Prepoisťovanie 2013: historický úspech VšZP

sobota, 16. november 2013, 3:40

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2013 akceptoval 109 916 zo 115 725 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac poistencov v roku 2013 získala Všeobecná zdravotná poisťovňa, približne 9 tisíc. Union zdravotnej poisťovni, víťazovi prepoisťovania za rok 2012, sa poistný kmeň zmenšil o takmer 10 tisíc poistencov. Počet poistencov, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu, sa v porovnaní s rokom 2012 znížil o približne 40 %.

Celkovo sa prepoistilo 2,1 % z celkového počtu poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2013 akceptoval 109 916 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2014, čo predstavuje 2,11 % z celkového počtu poistencov. V roku 2013 z celkového počtu poistencov 5 197 539 využilo možnosť prepoistiť sa 115 725 poistencov, z toho 4 732 prihlášok úrad neakceptoval. Oproti roku 2012, kedy sa prepoistilo 177 160 poistencov (3 % všetkých poistencov) a roku 2011, keď sa prepoistilo 157 331 je badateľný znížený záujem o prepoistenie (Graf 1).

 

Graf 1: Celkový počet poistencov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu

Stĺpcový graf zobrazujúci počty poistencov meniacich zdravotnú poisťovňu v rokoch 2005-2013

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Záujem o prepoistenie sa pohybuje na úrovni 2 – 3 % z celkového počtu poistencov. Ide o relatívne malé číslo, avšak nie je úplne zanedbateľné. Za primárny dôvod už dlhodobo považujeme skutočnosť, že v očiach „bežného poistenca“ sa zdravotné poisťovne odlišujú len minimálne až zanedbateľne. Rozdiely môžu pociťovať určité skupiny poistencov, ktoré potrebujú napríklad určité elektívne výkony, liečbu v zahraničí alebo finančne náročnú liečbu, čo na prepoisťovanie ako také, výrazný vplyv nemá. Za posledné obdobie neboli prijaté takmer žiadne kroky, ktoré by prepoisťovanie zatraktívnilo. Výška zdravotných odvodov sa medzi poisťovňami aj naďalej neodlišuje a na trhu nie sú dostupné produkty, ktorými by sa zdravotné poisťovne od seba vzájomne odlišovali, ako je to napríklad pri (povinnom zmluvnom/havarijnom poistení auta, životnom poistení) komerčnom poistení. Poistenci tak nie sú dostatočne motivovaní vynakladať akúkoľvek energiu na zmenu zdravotnej poisťovne. 

 

Najviac poistencov získala VšZP

Najviac poistencov v roku 2013 získala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá odvrátila trend postupného odchodu poistencov, ktorý kontinuálne trvá od roku 2005. Poisťovni sa poistný kmeň zväčšil o približne 9 000 poistencov, čo je z pohľadu veľkosti jej kmeňa nárast iba o 0,27 %. Zdravotná poisťovňa Union v roku 2013 stratila necelých 10 tisíc poistencov a neobhájila tak minuloročné víťazstvo. Poistný kmeň zdravotnej poisťovne Dôvera sa výrazne nezmenil (Tabuľka 1).

 

Tabuľka 1: Počet poistencov v jednotlivých ZP od 1. 1. 2013 po zohľadnení príchodov a odchodov

ZP

stav k 30. 9. 2013

saldo (úbytok / prírastok)

saldo v pomere k poistnému kmeňu

odhad počtu poistencov k 1. 1. 2014

podiel jednotlivých ZP na trhu

Dôvera

1 435 615

807

0,06 %

1 436 422

27,64 %

VšZP

3 321 983

9 026

0,27 %

3 331 009

64,09 %

Union

439 941

-9 833

-2,24 %

430 108

8,28 %

Zdroj: ÚDZS

 

Preferencie poistencov, napriek nízkemu záujmu o prepoistenie sa neustále menia. V roku 2011 na prepoistení získala najviac poistencov Dôvera, v roku 2012 Union a tento rok VšZP. VšZP si zároveň ako jediná udržuje rastúcu tendenciu a v roku 2013 sa po prvýkrát dostala do kladných čísel. Za obdobie posledných 3 rokov (odkedy pôsobia na trhu iba 3 menované poisťovne) sa celková migrácia poistencov z pohľadu zmeny veľkosti kmeňa poisťovne znižuje (Graf 2).

Tieto zmeny sú spôsobené odlišnými stratégiami zdravotných poisťovní, ich marketingovou kampaňou, kvalitou a efektívnosťou poskytovaných služieb, avšak sú dopadom aj množstva externých premenných, ktoré na prestupy vplývali (napr. snaha o unitarizáciu systému, kauza Gorila, arbitráž so spoločnosťou Achmea, vypovedanie zmlúv štátnymi nemocnicami a pod.).

 

Graf 2: Počet poistencov v jednotlivých ZP po zohľadnení príchodov a odchodov v rokoch 2011 – 2013

Graf zobrazujúci prepoisťovacie saldá zdravotných poisťovní za roky 2011-2013

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

V porovnaní s rokom 2013 na trhu zdravotného poistenia na Slovensku opäť nenastali žiadne výrazne zmeny (Graf 3):

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa má s trhovým podielom 64,1 % (3,33 mil. poistencov) naďalej dominantné postavenie,
  • Dôvera ZP je s trhovým podielom 27,6 % (1,44 mil. poistencov) najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku,
  • Union ZP je s trhovým podielom 8,3 % (0,43 milióna poistencov) napriek nárastu poistného kmeňa ešte stále najmenšia zdravotná poisťovňa u nás.

 

Graf 3: Počet poistencov a podiel poisťovni na trhu k 1. 1. 2014

Koláčový graf podielu jednotlivých zdravotných poisťovní na trhu

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

 

Preferencie má každý rôzne…

Dôveru v roku 2013 opustilo viac ako 46 tisíc poistencov, čo je porovnateľné s rokom 2011 (Graf 4). Do poisťovne zároveň prišlo takmer 47 tisíc poistencov, čo v konečnom dôsledku znamená, že jej poistný kmeň sa výrazne nezmenil. Najvýraznejší pokles tak poisťovňa zaznamenala v roku 2012, kedy stratila viac ako netto 11 tisíc poistencov (z poisťovne sa odhlásilo viac ako 83 tisíc poistencov), pod čo sa výrazne mohla podpísať aj kauza Gorila, ktorá bola v roku 2012 spájaná práve s akcionárom tejto poisťovne. Po jej „vychladnutí“ sa prestupy priblížili k hodnotám podobným ako v minulosti. 

 

Graf 4: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Dôvera

Príchody a odchody poistencov v Dôvere ZP (2005-2013)

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Z VšZP sa v roku 2013 odhlásilo necelých 23 tisíc poistencov, čo je od roku 2005 najmenej. Do poisťovne sa prihlásilo takmer 32 tisíc poistencov. VšZP v roku 2013 získala netto viac ako 10 tisíc poistencov (Graf 5). Pod túto zmenu sa podľa nás podpísali pretrvávajúce kampane politických elít spájané s vznikom unitárného systému zdravotného poistenia, ale aj zlepšenie niektorých ukazovateľov poisťovne, na ktoré sú poistenci vysoko senzitívni (napr. skrátenie čakacích listín). Štátnej poisťovni dopomohlo k zisku nových poistencov aj stigmatizovanie súkromných poisťovní zo strany štátu, napríklad poukazovaním na zisky ich akcionárov, verdikt arbitrážneho súdu v zákaze zisku pre vlastníka jednej z poisťovní, problematické zazmluvňovanie veľkých nemocníc pred ukončením prepoistenia a pod.

 

Graf 5: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci vo VšZP

Príchody a odchody poistencov vo VšZP (2005-2013)

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Union ZP zaznamenala v roku 2013 podobný odchod poistencov ako v roku 2012, avšak príchod poistencov bol o viac ako polovicu nižší. Do poisťovne sa rozhodlo prepoistiť viac ako 31 tisíc poistencov, pričom ju opustilo takmer viac 41 tisíc poistencov. Zdravotná poisťovňa Union stratila netto 9 883 poistencov (Graf 6).

Pod túto stratu sa podľa nás mohol výraznou mierou pričiniť verdikt arbitrážneho súdu v zákaze zisku pre vlastníka poisťovne Union – spoločnosť Achmea a s nim súvisiace mediálne výstupy. Druhým významným externým vplyvom bolo podľa nás aj jednotné vypovedanie zmlúv veľkými nemocnicami a ich predĺženie (podpísanie dodatkov) až tesne pred ukončením prepoistenia.

 

Graf 6: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Union

Príchody a odchody poistencov v Union ZP (2005-2013)
Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Prešov je kľúčový, Prešov sa prepoisťuje, Prešov rozhoduje o víťazovi

Najvýraznejší odchod poistencov zaznamenala Union ZP v prešovskom kraji, kde sa túto poisťovňu rozhodlo opustiť viac ako 8 000 poistencov. Okrem prešovského kraja, Union prišiel o poistencov aj v košickom (cca 4 800) a banskobystrickom kraji (cca 3 400). Tieto straty nedokázal vykompenzovať ani nárast poistencov vo zvyšných 5 krajoch a poistencoch zo zahraničia. VšZP stratila poistencov v nitrianskom a trnavskom kraji a zahraničných poistencov. 

V roku 2012 najvýraznejší odchod poistencov zaznamenala Dôvera v prešovskom kraji, kde sa túto poisťovňu rozhodlo opustiť takmer 9 000 poistencov. V tomto roku sa naopak prešovskí poistenci do značnej miery (cca 6 500) do poisťovne vrátili. V prešovskom kraji v roku 2012 ako v jedinom kraji pribudli poistenci VšZP a to viac ako 3 400.

 

Union

Tabuľka 2: Pohyb poistencov v jednotlivých krajoch SR v roku 2012 a 2013

Kraj

Dôvera

VšZP

Union

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Bratislavský

-2 926

-1 989

-1 709

1 957

4 635

32

Banskobystrický

-3 372

237

-1 467

3 143

4 839

-3 380

Trenčiansky

965

-1 059

-1 978

847

1 013

212

Nitriansky

3 839

-1 219

-6 863

-2 390

3 024

3 609

Trnavský

3 734

-643

-5 358

-1 539

1 624

2 182

Žilinský

1 270

-3 570

-1 884

3 087

614

483

Košický

-5 860

2 445

-2 524

2 360

8 384

-4 805

Prešovský

-8 958

6 492

3 412

1 700

5 546

-8 192

neidentifikované

279

13

-483

-27

204

14

zahraničie

 –

100

 –

-112

 –

12

sumár

-11 029

807

-18 854

9 026

29 883

-9 833

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Poistné kmene sa výrazne menia iba pri zlučovaní poisťovní

Výrazne zmeny na počte poistencov v jednotlivých poisťovniach mali iba zániky (zlučovanie) jednotlivých poisťovní. Ani tohtoročné prepoisťovanie túto skutočnosť výrazne neovplyvnilo (Tabuľka 3; Graf 6).

 

Tabuľka 3: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

K dátumu

VšZP  

SZP

APOLLO

Dôvera

Sideria

EZP

Union

Spolu 

31.12.2005

3 421 786

691 331

473 489

335 783

388 031

   

5 310 420

31.12.2006

3 400 632

680 957

472 690

351 119

398 514

7

197

5 304 116

31.12.2007

2 954 641

597 409

445 345

777 432

 

70 552

453 624

5 299 003

31.12.2008

2 920 629

715 882

446 161

856 681

   

336 959

5 276 312

31.12.2009

2 896 224

641 526

498 856

865 156

   

370 629

5 272 391

31.12.2010

3 485 650

   

1 402 133

   

366 455

5 254 238

31.12.2011

3 439 399

   

1 400 335

   

387 271

5 227 005

31.12.2012

3 357 176

   

1 445 473

   

409 198

5 211 847

30.9.2013

3 321 983

   

1 435 615

   

439 941

5 197 539

1.1.2014*

3 331 009

   

1 436 422

   

430 108

5 197 539

Zdroj: autor podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa

 

Od zlúčenia VšZP a SZP a poisťovne Apollo s Dôverou začiatkom roka 2010 môžeme sledovať mierny pokles počtu poistencov VšZP, ktorý sa v roku 2013 zastabilizoval (Tabuľka 3; Graf 7). 

 

Graf 7: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

Vývoj počtu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní 2005-2013

Zdroj: autor podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa
 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia