Návrh prvých legislatívnych zmien

streda, 18. august 2010, 0:24

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na pripomienkové konanie novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa zároveň menia aj ďalšie zdravotnícke zákony. Zmeny, ktoré vychádzajú z nedávno schváleného programového vyhlásenia vlády, zahrňujú o.i. transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, sprísnenie výpočtu platobnej schopnosti zdravotných poisťovní či limit spoluúčasti pri doplatkoch na lieky. Novela má plánovanú účinnosť od začiatku roka 2011.

Návrh zákona upravuje tieto okruhy:

Platobná schopnosť zdravotných poisťovní

Sprísňuje sa regulácia minimálnej platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Okrem včasnej úhrady záväzkov v lehote splatnosti musí podiel jej vlastných zdrojoch na poistnom po prerozdelení dosahovať najmenej 3 % a current ratio (podiel krátkodobých aktív k záväzkom) musí byť aspoň 1,5.

Transparentnosť zmlúv

Všetky zdravotné poisťovne budú povinné na webe zverejňovať všetky uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pod verejnú kontrolu sa tak dostane skutočnosť, či zdravotná poisťovňa nezvýhodňuje alebo nediskriminuje niektorých lekárov alebo nemocnice.

Nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, ktoré umožňuje vláde bez udania dôvodu predčasne odvolať z funkcie predsedu ÚDZS. Ide o nevyhnutný predpoklad k nezávislému výkonu funkcie regulátora v zdravotníctve.

Transformácia nemocníc na a. s.

Do zákona o poskytovateľoch sa vraciacelá časť VIII. o transformácii, ktorá z neho bola vypustená v roku 2007. Podľa nej sa musia všetky štátne zdravotnícke zariadenia transformovať na akciové spoločnosti do 31. 12. 2011.

Príprava na zavedenie DRG

Úrad pre dohľad získava kompetenciu referenčného centra pre zavedenie úhradového mechanizmu DRG (tzv. platba za diagnózu).

Ochranný limit na spoluúčasť za lieky

Ochranný limit má nasledujúce parametre: týka sa dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. Do limitu spoluúčasti sa započítavajú doplatky za generiká s najnižším doplatkom. Ak poistenec prekročí v súhrne týchto doplatkov 45 eur za štvrťrok (u ZŤP 30 eur štvrťročne), má právo si od zdravotnej poisťovne nárokovať preplatenie tejto nadlimitnej spoluúčasti. Do limitu sa nezahŕňajú lieky, pri ktorých generikum s najnižším doplatkom pacienta je hradené na menej než 75 % z verejného zdravotného poistenia.

Zrušenie odporúčacích lístkov

Novela ruší povinnosť odporúčacích lístkov k ambulantným špecialistom. Umožnuje však všeobecným lekárom vystavovať odporúčania a stanovuje ich náležitosti.

Zrušenie dychového testu na helicobacter pylori

Zo zákona o rozsahu vypadáva preventívna prehliadka s dychovým testom na helicobacter pylori, ktorá sa týka populácie 19- a 20-ročných. Schválenie tejto prehliadky cez pozmeňovací návrh v parlamente viedol k širokej odbornej kritike, keďže išlo o rozhodnutie odborne neodôvodnená a nákladovo neefektívne. Preventívnu prehliadku využíva relatívne málo poistencov, úspory zo zrušenia sa odhadujú na 350 tisíc eur ročne.

Disclosure: pri príprave legislatívneho návrhu poskytli ministerstvu technickú podporu aj analytici HPI.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia