Platobná schopnosť zdravotných poisťovní (január 2007)

piatok, 04. máj 2007, 11:00

Cieľom tohto článku je porovnať platobnú schopnosť jednotlivých zdravotných poisťovní. Vykazovanie platobnej schopnosti u zdravotných poisťovní je dôležitým nástrojom sledovania ich finančného zdravia. Pod platobnou schopnosťou sa rozumie schopnosť trvale zabezpečovať vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich:

  • z potvrdených prihlášok na verejné zdravotné poistenie a
  • z uzatvorených zmlúv.

Zdravotná poisťovňa tak preberá z poistenca na seba riziko variability nákladov v objeme a čase a zároveň sa zaväzuje plniť všetky svoje záväzky z uzatvorených zmlúv s poskytovateľmi. Túto metódu sledovanie finančného zdravia môžeme označiť ako systém skorého varovania, lebo pravidelné mesačné hlásenia poisťovní upozorňujú regulátora (Úrad pre dohľad) na prípadné problémy so solventnosťou zdravotnej poisťovne. Práve tá sa ukázala ako jeden z najväčších problémov minulosti, keď zdravotné poisťovne fungovali ako verejnoprávne zdravotné poisťovne.

Nedostatočné regulačné mechanizmy ako aj absencia efektívneho regulátora v minulosti spôsobili, že zdravotná poisťovňa Perspektíva skrachovala, pričom neboli dostatočne ochránené oprávnené pohľadávky poskytovateľov. Vláda tak musela záväzky Perspektívy sanovať v objeme 2,6 mld. Sk (Tabuľka 1) zo štátneho rozpočtu (Rámček 1). Ak by už vtedy existovali zdravotné poisťovne ako akciové spoločnosti a sledovanie ich solventnosti, takýmto prípadom krachu sa dalo vyhnúť už v ich zárodku s oveľa nižšími nákladmi pre verejné financie. Pravda, ak by poisťovni ako Perspektíva úrad pre dohľad bol býval vydal povolenie.

#TABULKA

#RAMCEK

Minimálna miera solventnosti je určená na 3 %

Minimálna miera platobnej schopnosti musí dosiahnuť 3 % poistného verejného zdravotného poistenia po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov, avšak najmenej 50 miliónov Sk. Pozrime sa na to, ako túto mieru plnia jednotlivé zdravotné poisťovne. Údaje o jednotlivých zdravotných poisťovniach sme získali na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám z Úradu pre dohľad.

Union a Európska zdravotná poisťovňa

V tomto prípade je situácia najjednoduchšia, lebo obe zdravotné poisťovne minulý rok len začínali a Úrad pri nich vykazuje poznámku, že platobná schopnosť bola splnená. Podľa nášho názoru sa tak stalo na základe naplnenia tej časti zákona, ktorá určuje minimálnu platobnú schopnosť minimálne na 50 mil. Sk. Obe poisťovne mali tak málo poistencov, že 3% z poistného boli v oboch prípadoch nižšie ako 50 mil. Sk a tak sa ich platobná schopnosť nevykázala v %, ale ako zabezpečená – práve čiastkou 50 mil. Sk.

Zdravotné poisťovne Dôvera a Sideria

Zdravotné poisťovne Dôvera a Sideria sa k 1.1.2007 zlúčili. Pred zlúčením obe vykazovali mimoriadne vysokú mieru platobnej schopnosti. Sideria na úrovni 14% až 15% a Dôvera dokonca na úrovni 30% až 35%. Minimálnu mieru platobnej schopnosti tak Sideria prekročila takmer 5 násobne a Dôvera dokonca viac než desaťnásobne.

Graf 1: Platobná schopnosť zdravotných poisťovní Dôvera a Sideria v %

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2007

Poznámka: Dôvera a Sideria sa k 1.1.2007 zlúčili a z tohto dôvodu Sideria za január 2007 už nevykázala platobnú schopnosť

Zdravotná poisťovňa Apollo

Ani zdravotná poisťovňa Apollo nemá žiadne problémy s vykazovaním platobnej schopnosti. Jej solventnosť trvalo rastie a od augusta 2006 sa stabilne pohybuje na úrovni 21% až 22%, čo predstavuje približne sedemnásobok minimálnej miery platobnej schopnosti.

Graf 2: Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne Apollo v %

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2007

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Platobná schopnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa dlhodobo znižuje. Kým v roku 2005 sa držala na úrovni vyše 8%, tak v roku 2006 poklesla na hladinu približne 5% až 6%, pričom v decembri 2006 to bolo len 4,19%. V januári 2007 mierne stúpla na 5,18%. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa tak ocitla v situácií, keď sa pohybuje tesne nad hranicou minimálnej platobnej schopnosti.

Graf 3: Platobná schopnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne v %

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2007

Spoločná zdravotná poisťovňa

Spoločná zdravotná poisťovňa dnes dosahuje uspokojivé výsledky v platobnej schopnosti na úrovni 11 až 13 %. Nebolo to však pravidlom. V septembri 2005 dokonca Úrad pre dohľad uložil poisťovni sankciu v podobe vypracovania ozdravného plánu, ktorý mal zabezpečiť schopnosť uhrádzať záväzky v zákonných lehotách. Akcionári Spoločnej zdravotnej poisťovne (ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra) s cieľom stabilizácie zdravotnej poisťovne museli v januári 2006 navýšiť jej základné imanie o 450 miliónov Sk.

Graf 4: Platobná schopnosť Spoločnej zdravotnej poisťovne v %

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2007

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia