Zrušenie Zoznamu výkonov by bolo nesprávne

utorok, 12. december 2006, 6:24

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zrušenie úlohy vypracovať návrh nariadenia vlády, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov. Podľa Health Policy Institute by zrušenie prác na Zozname výkonov bolo nesprávnym rozhodnutím. Ministerstvu zdravotníctva sme v lehote pripomienkovacieho konania zaslali naše nesúhlasné stanovisko.

Vážený pán minister,

do pripomienkového konania ministerstva zdravotníctva ste predložili iniciatívny materiál (28270/2006-SL) na zrušenie úlohy vypracovať návrh nariadenia vlády, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov.

Dovoľte nám v mene Health Policy Institute vyjadriť nesúhlas so zrušením tejto úlohy.

Argumentáciou, že kvôli zrušenému Katalógu zdravotných výkonov už nemá zmysel pracovať ani na Zozname zdravotných výkonov, sa vraciate k nesprávnemu rozhodnutiu spred troch mesiacov zrušiť spomínaný Katalóg. Vaše odôvodnenie návrhu na zrušenie Katalógu nebolo korektné. Údajný rozpor s programovým vyhlásením vlády ste nepodložili citátom tej časti, s ktorou by bol Katalóg v rozpore. Práve naopak, programové vyhlásenie vlády priamo predpokladá prijatie viacerých štandardov a nástrojov porovnateľnosti, ku ktorým Katalóg nepochybne patril. Dovoľte pár citátov z vyhlásenia:

Vláda podporí vytvorenie podmienok pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zároveň podporí vytvorenie systému diferencovaného prístupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Vláda pokladá bezpečnosť pacientov za mimoriadne dôležitú súčasť zdravotného systému a preto bude podporovať zavádzanie systémov kvality a efektivity vo všetkých oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, s cieľom dosiahnutia medicínskeho a hygienicko-epidemiologického štandardu zodpovedajúceho normám EÚ.

Slovenské zdravotníctvo sa potrebuje vymaniť zo zaostávania voči moderným trendom v medicíne ako aj z neefektívnosti používania verejných zdrojov. Zavádzanie informačných technológií, štandardných diagnostických a terapeutických postupov či systémov kvality vyžaduje v prvom rade jednotnú terminológiu zdravotných výkonov (vrátane tých, ktoré sa poskytujú v ústavnej starostlivosti) s jasným obsahom pojmov. Terminológia v Katalógu zdravotných výkonov túto požiadavku spĺňala. Zrušením úlohy na tvorbu Zoznamu zdravotných výkonov, ktorý mal konečne kodifikovať štandardné diagnostické a terapeutické postupy, bez akejkoľvek náhrady či vízie bude v oblasti budovania kvality a efektivity slovenské zdravotníctvo prinajlepšom stagnovať.

Meranie indikátorov kvality a efektívnosti poskytovateľov bude nespoľahlivé, pretože budú chýbať univerzálne nástroje porovnateľnosti. Negatívne sa to odrazí v kvalite i cene poskytovaných zdravotníckych služieb, čo je v priamom rozpore s cieľmi zdravotnej politiky i s Vašimi verejnými vyhláseniami. Katalóg i Zoznam výkonov sú nástroje na dosiahnutie Vašich cieľov. Ich zrušením sa dosiahnutie týchto cieľov odďaľuje – v neprospech slovenských pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i platiteľov odvodov a daní.

Z uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o NEPREDLOŽENIE inciatívneho uvedeného materiálu na rokovanie vlády a o vypracovanie Zoznamu zdravotných výkonov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia