Ekonomický rast: podobné tempo, iná štruktúra

pondelok, 07. júl 2008, 16:00

V predchádzajúcom vydaní nášho mesačníka sme konštatovali pokračovanie silného ekonomického rastu v prvom štvrťroku, ale ešte bez znalosti detailov. Teraz už možno operovať s číslami a možno hodnotiť kvantitu aj kvalitu ekonomického rastu.

Pomocná barlička v podobe expanzie čistých daní je preč

 Ako sa dalo očakávať, niektoré krátkodobé faktory priam astronomickej dynamiky ekonomického rastu vyprchali. Najviac nápadné je to v prípade čistých daní z produktov. Ide o objem nepriamych daní očistených o subvencie. Tie vstupujú do trhových cien a tak ovplyvňujú aj HDP v trhových cenách. V Grafe 1 je nápadná expanzia tejto položky v poslednom štvrťroku 2007. Rast objemu čistých daní z produktov o 60 % vtedy napomohol dosiahnutiu viac ako 14%-ného rastu HDP. Pritom rast podstatného komponentu HDP- pridanej hodnoty – sa mierne spomalil. Jednorazová expanzia čistých daní z produktov (vyvolaná masívnym predzásobovaním tabakovými výrobkami v očakávaní zmeny spotrebnej dane) však odznela a v prvom štvrťroku tak tempo rastu HDP dosiahlo „len“ 8,7 %, čo je však stále mimoriadne priaznivá hodnota. Tempo rastu HDP je po odznení mimoriadneho vplyvu daní opäť blízko k hodnote rastu pridanej hodnoty. Uvedené tempo ekonomického rastu (8,7 %) je blízke tej úrovni, aká bola dosahovaná v prvých troch štvrťrokoch 2007.

Graf 1: Reálny medziročný rast HDP, pridanej hodnoty, produkcie a čistých daní (v %)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Rast je už viac podporený spotrebou, zoslabla expanzia investícií

Ak sme vyššie konštatovali návrat k podobným tempám ekonomického rastu, aké boli dosahované v prvých troch štvrťrokoch 2007, konštatujeme zároveň zmenu v štruktúre tohto rastu. Nápadné je spomalenie rastu tvorby hrubého fixného kapitálu. Neprekvapuje to: po veľmi vysokých hodnotách v predchádzajúcich dvoch rokoch možno očakávať istý útlm. Spomalenie investičného boomu prinesie so sebou zníženie tempa rastu tvorby hrubého fixného kapitálu. Na druhej strane sa zrýchlil rast spotreby domácností (Graf 2) . Akási postupná náhrada rastu investícií rastom spotreby je logická: po období masívnych investícií spolu s rastom zamestnanosti a miezd narastá kúpna sila domácností s odrazom v raste spotreby. Štatistické údaje o mzdách a vývoji zamestnanosti za prvý polrok sú trochu priaznivejšie ako sa očakávalo, to samozrejme nahráva rastu spotreby domácností. Spotreba verejnej správy medziročne vzrastá nevýznamne. To je jedným z pozitívnych javov v štruktúre použitia HDP.

Problematicky sa zatiaľ hodnotí prínos čistého exportu (export výrobkov a služieb mínus import) k rastu HDP). Rast vývozu a dovozu v stálych cenách bol takmer rovnaký. Zato v bežných cenách bol rast vývozu silnejší ako rast dovozu. Rolu tu hrá kurzový faktor: posilňovanie domácej meny znižuje korunový výnos z exportu a pritom zlacňuje import. Každopádne je pomer medzi tempom rastu exportu a importu menej priaznivý ako v prvom štvrťroku 2007 (a to v stálych aj bežných cenách).

Zhrňujúco možno ekonomický rast v prvom štvrťroku charakterizovať nasledovne:

  • Ide o návrat k „normálnym“, hoci stále veľmi vysokým tempám rastu. „Normálnou“ túto hodnotu nazývame preto, lebo nie je skreslená mimoriadnym, administratívne podmieneným faktorom (ako bola expanzia objemu čistých daní z produktov v poslednom štvrťroku 2007).

  • V štruktúre rastu ide o čiastočnú substitúciu rastu fixného kapitálu rastom súkromnej spotreby.

  • Ide o rast HDP spojený so silným rastom reálnej mzdy, zamestnanosti a s poklesom miery nezamestnanosti (detaily pozri v aktuálnych trendoch).

Graf 2: Reálny medziročný rast zložiek použitia HDP (v %)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia