Čakacie zoznamy: závery a odporúčania

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Analýza čakacích listín nás presvedčila, že je potrebné čo najskôr ustanoviť zákonný nárok, aby pacienti vedeli na aké služby majú nárok, v akom časovom horizonte a s akou mierou spoluúčasti.

Vedenie čakacích listín v súčasnej podobe vytvára ideálne prostredie na korupčné správanie. Jasné pravidlá, ako aj transparentnosť a zverejňovanie čakacích listín, znížia výskyt príležitostí pre „zlyhania jednotlivcov“.


I. časť: Na čakacích listinách je stále viac pacientov

II. časť: Kde a ako dlho sa čaká?

III. časť: Závery a odporúčania


 

1. Zákonný nárok

Poistenec má právo vedieť, na aké zdravotné služby hradené z verejného zdravotného poistenia má nárok. Dnes je táto definícia vágna a vytvára priestor pre rôzne výklady. Zákonný nárok poistenca, nazývaný aj základný balík, musí byť verejne známy a každá zdravotná poisťovňa, ktorá pôsobí na trhu ho bude musieť vždy vedieť zabezpečiť. Je veľmi dôležité, aby bol definovaný v troch rovinách:

 1. Vecnej, ktorá definuje na aké zdravotné služby má poistenec nárok z verejného zdravotného poistenia. Vyhneme sa špekuláciám v zmysle, že „bežne dávame cementové endoprotézy, ale pri Vás by sme vedeli spraviť výnimku, ak teda chcete, môžeme sa nejako dohodnúť…“. Každý poistenec musí už pred vstupom do ambulancie vedieť, na čo má neodškriepiteľný zákonný nárok a naopak, čo dostať môže, no nemusí.  
 2. Časovej, ktorá definuje v akom časovom horizonte majú byť poistencovi poskytnuté jednotlivé zdravotné služby. Voči pacientom je maximálne nezodpovedné, aby v jednom meste čakali na zákrok 4 roky, pričom v susednom meste sa naň čaká 2 mesiace. Je potrebné stanoviť maximálnu čakaciu dobu pre jednotlivé služby, počas ktorej bude musieť byť služba vykonaná. Časový limit bude garantovať poistencovi dostupnosť zdravotnej starostlivosti v reálnom čase. Napríklad v Českej republike sa pokúšajú od januára 2013 zaviesť časové limity, pri ktorých by mala byť pacientovi vykonaná endoprotéza do jedného roka a operácia katarakty či varixov do 16 týždňov.[1] Podobná regulácia by sa mala prijať aj na Slovensku.
 3. Finančnej, ktorá definuje, aká má byť spoluúčasť pacienta pri jednotlivých zdravotných službách. Jedným z častých problémov v zdravotníctve je, že pacienti nevedia komu, koľko a začo majú vlastne platiť, čo sa dá veľmi jednoducho zneužiť. V teoretickej rovine existujú služby, ktoré sú zo zdravotného poistenia plne hradené a sú služby (nazývané aj nadštandard), za ktoré si pacient má priplatiť. No medzi týmito službami v súčasnosti neexistuje žiadna ostrá deliaca čiara podložená zákonnou normou, na základe ktorej by pacienti vedeli povedať „na toto mám nárok bezplatne“ a aj to bezplatne dostanú a naopak, aby poskytovatelia vedeli povedať „toto je už služba nad rámec zákonného poistenia, za ktorú je nutné si priplatiť“.

2. Korupcia

Súčasné vedenie čakacích listín otvára dvere korupčnému správaniu. Tento priestor na korupciu vzniká z dvoch dôvodov. Po prvé, nikde nie je zverejnené koľko pacientov a ako dlho približne čaká. Nedá sa preto skontrolovať či vďaka neoficiálnym poplatkom nedochádza k neodôvodneným presunom v poradovníku. Po druhé, až príliš veľká moc pripadá jednotlivcovi, v našom prípade primárovi, ktorý „o všetkom rozhoduje“. Na tento článok v zdravotníckom manažmente sme už upozorňovali v článku časopisu Zdravotná politika číslo 7/2011 (V zdravotníctve nedochádza ku korupcii z núdze, ale z nenásytnosti), kde pacienti, ale aj samotní lekári označili vedenie oddelení za najskorumpovanejšiu zložku zdravotníckeho systému (Graf 10). V spomínanom článku sme zároveň dospeli k záveru, že ortopédia patrí k „top“ oddeleniam s najrozšírenejšou korupciou v systéme, čo nám iba umocňuje potrebu intervenovať v tejto oblasti (Graf 11). Za zmienku stojí aj slovné spojenie „primár určuje termíny, musíte za ním“, s ktorým sme sa stretávali pri skúmaní poisťovní v roku 2008[2] a rovnako aj teraz.

 

Graf 10: Prehľad úrovne – aktérov v zdravotníctve s najrozšírenejšou korupciou

Zdroj: Mužik, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

Graf 11: Prehľad nemocničných oddelení s najrozšírenejšou mierou korupcie

Pozn.: Nízke percento vnímania korupcii na internom oddelení, môže (nemusí) byť spôsobené zapojením až 35 % internistov (na ZS až 56 %) na výskume.  

Zdroj: Mužik, R.: Analýza korupcie v zdravotníctve na Slovensku – Diplomová práca, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského, 2011, Bratislava

 

Matematicky sa dá korupcia vyjadriť:  Korupcia =  monopol + voľnosť v rozhodovaní – transparentnosť. Je zbytočné obviňovať jednotlivcov, ktorí na danej pozícii zlyhávajú, ak je systém nastavený tak, že im to bezproblémovo umožňuje. Na Slovensku totižto dlhodobo platí, že „ak sa vyskytne príležitosť niečo vziať, bolo by hriechom to nevyužiť.“ Aj preto je úlohou tvorcov zodpovednej politiky tieto príležitosti eliminovať, čo je omnoho jednoduchšie ako ovplyvniť zlyhávanie jednotlivcov vystavených týmto príležitostiam. Navrhujeme teda, aby:

 • verejné zoznamy čakacích dôb boli zverejnené na internetovej stránke nemocnice/poskytovateľa alebo poisťovne (zoradené podľa jednotlivých poskytovateľov) s rozpisom jednotlivých výkonov s presným počtom čakateľov zoradených podľa určitého kódu a priemernou očakávanou dobou čakania na jednotlivý výkon. Napríklad v Českej republike platí od 1. novembra 2011 nariadenie ministra zdravotníctva, podľa ktorého fakultné nemocnice musia na svojich webových stránkach zverejniť čakacie lehoty na operácie, na ktoré sa čaká viac ako dva mesiace.
 • vzhľadom na nedostatočnú informatizáciu (hlavne starší pacienti nemusia vedieť využívať moderné technológie) bola k dispozícii aj vytlačená podoba čakacej listiny uverejnená na viditeľnom mieste na príslušnom oddelení v konkrétnej nemocnici. Jej aktualizácia musí byť minimálne každý kvartál.
 • pacienti boli pri vyšetrení a navrhnutí liečby (napr. TEP bedrového kĺbu) zrozumiteľne oboznámení s dobou čakania a približným počtom pacientov, ktorí sú čakacej listine pred ním, pričom by im malo byť vysvetlené, že existuje možnosť podstúpiť zákrok aj v inom zariadení, prípadne im odporučiť najbližšie stredisko s najkratšou dobou čakania
 • akékoľvek „predbiehanie sa“ v čakacích listinách bolo lekárom plnohodnotne a objektívne odôvodnené vážnym zhoršením zdravotného stavu pacienta

Treba zdôrazniť, že k naplneniu týchto cieľov je potrebná plná kooperácia každej zdravotnej poisťovne, ktorá bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pravidelne zasielať aktuálne údaje.

Okrem stransparentnenia zoznamu čakacích dôb by systému pomohlo aj zefektívnenie a vytvorenie oficiálnej cesty na urýchlenie termínu v podobe legálneho spolufinancovania výkonu. Ak je pravdou, že poskytovatelia majú nevyužité kapacity a čaká sa na peniaze z poisťovne, pacientovo spolufinancovanie umožní tieto kapacity lepšie využiť. Platiaci pacient tak nepreskočí svoje poradie na úkor iného čakajúceho pacienta. Z čakacej listiny vypadne, čím dopredu posunie ďalších ľudí a nemusí zbytočne korumpovať. Zároveň tento poplatok bude smerovať k poskytovateľovi, nie do vrecka jediného človeka. Pri formulovaní pravidiel legálneho spolufinancovania treba dbať na to, aby na základe nedostatku financií neboli diskriminovaní pacienti, ktorí si takúto možnosť nemôžu dovoliť.

Jednou z možností ako im to umožniť, je vytvorenie prostredia pre otvorenie súkromných kliník, ktoré tieto výkony budú vykonávať za finančnej spoluúčasti pacientov. Inou možnosťou je za určitý poplatok poskytnúť možnosť pacientovi operáciu aj v štátnych, či už fakultných alebo univerzitných nemocniciach, napríklad cez víkend alebo počas „netradičných“ operačných hodín. Poplatok by mal byť rozdelený pre poskytovateľa, oddelenie, ale aj lekára a sestru, ktorí budú daný zákrok vykonávať a jeho výška by mala pokrývať náklady vzniknuté týmto „nadštandardným“ výkonom. Ako príklad môžeme uviesť operáciu katarakty, pri ktorej sa nám síce čakacie doby neznížili, no s náznakom o korupčné správanie sme sa nestretli ani raz. Domnievame sa, že pri tomto „protikorupčnom“ opatrení zohráva kľúčovú úlohu ľudská psychika. Ak pacient zaplatí v určitom zariadení oficiálny poplatok (napr. pri katarakte 100 – 150 €), nemá potrebu niekoho korumpovať – už predsa zaplatil.

 


[1] Janík, B.: Čakacie listiny sú nevyhnutným zlom, Zdravotnícke noviny č. 06/2012

[2] Pozri: Na prvý pohľad rovnaké. A predsa iné, HPI, Bratislava, 2008

 

Prečítajte si tiež:


I. časť: Na čakacích listinách je stále viac pacientov

 • Koľko poistencov čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti?
 • S akou diagnózou sa u nás najviac čaká?

II. časť: Kde a ako dlho sa čaká?

 • Metodika výskumu – mystery shopping
 • Výsledky

  1. Čakanie na TEP kolenného kĺbu
  2. Čakanie na TEP bedrového kĺbu
  3. Čakanie na operáciu katarakty
 • Porovnanie zdravotných poisťovní
 • Porovnanie s minulosťou
 • Čo na to kompetentní?

III. časť: Závery a odporúčania


Celé znenie Analýzy nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími listinami si môžeťe stiahnúť tu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia