10. výročie členstva SR v EÚ z pohľadu HPI

štvrtok, 19. december 2013, 11:22

Na základe oslovenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytlo HPI svoje stanovisko k 10. výročiu členstva SR v Európskej únii. Toto výročie bude naša krajina oslavovať 1. mája 2014. V danom stnanovisku sa HPI vyjadrilo k pozitívnym, ale aj negatívnym skutočnostiam, ktoré ako think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a manažmentom vníma vzhľadom na naše členstvo v tomto elitnom spoločenstve EÚ.

Health Policy Institute (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. Napriek tomu, že zdravotná politika nie je súčasťou spoločných politík Európskej únie (EÚ) a teda nie je koordinovaná inštitúciami EÚ, myslíme si, že aj v tomto sektore môžeme na základe našej deväť ročnej skúsenosti v danej oblasti zhodnotiť pozitíva a negatíva, ktoré EÚ na Slovensku v oblasti zdravotníctva ovplyvnila a ovplyvňuje.

Za najväčší prínos EÚ pokladáme neustálu ochranu jej základných hodnôt: slobody, demokracie, rule of law, rovnosti, ľudskej dôstojnosti a rešpektovania základných ľudských práv. Práve tie sú hlavným predpokladom budovania fungujúcej spoločnosti a prosperity.

HPI si je plne vedomé dôvodov ponechania rozhodovacích právomocí o zdravotnej politike členských štátov v rukách samotných krajín. Toto nastavenie vnímame za veľmi pozitívne a zároveň hodnotíme za vysoko pozitívnui snahu EÚ vystupovať ako garant spomínaných hodnôt. Sme presvedčení, že takáto forma spolupráce je základom implementácie základných hodnôt a slobôd EÚ spojených so spoločným trhom.

HPI má významné skúsenosti z pozitívnych zásahov EÚ do politických a ekonomicých procesov v zdravotníctve na Slovensku:

 1. Vyjadrenie Európskej komisie k infiringementu ohľadom zákazu zisku zdravotných poisťovní z roku 2009, kde Únia potvrdila rozkol medzi slovenskou legislatívou a Európskym právom. Podľa Európskej komisie slovenská vláda zmenami v zdravotníckej legislatíve týkajúcich sa zákazu zisku zdravotných poisťovní porušila základné princípy Zmluvy o EÚ. Konkrétne:

  1. zákaz zisku (§15 odsek 6 zákona č. 581/2004 Z.z.) je v rozpore s článkom 56 Zmluvy, ktorý garantuje voľný pohyb kapitálu.
  2. limitovanie prevádzkových nákladov na 3,5 % z poistného (§ 6a odsek 1 zákona č. 581/2004 Z.z.) je v rozpore Treťou direktívou pre neživotné poistenie.
  3. povinnosť bezodplatnosti každého prevodu poistného kmeňa (§ 61 odsek 1 zákona č. 581/2004 Z.z.) porušuje článok 43 Zmluvy.
 2. EÚ vnímame ako ochrancu spravodlivej hospodárskej súťaže v rámci spoločného trhu. Jej úloha v rámci tejto kompetencie je čoraz zásadnejšia pri súčasnom prešetrení poskytnutia údajnej štátnej pomoci Slovenskej republiky pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu v roku 2006 a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v roku 2010. HPI vysoko oceňuje činnosť EÚ v tejto veci a podporuje jej snahu obhájiť hodnoty spoločného trhu, ktorých dodržanie bolo v Slovenskej republike pochybené.
 3. Aktivity spojené s implementáciou smernice o cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotníctva. HPI by chcelo týmto povzdudiť EÚ pri realizácii tohto projektu, ktorý považujeme za súčasť dobrého fungovania spoločného trhu. Taktiež podporujeme zjednodušenie administratívneho a platobného sytku pri cezhraničnej spolupráci, ktorý je zásadný nielen pre obyvaťelov Slovenskej republiky žijúcich na hraniciach, ale pre všetkých.

Na strane druhej si je HPI vedomé aj určitých nedostatkov EÚ, ktoré by podľa nášho názoru mali byť odstránené čo najefeketívnejšie, pretože brzdia rozvoj spoločného trhu EÚ. Myslíme si, že štrukturálne fondy sú najviditeľnejším zdrojom problémov v Slovenskej republike v rozpočtovom období 2007 – 2013. Nesúhlasíme s riešením problémov zastaralých nemocníc poskytnutím štrukturálnych fondov na ich modernizáciu, pretože práve tie prispievajú k tendenciám zvyšovania korupčných praktík a neoprávneného uprednostňovania niektorých vzájomne si konkurujúcich subjektov. Nehovoriac o „crowding out“ efekte bankových úverov a súkromných investícií, ktorých potenciál zostáva nevyužitý, pokiaľ sa kapitál získava zo štrukturálnych fondov, kedy je vstup subjektov na trh zložitejší.

Vo všeobecnosti vnímame štrukturálne fondy, ako prostriedok, ktorý by mal byť využitý pri infraštrukturálnych projektoch, ktoré podporujú rozvoj ekonomík – modernizácia železníc a diaľnic. Fungujúca ekonomika v pokrízovnom období dokáže vytvoriť pre oblasť zdravotníctva omnoho viac zdrojov, než je výška štrukturálnych fondov určená pre zdravotníctvo na Slovensku. 

Avšak HPI podporuje zámer EÚ poskytovať prostriedky zo štrukturálnych fondov počas nadchádzajúceho rozpočtového obdobia 2014 – 2020 predovšetkým na:

 • elektronizáciu zdravotníctva a
 • zavádzanie systémových opatrení, ktoré pomôžu zefektivniť zdravotný systém, ako napríklad zavedenie systému platby za diagnózu (DRG), ktorý na Slovensku, ako v jedinej členskej krajine EÚ nie je implementovaný.

HPI by chcelo týmto veľmi pekne poďakovať Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za poskytnutie priestoru pre vyjadrenie nášho názoru k téme desiateho výročia členstva SR v EÚ. Pre HPI je naše členstvo motivujúcim predpokladom pre dosahovanie našich cieľov a udržiavania hodnôt, ktorým sme sa zaviazali. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia