poistného, prerozdelenie, nákup zdravotnej starostlivosti)
 • Chronologické štruktúrovane zákona
 • Transformácia a zánik existujúcich zdravotných poisťovní
 • Zavedenie alternatívnych zdravotných plánov
 • Prechod poistencov do nových zdravotných plánov

Zdroj: MZ ČR, Vecné návrhy zákonov o verejnom zdravotnom poistení a zdravotných poisťovniach

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia