Výpočet dopadov zavedenia PCG v Českej republike

nedeľa, 16. marec 2014, 4:00

Cieľom tejto štúdie bolo vypočítať indexy rizika pre prerozdelenie poistných zdrojov v Českej republike s rozšírením prediktorov o PCG  a zároveň odhadnúť dopady jeho zavedenia na zdravotné poisťovne. Analýzu sme vypracovali pre českú Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). Celú štúdiu si môžete stiahnuť v pdf, na tomto mieste prinášame jej zhrnutie.

Zhrnutie

Pridanie prediktorov zdravotného stavu ako PCG k demografickým indexom rizika zlepšuje prediktívnu schopnosť prerozdeľovacieho mechanizmu a dovoľuje zdravotným poisťovniam zamerať sa na chronicky chorých poistencov. PCG sa používa v Holandsku pri kompenzácii rizika od roku 2002. Na Slovensku bolo pridané k existujúcim demografickým faktorom od 1.7.2012.

Cieľom tejto štúdie bolo vypočítať indexy rizika pre prerozdelenie poistných zdrojov v ČR s rozšírením súčasne používaných demografických prediktorov o PCG v takej verzii, ako bolo zavedené na Slovensku (použitá verzia modelu z roku 2013) a zároveň odhadnúť dopady na zdravotné poisťovne v prípade jeho zavedenia v porovnaní s pôvodným systémom prerozdelenia.

Výpočet indexov rizika a odhad dopadov zavedenia sa vykonal na údajoch zo všetkých ZP za roky 2009 až 2011 dodaných zadávateľom (VZP). Indexy rizika boli vypočítané regresnou analýzou metódou vážených najmenších štvorcov (WLS) na údajoch za roky 2009 (údaje o spotrebe liekov) a 2010 (údaje o demografii a nákladoch). Modelovanie dopadov bolo simulované pre rok 2011.

Použitý model PCG zahŕňa nasledujúce charakteristiky:

  1. indexy rizika kombinujú doteraz používané demografické indexy rizika (skupina podľa veku a pohlavie) a indexy rizika podľa zaradenia do PCG skupiny,

  2. definícia demografických indexov zostáva zachovaná podľa súčasne platných pravidiel (18 skupín podľa veku v 5-ročných vekových kategóriách podľa pohlavia),

  3. poistenec je zaradený do PCG skupiny, ak mal v období 1 roka predpísaných minimálne 181 denných definovaných dávok (DDD) liekov z príslušnej PCG skupiny,

  4. zoznam PCG skupín a ich definície (zaradené ATC skupiny) zodpovedá zoznamu, ktorý bol platný v SR v roku 2013, s výnimkou skupiny „Hemofília“, pre ktorú nie sú v dátach údaje o spotrebe liekov,

  5. poistenec je zaradený maximálne do jednej PCG skupiny s najvyšším indexom rizika,

  6. v modeli sa nezohľadňuje ex post prerozdelenie extrémnych nákladov poistencov.

Index rizika konkrétneho poistenca sa stanoví ako súčet indexu rizika za demografickú skupinu (Tabuľka 1) a indexu rizika za najdrahšiu PCG skupinu (Tabuľka 2), do ktorej je zaradený; ak poistenec nie je zaradený do žiadnej PCG skupiny, jeho index rizika sa rovná indexu rizika podľa demografickej skupiny. Indexy rizika sú určená tak, že výška indexu vyjadruje očakávané náklady danej skupiny oproti priemerným nákladom.

 

Tabuľka 1: Demografické indexy rizika na základe dát za roky 2009/10 – porovnanie pôvodných indexov s demografickými indexami z PCG modelu

 

vek

pôvodné indexy rizika pre rok 2011

demo indexy v PCG modeli 2009/10

M

0–4

1,5567

0,8288

5–9

0,9309

0,4529

10–14

0,9021

0,4022

15–19

0,7942

0,3678

20–24

0,6759

0,2839

25–29

0,7588

0,3100

30–34

0,8555

0,3471

35–39

0,9422

0,3822

40–44

1,1338

0,4505

45–49

1,3633

0,5475

50–54

1,9244

0,7344

55–59

2,6363

0,9904

60–64

3,3449

1,2429

65–69

4,1375

1,5280

70–74

4,8953

1,7606

75–79

5,5522

1,9331

80–84

5,6257

1,8656

85+

5,6244

1,7432

Ž

0–4

1,4063

0,7456

5–9

0,7956

0,3816

10–14

0,9107

0,3934

15–19

1,0000

0,4664

20–24

1,0082

0,4281

25–29

1,3553

0,5666

30–34

1,4650

0,6375

35–39

1,3843

0,5815

40–44

1,4611

0,5714

45–49

1,7352

0,6480

50–54

2,1499

0,7731

55–59

2,4308

0,8462

60–64

2,8661

0,9553

65–69

3,5249

1,1523

70–74

4,1064

1,2882

75–79

4,7384

1,4447

80–84

4,9609

1,4493

85+

5,3359

1,6043

Zdroj: HPI na základe dát od VZP, 2013

 

Tabuľka 2: Indexy rizika pre PCG skupiny na základe dát za roky 2009/10

   

PCG skupina

indexy pre model 2009/10

1

AST

Astma

0,9683

2

CFP

Cystická fibróza

25,7678

3

CNS

Ochorenia mozgu/miechy

11,1020

4

COP

CHOCHP / ťažká astma

2,7419

5

CRO

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

1,9940

6

DEP

Liečba antidepresívami

0,9195

7

DM1

Diabetes typu I

2,6155

8

DM2

Diabetes typu II

0,5586

9

DMH

Diabetes s hypertenziou

1,2829

10

EPI

Epilepsia

1,8385

11

HIV

HIV/AIDS

15,2983

12

CHO

Hypercholesterolémia

0,3802

13

KVS

Srdcové choroby

2,2915

14

ONK

Malignity

14,8105

15

PAR

Parkinsonova choroba

2,3392

16

PSY

Antipsychotiká, Alzheimer, liečba závislostí

2,8078

17

RAS

Liečba rastovým hormónom

12,4476

18

REN

Renálne zlyhanie

44,8271

19

REU

Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF

1,5582

20

TNF

Liečba inhibítormi TNF

17,6539

21

TRA

Transplantácie

10,1592

22

HOR

Hormonálna onkoliečba

2,9792

23

NPP

Neuropatická bolesť

4,0246

Zdroj: HPI na základe dát od VZP, 2013

 

Prediktívna hodnota modelu sa pridaním PCG zvýšila z 2,73% na 10,72%, čo je menej ako pri modelovaní na slovenských dátach, a zodpovedá skôr hodnotám dosiahnutým v Holandsku (aj Slovenský aj Holandský systém obsahuje viac iných prediktorov než posudzovaný model pre ČR, Tabuľka 3).

 

Tabuľka 3: Porovnanie prediktívnej schopnosti prerozdelenia pre ČR s modelom na Slovensku a v Holandsku

 

R2 pre model PCG-SK

R2 pre holandský model*

R2 pre model 2009/10

Demograficky model

3,18%

6,5%

2,73%

PCG model

19,65%

13 PCG: 11,8%,

PCG+DCG: 17,6%

10,72%

*Holandsko používa viacero demografických parametrov než ČR a SR

Zdroj: HPI na základe dát od VZP, ÚDZS a www.cvz.nl, 2013

 

Zavedenie PCG podľa navrhovaného modelu by v roku 2011 znamenalo navýšenie zdrojov VZP o 273 343 671 Kč, čo predstavuje 0,20% jej zdrojov (Tabuľka 4).

 

Tabuľka 4: Rozdiely v mesačných príjmoch zdravotných poisťovní pri zavedení PCG do prerozdelenia v roku 2011 podľa mesiacov v Kč

 

VZP

Ostatné ZP

január 2011

17 891 668

-17 891 668

február 2011

23 213 287

-23 213 287

marec 2011

21 702 156

-21 702 156

apríl 2011

20 754 832

-20 754 832

máj 2011

21 900 358

-21 900 358

jún 2011

24 116 921

-24 116 921

júl 2011

19 431 044

-19 431 044

august 2011

23 976 785

-23 976 785

september 2011

23 915 912

-23 915 912

október 2011

23 098 690

-23 098 690

november 2011

26 001 553

-26 001 553

december 2011

27 340 467

-27 340 467

za rok

273 343 671

-273 343 671

Zdroj: HPI na základe dát od VZP, 2013

 

Navrhovaný model má v ČR nižšiu prediktívnu schopnosť ako pri jeho použití na Slovensku. Táto prediktívna schopnosť však zodpovedá výsledkom publikovaným za Holandsko.

Oproti modelu vypočítanému spoločnosťou IBM by boli dopady na zdravotné poisťovne nižšie (o 65,9 mil. Kč za rok 2011), ale zároveň vyššie než pri modeli pripravenom pre MZd ČR (o 204,6 mil. Kč za rok 2011). Model pre MZd ČR má zároveň výrazne vyššiu prediktívnu silu (41,57%), ktorá je spôsobená inými použitými parametrami, najmä znížením hranice pre zaradenie poistenca do PCG skupiny z 181 na 121 DDD za rok a použitím zaistenia vysokých nákladov systémom dvoch hraníc zdieľania nákladov. Aj keď takéto úpravy systému prerozdelenia zlepšia prediktívnu schopnosť modelu, prinášajú so sebou viaceré riziká pre použitie v reálnej praxi.

Nastavenie prerozdeľovacieho mechanizmu musí zohľadniť aj ďalšie dôležité faktory ako jednoduchú administrovateľnosť, odolnosť voči manipulácii a systém zároveň nesmie v poisťovni podporovať negatívne správanie akým je neefektivita pri nákupe zdravotnej starostlivosti, vyhýbanie sa náročným pacientom, nedostatočné poskytovanie starostlivosti populácii, ktorá už v súčasnosti nemá dostatočný prístup k zdravotníctvu, alebo kompenzácia poisťovne za nedostatočnú prevenciu. Model navrhnutý MZd ČR v porovnaní s modelom testovaným v tejto štúdii, považujeme za zbytočne komplikovaný z pohľadu administrácie, menej odolný voči manipulácii, horšie kompenzujúci starostlivosť o drahších poistencov a negatívnejšie pôsobiaci na efektivitu poisťovní.

 


 

>> Stiahnite si celú štúdiu v pdf <<

 


 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia