Programové vyhlásenie vlády 2016

štvrtok, 28. apríl 2016, 23:12

Zdravotná politika

Vláda má záujem na vytvorení takého systému zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, ktorý bude postavený na nasledovných princípoch:

Štát vytvára predpoklady pre zdravý vývoj a život jedinca, vytvára podmienky pre poskytovanie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pre podporu a osvetu zdravého spôsobu života a práv svojich občanov.

Štát zabezpečuje a poskytuje vo verejnom a hospodárskom záujme na základe verejného zdravotného poistenia bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah je nevyhnutný na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k záchrane života, vyliečeniu choroby, zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby, alebo jej prechodu do chronického štádia, účinnej prevencii, zisteniu choroby, zmierneniu prejavu chorôb, ako aj iných nevyhnutných výkonov, ktoré súvisia s poskytovaním takejto zdravotnej starostlivosti. Štát takúto zdravotnú starostlivosť zabezpečuje v garantovanej dostupnosti a prihliada na účelnosť a efektívnosť verejných zdrojov s cieľom zabezpečenia čo najširšej dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Každý jednotlivec má mať záujem na udržaní a zlepšovaní svojho zdravia a aktívne v rámci svojich možností sa o to usilovať.

Každý má právo svojim pričinením a na základe vlastného rozhodnutia zabezpečiť si vyšší štandard služieb súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou alebo zvoliť si takú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah nie je nevyhnutný a presahuje rozsah hradený na základe verejného zdravotného poistenia a jej neposkytnutím nie je ohrozené jeho zdravie.

Štát má záujem na poskytovaní takej zdravotnej starostlivosti, aby sa zlepšila a predĺžila kvalita života a maximalizovala ekonomická aktivita občanov.

Základnými programovými cieľmi vlády v oblasti zdravotníctva budú:

 • Pacient na prvom mieste
 • Transparentnosť
 • Efektívnosť a účelnosť
 • Dôstojnosť povolania
 • Rozvoj, obnova a modernizácia.

Pacient na prvom mieste

Pacienti očakávajú zabezpečenie dôstojných a spravodlivých podmienok v prístupe zdravotníckych zamestnancov a v dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako je potrebné zabezpečiť, aby systém solidarity garantoval ochranu a dôstojnosť pre najslabšie sociálne skupiny, znevýhodnených, ako aj chronicky chorých občanov pri poskytovaní bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Je však nutné oddeliť potreby pacienta, ktoré nie sú predmetom nevyhnutnej liečby podľa súčasných poznatkov na základe medicínskych dôkazov, od potrieb smerujúcich k službám zdravotníctva. V oblasti týchto cieľov sa vláda zaväzuje zabezpečiť skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony aj zavedením maximálnych čakacích lehôt na plánované výkony v nemocniciach a skvalitňovanie stavu budov a oddelení regionálnych nemocníc.

Vláda rovnako pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového financovania. Definovanie pravidiel pre organizáciu a prevádzku minimálnej povinnej siete garantovaných ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) pre dospelých aj deti, ako aj zubno-lekárskej a lekárenskej pohotovosti s 24-hodinovou službou. Ostatnú časť LSPP odporúča ponechať ako doplnkovú s možnosťou kratšej prevádzky. Vláda bude garantovať podporu pre dôstojný a bezplatný prístup sociálne najslabších a znevýhodnených občanov.

Transparentnosť

Transparentnosť predstavuje jeden z elementárnych predpokladov dôvery. Základným pilierom obnovenia dôvery občanov, ako aj zdravotníckych pracovníkov, v efektívne a spravodlivé zdravotníctvo je zvýšenie transparentnosti na všetkých úrovniach systému. Od nákupov tovarov a služieb cez obsadzovanie výkonných a dozorných orgánov jednotlivých inštitúcií a zdravotníckych zariadení až po spravodlivý prístup všetkých pacientov k adekvátnej zdravotnej starostlivosti. V tejto oblasti vláda zabezpečí viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi. Všetko je verejné, pričom zverejnením alebo nezverejnením informácie nesmie dôjsť k neprimeranej komerčnej výhode žiadneho subjektu.

Rezort zdravotníctva vytvorí podmienky pre transparentné výberové konania na obsadzovanie pozícií riaditeľov nemocníc a špecializovaných ústavov s cieľom jasných transparentných pravidiel, ako aj pravidiel pre obsadzovanie kontrolných funkcií v kľúčových orgánoch inštitúcií MZ SR (VšZP, ÚDZS, nemocnice a ústavy). Zabezpečí zastúpenie opozície (stavovské organizácie, odborné zastúpenie v oblasti finančnej kontroly, tretí sektor) v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vláda okamžite začne s postupnou centralizáciou transparentného obstarávania štátnych nemocníc na úrovni MZ SR a so zverejňovaním porovnávacích cenníkov.

Efektívnosť a účelnosť

Verejné zdroje musia byť v systéme prerozdeľované tak, aby čo najspravodlivejšie odrážali reálne náklady na jednotlivé zdravotné výkony s dôrazným akcentom na efektívne a účelné nakladanie s takýmito finančnými prostriedkami. Musí platiť princíp nulovej tolerancie voči nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na ktorejkoľvek úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti. V rámci efektívneho a účelného vynakladania verejných zdrojov bude rezort zdravotníctva realizovať viacero systémových opatrení:

 • dôslednú revíziu všetkých prevádzkových zmlúv štátnych nemocníc – stravovanie, parkovanie, prenájmy obchodných priestorov, pranie, strážna služba a prijatie účinných opatrení na elimináciu vzniku nevýhodných zmlúv,
 • posilnenie intenzity revíznych činností VšZP, ÚDZS a MZ SR v oblasti kontroly nakladania s verejnými zdrojmi a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • dôsledné porovnávanie cien špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckej techniky, zníženie spotreby liekov pri zachovaní dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, stransparentnenie celého toku životného cyklu liekov, s cieľom prijatia opatrení na zvýšenie efektivity pri nakladaní s verejnými zdrojmi, záväznú zmenu procesov v oblasti nákupu všetkých prístrojov a technológii cez elektronické trhovisko (EKS),
 • prehodnotenie koncovej siete nemocníc s ohľadom na geografické, finančné a regionálne potreby, ako aj na bezpečnosť pacienta. Cieľom takéhoto prehodnotenia bude zabezpečenie optimalizácie lôžkového fondu nemocníc podľa potrieb regiónov so zvýraznením skvalitnenia chronických lôžok, optimalizácie siete ambulantnej zdravotnej starostlivosti, centralizácie medicínsky náročných a špecializovaných činností, primeranej potrebnej dostupnej zdravotnej starostlivosti.
 • príprava a implementácia zoznamu zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zavedenie systému DRG v plnom rozsahu pre nemocnice.
 • plnú aplikáciu systému e-Health v roku 2017.

Vláda pripraví koncepciu a legislatívno-odborný rámec pre určenie rozsahu a pravidiel využívania verejných zdrojov, postaveného na princípoch účelnosti, efektivity a solidarity prerozdelenia verejných zdrojov. Dosiahnuť chce optimálnu dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, podľa schválených diagnostických a liečebných postupov prostredníctvom garantovaných kategorizovaných výkonov.

Vláda pripraví pravidlá pre účelnosť vynakladania verejných zdrojov, ktoré sa budú realizovať aj prostredníctvom obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, a to v súlade s právom EÚ a SR.

Vláda sa prioritne zameria na využitie výskumných kapacít v lekárskych vedách, pričom hlavný dôraz bude venovať klinickému výskumu s priamym dopadom na pacienta s cieľom riešiť akútne celospoločensky závažné ochorenia na Slovensku.

Dôstojnosť povolania

Charakter zdravotníctva, a predovšetkým jeho vnímanie zo strany občanov a pacientov, formujú predovšetkým lekári, zdravotné sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci. Je preto dôležité, aby boli spravodlivo a transparentne odmeňovaní a mali adekvátne podmienky pre prípravu, ako aj samotný výkon svojho povolania. Rovnako je však dôležité, aby sa vytvoril a presadzoval systém vodcovstva morálnych a odborných autorít, ktorý bude pozitívnym vzorom aj pre nasledujúce generácie nových zdravotníckych pracovníkov a tiež ako silný pilier posilňovania spoločenského postavenia zdravotníckych pracovníkov.

Vláda bude prioritne klásť dôraz na morálku, odbornosť a pracovitosť. Každý vedúci zamestnanec zodpovedá aj svojim konaním za charakter zdravotníctva a musí vyvodzovať osobnú zodpovednosť predovšetkým za svoje etické a zásadné manažérske zlyhania.

Vláda bude pri zdravotníckych pracovníkoch podporovať a presadzovať odmeňovanie na základe zásluhového princípu.

Revíziou kreditového modelu vzdelávania a prehodnotením kompetencií v nelekárskych zdravotníckych povolaniach vytvorí podmienky pre zvyšovanie atraktivity zamestnania v zdravotníckom povolaní s cieľom získať nových zamestnancov.

Vláda zoptimalizuje komplexný model vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s cieľom podpory vyváženého geografického rozloženia výučby na Slovensku, postaveného na zaužívaných európskych štandardoch.

Rozvoj, obnova a modernizácia

Okrem zabezpečenia efektívneho a účelného prevádzkovania zdravotníckych zariadení je potrebné investovať aj do budúcnosti. V priebehu nasledujúcich rokov je nutné vytvoriť účinné dlhodobé opatrenia na zabezpečovanie obnovy a modernizácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu. Vzhľadom na ekonomicko-spoločenské zmeny, ako aj rozvoj prístupov a znalostí v oblastí medicínskeho, farmaceutického a technologického pokroku, je kľúčové definovať celospoločensko-odborným konsenzom základné princípy a smerovania rozvoja a budúcnosti slovenského zdravotníctva:

Vláda zabezpečí v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovanie koncepcie a stratégie rozvoja zdravotníctva SR na 20 rokov.

Prijme záväzok vybudovania a odovzdania do prevádzky novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s optimalizáciou súčasného lôžkového fondu UNB.

Vláda si uvedomuje dôležitosť rezidentského programu pre všeobecné lekárstvo, ako aj pre skupiny špecialistov v chýbajúcich odboroch a získavania absolventskej praxe v zubnom lekárstve. Rovnako si uvedomuje podporu pre revitalizáciu ambulantnej starostlivosti aj v oblasti posilňovania integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Vláda vytvorí predpoklady pre pravidelnú ročnú investíciu do obnovy a rozvoja zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia