Diagnostic Related Group (DRG)

štvrtok, 19. apríl 2012, 12:16

Diagnostic Related Group (DRG) je platobný mechanizmus na financovanie nemocničných výkonov, ktorý zaraďuje diagnózy nemocničných pacientov do skupín. Skupinu tvoria diagnózy, ktoré približne rovnako intenzívne čerpajú nemocničné zdroje.

DRG (diagnosis related groups) je jedným z najprogresívnejších platobných mechanizmov v lôžkovej starostlivosti. Najbližšie k nám je používaný v Maďarsku už od roku 1992 a po minimálnych úpravách môže byť implementovaný aj na Slovenské pomery.

 

Podstata DRG systému je, že zadeľuje jednotlivé prípady do zvládnuteľného počtu kategórii na základe komplexnosti a nákladov.

DRG v Maďarsku

Maďarský DRG systém (homogenous disease groups – HDG) má 736 kategórii. Každá má svoju váhu, alebo počet bodov, ktorá je vyššia pre náročnejšie a nákladnejšie prípady. Nemocnice mesačne vykazujú vykonané prípady, a tieto sú kategorizované do DRG systému na Informačnom centre pre zdravotnú starostlivosť, ktoré riadi tento systém.

Druhým dôležitým elementom DRG okrem relatívnych váh je normatívny deň. Ten určuje normu pre dĺžku hospitalizácie v nemocnici. Každá DRG skupina má zároveň stanovený dolný a horný limit dĺžky pobytu. Predstavuje to minimálny a maximálny počet dní strávených v nemocnici. Minimálny je dôležitý k predchádzaniu podliečovania. Maximálny dovoľuje navýšenie platby DRG. Platba za pacienta, ktorý strávil v nemocnici dobu nižšiu ako minimálny limit nie je plne preplácaná – len na úrovni 80 %. Maďarský systém má vďaka DRG tendenciu k nadprodukcii pri minimalizácií nákladov. Z tohto vyplýva, že poskytovatelia sa snažia pobyt svojich pacientov tlačiť čo najbližšie k spodnej hranici doby hospitalizácie. Dôsledkom je postupný pokles hodnoty normatívneho dňa.

Fond platí nemocniciam na základe mesačne nazbieraných DRG bodov, prepočítaných monetárnou hodnotou bodu (poplatok na národnej báze). Táto hodnota je určovaná Fondom predbežne na začiatku roka a platí pre všetky nemocnice rovnako. Časť podrozpočtu je na začiatku roku „odložená“ na kompenzovanie výkonnostného rastu a sezónnych rozdielov. Hodnota bodu je rekalkulovaná iba vtedy, ak sú tieto rezervy vyčerpané.

Veľkou nevýhodou takéhoto systému je, že DRG v Maďarsku neobsahujú amortizáciu a tak sa do relatívnych váh nedostáva jednak opotrebenie prístrojov a ani rozpustenie produkcie na fixné náklady.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia