Novely zdravotníckych zákonov schválené

štvrtok, 30. jún 2005, 17:20

Poslanci Národnej rady SR schválili 30. júna 2005 novely šiestich zdravotníckych zákonov. K vládnemu návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva pripojili poslanci viacero pozmeňovacích návrhov. Novely nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005.

Poslanci Národnej rady SR schválili 30. júna 2005 novely šiestich zdravotníckych zákonov. K vládnemu návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva pripojili poslanci viacero pozmeňovacích návrhov. Novely nadobudnú účinnosť 1. septembra 2005.

Z najdôležitejších zmien vyberáme:

  • Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Doterajší katalóg zdravotných výkonov sa rozčleňuje na nový katalóg zdravotných výkonov, ktorý bude predstavovať súbor všetkých zdravotných výkonov, a zoznam zdravotných výkonov, priradených ku konkrétnej chorobe s rozdelením na diagnostické a terapeutické výkony. Oba dokumenty bude vydávať vláda SR formou nariadenia.

Právna norma po novom definuje „lege artis“. Povinnosť poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť správne znamená, že sa musia urobiť všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Doterajšie pomenovanie „praktický lekár pre deti a dorast“ sa mení na „lekára všeobecnej starostlivosti o deti a dorast“.

Do zdravotnej dokumentácie pacienta bude môcť podľa novely nahliadať aj ministerstvo zdravotníctva, jednotlivé ústredné orgány štátnej správy a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

  • Novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Na návrh poslanca P. Bíroša parlament schválil formuláciu, podľa ktorej kategorizáciu chorôb, liečiv, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa bude vykonávať tak, aby verejné prostriedky zdravotných poisťovní postačovali na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti už budú môcť požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť štvrtinu ordinačných hodín. Výšku úhrady by mal schvaľovať samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Z novely vyplýva, že vypísať návrh na kúpeľnú liečbu v určitých indikáciách bude môcť okrem špecialistu aj všeobecný lekár.

  • Novela zákona o poskytovateľoch

Pôvodný zámer ministerstva zdravotníctva, aby sa podiel štátu na transformovaných zdravotníckych zariadeniach mohol znížiť na 34 % neprešiel. V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania transformovaného zdravotníckeho zariadenia majetková účasť štátu nesmie klesnúť pod 51 percent.

Novela zavádza osobitný druh licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti v kategórii lekár. Zároveň novela definuje verejnú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorá je pevne určená sídlami staníc.

  • Novela zákona o zdravotnom poistení

Na základe novely už samostatne zárobkovo činná osoba nebude mať povinnosť platiť preddavky v prípade práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny a v čase poberania materského. Konatelia sú preradení z okruhu SZČO medzi zamestnancov.

Štát už nebude platiť zdravotné poistenie za osoby „dobrovoľne nezamestnané“. Dobrovoľne nezamestnanou osobou sa rozumie človek, ktorý nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou, ale pritom nie je odkázaný na pomoc sociálneho systému štátu. Pokiaľ si osoby, ktoré sú poistencami verejného zdravotného poistenia, dokážu zabezpečiť prostriedky na obživu aj bez prihlásených zdaniteľných príjmov a nepoberajú dávky zo sociálneho zabezpečenia, zákon im ukladá povinnosť prispievať do systému, úhradou poistného vo výške 575 korún. Na Slovensku je približne 180 000 dobrovoľne nezamestnaných osôb, za ktoré štát v súčasnosti platí poistné v celkovej výške okolo 1,3 miliardy korún ročne.

  • Novela zákona o zdravotných poisťovniach

Zdravotná poisťovňa bude povinná vytvoriť nielen zoznam čakajúcich na vhodný orgán, tkanivo, bunky na účely transplantácie, ale aj technické rezervy na úhradu za zdravotnú starostlivosť. Tie sa budú môcť použiť výhradne na takýto účel. Podrobnosti o vytváraní a používaní zoznamov a technických rezerv upraví vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude môct priamo ukladať sankcie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ak zistí pri výkone dohľadu, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. Úrad bude môcť uzatvárať so strednými aj vysokými školami dohody, a tak vytvoriť podmienky pre účasť študentov medicíny na pitvách.

  • Novela zákona o lieku

Vytvorenie siete lekární nebude podľa novely možné. Jedna fyzická alebo právnická osoba môže vlastniť len jednu verejnú lekáreň a jednu pobočku.

Pokiaľ ide o generickú substitúciu, lekárnik bude môcť pacientovi zmeniť liek predpísaný lekárom. Farmaceut bude musieť na recept vyznačiť názov náhradného generického lieku, ktorý vydal. Zároveň lekárnik bude povinný dať pacientovi potvrdenie o vydanom náhradnom lieku a informovať o tejto zmene predpisujúceho lekára. Novela takisto umožní lekárovi na lekársky predpis uviesť len účinnú látku s uvedením cesty podania, liekovej formy, veľkosti a počtu dávok. Lekárnik bude môcť vydať poistencovi generický liek v prípadoch, keď lekár nezakázal výdaj takého lieku a súčasne oň pacient sám požiadal.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia