Na čakacích listinách je stále viac pacientov

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Čakacie listiny sú tvorené jednotlivými poisťovňami podľa návrhov poskytovateľov. Na čakaciu listinu sa môžu dostať pacienti len s indikovanou plánovanou zdravotnou starostlivosťou, t. j. takou, ktorej odklad priamo neohrozí pacienta na živote, či nezhorší a neskomplikuje jeho zdravotný stav. Čakacie listiny sú ukotvené v zákone č. 581/2004 Z. z., pričom ich bližšiu podobu, špecifikáciu a podrobnosti ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a jej novela, vyhláška MZ SR č. 151/2011 Z. z.


I. časť: Na čakacích listinách je stále viac pacientov

II. časť: Kde a ako dlho sa čaká?

III. časť: Závery a odporúčania


 

Koľko poistencov čaká?

Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach evidovaných na čakacích listinách monitoruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tabuľka 1). V období od 31. 10. 2011 do 31. 3. 2012, t. j. za posledného polroka, narástol počet pacientov zaradených do čakacích listín VšZP viac ako dvojnásobne. Pri súkromnej poisťovní Dôvera nastal nárast o menej ako 5 % a pri poisťovni Union o viac ako 50 % (no v porovnaní s rokom 2010 nastal pokles o necelé 2 %)

Tabuľka 1: Celkový počet pacientov na čakacích listinách

Ku dňu

Dôvera

VšZP

Union

Spolu

31. 3. 2012

3 074 

16 310 

157 

19 541 

31. 10. 2011

2 943 

7 888 

102 

10 933 

31. 10. 2010

2 539 

6 476 

160 

9 175 

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

Celkový počet poistencov evidovaných v čakacích listinách závisí samozrejme aj od celkového počtu poistencov v poistnom kmeni jednotlivých poisťovní. Vzhľadom na to, že poistné kmene sa medzi rokmi 2011 a 2012 mierne zmenili, porovnali sme aj pomer poistencov na čakacích listinách k veľkosti poistného kmeňa poisťovne (Tabuľka 2).

 

Tabuľka 2: Celkový počet poistencov jednotlivých poisťovní evidovaných na čakacích listinách v pomere k ich poistnému kmeňu v roku 2011 a 2012

ZP

poistenci k 30. 9. 2011

z toho na ČL k 31. 10. 2011

na ČL / 100 000 poistencov  (3Q 2011)

poistenci k 1. 1. 2012

z toho na ČL k 31. 3. 2012

na ČL / 100 000 poistencov (1Q 2012)

rozdiel v %

Dôvera

1 401 058

2 943

210,06   

1 442 032

3 074

213,17   

+1,48

VšZP

3 448 558

7  888

228,73   

3 387 017

16 310

481,54   

+110,52

Union

387 025

102

26,35   

407 592

157

38,52   

+ 46,19

Pozn.: ZP – zdravotná poisťovňa, ČL – čakacia listina

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

 

Poisťovni Dôvera narástol nielen kmeň (+40 974), ale aj počet poistencov na čakacích listinách – o 131 ľudí (4,5 %). To v konečnom dôsledku znamená čistý nárast poistencov na čakacích listinách o 1,5 %. Poisťovňa Union rovnako zaznamenala nárast kmeňa (+20 567) so súčasným nárastom poistencov evidovaných v čakacích listinách o 55 ľudí (53,9 %), čo po prepočítaní znamená čistý nárast poistencov evidovaných v čakacích listinách o 46,2 %. Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa ako jedinej poisťovni poistný kmeň znížil o 61 541 poistencov, avšak zároveň sa počet jej poistencov na čakacích listinách zvýšil o 8 422 ľudí (106,8 %), čo sa podpísalo pod čistý nárast  počtu poistencov na čakacích listinách o 110,5 %. (Daný nárast nemusí znamenať skutočné zvýšenie počtu čakajúcich pacientov, ale len zlepšenie ich vykazovania – pozri ďalej pri projekte TEP.) Vzhľadom na počet poistencov v poistnom kmeni má najviac poistencov na čakacích listinách Všeobecná zdravotná poisťovňa a najmenej má zdravotná poisťovňa Union.

S akou diagnózou sa u nás najviac čaká?

Do zoznamu čakateľov v čakacích listinách môžu byť zaradení iba poistenci pre určité vybrané choroby, ktoré si vyžadujú plánovaný zákrok alebo invazívny výkon a ich odklad priamo neohrozí pacienta na živote, či neskomplikuje jeho zdravotný stav. Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1. júla 2011 vo svojej prílohe uvádza nasledujúce choroby, s ktorými sa poistenci môžu ocitnúť na čakacej listine:

 

 

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon

Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb MKCH-10

1.

Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

H25, H26, H28

2.

Choroby obehovej sústavy

I05 až I10, I20, I23 až I25, I34 až I37, I42, I43, I47 až I50, I70 až I74, I83, Q21, Q23, Q25

3.

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

M16, M17, M19, M40 až M43

4.

Rutinné rádiologické vyšetrenie – mamogram

Z01.6

5.

Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

Q35, Q37

6.

Tyreotoxikóza – hyperfunkcia

E05

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2011 Z. z.

 

V praxi na Slovensku už dlhodobo najviac pacientov čaká na operatívne riešenie bedrového a kolenného kĺbu, operáciu katarakty (šedý zákal) a viaceré ochorenia súvisiace s aterosklerózou. Počty poistencov podľa jednotlivých diagnóz sú uvedené v Tabuľkách 3, 4 a 5, do ktorých sme vzhľadom na veľký počet zaradených diagnóz vybrali iba prvých 15 s najväčším počtom poistencov.

 

Tabuľka 3: 15 diagnóz v roku 2012 s najväčším počtom poistencov na čakacej listine

P. č.

Názov diagnózy

MKCH-10

Dôvera

VšZP

Union

Spolu

1.

Iná primárna gonartróza

M17.1

262

2 830

18

3 110

2.

Iná primárna koxartróza

M16.1

274

2 459

27

2 760

3.

Koxartróza [artróza bedrového kĺbu]

M16

485

2 010

8

2 503

4.

Gonartróza [artróza kolenného kĺbu]

M17

372

1 947

6

2 325

5.

Cataracta senilis nuclearis – fakoskleróm

H25.1

175

1 546

18

1 739

6.

Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená

I25.0

211

1 047

8

1 266

7.

Obojstranná primárna koxartróza

M16.0

165

602

1

768

8.

Obojstranná primárna gonartróza

M17.0

172

554

1

727

9.

Iná senilná katarakta

H25.8

178

522

8

708

10.

Iné formy hrudníkovej angíny

I20.8

193

384

23

600

11.

Ateroskleróza končatinových artérií

I70.2

105

285

13

403

12.

Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu

I83.9

56

207

14

277

13.

Komplikovaná katarakta

H26.2

19

222

1

242

14.

Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom

I83.2

38

81

5

124

15.

Senilná katarakta v začiatočnom štádiu

H25.0

8

101

1

110

Pozn.: MKCH-10 – kód ochorenia podľa aktuálnej medzinárodnej klasifikácie chorôb

Zdroj: ÚDZS, údaje k 31. 3. 2012

 

Tabuľka 4: 15 diagnóz v roku 2011 s najväčším počtom poistencov na čakacej listine

P. č.

Názov diagnózy

MKCH-10

Dôvera

VšZP

Union

spolu

1.

Iná primárna koxartróza

M16.1

254

1 009

6

1 269

2.

Koxartróza [artróza bedrového kĺbu]

M16

437

688

11

1 136

3.

Iná primárna gonartróza

M17.1

240

890

 

1 130

4.

Gonartróza [artróza kolenného kĺbu]

M17

324

647

4

975

5.

Iná senilná katarakta

H25.8

239

607

3

849

6.

Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená

I25.0

218

543

9

770

7.

Cataracta senilis nuclearis – fakoskleróm

H25.1

78

651

15

744

8.

Obojstranná primárna koxartróza

M16.0

183

456

1

640

9.

Obojstranná primárna gonartróza

M17.0

157

406

 

563

10.

Iné formy hrudníkovej angíny

I20.8

205

299

12

516

11.

Ateroskleróza končatinových artérií

I70.2

106

198

16

320

12.

Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu

I83.9

89

180

8

277

13.

Komplikovaná katarakta

H26.2

21

162

2

185

14.

Predsieňová fibrilácia a flater

I48

7

135

1

143

15.

Senilná katarakta v začiatočnom štádiu

H25.0

10

77

1

88

Pozn.: MKCH-10 – kód ochorenia podľa aktuálnej medzinárodnej klasifikácie chorôb

Zdroj: ÚDZS, údaje k 31. 10. 2011

 

Tabuľka 5: 15 diagnóz v roku 2010 s najväčším počtom poistencov na čakacej listine

P. č.

Názov diagnózy

MKCH-10

Dôvera

VšZP

Union

spolu

1.

Iná primárna koxartróza

M16.1

257

589

11

857

2.

Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená

I25.0

196

623

4

823

3.

Iná primárna gonartróza

M17.1

194

583

6

783

4.

Koxartróza [artróza bedrového kĺbu]

M16

125

530

3

658

5.

Gonartróza [artróza kolenného kĺbu]

M17

85

410

3

498

6.

Iné formy hrudníkovej angíny

I20.8

163

252

67

482

7.

Cataracta senilis nuclearis – fakoskleróm

H25.1

33

436

5

474

8.

Obojstranná primárna koxartróza

M16.0

131

326

 

457

9.

Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu

I83.9

280

150

8

438

10.

Ateroskleróza končatinových artérií

I70.2

183

233

16

432

11.

Obojstranná primárna gonartróza

M17.0

109

312

 

421

12.

Iná senilná katarakta

H25.8

70

350

 

420

13.

Predsieňová fibrilácia a flater

I48

30

167

13

210

14.

Starý infarkt myokardu

I25.2

38

73

8

119

15.

Mozgové – intracerebrálne – krvácanie

I61

20

86

 

106

Pozn.: MKCH-10 – kód ochorenia podľa aktuálnej medzinárodnej klasifikácie chorôb

Zdroj: ŮDZS, údaje k 31. 10. 2010

 

Z tabuliek 3 až 5 vidíme výrazný nárast poistencov na čakacích listinách, ale aj postupné zmeny v štruktúre „top“ ochorení evidovaných na čakacích listinách. Pacientov s  aterosklerotickou srdcovocievnou chorobou, ktorá bola 2. najrozšírenejšia koncom roka 2010, výrazne prečíslili pacienti s diagnózami gonartróza a koxortróza, ktorých je v súčasnosti na čakacích listinách najviac. Počet pacientov trpiacich gonartrózou narástol za posledný polrok o 129 %. „Predbehli“ tak aj pacientov s koxartrózou a momentálne sú najpočetnejšou skupinou na čakacích listinách.

Pre lepšie porovnanie sme vybrali 3 skupiny diagnóz, na ktoré celkovo čaká najviac pacientov (Graf 1 až 3). Ide o pacientov trpiacich gonartrózou (diagnózy M17, M17.0 – M17.5,M17.9), koxartrózou (diagnózy M16, M160 – M16.7, M16.9) a kataraktou (H25, H25.0-H25.2, H25.8-H26.4, H26.8, H26.9, H28.0, H28.2).

 

Graf 1: Počet poistencov s koxartrózou na čakacích listinách

Zdroj: autor podľa údajov ÚDZS, údaje k 31. 10. 2010, 31. 10. 2011 a 31. 3. 2012

 

Graf 2: Počet poistencov s gonartrózou na čakacích listinách

Zdroj: autor podľa údajov ÚDZS, údaje k 31. 10. 2010, 31. 10. 2011 a 31. 3. 2012

 

Graf 3: Počet poistencov s kataraktou na čakacích listinách

Zdroj: autor podľa údajov ÚDZS, údaje k 31. 10. 2010, 31. 10. 2011 a 31. 3. 2012

 

V roku 2012 najviac pacientov, až 6 210, čaká na liečbu súvisiacu s gonartrózou. Pacientov trpiacich koxatrózou je o 50 menej, t.j. 6 160. V čakacích listinách je zaradených 3 016 pacientov s kataraktou.

Ku koncu roka 2011  v porovnaní s rokom 2012 v čakacích listinách dominovali pacienti s koxatrózou v celkovom počte 3 150. O 446 menej čakalo pacientov s gonartrózou a na liečbu katarakty ku koncu októbra čakalo 2017 pacientov (Tabuľka 7).  V rovnakom poradí, len s nižšími počtami pacientov, to vyzeralo na čakacích listinách aj koncom roka 2010. Vtedy bolo na čakaciu listinu zaradených 2 059 pacientov s koxartrózou, 1 756 pacientov s gonartrózou a 1 197 pacientov s kataraktou.

Za posledný rok a pol sa celkový počet pacientov, trpiacich gonartrózou, koxartrózou a kataraktou, na čakacích listinách približne strojnásobil.

Najväčší nárast pritom zaznamenala Všeobecná zdravotná poisťovňa, v ktorej sa počet pacientov na čakacích listinách za necelého polroka pri koxartróze viac ako zdvojnásobil. Pri gonartróze je nárast pacientov na čakacích listinách až 2,7-násobný. Od konca októbra 2010 do konca marca 2012 je počet pacientov v čakacích listinách VšZP 2,5- až 4-násobný (Graf 4).

 

Graf 4: Počet pacientov VšZP na čakacích listinách

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

 

Pri poisťovni Dôvera vidíme s porovnaním s VšZP len mierny, približne 5 – 15 %, nárast na prelome roku 2011 a 2012 (Graf 5). Za obdobie posledného roku a pol sa však počet pacientov s gonartrózou a  koxartrózou na čakačkách takmer zdvojnásobil a počet pacientov trpiacich kataraktou viac ako strojnásobil.

 

Graf 5: Počet pacientov Dôvery ZP na čakacích listinách

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

 

Počet pacientov poisťovne Union na čakacích listinách je vzhľadom na ich celkovo nízky počet štatisticky veľmi málo signifikantný. Napriek tomu môžeme skonštatovať, že počet poistencov Unionu s koxartróziu, gonartrózou a kataraktou sa na čakačkách za posledný rok a pol zdvoj- až strojnásobil, podobne ako počet poistencov Dôvery alebo VšZP.

 

Graf 6: Počet pacientov Union ZP na čakacích listinách

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

 

Počet pacientov zaradených na čakaciu listinu neustále rastie. Pomalý, priebežný nárast tohto čísla nie je žiadnym prekvapením. Je to výsledok viacerých, hlavne ekonomických (kríza, neefektívne využívanie zdrojov v zdravotníctve, nekryté mzdy lekárov a sestier) a demografických (starnutie populácie) ukazovateľov na Slovensku a rovnako aj absentujúcej legislatívy, ktorá by v rámci zákonného nároku jasne stanovila časovú rovinu pre poskytnutie jednotlivých výkonov.

Zaujímavý je niekoľkonásobný nárast čakajúcich pacientov v krátkom čase. Ten si môžeme všimnúť napríklad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na prelome rokov 2011/2012 (Graf 4). VšZP v danom období, t.j. od septembra minulého roku, spustila projekt TEP, ktorý mal výrazne znížiť čakaciu dobu na plánované operácie bedrového a kolenného kĺbu. Podľa oficiálnych informácií z poisťovne mal „projekt TEP zvýšiť počet operácií bedrového a kolenného kĺbu o cca 2 500, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 40 %. Vďaka projektu sa mal zvýšiť počet odoperovaných pacientov, čím sa mala zlepšiť ich kvalita života.“ Na tento projekt a projekty „Kardio“ a „Mamograf“ poisťovňa vyčlenila cca 10 mil. €. Podmienkou pre úhradu z týchto projektov bolo zaradenie pacienta na oficiálny čakací zoznam poisťovne. Pacientov čakajúcich dovtedy na neoficiálnych zoznamoch u poskytovateľov začali nemocnice nahlasovať do poisťovne. Pri koxartróze narástol počet pacientov na čakacích listinách z 2 205 na 5 148, čo je viac ako 230 % a pri gonartróze počet pacientov narástol z 1 953 až na 5 352 (270 %). Väčšina týchto pacientov je čakateľom práve na totálnu endoprotézu (TEP).

 

Prečítajte si tiež:


I. časť: Na čakacích listinách je stále viac pacientov

II. časť: Kde a ako dlho sa čaká?

 • Metodika výskumu – mystery shopping
 • Výsledky

  1. Čakanie na TEP kolenného kĺbu
  2. Čakanie na TEP bedrového kĺbu
  3. Čakanie na operáciu katarakty
 • Porovnanie zdravotných poisťovní
 • Porovnanie s minulosťou
 • Čo na to kompetentní?

III. časť: Závery a odporúčania

 • Zákonný nárok
 • Korupcia

Celé znenie Analýzy nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími listinami si môžeťe stiahnúť tu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia