Koncentrácia na trhu zdravotného poistenia sa zvyšuje

nedeľa, 20. september 2009, 16:00

Na Slovensku viac ako v Česku

Česká republika: po zlúčení Agel, HZP a ČNZP vznikne nová Česká průmyslová ZP

Od 1.7.2009 sa Hutnícka zdravotná poisťovňa (362 tis. poistencov) zlúčila so ZP Agel (59 tisíc poistencov) a od 1.10.2009 sa s nimi zlúči aj Česká národní ZP (305 tis. poistencov). Vznikne tak nová Česká prúmyslová zdravotní pojišťovna so 726 tis. poistencov. s podielom 7 % sa stane treťou najväčšou na trhu. Zlúčenie bude znamenať stret troch rôznych podnikateľských prístupov:

  1. HZP je dnes regionálna poisťovňa etablovaná prevažne na Severnej Morave, ktorá už niekoľko rokov úspešne experimentuje s konceptom riadenej starostlivosti. HZP v roku 1992 založilo 6 veľkých hutných a strojárskych podnikov severomoravského regiónu.

  2. AGEL je novozaložená (2008) poisťovňa patriaca do skupiny AGEL, ktorá okrem iného vlastní sieť nemocníc a zdravotníckych zariadení v Čechách a na Slovensku.

  3. ČNZP je poisťovňa s celočeskou pôsobnosťou, vznikla v roku 1994 a ako jediná zamestnanecká zdravotná poisťovňa bola otvorená všetkým poistencom bez ohľadu na zamestnaneckú a sektorovú príslušnosť.

Podľa uznesení vlády sa má od 1.1.2010 zlúčiť aj ZP ministerstva vnútra (1 106 tis. poistencov) a Vojenská ZP (553 tis. poistencov). Vznikne tak zdravotná poisťovňa s 1 659 tis. poistencami a trhovým podielom 15,9 %. Jej názov nie je zatiaľ určený.

Zo súčasných 12 poisťovní na trhu zostane 8, pričom dominantné postavenie na trhu (61,3 %) si stále zachová Všeobecná ZP s 6 374 tis. poistencov. Najmenšou poisťovňou je ZP Média patriaca holdingu GES, ktorá na trh vstúpila v marci tohto roku a má približne 30 000 poistencov.

Miera koncentrácie trhu meraná Herfindahlovým indexom (HI) dosiahne v roku 2010 úroveň 0,41, čo je viac ako dvojnásobná hodnota voči úrovni, ktorá býva označovaná ako vysoká koncentrácia (0,18). v porovnaní s minulými rokmi však HI postupne klesá z úrovne 0,48 (v roku 2002), predovšetkým vďaka znižovaniu trhového podielu Všeobecnej ZP.

Tabuľka 1: Trhové podiely ZP v ČR
ZP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009o 2010p
VZP 66,4% 65,3% 64,7% 63,9% 63,4% 62,9% 61,3% 61,1%
ZPMV 9,3% 9,6% 9,8% 10,0% 10,2% 10,4% 10,6% 15,9%
VoZP 5,6% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% 5,4% 5,3%
HZP 3,3% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,5% 7,0%
ČNZP 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9%
AGEL           0,2% 0,6%
OZP 5,2% 5,7% 6,0% 6,2% 6,3% 6,4% 6,5% 6,5%
RBP 3,1% 3,3% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,9% 3,9%
ZP-MA 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,4% 3,5% 3,8% 3,8%
ZP-Š 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%
MEDIA             0,3% 0,6%
Spolu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Herfindahlov index 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,42 0,40 0,41

o … odhad HPI; p … prognóza HPI

Zdroj: Český štatistický úrad, webové stránky ZP, internet, 2009

Slovensko: Dôvera sa spája s Apollom, Všeobecná so Spoločnou

V auguste zlúčenie oznámili aj ZP Dôvera (842 tis. poistencov) a ZP Apollo (482 tis. poistencov). Stalo sa tak potom, ako finančná skupina Penta, vlastník ZP Dôvera a minoritný majiteľ (49 %) v ZP Apollo kúpila väčšinový podiel (51 %) od skupiny AGEL. Po zlúčení bude mať poisťovňa viac ako 1,3 mil. poistencov a trhový podiel 25,1 %.

Potom, ako minister Raši viackrát odmietol zlučovanie VšZP (2 941 tis. poistencov) a Spoločnej ZP (644 tis. poistencov) je napokon možné, že k zlúčeniu predsa len dôjde. Samotné zlúčenia má slúžiť ako zámienka pre vypýtanie si finančnej podpory z MF SR na náklady spojené so zlúčením. Skutočným dôvodom je však sanácia deficitu hospodárenia VšZP, ktorý môže v roku 2009 dosiahnuť 3 – 5 mld. Sk (100 – 166 mil. eur).

Miera koncentrácie trhu meraná Herfindahlovým indexom dosiahne v roku 2010 úroveň 0,53, čo je oproti 0,36 v roku 2009 výrazný skok. Kým v tomto roku miera koncentrácie dosahuje približne dvojnásobok úrovne označovanej ako vysoká miera koncentrácie (0,18), tak od roka budúceho to už bude takmer trojnásobok. Štruktúra trhu tak nie je optimálna a trh je naďalej vysoko koncentrovaný.

Na zlepšenie indexu by bolo potrebné rozdeliť (a sprivatizovať) najväčšiu poisťovňu (VšZP) aspoň na 3-4 časti tak, aby ani jedna novovzniknutá entita nemala viac ako 20 % trhový podiel. v takomto prípade by index dosahoval želanú úroveň 0,18. Len pre porovnanie, podľa údajov Nederlandse Zorgautoriteit z roku 2008 mal Herfindahlov index v Holandsku v roku 2005 hodnotu 0,14 a v rokoch 2006 a 2007 stúpol na 0,16. Stále sa však pohybuje pod kritickou hranicou 0,18.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009o 2010p
Tabuľka 2: Trhové podiely ZP v SR
Všeobecná zdravotná poisťovňa 64,8% 64,6% 64,4% 64,3% 56,3% 56,0% 55,9% 68,1%
Dôvera 6,1% 6,2% 6,3% 6,5% 14,4% 16,0% 16,0% 25,1%
Sideria 7,3% 7,3% 7,3% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Apollo 8,6% 8,8% 8,9% 8,9% 8,1% 8,2% 9,2% 0,0%
Spoločná ZP 13,1% 13,1% 13,0% 12,9% 11,4% 11,2% 12,2% 0,0%
Union 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 6,2% 6,8% 6,8%
EZP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 2,4% 0,0% 0,0%
Spolu 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Herfindahlov index 0,45 0,45 0,45 0,45 0,36 0,36 0,36 0,53

o … odhad HPI; p … prognóza HPI

Zdroj: ÚDZS, webové stránky ZP, internet, 2009

Medzinárodné porovnanie

Úroveň konkurencie je v rôznych krajinách rôzna. Kým trhový podiel najväčšej zdravotnej poisťovne v Českej republike dosahuje 61 %, tak vo Švajčiarsku je to len 16 %. Kým v Izraeli sú na trhu len 4 zdravotné poisťovne, tak v Nemecku je ich 275. Trhový podiel štyroch najväčších poisťovní je v Holandsku 60 % (v roku 2006), v Čechách 78 % na Slovensku 93 % (údaje sú za rok 2009).

  Belgicko
2006
Nemecko
2006
Izrael
2006
Holand.
2006
Švajč.
2006
SR
2009
ČR
2009
Tabuľka 3: Úroveň konkurencie na trhu zdravotných poisťovní
Počet ZP zdieľajúcich riziko 6 275 4 33 93 5 12
Podiel najväčšej ZP na trhu 45% 36% 55% 20% 16% 56% 61%
Trhový podiel štyroch najväčších ZP 94% 63% 100% 60% 46% 93% 78%
Úroveň konkurencie / stimulov pre selekciu rizika Mierna Veľmi vysoká Mierna / primeraná Vysoká Veľmi vysoká Vysoká Vysoká

Zdroj: Risk adjustment and risk selection in Europe: 6 years later, Wynand PMM van de Ven, Health Policy 83 (2007) 162-179, SR a ČR HPI, 2009

Rámček: Herfindahlov index

Herfindahlov index je nástroj na meranie konkurencie v určitom odvetví. Je definovaný ako suma štvorcov trhových podielov všetkých firiem na trhu. Ako taký môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1, pohybujúc sa od veľkého množstva malých firiem (hodnota blízka 0) až po monopol (hodnota blízka 1). Pokles Herfindahlovho indexu všeobecne znamená pokles cien a rast konkurencie, pričom pri raste hodnoty indexu stúpajú opačné tendencie.

Hlavnou výhodou Herfindahlovho indexu v porovnaní s ukazovateľom koncentrácie (súhrnný trhový podiel napr. TOP5 firiem) je, že dáva vyššiu váhu veľkým firmám.

Graf 1: Herfindahlov index pre odvetvie zdravotného poistenia na Slovensku

Zdroj: Kalkulácie Health Policy Institute, 2009

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia