Analýza lekárenského trhu v SR a v ČR

nedeľa, 21. december 2014, 14:32 a

Zdravotnícke noviny publikovali nasledovné zhrnutie publikácie HPI Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike, ktorá popisuje vývoj za posledných 10 rokov. Úvodná časť trojdielneho seriálu sa venuje predovšetkým legislatívnym zmenám za uvedené obdobie.

 

nasledujúca časť:
Počet lekární rastie. Zlepšuje sa dostupnosť?

>>

záverečná časť:
Čo tvorí hlavný príjem lekární?

>>

 

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Vlastná činnosť českých lekární je upravená niekoľkými zákonmi – zákonom o liečivách, zákonom o návykových látkach, o cenách či zákonom o regulácii reklamy. Majiteľom lekárne môže byť ktokoľvek, teda farmaceut, právnická osoba i štát. Vedúcim zas môže byť iba osoba s požadovanou kvalifikáciou, s ukončeným postgraduálnym vzdelaním. Jeden majiteľ môže mať niekoľko lekární. V každej však musí byť osoba s predpísanou kvalifikáciou. Dnes v Česku funguje 97 nemocničných lekární.

Čo sa týka Slovenskej republiky, podľa analýzy HPI, mohla vlastniť lekáreň počas odštátnenia lekárenského trhu v 90. rokoch fyzická i právnická osoba. Novú licenciu na prevádzkovanie lekárne však v tom čase mohla získať len fyzická osoba – farmaceut. K liberalizácii vlastníctva lekární došlo pred desiatimi rokmi, v rámci reformy zdravotníctva vtedajšieho šéfa rezortu MUDr. Rudolfa Zajaca. „Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa stalo po splnení zákonných podmienok nárokovateľné, a to tak fyzickými ako aj právnickými osobami,“ spresňuje sa v edícii HPI. Zmenu priniesol aj rok 2011, prijatím zákona o liekoch č. 362. Zrušil obmedzenie, podľa ktorého mohol jeden vlastník mať iba jednu lekáreň. Povolil  horizontálnu integráciu a zoficiálnil lekárenské siete. Vydržalo to však len jeden rok. Novela liekového zákona vlani opäť obmedzila vlastníctvo iba na jednu lekáreň a jednu pobočku lekárne pre jednu fyzickú či právnickú osobu. „Lekárne, ktoré sa v predchádzajúcom období spojili do jednej s. r. o. sa tak musia znova rozdeliť na samostatné s. r.o. pre každú prevádzku, a to do 1. januára budúceho roka,“ približuje HPI.

 

Združovanie lekární

Lekárne združené:

pod jedným vlastníkom
slovenská vlajka na Slovensku 19 % lekární
česká vlajka v Českej republike 17 % lekární
vo virtuálnych sieťach
slovenská vlajka na Slovensku 71 % lekární
česká vlajka v Českej republike 32 % lekární

Zdroj: HPI, Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike

 

Demografické a geografické obmedzenia

Kým v susedných európskych krajinách sú demografické či geografické obmedzenia pre vznik nových lekární bežným javom, v Českej republike zatiaľ žiadne podobné obmedzenia nepoznajú. ČLnK začala varovať pred nekontrolovaným rastom počtu lekární. Vznik nových lekární by mal teda podľa českých lekárnikov štát regulovať. V zmysle českej legislatívy by mala byť miestna dostupnosť lekárne najviac 35 minút.

U nás bola situácia od začiatku trochu iná. Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti potrebovala prílohu, ktorú tvorilo vyjadrenie Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) o odbornej a etickej spôsobilosti v lekárni ako i odborných zástupcov lekární. Etický kódex lekárnika určoval pravidlá pre otvorenie lekárne. Lekárnik podľa kódexu konal neeticky, ak si otvoril lekáreň vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od už fungujúcej lekárne alebo ak si zriadil lekáreň v obci, kde  počet obyvateľov prislúchajúcich na jednu lekáreň klesol pod 5000. Protimonopolný úrad SR však tento zámer stopol. Skonštatoval, že zákon neobsahuje demografické kritériá, ktoré sa vzťahujú na prevádzku lekárne. Taktiež podľa neho nesplnomocňoval SLeK uplatňovať takéto kritériá pri hodnotení odbornej a etickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Úrad vtedy dospel k záveru, že uplatňovaním týchto obmedzení dochádza k jednoznačnej diskriminácii ďalších záujemcov o poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň k ochrane súčasných účastníkov trhu pred konkurenciou. Etický kódex sa v roku 2002 stal súčasťou zákona a už by sme v ňom nenašli demografické ani geografické obmedzenia. „SLeK považuje dnes zrušenie týchto obmedzení za zásadnú zmenu, ktorá nepriaznivo ovplyvnila lekárenský trh a viedla k prehusteniu lekárenskej siete,“ ozrejmil HPI.

Zľavy a vernostné systémy

Novelou českého zákona o verejnom zdravotnom poistení je od decembra 2011 zakázaná akákoľvek motivácia pacienta za výdaj na lekárenský predpis, vrátane zákazu uskutočňovania akýchkoľvek marketingových aktivít, ktoré sú s tým spojené.

Výnimkou zostáva situácia, keď výdajca zníži svoj nárok na úhradu zo zdravotného poistenia u zdravotnej poisťovne.

U nás výhody pre klientov lekární v rámci vernostných systémov dnes poskytuje mnoho lekární, nie iba „sieťových“, ale aj samostatných. Podľa účastníkov trhu sú výhody štandardom, bez ktorých je ťažko fungovať v konkurenčnom lekárenskom prostredí. Do pozornosti sa stále viac dostáva otázka poskytovania zliav z doplatkov pacientov a povolenie vernostných systémov v lekárňach. Podľa platných zákonov lekárne môžu poskytovať zľavy z doplatku za liek alebo zdravotnícku pomôcku či dietetický prípravok viazaný na lekársky predpis najviac do 50 percent z doplatku. Bonusy a výhody môžu lekárne poskytovať len v súvislosti s voľno predajným sortimentom. Peňažné alebo nepeňažné plnenie či výhody v súvislosti s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, dietetickými prípravkami viazanými na lekársky predpis sú u nás zakázané.

Generická substitúcia

Generický prípravok k predpísanému prípravku môžu českí lekárnici vydať, ak s tým pacient súhlasí a na recepte nie je lekárom uvedené „nezamieňať“. Tento postup, generická substitúcia, sa využíva v prípadoch, keď lekáreň nemá predpísaný prípravok na sklade alebo pacient žiada lacnejšiu alternatívu.

Zmienka o generickej substitúcii sa v našej legislatíve objavila po prvý raz v roku 2004. Táto úprava umožňovala lekárnikom so súhlasom pacienta a pri absencii výslovného nesúhlasu predpisujúceho lekára vydať náhradný generický liek. Podľa súčasnej platnej právnej úpravy musí lekár uviesť na predpise účinnú látku, pričom môže a nemusí uviesť obchodný názov lieku. Lekárnik má pri výdaji lieku dať pacientovi na výber najlacnejší generický liek, ktorý obsahuje predpísanú účinnú látku, respektíve najlacnejšie generikum k uvedenému lieku.

Internetový výdaj

Niektoré druhy liekov sa dajú získať aj mimo lekární. V Česku hovoríme o dvoch skupinách liečiv, a teda o liekoch neviazaných na lekársky predpis a vyhradených liekoch. V prípade liekov, ktoré nie sú viazané na recept ide o prípravky s nízkou toxicitou a nízkym rizikom závažných nežiaducich účinkov či lieky, pri ktorých je nízke riziko ohrozenia zdravia pri nesprávnom užívaní… Výdaj týchto prípravkov je v Českej republike možný nielen v lekárňach, ale aj tzv. zásielkovým výdajom prostredníctvom internetovej stránky. Prevádzkovateľom týchto stránok však musí byť kamenná lekáreň. Lekáreň, ktorá zabezpečuje zásielkový výdaj musí oznámiť na českom ŠÚKL zahájenie, prerušenie a ukončenie zásielkového výdaja najneskôr do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Pri vyhradených liekoch máme na mysli, humánne lieky, ktoré možno užívať bez konzultácie s odborníkom. Slúžia najmä k akútnemu pokrytiu potrieb pacienta. Tomu je prispôsobená aj veľkosť balenia. Vyhradenými prípravkami sú napríklad čaje, dezinfekčné prípravky na liečbu miernej bolesti alebo prípravky k boji so závislosťou na nikotíne. Predaj vyhradených liekov je v Česku možný nielen v lekárňach, ale aj u takzvaných predajcov vyhradených liečiv. Dnes je v ČR evidovaných 189 lekární s internetovým predajom.

Na Slovensku je situácia podobná. Predaj liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet, „zásielkový výdaj“ neskôr premenovaný na „internetový výdaj“ sa v slovenskej legislatíve objavil v roku 2009. Internetový výdaj môže vykonávať len prevádzkovateľ kamennej lekárne. Nepotrebuje na to osobitné povolenie, avšak je viazaný oznamovacou povinnosťou voči nášmu ŠÚKL. Ten zverejňuje na svojej stránke všetky lekárne, ktoré internetový výdaj poskytujú. V septembri tohto roka ich bolo 51. Po splnení podmienok je možný internetový výdaj aj z členských štátov EÚ na Slovensko a naopak.

 

Najdôležitejšie zmeny v lekárenskej legislatíve

 

Slovensko

2002 zrušenie demografickej a geografickej regulácie lekární
2004 zrušenie obmedzenia získania licencie pre prevádzkovanie lekárne len fyzickým osobám lekárnikom
2007 zmena DPH na lieky z 19 % na 10 %
2009 povolenie internetového výdaja voľnopredajného sortimentu
2011 zavedenie generickej preskripcie

 

Česká republika

2007 lekárnici môžu opäť nahradiť liečivé prípravky
2008 poplatky sa položku na recepte vo výške 30 Kč
2012 zrušil sa poplatok za položku na recept, nanovo sa tak začal platiť poplatok 30 Kč za celý recept. V polovici roku 2012 sa prestala hradiť väčšina OTC liečiv
možnosť poskytovať zľavu z doplatku pri výdaji receptových liečiv, s poskytnutím súčasnej (nie však jasne definovanej) zľavy poisťovni
2014 možnosť poskytovať zľavu alebo zníženie marže lekárne pri výdaji receptových liečiv
2015 zníženie DPH na lieky z 15 % na 10 %

 

článok bol publikovaný v Zdravotníckych novinách

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia