Ministerstvo zdravotníctva ČR dokončilo paragrafové znenia reformných zákonov

pondelok, 07. júl 2008, 8:00

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky (MZ ČR) dokončilo finálne paragrafové znenia nových zdravotníckych zákonov. Do riadneho pripomienkového konania však predloží iba zákony z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákony z oblasti verejného zdravotného poistenia budú najprv predstavené odbornej verejnosti resp. ku konzultáciám vo vládnej koalícii. Do legislatívneho procesu budú predložené až po ukončení diskusií resp. vyjasnení situácie v poslaneckej snemovni, keďže v súčasnosti narážajú na odpor niektorých koaličných poslancov.

Ministrovi zdravotníctva Tomášovi Julínkovi sa tak nepodarilo predložiť ani jeden z reformných zákonov na rokovanie vlády pred letnými prázdninami. Zákony musia totiž ešte predtým prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním a získať súhlas legislatívnej rady vlády.

Kostra novej zdravotníckej legislatívy by mala byť tvorená šiestimi zákonmi a nie siedmimi ako sa pôvodne plánovalo. Zákon o úrade pre dohľad nad zdravotnými poisťovňami bol integrovaný do zákona o zdravotných poisťovniach. Nová legislatíva českého zdravotníctva je rozdelená na dve hlavné oblasti – verejné zdravotné poistenie (viď aprílový Into Balance) a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti by mali v budúcnosti upravovať 4 zákony (viď Prehľad 1). Podobne ako pri zdravotno-poistných zákonoch je hlavným cieľom odstrániť nedostatky súčasnej právnej úpravy (viď Prehľad 2) a zlepšiť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov v zmysle vytýčených cieľov (viď Prehľad 3).

Prehľad 1: Prehľad zákonov upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

Oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • Zákon o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania
 • Zákon o špecifických zdravotných službách*
 • Zákon o zdravotnej záchrannej službe
 • Zákon o univerzitných nemocniciach a univerzitných zdravotníckych pracoviskách

* – Špecifickými zdravotnými službami sa rozumie asistovaná reprodukcia, sterilizácie, kastrácia, zmena pohlavia transsexuálnych osôb, psychochirurgické výkony, ľudské genetické dedičstvo a klonovanie, darovanie a odber krvi a liečba krvi, lekárske ožiarenie a klinický audit, overovanie nových poznatkov použitím metód, ktoré neboli doposiaľ zavedené v klinickej praxi na živom človeku, umelé ukončenie tehotenstva, zabezpečenie pracovne – lekárskej služby, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k štúdiu, k príprave na výkon povolania alebo k ďalším činnostiam, ochranné liečenie.

Prehľad 2: Najväčšie nedostatky súčasnej právnej úpravy oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Právna úprava zdravotných služieb a špecifických zdravotných službieb

 • Roztrieštenosť súčasnej legislatívy do noriem s rôznou právnou silou bez potrebnej obsahovej previazanosti
 • Nedostatočná a zaostávajúca odborná úroveň právnych noriem
 • Nerovnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení v podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá nemá žiadne právne ani vecné opodstatnenie
 • Absencia jasného vymedzenia správnych deliktov a ich sankcionovania (efektívny postih za porušovania zákona )
 • Absencia presnej definície zdravotnej starostlivosti a podmienok jej poskytovania,
 • Absencia jasnej definície práv a povinností subjektov poskytujúcich starostlivosť, práv a povinností pacientov a zdravotníckych pracovníkov

Právna úprava univerzitných nemocníc a univerzitných pracovísk

 • Absencia právnej úpravy na úrovni zákona
 • Nezohľadnenie inštitucionálnych a kompetenčných zmien správneho usporiadania štátu
 • Nedostatočná definícia úloh, práv a povinností zdravotnej záchrannej služby a jej postavenia v záchrannom reťazci
 • Chýbajúca úprava podmienok pre súčinnosť zdravotnej záchrannej služby s ostatnými zložkami organizovanej prvej pomoci na vyžiadanie a pre činnosť zdravotnej záchrannej služby na miesto udalosti v zvláštnych prípadoch
 • V praxi nenaplniteľné stanovenie dojazdu k udalosti do 15-ich minút bez zohľadnenia demografických, topografických a rizikových podmienok
 • Neuspokojivá úprava leteckej záchrannej služby

Právna úprava záchrannej zdravotnej služby

 • Právna úprava nevytvára dostatočné podmienky pre spoluprácu medzi fakultnými nemocnicami a príslušnými lekárskymi fakultami, čím vznikajú prekážky pre nevyhnutný rozvoj zdravotných služieb, vzdelávania, výučby, vedy a výskumu
 • Právna forma fakultných nemocníc ako príspevkových organizácií nezodpovedá dnešnému spôsobu financovania a obmedzuje ekonomickú flexibilitu nemocníc
 • Zákonom limitované odmeňovanie vedúcich zamestnancov nekorešpondujúce so zverenou zodpovednosťou a potrebnou motiváciou k efektívnemu riadeniu nemocníc
 • Požiadavka na vyrovnanosť rozpočtu fakultných nemocníc, napriek rozporu s ekonomickou realitou
 • Neopodstatnená požiadavka na súbežný pracovný pomer akademických pracovníkov vo fakultnej nemocnici a na lekárskej fakulte, ktorým dochádza k nerovnoprávnemu odmeňovaniu v dvoch rôznych pracovných pomeroch a k triešteniu zodpovednosti voči dvom odlišným právnym subjektom
 • Nesystematickosť financovania fakultných nemocníc spočívajúca vo financovaní výučby zo zdrojov zdravotného poistenia
 • Dvojaká podriadenosť a zodpovednosť vedúcich zamestnancov voči dvom rozdielnym subjektom (zriaďovateľovi a príslušnej univerzite)

Zdroj: MZ ČR, Vecné návrhy zákonov o zdravotných službách, špecifických zdravotných službách, univerzitných nemocniciach a univerzitných pracoviskách

 

Prehľad 3: Hlavné ciele nových zákonov právnej úpravy oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Právna úprava zdravotných služieb

 • vytvorenie úpravy, ktorá bude zastrešovať celú oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • zadefinovať pojem zdravotných služieb a podmienky pre ich poskytovanie
 • úprava práv a povinností subjektu poskytujúceho zdravotné služby a subjektu prijímajúceho tieto služby (pacient)
 • významné zlepšenie postavenia pacienta
 • zabezpečenie bezpečnosti a individuálnych potrieb pacienta
 • úprava práv a povinností zdravotníckych pracovníkov
 • rozčlenenie zdravotných služieb podľa druhov a foriem
 • rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov zdravotných služieb
 • jasne zadefinovať pojem zdravotnícke zariadenie bez ohľadu či má alebo nemá právnu subjektivitu

Právna úprava špecifických zdravotných službieb

 • úprava podmienok poskytovania špecifických zdravotných služieb,
 • úprava práv a povinností pacientov a poskytovateľov zdravotných služieb nad rámec obecných úprav v zákone o zdravotných službách a podmienkach ich poskytovania
 • vyčleniť úpravu špecifických zdravotných služieb a následne vymedziť postup pri poskytovaní týchto špecifických služieb tak, aby boli čo v najväčšej možnej miere chránené záujmy pacienta

Právna úprava záchrannej zdravotnej služby

 • vymedzenie zdravotnej záchrannej služby ako zvláštneho druhu zdravotnej služby
 • úprava podmienok a požiadaviek pre poskytovanie zdravotnej záchrannej služby vrátane zabezpečenia jej dostupnosti
 • úprava základnej organizácie a zvláštnych práv a povinností poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby
 • úprava podmienok poskytovania zdravotnej záchrannej služby pri mimoriadnych udalostiach a krízových stavoch
 • úprava pôsobnosti MZ ČR a krajov vo vzťahu k zdravotnej záchrannej službe
 • vymedzenie sankcií za porušenie povinností v oblasti zdravotnej záchrannej služby

Právna úprava univerzitných nemocníc a univerzitných pracovísk

 • transformácia fakultných nemocníc s právnou formou príspevkových organizácií na univerzitné nemocnice s právnou formou akciových spoločností
 • úplne právne oddelenie univerzitnej nemocnice od univerzity
 • rozdelenie majetkovej účasti v univerzitnej nemocnice v pomere 66 % štát a 34 % univerzita
 • zabezpečovanie vyučovania na základe písomnej zmluvy medzi univerzitou a univerzitnou nemocnicou
 • zaručenie práv a slobôd obdobných akademickým právam a slobodám pre zamestnancov univerzitnej nemocnice, ktorí sa budú podieľať na vzdelávaní, vyučovaní, výskume a vývoji
 • presná úprava postavenia univerzitných nemocníc v systéme vzdelávania a poskytovania zdravotných služieb
 • zavedenie jednotných pravidiel motivácie a zodpovednosti pracovníkov univerzitnej nemocnice

Zdroj: MZ ČR, Vecné návrhy zákonov o zdravotných službách, špecifických zdravotných službách, univerzitných nemocniciach a univerzitných pracoviskách

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia