Koľko lekárov Slovensko potrebuje?

štvrtok, 27. júl 2006, 13:00 a

Na túto otázku nejestvuje správna a jednoznačná odpoveď.1) Počet lekárov nemá podľa medzinárodných porovnaní vplyv na strednú dĺžku života populácie a nesúvisí ani s bohatstvom krajiny vyjadrenom hrubým domácim produktom. Najviac lekárov je paradoxne na Kube – viac než 500 na 100 000 obyvateľov. Na Slovensku ich máme 317 na 100 000 obyvateľov, Britom stačí okolo 200, Belgičania ich majú vyše 400 (WHO).

Národný ústav zdravotníckych informácií (NCZI) sleduje počty lekárov v súčte lekári + zubní lekári. Tento ukazovateľ sa od roku 1999 zásadne nezmenil. Spolu na Slovensku pôsobí približne 19,5 tisíc lekárov. (Údaje spred roka 1999 neboli zbierané v rovnakej metodike, preto neboli predmetom tejto analýzy.)

Napriek tomu, že počet lekárov zostáva konštantný, môžeme na Slovensku pozorovať významné zmeny vo vekovej štruktúre lekárskej obce:

  • od roku 1999 kontinuálne klesá podiel aj počet lekárov vo vekovej skupine 40 – 49 rokov,
  • stúpa však počet aj podiel lekárov vo vekovej skupine 50 – 59 rokov ako aj počet a podiel lekárov starších ako 60 rokov,
  • v skupine 30 – 39-ročných je mierne rastúci trend a najväčší prepad zaznamenávajú najmladší lekári do 29 rokov. Kým v roku 1999 ich v slovenskom zdravotníctve pôsobilo vyše 3100, v roku 2004 ich bola menej než polovica – 1527.

Každoročne všeobecné lekárstvo a stomatológiu ukončí približne 600 študentov. Z nich polovica nenachádza uplatnenie v slovenskom zdravotníctve, pričom tento trend trvá už niekoľko rokov (Graf 1). Slovenské lekárske fakulty pritom naďalej vychovávajú nezmenený počet budúcich lekárov.

Graf 1: Počet študentov lekárskych fakúlt a počet lekárov podľa vekových kategórií

Poznámka: študenti = počet denných študentov lekárskych fakúlt v odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo/stomatológia

Zdroj: NCZI, 2005

Odkladaním odchodu do dôchodku neuvoľnujú starší lekári miesto mladším a tak sa priemerný vek lekára v zdravotníctve za posledných 5 rokov zvýšil o 2,5 roka na 44 rokov.

Keďže súčasný počet absolventov lekárskych fakúlt reálne prevyšuje potreby slovenského zdravotníctva, ponúkajú sa minimálne dve riešenia v podobe zníženia počtu študentov:

  • administratívna regulácia počtu prijímaných študentov (numerus clausus)
  • trhová regulácia formou spoplatnenia vysokoškolského štúdia

Numerus clausus nerieši zásadný problém. Ak bude trend zvyšovania priemerného veku lekárov pokračovať, v priebehu najbližších 10-15 rokov odíde najsilnejšia generácia lekárov do dôchodku a nezanechá za sebou dostatočný počet vyučených nástupcov.

Budú nám títo lekári chýbať? Ako sme spomenuli v úvode, nejestvuje „správny“ počet lekárov. Ich počet podľa Forgácsa1) v jednotlivých krajinách vykazuje slabú mieru korelácie s počtom nemocničných lôžok. Keďže na Slovensku máme podľa medzinárodných porovnaní prebytok cca 10 000 postelí, dá sa predpokladať, že po ich redukcii poklesne potreba celkového počtu lekárov cca o 1000 až 1500 (na 18 až 18,5 tisíc). Medzera, ktorá vznikne odchodom generácie dnešných päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov je približne dvojnásobná (2 až 3 tisíc lekárov). Týmto sa otvára priestor pre príchod lekárov zo zahraničia – rovnako, ako slovenskí lekári vypĺňajú obdobnú medzeru v západných krajinách.

Druhým riešením je spoplatnenie vysokoškolského štúdia. To umožní zdravotníckym zariadeniam vypísať štipendiá výmenou za záväzok pracovať po skončení školy v zdravotníctve a do istej miery tak ovplyvňovať počet absolventov. Vzdelanie pritom nebude pre ostatných záujemcov nedostupné (na rozdiel od numerus clausus, ktorý naviac zvyšuje riziko korupcie pri prijímaní na vysokú školu).

Literatúra

  1. Forgacs I.: The required number of physicians: is it an optimal figure?, Cahiers de sociologie et de démographie médicales, 2002 Apr-Sep;42(2-3):269-82

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia