Deklarácia zdravotníckeho sektora

piatok, 30. jún 2006, 18:00

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotníckych služieb a pacientov podpísali 30. júna 2006 v Košiciach deklaráciu zdravotníckeho sektora ako výraz konsenzu pri ďalšom budovaní zdravotníckeho systému a tvorbe zdravotnej politiky v Slovenskej republike.

V sektore zdravotníctva sa hovorí o „historickom konsenze“. Pod deklaráciou (Rámček 1) nechýba pod ňou ani podpis pacientskej organizácie (Rámček 2). Kým sa v Bratislave pripravovala zmena vlády, sektor vyslal politikom jasnú výzvu: presne vieme, kadiaľ by sa malo zdravotníctvo ďalej uberať.

Zástupcovia zdravotníckych organizácií sa zhodli na potrebe navýšenia finančných zdrojov v zdravotníctve zvýšením platby štátu za svojich poistencov o jedno percento z priemernej mzdy, na zabezpečení transparentného konkurenčného prostredia, na diferencovanom hodnotení podľa kritérií efektivity a kvality či na práve dosahovať primeranú a spravodlivú maržu pre všetky subjekty trhu zdravotníctva.

Deklarácia zdravotníckeho sektora vychádza zo Základných rámcov zdravotnej politiky pre roky 2006-2010, ktoré boli predstavené na konferencii Združenia zdravotných poisťovní SR „Stabilné zdravotníctvo – vízia do roku 2010“. Na príprave Základných rámcov sa aktívne podieľali aj analytici Health Policy Institute.

Rámček 1: Deklarácia zdravotníckeho sektora

Signatári deklarácie

vedomí si zodpovednosti nimi zastupovaných organizácií za zabezpečovanie a poskytovanie im prislúchajúcich služieb,

 • vedení snahou o skvalitňovanie služieb v zdravotníctve pre poistencov a pacientov,
 • vedení záujmom o zvyšovanie bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • vedomí si potreby efektívneho využitia finančných zdrojov alokovaných do zdravotníctva,
 • vedomí si významu konkurencie založenej na transparentných vzťahoch a kritériách,
 • vychádzajúc z dokumentu „Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2006-2010“,

deklarujú potrebu a spoločný záujem

 • na navýšení finančných zdrojov v zdravotníctve zvýšením platby štátu za svojich poistencov o 1% na rok 2007, t.j. 5% z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky z roku 2005,
 • na zabezpečení intersektorálneho členenia finančných zdrojov zdravotníctva na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť, lieky a zdravotnícke pomôcky, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky a na ostatnú zdravotnú starostlivosť,
 • na zabezpečení podmienok pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe dohodnutých kritérií,
 • na realizovaní diferencovaného prístupu pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa kritérií efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
 • na zabezpečení práva dosahovať primeranú a spravodlivú maržu pre všetky subjekty trhu zdravotníctva, ktorých cieľom je uspokojovať potreby svojich klientov – pacientov a poistencov.

Rámček 2: Zoznam signatárov Deklarácie zdravotníckeho sektora

 • Združenie zdravotných poisťovní SR

  Ing. Igor Dorčák v.r.

 • Asociácia na ochranu práv pacientov SR

  JUDr. Eva Madajová v.r.

 • Asociácia nemocníc Slovenska

  MUDr. Marián Petko MPH v.r.

 • Asociácia súkromných lekárov SR

  MUDr. Ladislav Pásztor v.r.

 • Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast

  MUDr. Kvetoslava Prcúchová v.r.

 • Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov

  Ing. Michal Farkaš v.r.

 • Slovenská lekárska komora

  m. prof. MUDr. Milan Dragula PhD v.r.

 • Slovenská lekárska spoločnosť

  prof. MUDr. Peter Krištúfek DrSc. v.r.

 • Slovenská lekárska únia špecialistov

  MUDr. Andrej Janco v.r.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia