Súkromné zdravotné pripoistenie na Slovensku

štvrtok, 08. november 2012, 9:00

Súkromné zdravotné pripoistenie predstavuje dodatočné zdravotné zabezpečenie k verejnému zdravotnému poisteniu. Využíva sa predovšetkým na pokrývanie nákladov za nadštandardné služby. Trh s týmto typom poistenia je na Slovensku nedostatočne rozvinutý. Len 0,2 % finančných zdrojov zdravotného sektora na Slovensku pochádza zo súkromného zdravotného pripoistenia. Hlavným dôvodom tohto stavu je nezadefinovaný základný balík zdravotných služieb hradených z verejných zdrojov.

V roku 2010 bolo na zdravotný systém SR vynaložených 4 661 miliónov eur. 73 % týchto prostriedkov pochádzalo z verejných zdrojov (t.z. zo zdravotného poistenia) a 24 % zo súkromných. Väčšina súkromných zdrojov sa do slovenského zdravotného systému dostala cez priame hotovostné platby (99,8 %), pričom zvyšné súkromné zdroje (0,2 %) pochádzajú zo súkromného zdravotného pripoistenia (viď Tabuľku 1 a 2). Tento typ zdravotného poistenia predstavuje dodatočné zdravotné zabezpečenie, ktorého prínosom je predovšetkým pokrývanie nákladov pacienta za nadštandardné služby, respektíve za bezplatné prednostné vyšetrenia (viď Tabuľku 3).

Na Slovensku je však trh so súkromným zdravotným pripoistením nedostatočne rozvinutý i napriek snahám o zavedenie tohto typu poistenia v roku 2004. Jeho rozvoj je brzdený predovšetkým kvôli nezadefinovanému základnému balíku zdravotných služieb hradených z verejných zdrojov. Nadštandardné služby mimo tohto balíka by boli kryté práve zo zdrojov súkromného poistenia.

 

Tabuľka 1: Celkové výdavky zdravotníctva SR v roku 2010 (v miliónoch EUR)
 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Verejné zdravotné poistenie

1 836

1 978

2 197

2 443

2 642

2 898

3 263

3 305

3 409

Odvody

1 322

1 444

1 583

1 723

1 869

2 002

2 266

2 144

2 127

Poistné za poistencov štátu

515

534

614

720

773

896

997

1 161

1 282

Poistné hradené z prostriedkov Národného úradu práce

17

20

0

0

0

0

0

0

0

Oddlženie

119

177

266

202

0

0

0

199

0

Ministerstvo zdravotníctva vrátane eurofondov

159

159

136

126

123

116

113

134

145

Sociálna poisťovňa

40

23

0

0

0

0

0

0

0

Súkromné zdroje

289

382

604

677

760

929

996

1 165

1 107

Spolu

2 443

2 720

3 203

3 449

3 525

3 943

4 372

4 804

4 661

Zdroj: Health Systems in Transition, 2011

 

Tabuľka 2: Podiel súkromných finančných zdrojov na celkových výdavkoch zdravotníctva SR v roku 2010

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Verejné zdravotné poistenie

75%

73%

69%

71%

75%

73%

75%

69%

73%

Odvody

54%

53%

49%

50%

53%

51%

52%

45%

46%

Poistné za poistencov štátu

21%

20%

19%

21%

22%

23%

23%

24%

28%

Oddlženie

5%

7%

8%

6%

0%

0%

0%

4%

0%

Ministerstvo zdravotníctva vrátane eurofondov

7%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Sociálna poisťovňa

2%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Súkromné zdroje

12%

14%

19%

20%

22%

24%

23%

24%

24%

Zdroj: Health Systems in Transition, 2011

 

Tabuľka 3: Klasifikácia typov súkromného zdravotného pripoistenia

Typy súkromného zdravotného pripoistenia a ich úloha na trhu

Spôsob pokrytia

Príklady krajín z EÚ

Náhradné poistenie

Zahŕňa poistencov vylúčených z verejného zdravotného poistenia alebo tých, ktorým bolo umožnené vyňať sa z tohto systému

Nemecko

Doplnkové poistenie (služby)

Zahŕňa služby vylúčené z verejného systému

Dánsko, Maďarsko, Holandsko

Doplnkové poistenie (užívateľské poplatky)

Pokrýva zákonné užívateľské poplatky uložené v systéme verejného poistenia

Belgicko, Francúzsko, Slovinsko

Dodatočné poistenie

Pokrýva rýchlejší prístup a širšie možnosti výberu pre spotrebiteľa

Slovensko, Poľsko, Írsko, Švédsko, Veľká Británia

 
Zdroj: Thomson S., Mossialos E.: Private Health Insurance in the European Union, London School of Economics, 2009

 

Úloha súkromného pripoistenia na Slovensku

Možnosť zabezpečenia súkromného pripoistenia ponúkajú na Slovensku tri komerčné poisťovne (Union, Wüstenrot a Uniqua). Poisťovňa Union ako jedna z najvýznamnejších poskytovateľov tohto typu poistných služieb je vlastnená nadnárodnou spoločnosťou Achmea. Na Slovensku vlastní Achmea taktiež jednu z troch zdravotných poisťovní poskytujúcich verejné zdravotné poistenie – Union zdravotnú poisťovňu.

Aktivity komerčných poisťovní sú monitorované Národnou bankou Slovenska, ktorá taktiež vydáva týmto poisťovniam licencie. Trh s doplnkovým súkromným poistením vznikol v reformnom období 2002 – 2006, kedy sa do slovenského zdravotníctva zaviedli prvky manažovanej konkurencie.

Úlohou súkromného pripoistenia na Slovensku je dopĺňať verejné zdravotné poistenie, ktoré zabezpečuje pokrytie zdravotných nákladov pre každého občana. Z tohto dôvodu využíva možnosť doplnkového pripoistenia veľmi malý počet ľudí. V roku 2011 bolo uzavretých 51 000 zmlúv s takýmto poistením v celkovej hodnote 2,3 milióna eur (viď Tabuľku 4). Dopĺňajúca úloha pripoistenia na Slovensku umožňuje zjednodušený prístup k ambulantnej starostlivosti ako aj pokrytie nákladov za vyšší štandard napríklad počas hospitalizácie (nadštandardné izby a iné)

Trh so súkromným zdravotným poistením nie je na Slovensku rozvinutý do značnej miery kvôli nasledovným dôvodom:

 1. Neexistencia zadefinovaného základného balíku služieb a skutočnosť, že všetky ošetrenia sú hradené zdravotnými poisťovňami.
 2. Štruktúra priamych hotovostných platieb neumožňuje vytváranie produktov súkromného pripoistenia pre komerčné poisťovne (priame hotovostné platby za lieky, za určité služby u súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a neformálne platby).
 3. V prípade, že si pacienti musia doplatiť za služby v zdravotníctve, vyberú si radšej konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého poznajú ako možnosť mesačných príplatkov za súkromné pripoistenie, ktoré by im nemuselo zabezpečiť voľný výber poskytovateľa.

 

Tabuľka 4: Počet a hodnota zmlúv súkromného zdravotného pripoistenia na Slovensku za obdobie 2008 – 2011
 

2008

2009

2010

2011

Počet zmlúv

 46 282   

 51 136   

 51 027   

 50 837   

Hodnota týchto zmlúv (tisíc eur)

 1 682   

 1 812   

 2 060   

 2 326   

Hodnota na 1 zmluvu (eur)

 27,5   

 28,2   

 24,8   

 21,9   

 
Zdroj: Národná banka Slovenska, 2012

 

Typy služieb hradených zo zdrojov súkromného pripoistenia

Komerčné zdravotné poisťovne poskytujú pokrytie len určitých služieb v rámci možnosti súkromného pripoistenia. Týka sa predovšetkým o preventívne programy, nadštandardné služby a zjednodušený prístup k ambulantnej starostlivosti. Konkrétne sa môže jednať o nasledovné služby:

 • Preventívne prehliadky;
 • Zjednodušené dohodnutie lekárskych prehliadok cez call centrá;
 • Finančné kompenzácie za hospitalizáciu pri:

  • Nehodách
  • Chorobách
  • Tehotenstve vrátane pôrodu;
 • Nadštandardné izby počas hospitalizácie;
 • Očnú a zubnú starostlivosť;
 • Rehabilitáciu.

Počet zmlúv so súkromným zdravotným pripoistením na Slovensku je zanedbateľný, pričom tento trend nevykazuje rastúcu tendenciu. V rámci krajín OECD je na Slovensku trh s týmto typom poistenia najmenej rozvinutý. Hybným motorom vývoja tohto trhu v ostatných krajinách OECD je práve možnosť „preskočenia poradovníkov a čakacích dôb“ u lekárov. Avšak na Slovensku možno túto výhodu dosiahnuť i iným spôsobom a to priamymi platbami v ambulanciách lekárov a v nemocniciach.

Ďalším z dôvodov, prečo sa tento typ poistenia na Slovensku neujal je snaha o preplatenie nákladov za nadštandardnú izbu počas hospitalizácie, ktorá však nespĺňa ani minimálne nároky nadštandardných izieb. Poplatky za takúto izbu sa pritom na Slovensku pohybujú od 5 do 50 eur na deň. Aj preto nepociťujú slovenskí pacienti potrebu zabezpečenia špeciálneho typu pripoistenia pre tieto prípady.

 

Ponuka súkromného pripoistenia na Slovensku

Súkromné pripoistenie poskytujú na Slovensku tri komerčné poisťovne – Union, Wüstenrot a Uniqua.

V roku 2005 uzavrela komerčná poisťovňa Union výhradnú zmluvu o poskytovaní súkromného pripoistenia so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Táto zmluva umožnila získanie súkromného zdravotného pripoistenia Union s 10%-nou zľavou pre poistencov VšZP. Neskôr došlo k uzavretiu podobnej partnerskej zmluvy medzi Union zdravotnou poisťovňou poskytujúcou verejné zdravotné poistenie a komerčnou poisťovňou Union. Táto zmluva ponúkala až 50%-nú zľavu na tento typ zdravotného poistenia pre poistencov Union zdravotnej poisťovne. 

V roku 2006 poskytovala z 25 komerčných poisťovní súkromné zdravotné pripoistenie len Union, avšak podiel tohto poistenia na trhu s neživotným poistením dosiahol len 0,2% . Niektoré komerčné poisťovne, ako napríklad Generalli a Uniqua poskytovali len špecifické produkty z okruhu služieb krytých zo súkromného pripoistenia (denné náhrady za hospitalizáciu).

V súčasnosti je slovenský trh so súkromným zdravotným pripoistením vysoko koncentrovaný. Jedinými trhovým hráčmi sú komerčné poisťovne Union, Wüstenrot and Uniqua a pokrývajú 100 % tohto trhu.

 

Vyhliadky pre rast trhu so súkromným zdravotným pripoistením

Súkromné zdravotné pripoistenie má na Slovensku len marginálnu úlohu a očakáva sa, že trh s týmto druhom poistenia sa nebude príliš rozjímať. Základným problémom slovenského zdravotníctva je snaha finančne sa vysporiadať s neustálym zvyšovaním zadlžovaním systému, pričom sa možnosť zavedenia nových zdrojov príjmov, ako napríklad súkromného zdravotného pripoistenia, vôbec neberie do úvahy. Príčinou sú štrukturálne nedostatky zdravotného systému, ktoré znemožňujú ťažiť z potenciálu zdravotného pripoistenia.

Jedným zo zásadných dôvodov nevyužitia tohto potenciálu je taktiež nezadefinovaný základný balík služieb zdravotnej starostlivosti a vnímanie ľudí, že zdravotníctvo je zadarmo. Ak by sa však oddelili nadštandardné služby od základných služieb zdravotnej starostlivosti, osobitné príplatky za súkromné pripoistenie by bolo možné úspešne aplikovať do systému.

Šance pre zavedenie komplexného systému súkromného pripoistenia sú v súčasnosti počas sociálno-demokratickej vlády strany SMER-SD minimálne. SMER-SD v zásade odmieta možnosť financovania zdravotného systému zo súkromných zdrojov, čo vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády.

Pred parlamentnými voľbami v roku 2012 vyjadrilo niekoľko politických strán potrebu zadefinovania základného balíka zdravotných služieb pokrytých z verejného zdravotného poistenia. Dôvodom by bola snaha znížiť veľmi široký okruh štandardných výkonov a zároveň zaviesť komplexnejší systém súkromného pripoistenia za zdravotné služby vyššieho štandardu. Diskusie o týchto potrebách boli však zakončené politickým víťazstvom strany SMER-SD v parlamentných voľbách, ktorá je zástancom pokrývania širokého spektra výkonov prostredníctvom verejného zdravotného poistenia.

Aj z tohto dôvodu sa v nadchádzajúcich rokoch neočakáva žiadny výrazný vývoj trhu so súkromným zdravotným pripoistením. Podľa HPI zostane situácia s doplnkovým zdravotným pripoistením rovnaká ako v súčasnosti, pričom sa budú hľadať iné zdroje na financovanie  dlhov zdravotného sektora. Ak sa v tomto ohľade udeje určitá zmena, bude skôr súvisieť so snahou implementovať systém nominálneho poistného.


Tento projekt bol realizovaný v priebehu roka 2012 pre univerzitu London School of Economics v rámci medzinárodného výskumu, ktorého cieľom je porovnať postavenie súkromného pripoistenia v zdravotných systémoch Európy.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia